Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Ročník 2006 ~ Klecansky zpravodaj 3/2006

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecansky zpravodaj 3/2006Ročník XXV. Březen 2006 / číslo 3.


Z moudrých myšlenek Jana Wericha
Stejně zas jarem kvetou aleje i zelené běhouny širokých luk.... A že nám už občas zavrzaj kolena?
Dechu pochybí, srdce pozlobí snad? Obrať svou tvář ke slunci a buď jako já na světě rád!

Není Atlas jako atlas.

Ti dříve narození mezi námi si jistě vzpomenou na roky své školní docházky na tehdejší obecné škole, kdy hodiny zeměpisu sebou nesly i povinnost přepravit sebou do třídy i objemný zeměpisný atlas. Pokud mne paměť neklame, šlo podle autora o „Machátův školní zeměpisný atlas“. Doba však pokročila, na školách máme počítače, leckde jsou specializované učebny pro výuku, takže heslo „Tužme se!“ v souvislosti
s nošením atlasů už dávno nepřipadá pro malé školáky v úvahu. Inu: „čas vše mění, i časy....“

Význam a náplň slova ATLAS není třeba zvlášť rozebírat, je jich více a jsou obecně známy. Zaměřme se však na původ tohoto slova a zjistíme řadu zajímavostí: v řecké mythologii byl Atlas jedním z Titánů, kteří mají punc prohrané rebélie vůči bohům. Zeus (tedy nejvyšší z bohů, který se u Římanů jmenoval Jupiter) ho za to odsoudil, aby navěky byl vykázán do zahrady Hesperidek a na bedrech nesl celou rozsáhlou nebeskou klenbu. Tato zahrada byla považována za Zahradu bohů, Hesperidky byly jejími prvními strážkyněmi. Rostly v ní jabloně rodící zlatá jablka, jež umožňovala nesmrtelnost. Podle některých zpráv byla tato zahrada v severozápadní Africe, v hornatých prostorách, které později vešly v povědomost jako horstva Atlasu, přičemž nedaleké moře dostalo jméno Atlantický oceán. Podle jiných pramenů příslušelo označení území „Hesperidy“ k bájným ostrovům v Atlantiku a lze se domnívat, že šlo o Kanárské ostrovy.

Pojem „atlas“ (či v množném čísle „atlanti“) se dostal i do klasické architektury, kde takto pojmenované postavy naplňují jakoby poslání nosných sloupů a pod. Zeměpisci v 16. století, např. především známý Mercator, zobrazovali obraz Atlase, nesoucího veškerou tíhu nebeské klenby na svých bedrech, vždy na úvodním listu k souborům vydávaných map. Pak se celým takovým kompletům začalo říkat „atlasy“. Jejich zaměření je velmi pestré, je dáno jejich specializací, jako např. silniční autoatlasy, anatomické, astronomické atlasy atd.

Procházet se řeckou mythologií nemusí ani v nejmenším připomínat projížďku růžovým sadem. Třeba právě u zmiňovaných Titánů. Šlo o nižší generaci bohů v řecké mythologii, o děti bohyně Gáie a Urana, přičemž 6 z nich byli chlapci a 6 bylo dívek. Společně uznávali jen hrubou sílu a moc, často mimo meze zákona. Jejich matka své děti popíchla, aby společně sesadili otce Urana a vykastrovali ho. Ve vzniklém vleklém sporu pak figuroval nakonec i sám Zeus, vůči němuž někteří Titáni také povstali, válku však prohráli a byli zavrženi. Třeba dodat, že v mythologii často najdeme i několik (třeba i dosti odlišných) verzí téže události, čtení je to však vždy zajímavé a často napínavé.
Dnes jsme se dostali poměrně daleko od jakýchkoli výročí či jinak památných dnů. Věřím však, že TGM
a 7. březen si připomenete i letos.

- js - / 20. 2. 2006

Ze zastupitelstva

První letošní veřejné zasedání zastupitelstva bylo svoláno na 2. února 2006. Sešlo se 14 členů zastupitelstva a jednání se zúčastnilo 6 občanů.
Radní I. Kurhajec ve své zprávě seznámil přítomné s činností Rady města ve druhém pololetí minulého roku. Zpráva byla vzata na vědomí. Dále byla schválena obecně závazná vyhláška města č. 1/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany. Novelizovaná vyhláška navazuje na vyhlášku o poplatku za TKO, která byla schválena loni.
Starosta města navrhl prominutí pohledávky firmy GASSO z let 1996 a 1997 pro její nedobytnost - uvedená firma neexistuje, pohledávku není možné žádným způsobem získat; zastupitelé návrh schválili. Poté předseda hlavní inventarizační komise Ing. Bendl přednesl závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku města k 31. říjnu 2005. Inventarizace proběhla v určeném termínu, rozdíl v účetní evidenci (nedohledaný majetek) činil 1.130Kč. Při celkové hodnotě evidovaného majetku ve výši přes 255 mil. Kč není rozdíl podstatný. Závěrem zprávy poděkoval Ing. Bendl všem předsedům i členům inventarizačních komisí, jmenovitě vyzdvihl práci M. Hory - jeho komisi byla „přidána“ inventarizace Dolních Kasáren.
Pan L. Ježek jménem majitelů pozemku p. č. 142/14 V Boleslavce nabídl městu komunikace a veř. osvětlení v tomto území za symbolickou cenu. K tomuto bodu byla bohatá diskuze, v přijatém usnesení byla schválena koupě pouze za předpokladu, že městu budou nabídnuty i vodovodní a kanalizační řady. Jinak nabídku odmítnout.
ZMě dále schválilo uvolnění částky cca 70.000 Kč na dobudování „U“ rampy v Klecánkách, kterou bude spravovat skautský oddíl Havran, schválilo převzetí majetku Ministerstva obrany - býv. voj studní a ČOV do majetku města a změnu zřizovací listiny ZUŠ.
Po informacích o plánované výstavbě nového vodojemu, zrušení Farního úřadu v Klecanech, stavu jednání o horních kasárnách a předložené studii o plánované výstavbě multifunkčního sportovního areálu „KLEC“, bylo zasedání po krátké diskuzi ukončeno.
Studie areálu „KLEC“ je k vidění na MěÚ.Z rady

30. ledna 2006
Rada rozhodla o rozšíření programu zasedání ZMě, které bude 2. února. Program bude rozšířen o body: Souhlas s prodejem pozemků, schválení převzetí bývalých vojenských studní a části ČOV do majetku města a návrhu na převzetí Horních kasáren do výpůčky. Rozšířený program bude předložen ZMě.
V rámci rozšířeného programu zasedání ZMě RM rozhodla doporučit k prodeji část poz. p. č. 236/30 manželům Moravcovým, Sídliště 344 a část pozemku p. č. 626/28 manželům Dittrichovým, Konečná 43. Předběžný souhlas ZMě s prodejem je nutný, aby bylo možné pozemky zaměřit a určit jejich výměru.
Rada zamítla nabídku firmy Auto Components International, s. r. o. na prodej pozemků p. č. 605 a p. č. 606 v kat. úz. Klecany (mezi starou teplickou silnicí a dálnicí D8 - podle ÚP pozemky určené ke komerčnímu využití). V současné době nemá město zájem tyto pozemky prodávat. Nabídka nebude předložena ZMě.
Místostarosta informoval RM o valné hromadě Jednotky sboru dobrovolných hasičů Klecany. Novým starostou jednotky byl zvolen Miroslav Kodet a místostarostou Vladan Rukrieger. Několika členům bylo ukončeno členství a byla přijata řada nových. Jednotka loni pomáhala při hašení dvou požárů - na Drastech a na Brnkách. Činnost jednotky je hodnocena velmi dobře.
Rada vzala na vědomí zápis ze zasedání Školské rady, které se konalo dne 11. ledna t. r. Nelze souhlasit s tím, že dosud nebyl stanoven příspěvek města pro školu - ten byl schválen v rámci rozpočtu města na zasedání ZMě dne 15. prosince 2005. Nejasnosti v zápisu budou konzultovány s řed. školy. Zajistí místostarosta, RM bude informována na příštím zasedání.
6. února 2006 Na základě žádosti ředitelky ZUŠ Rada města souhlasí s převedením zlepšeného hospodářského výsledku ZUŠ ve výši 79 525,-Kč do rezervního fondu a z rezervního fondu dále do fondu investičního.
Na základě žádosti pana Matouše Koláře, Mírová 430, RM souhlasí s pronájmem části poz. p. č. 343/2 v kat. úz. Klecany - Klecánky. Jedná se cca o 200 m2 pozemku u přívozu. Smlouvu po splnění podmínek, určených zákonem 128/2000 Sb., vypracuje místostarosta, začátek nájmu od 1. března 2006. Cena nájmu obvyklá.
Rada rozhodla o prominutí těchto pohledávek, které jsou nevymahatelné: Firma Šimi - 20.000.-Kč, Vomáčka - 2.500.-Kč, Hampl - 1.000.-Kč a Melega - 500.-Kč.
Ostatní pohledávky budou předány právnímu zástupci, který zajistí exekuční vymáhání. Nevyzvednuté projekty vodovodních a kanalizačních přípojek v Klecánkách - budou vyzváni všichni, kterých se to týká, k vyzvednutí a zaplacení zajistí ved. finanční účtárny. Termín - do
15. března.
V případě žádosti p. J. Bahenského, nájemce domu č. p. 362 v ulici Na Hradišti, RM trvá na svém rozhodnutí ze dne 28. 11. 2005. Odpověď v tomto smyslu zajistí starosta.
Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov se uskuteční v sobotu 22. dubna od 9.00 do 12.00 hodin. Občané budou informováni rozhlasem a letáky. Zajistí vedení města. S činností Diakonie Broumov se můžete seznámit na webových stránkách www.diakoniebroumov.org
13. února 2006
Rada projednala a schválila znění dopisu, který bude zaslán Pražskému Arcibiskupství - oddělení správy majetku. V duchu usnesení zastupitelstva města je v dopisu zdůrazněn zájem města o církevní objekty, pokud budou v budoucnu nabídnuty k prodeji či pronájmu.
Starosta informoval RM o žádosti Policie České republiky, ve které je vysloven požadavek přístupu policie do objektu Dolních Kasáren. Rada města souhlasí, častými nepravidelnými kontrolami bude zajištěna zvýšená bezpečnost tohoto prostoru.
Rada vzala na vědomí uzavření školní jídelny 24. února z důvodů prací na el. rozvodné soustavě v Klecanech. Strávníci budou s touto skutečností včas seznámeni. Dojde i k uzavření MŠ z téhož důvodu.
Dále RM vzala na vědomí oznámení ředitelky ZŠ a MŠ o organizaci školy v období jarních prázdnin.Orgány města

Výbory, komise a zvláštní orgány města.
Po seznámení se s funkcí rady následují orgány, které zřizuje zastupitelstvo, nebo rada města. Zastupitelstvo má povinnost ze zákona zřídit kontrolní a finanční výbor. Výbory mají lichý počet členů, předsedou musí být člen zastupitelstva. Ostatní členové mohou být z řad občanů. Výbory jsou orgány iniciativní a kontrolní, nemají žádnou samostatnou rozhodovací pravomoc a jejich usnesení jsou závazná pouze pro jejich členy. Voleny a úkolovány jsou zastupitelstvem a jemu jsou také ze své činnosti odpovědné. V tomto volebním období je předsedou kontrolního výboru Martin Hora a předsedou finančního výboru po Ing. P. Šafusovi Ph.D., který loni ze zdravotních důvodů z funkce předsedy odstoupil, je Ing. J. Bendl. Kontrolní výbor má pět a finanční výbor tři členy.
Rada města si jako své iniciativní a poradní orgány zřizuje komise. Povaha jejich činnosti je obdobná, jako v případě výborů zastupitelstva s tím rozdílem, že komise rady mohou pracovat jen v rámci zákonem stanovené působnosti rady města. Předsedu komise jmenuje rada města z řad občanů. Podmínka členství v zastupitelstvu zde není zákonem stanovena.
Rada má komisi kulturní,sociální, likvidační a letopiseckou. Nejčilejší je komise kulturní, kterou vede paní Zdena Tomášová. Každoročně pořádané akce mají již tradičně dobrou účast občanů. Zbylé komise vedou Ing. J. Bendl, J. Medek a Ing. Z. Malík.
Od výborů zastupitelstva a komisí rady je třeba odlišovat tzv. zvláštní orgány města a to mimo jiné i proto, že jsou v příslušných zákonech někdy označovány rovněž jako komise. Zvláštní orgány zřizuje v případech stanovených zvláštními zákony starosta a to výlučně pro výkon přenesené působnosti. Jde především o komisi k projednávání přestupků a povodňovou komisi. Předsedou prvé je JUDr. L. Berka, druhou vede starosta města Ing. Z. Malík.
Zdenek ŠebekNehodovost

Rozbor dopravní nehodovosti v Praze - východ v roce 2005
Informace Okresního ředitelství Policie ČR Praha - východ.
Výsledky rozboru dopravní nehodovosti za rok 2005 na silnicích okresu Praha - východ nejsou příliš příznivé. Podle statistik vzrostl celkový počet dopravních nehod, stejně jako počet zraněných a usmrcených osob. O více než dvacet milionů vzrostla i hmotná škoda vzniklá v souvislosti s dopravními nehodami. V uplynulém roce byl zaznamenán také nárůst počtu dopravních nehod s účastí řidiče, jenž před jízdou požil alkohol.
Praha - východ je podobně jako Praha - západ okresem, kudy vedou hlavní tahy ve směru do hlavního města a z Prahy ven. Také nárůst počtu obyvatel na Praze - východ a s ním i nárůst počtu vozidel je znatelný a silniční síť není přizpůsobená takové hustotě provozu. Nemalý počet dopravních nehod na našem území přibyl také v souvislosti s rozvojem obchodních
a průmyslových center.
Okresní ředitelství a dopravní inspektorát PČR Praha - východ jsou si těchto skutečností vědomi. Již v průběhu minulého roku byla přijata řada opatření, jejichž cílem je snížení počtu dopravních nehod a jejich následků. Byl například posílen výkon služby silničních dopravních hlídek o další policisty i ze sousedních okresů. Rovněž byl posílen výkon skupiny dopravního inspektorátu vyjíždějící k dopravním nehodám. Konalo se množství dopravně bezpečnostních akcí zaměřených na kontrolu dodržování pravidel silničního provozu jeho účastníky.
Zákaz požívání alkoholických nápojů při řízení motorových vozidel.
Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích řidič nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku během jízdy, ani řídit vozidlo bezprostředně po jejich požití nebo v době, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem.
Případy požití alkoholu řidičem před jízdou nebo během jízdy jsou kvalifikovány jako přestupek. V některých případech dokonce řidiči hrozí obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky je velmi riskantní. Policisté proto přísně postihnou každého, u koho se řízení pod vlivem alkoholu prokáže. Přítomnost alkoholu v krvi se zjišťuje orientační dechovou zkouškou, nebo pomocí speciálních přístrojů, které jsou schopny dokonce přesně zjistit koncentraci alkoholu v krvi řidiče.
Je omyl, jesliže se někdo domnívá, že se odmítnutím dechové zkoušky nebo lékařského vyšetření vyhne postihu. Takové jednání je rovněž považováno za přestupek, za který hrozí dokonce vyšší sankce, než za řízení pod vlivem alkoholu - pokuta až do výše 15.000 korun a zákaz řízení mot. vozidel až na dva roky.
Převzato z měsíčníku Odolen č. 2/2006

Co se šustlo v naší škole… v novém pololetí

Třetí svoz sběru ve školním roce 2005/2006

Po dvou měsících sbírání plastových víček, papíru a plechovek od nápojů se opět uskutečnil na začátku února svoz sběru Středočeských sběrných surovin. Celkové množství nasbíraného papíru za toto období činilo 5298,05 kg, víček 196,8 kg a plechovek 2,46 kg. Nejvíce papíru nasbírali žáci z první třídy a děti z mateřské školy (dohromady přibližně 2 tuny). Po všech třech svozech od začátku školního roku se žákům z prvního a druhého stupně i dětem z MŠ podařilo odevzdat celkem 12 tun papíru, přibližně 800 kg víček a 17 kg plechových obalů. Přehled o umístění jednotlivých tříd ve školní sběrové soutěží za měsíc únor dokládá následující tabulka.Třída Počet dětí
Papír (kg)
Pořadí
Prům.na dítě
Pořadí
Víčka (kg)
Pořadí
Průměr.dítě
Pořadí
Hliník (kg)
1.A
19
1050,0
1.
55,26
1.
20,2
5.
1,06
4.
0
2.A
21
276,35
8.
17,92
7.
24,8
4.
1,18
3.
0
3.A
18
431,5
6.
23,97
4.
39,6
1.
2,2
1.
1,85
4.A
26
73,0
11.
2,81
10.
0,0
12.
0,0
11-
0
5.A
20
397,0
7.
19,85
6.
31,3
3.
1,57
2.
0,5
6.A
25
741,9
3.
29,68
3.
11,9
6.
0,48
6
0
7.A
18
106,5
9.
5,92
8.
7,4
8.
0,41
8.
0
8.A
26
540,0
5.
20,77
5.
6,6
10.
0,25
10.
0
9.A
18
93,0
10.
5,17
9
5,2
11.
0,29
9.
0
9.B
17
2,8
12.
0,16
11.
7,83
7.
0,46
7.
0,11
Sp.t
10
548,0
4.
54,80
2.
6,97
9.
0,7
5.
0

 938,0
2.
  35,0
2
  0
celkem
 5298,05
   196,8
   2,46


Dějepisná olympiáda
Ve čtvrtek 26.ledna se vypravila tříčlenná skupina ve složení sourozenců Pechových a paní učitelky Evy Staňkové na návštěvu Gymnázia v Říčanech. Jejich mise měla své poslání - zúčastnit se dějepisné soutěže a reprezentovat v ní naši Základní školu. Kateřina Pechová (8.A) a Michael Pech (9.B) se umístili nejlépe ze všech ostatních žáků ve školním kole dějepisné olympiády, která probíhala na druhém stupni během prosince, a proto byli vybráni jako zástupci naší školy do okresního kola. Své znalosti z historie velmi dobře zúročili, neboť se oba umístili v první polovině z celkového počtu 26 soutěžících. Michael se podělil o osmé a deváté místo se studentkou říčanského gymnázia a Kateřina o jedenácté až čtrnácté místo spolu s dalšími soutěžícími ze základních škol z okresu Praha - východ. Za výbornou reprezentaci
a velmi dobré umístění jim oběma gratulujeme.

Sbírka dětem
Děvčata z 6.A často přemýšlejí o lidech, kteří potřebují pomoc od druhých osob, neboť jim osud připravil v životě všelijaké těžko překonatelné překážky. Po vánočních prázdninách přišla Aneta Novotná do školy s nápadem uspořádat sbírku dětem. Spolu s paní učitelkou Staňkovou se šesťáci dohodli, že vybrané peníze věnují Nadaci Terezy Maxové. Během deseti dnů se jim podařilo od spolužáků z prvního i druhého stupně, pedagogů a zaměstnanců školy vybrat celkem 2000 korun. Tato částka byla zaslána na účet uvedené nadace. Všem dárcům za jakýkoliv příspěvek děkujeme.

V mechu a kapradí
V pohádkovou krajinu se proměnil v odpoledních hodinách 8. února pavilon C.
U vstupních dveří každého návštěvníka přivítali Křemílek a Vochomůrka se svými velkými nosy. Do chaloupky pod pařezem se totiž přišli zapsat budoucí prvňáčci klecanské Základní školy. Aby prokázali, co všechno umí, vyzkoušeli si několik činností. Museli například odpovědět na důležité otázky, které dostali od paní učitelky, správně poskládat obrázky podle pokynů napravo, nalevo,nahoru, dolů nebo doprostřed, najít poslepu předmět mezi dalšími věcmi a poznat ho, přiřadit objekty na obrázku podle počtu ke správné číslici nebo nakreslit dráhu skoku hopsajících zvířátek. Některým zbyl dokonce i čas a energie na hraní a kreslení. Za svou odvahu a projevené schopnosti si každý předškolák odnesl malý dárek. Poděkování patří všem paním učitelkám z prvního stupně (Rychlé, Knorové, Vulterinové, Šugarové a Šiklové) a paní zástupkyni Kulštrunkové za přípravu a organizaci zápisu do první třídy. Velké poděkování přísluší také žákům devátých tříd, kteří byli dětem skvělými průvodci v pohádkovém světě Křemílka a Vochomůrky (Barboře Krátké, Lucii Císařové, Petru Šoukalovi, Barboře Peškové, Radce Hladíkové, Lucii Majerové a Kristýně Petrákové). Na naše nové prvňáčky se v září moc těšíme.
Cesta k vodě
Na konci prvního pololetí se šestá třída vydala na ekologickou farmu do Toulcova dvora. Zúčastnili se zde programu „Cesta k vodě“, který byl zaměřen na výskyt vody v přírodě. Žáci si uvědomili a ujasnili spousty poznatků, které již o vodě věděli prostřednictvím praktických činností s vodou. Velmi zábavnou formou pokusů testovali minerálky podle chuti a vybírali tu nejlepší, zkusili si vyrobit pitnou vodu z vody mořské, prakticky si předvedli koloběh vody v přírodě při práci ve zkumavkách a dokonce zvládli i filtraci a destilaci. Po vydařených pokusech se také prošli po areálu farmy a navštívili zdejší domácí zvířata. Program byl velmi poutavý
a dětem se moc líbil.


Alena Dočkalová

Za poskytnuté informace děkuji paní učitelce Evě Staňkové a Dagmar Rauschové

Napsali nám

Slovo farníka k církevnímu rozhodnutí.
Jistě jste si milí čtenáři v minulém ZPRAVODAJI všimli, že náš farní úřad byl k 1. 1. 2006 zrušen. Považuji tento počin nadřízeného církevního úřadu za velmi necitlivý a překvapující (ovšem jen na první pohled).
1. Necitlivý proto, protože tady se jedná o historickou farnost, která zde fungovala velmi dlouho, snad staletí. Měla jsem možnost přečíst si to ve farní kronice, kterou jsem měla půjčenou. Kromě toho je zde dlouhá léta udržovaná tradice na V. B. Třebízského, který na zdejší faře působil, má zde dva pomníky, náměstí nese jeho jméno, každé jeho výročí je vzpomínáno jako kulturní příležitost. I mezi staršími občany je vzpomínka na tohoto kněze živá, protože jejich předci byli žáky V. B. Třebízského, jako na příklad i můj děda, který nám o něm často vyprávěl. Farnost tu vydržela za nacistické okupace, vydržela tu i minulý režim a dnes 16 let po sametové revoluci je zrušena.
2. Překvapující na první pohled proto, protože mé myšlení došlo ke stejnému výsledku jako rada města, že tento církevní majetek je velice atraktivní ke komerčnímu využití. Přivedla mne k tomu zpráva, že fara v Odolena Vodě je obsazena nájemníky a je ve velmi špatném stavu, zatím co klecanská fara udržovaná (městem) je pěkné barokní stavení s krásným dvorem, zahradou, hospodářskými budovami a polnostmi, bez nájemníka (to by hodilo nějakou kulatou sumu, bohatý kupec by se určitě našel). Dříve se říkalo: „Za vším hledej ženu“, dnes se musí říkat: „Za vším hledej prachy“.
Mám naše město ráda se vším všudy a proto mi do něj pevně patří náš kostelík (vadilo by mi, kdyby i na něj měla přijít řada), patří sem i fara, krásná barokní budova se svojí historií, která ji posvěcuje a patří ke koloritu města. Moji předci z otcovy i matčiny strany byli hluboce věřící lidé, žili podle křesťanské víry a tak si myslím, jestli se na toto dívají odněkud shůry, musí se obracet ve svých hrobech i s V. B. Třebízským, který odpočívá na Vyšehradském hřbitově.
Naše rodina měla od mého dětství s farou co do činění. Děda byl písmák, muzikant, býval i regenschori (přečetla jsem si to ve farní kronice). Maminka hrála v našem kostele 20 let na varhany. Pan farář Fr. Herold byl naším učitelem náboženství, měli jsme ho všichni rádi. Byl tatínkovým přítelem a přítelem celé naší rodiny. Když přijdu na hřbitov, vždycky se zastavím
u kněžské hrobky, kde odpočívá.
Na konec Vám ještě musím sdělit, že jsem s chutí podepsala petici proti zrušení klecanské farnosti, která mi byla předložena.
Myslím si, že ať věřící či ateisté bychom měli podpořit postup a snahu zastupitelů města jak v zachování farnosti, tak i v zachování církevního majetku pro naše město (ať už pronájmem či koupí). Jako každý člověk jsem se musela ve svém životě potýkat s různými problémy i ztrátami lehčími i těžšími mezi něž patří i toto církevní opatření, protože se dotýká mého duchovního života a tedy i víry.

Svůj názor jsem Vám sdělila a je na Vás, abyste to učinili i Vy.
Marie Štěpánová

Dopis z arcibiskupství

V Praze dne 14. února 2006
Vážený pane starosto, vážení páni radní,
pan kardinál obdržel Váš dopis, v němž vyjadřujete obavu z důsledků, které přinese sloučení Římskokatolické farnosti Klecany do většího územního celku Římskokatolické farnosti Odolena Voda a pověřil mě, abych na Váš dopis reagoval.
Předem tohoto dopisu bych nejprve rád vyjádřil uznání spolupráce městských orgánů s místní komunitou věřících.
Znepokojení, které vyjadřujete ve svém dopise, z Vašeho pohledu chápu, dle mého soudu však není důvodné. Důvodem celého procesu slučování farností do větších celků (farnost Klecany v tomto směru nebyla ani první a ani poslední za uplynulé dva roky) je reagovat na stávající stav struktury duchovní správy. Ten organizačně neodpovídá ani počtu duchovních správců, které máme, ani počtu věřících. Jeho kořeny sahají do 18. století.
Vím, že tyto změny jsou nepopulární, ale mohu Vás ujistit, dokud bude existovat dostatečný zájem věřících ve Vašem městě a dokud bude existovat někdo, kdo by tuto bohoslužbu vedl, bude i kostel nadále sloužit svému účelu. Od sloučení si slibujeme mimo jiné snížení farní administrativy, efektivnější správu farního majetku a především více času pro duchovní správce na plnění jejich vlastního poslání.
Obavy ze změny určení užívání sakrálního prostoru, které vyjadřujete, nejsou v současných okolnostech vůbec důvodné. Kromě toho taková změna určení je především proti mysli církvi a proto není jednoduchou záležitostí. Přicházela by snad v úvahu až tehdy, kdy by o kostel věřící ztratili zájem. Ani poté nemůže být kostel užíván způsobem, který by byl v rozporu jak
s jeho památkovou hodnotou, tak jeho sakrálním určením. Proto považuji Vaše obavy v tomto ohledu za liché a doufám, že se mi je podařilo aspoň trochu rozptýlit.
Na okraj ještě poznamenávám: arcibiskup pražský rozhodl již v roce 1994, že právnické osoby vystupující pod pojmem „farní úřad“ budou od 1. července 1994 vystupovat pod označením „farnost“. Tato, může se zdát jen kosmetická drobnost, již sama naznačuje nové chápání věci: rozhodující pro existenci či neexistenci farnosti je dostatečné množství životaschopných věřících a nikoli dosavadní zvyklosti.
Vážený pane starosto, vážení páni radní, děkuji Vám za Váš projevený zájem i za starost o kostel a podporu církevního života v obci. Opravdu si toho vážím.
S přáním všeho dobrého
ThDr. Michael Slavík
generální vikář


Společenská rubrika

Děkuji představitelům obce za blahopřání k mému životnímu jubileu. Opravdu vřelý dík.
Jaroslav Koktan

Děkuji zástupcům města a Kulturní komisi RM za blahopřání k mému životnímu jubileu.
Libuše Vašíčková

Naši březnoví jubilanti:
Božena Hančlová (88), Marie Zelenková (88), Marie Jandovská (86), Anežka Novotná (85),
Josef Novák (84), Václav Neuman (81), Johana Mlynková (79), Oldřiška Petříčková (78),
Růžena Srstková (78), Růžena Brávníková (77), Jiřina Ležáková (77), Josef Studnička (75),
Jiřina Stýblová (73), Jindřiška Helligová (73), Růžena Kmínková (73), Hana Kodetová (72), Miluše Nováková (72).Počasí v roce 2005

LEDEN
průměrná teplota + 1,3°C, což bylo o 2,3°C tepleji než je dlouhodobý průměr - 1°C. Začátek měsíce byl poměrně teplý s dešťovými srážkami, druhá polovina měsíce studená s častými sněhovými přeháňkami. Poslední týden souvislá sněhová pokrývka

ÚNOR

průměrná teplota - 1,75°C; o 1,75°C chladněji než je dlouhodobý průměr 0°C. Střídaly se teplé dny se studenými - těch bylo více, často padal sníh. I koncem měsíce byla několik dní souvislá sněhová pokrývka.

BŘEZEN
průměrná teplota + 3,4°C; o 0,5°C chladněji než dlouholetý průměr + 3,9°C. Začátek měsíce značně studený. 2.března zaznamenána v pražském Klementinu rekordně nízká teplota. Začátkem měsíce sněhové přeháňky, zbytky sněhu se udržely do 14.března

DUBEN
průměrná teplota 11,8°C; o 3,3°C tepleji než dlouhodobý průměr. Celý duben poměrně teplé jarní počasí. Málo dešťových srážek

KVĚTEN

průměrná teplota 15,4°C; opět o 1,4°C tepleji než je dlouhodobý průměr 14,0°C. 2. května bylo v pražském Klementinu naměřeno 29,7°C, což je nejvíce za celou dobu měření. Rovněž koncem měsíce byly naměřeny rekordně vysoké teploty. Četné dešťové srážky

ČERVEN
průměrná teplota 19,0°C; o 2,0°C tepleji než dlouholetý průměr 17,0°C. Začátek měsíce teplotně nadnormální, s velkým počtem dešťů, druhá půlka byla ještě teplejší a dešťů bylo málo

ČERVENEC
průměrná teplota 20,4°C; o 1,4°C tepleji než dlouholetý průměr 19,0°C. Teplé počasí
s množstvím srážek. Ve Vltavě zaznamenán zvýšený průtok vody. Dne 28.-29.7. zaznamenány rekordně vysoké teploty 34 a 35°C

SRPEN
průměrná teplota 18,6°C; o 0,8°C vyšší než dlouhodobý průměr 17,8°C. Většina měsíce deštivá, krásné letní počasí bylo několik dnů až koncem měsíce

ZÁŘÍ
průměrná teplota 16,8°C; o 2,9°C tepleji než dlouhodobý průměr. Většina měsíce krásné, teplé počasí. Dešťových srážek bylo málo

ŘÍJEN
průměrná teplota 11,0°C; o 2,5°C tepleji než dlouhodobý průměr 8,5°C. Pokračovalo krásné počasí z minulého měsíce. Minimum srážek.

LISTOPAD
průměrná teplota 3,2°C; o 0,6°C chladněji než dlouhodobý průměr 3,8°C. Začátkem měsíce pokračovalo krásné počasí minulých měsíců, beze srážek, ale s četnými mlhami. V druhé půlce měsíce noční teploty někdy klesly pod bod mrazu. Často pršelo a padal i sníh

PROSINEC

průměrná teplota + 0,2°C; jen o -0,1°C chladněji než je dlouhodobý průměr 0,3°C. Střídaly se teplejší dny se studenými. Několikrát napadl sníh, který se ale neudržel. Vánoce byly opět na blátě. V noci z 27. na 28.12. napadlo přes 20 cm sněhu, který se udržel až do konce roku.

Dlouhodobý průměr je padesátiletý průměr podle meteorologické stanice v Praze - Podbabě.

Z Á V Ě R Y

Průměrná teplota za rok 2005 byla 9,9°C
Dlouholetý průměr = 8,8°C

Poslední mráz (teplota nižší než + - 0°C) dne 22.dubna
První mráz dne 24.listopadu

Poslední sněžení dne 13.března
První sněžení dne 19.listopadu

Počet jasných dní celkem 55

Počet dní se srážkami = 134; z toho dešťové 101, sněhové 41
(některé dny pršelo i padal sníh)
Počet bouřek = 16

Nejvyšší změřená teplota dne 29.července + 35°C
Nejnižší změřená teplota dne 2.března - 11°C.Vyhotovili: pánové Jiří Böhm a Václav Kopřiva


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.