Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Ročník 2006 ~ Klecanský zpravodaj 2/2006

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecanský zpravodaj 2/2006Ročník XXV. Únor 2006 / číslo 2.

Z moudrých myšlenek Jana Wericha:
Není umění stárnout! To si udělá příroda bez nás - samovolně.
Umění je se s tím správně a potřebně smiřovat! A hlavně vyrovnat!


Jak se Vám líbí trojka?
O výročích spojených s dávnými i méně dávnými událostmi bylo toho v našem Zpravodaji řečeno dost v minulých letech. Netřeba se proto opakovat a lze se věnovat některým jiným doprovodným jevům.

Na počátku ledna mě takto zaujal bývalý svátek Tří králů (6. leden): nikoli však kvůli biblické události, kterou připomíná, ale kvůli číslu “3”, jež i samo o sobě se jeví jako zajímavé. Půjdeme-li trochu více do hloubky, nutně nás musí překvapit vysoká četnost výskytu tohoto čísla (či číslice, nebo číslovky) v nejrůznějších situacích a podmínkách života kolem nás. Navíc je tu vědomí, že existuje přímo věda, pod názvem “numerologie”, kde nejde o žádné šarlatánství, ale o nauku o číslech a jejich symbolických psychologických kvalitách, která je dává do souvislostí s písmeny, jmény, událostmi a lidskými osudy.

Proslulý starořecký matematik Pythagoras pokládá “3” za vynikající číslici, zobrazující svým tvarem dokonale jak počátek, tak i střed a závěr jevu, který napomáhá vyjádřit. Z tohoto důvodu Pythagoras přisuzuje trojce přímo božský charakter (trojjedinost svaté Trojice), což však neomezuje jen na křesťanskou víru. Tak např. i bráhmanismus (Indie) představuje svého boha se 3 hlavami, což má připomínat trojici bohů: Jupitera (nebesa), Neptuna (moře) a Pluta (podsvětí). Jupitera charakterizuje trojklanný blesk, Neptuna trojzubec a Pluta trojhlavý pes. Číslo “3” určovalo i počet mythických Sudiček (řeckých či římských bohyní osudu), Fúrií (šlo o dcery bohyně Země, jež dala život obloze, horám a mořím), Grácií (byly to tři sestry, bohyně, udílející krásu a půvaby, jež ony samy ztělesňovaly), Harpyjí (což byly zrůdy s ženskou hlavou a ňadry, s křídly, které ovládaly společně především projevy bouří, temnoty a skalnaté srázy).

Zmíněná božstva tvořila vesměs součást řecké i římské mythologie. Byly zde ovšem i věštkyně jako Sibyla, předpovídající budoucnost, či Pythie, kněžka Apollónova chrámu na úpatí hory Parnasu. Sibyliny věštby byly obsaženy v Sibyliných knihách, v počtu 3x3 (z nich se ovšem dochovaly pouze 3 knihy). Patřily sem i Nymfy, krásné polobohyně starající se o křišťálově čistou studánku a o krásy přírody. Byla to opět trojice, v mythologii se těchto postav vyskytuje ovšem daleko více. I věštecká křesla byly trojnožky, tedy opět provázaná s číslem “3”. Nymfy nebyly nesmrtelné, délka jejich života však procházela několika tisíciletími. Zvláštními Nymfami byly Dryády, Najády, Nereidy atd. Byly tu ovšem i Múzy, opět v počtu 3x3, ve skandinávské mythologii se v tomto případě hovoří o “záhadné trojce”.

Člověk je vnímán ze 3 pozic (tělo, rozum, duše), stejně tak i svět (země, moře, vzduch), či nepřátelé člověka (svět, tělo, ďábel), trojici tvoří i křesťanské milosti (víra, naděje, láska), či přírodní království (fauna, flora, nerosty), jakož i základní barvy (červená, žlutá, modrá). Číslo “9” představuje trojici trojic (3x3), přičemž trojice sama znamená dokonalost v jednotě. Existuje pravidlo tří: prvý má se ke druhému jako třetí ke čtvrtému, takže jsou-li dány tři, lze stanovit čtvrtý (pronásobením druhého údaje třetím a podělením jejich součinu prvým).

Trojka se ovšem zdaleka nevztahuje jen k příkladům z dávné mythologie, enormní počet jejího výskytu se dotýká i prakticky všech sfér běžného života. Nepochybně je tento výskyt podstatně četnější, než u jiných číslic. Pro zajímavost alespoň několik příkladů:
Z historie známe pojmy triumvirát, trojdohoda, trojspolek, spolek 3 císařů (Německo, Rakousko, Rusko) z r. 1872, trikolora (desítky zemí na celém světě zvolilo tříbarevnou symboliku pro státní prapory či vlajky). V náboženstvích existuje božská Trojice, v hinduismu je božská triáda jako jedno božstvo (Brahma, Višnu, Šiva), důkladná znalost 3 jazyků (hebrejštiny, řečtiny, latiny) byla ve středověku základním předpokladem pro každého, kdo se chtěl věnovat studiu teologie.

V literatuře jsou to “Tři mušketýři”, “Třetí zvonění”, v pohádkách “Tři zlaté vlasy děda Vševěda”, trojice “Dlouhý, Široký, Bystrozraký”, “O třech přadlenách”, “ Tři zlaté jabloně”, vyslovují se 3 přání (např. u rybky) atd. Ve sportu se udílejí 3 medaile (zlatá, stříbrná, bronzová), u některých sportovních discipín má atlet 3 pokusy, soutěží se v triatlonu aj. Namátkou ještě několik příkladů: trojzubec (symbol svrchovanosti boha moře Poseidona-Neptuna), trigon (zvířetník se člení na 4 trigony, pojmenované podle 4 základních elementů: voda, oheň, země, vzduch), existuje 3mílový limit teritoriálních vod, na které má nárok před svým pobřežím námořní stát, atd. V hudbě, politice (tripartita, třetí odboj), v zeměpisu, vědě (třetí dimenze) a ve spoustě jiných případů.

Předtím něž vyslovím přání všem “kdo šetří, má za tří”, či “do třetice všeho dobrého” připomínám, že únor 1948 už je zase o rok starší, je mu letos 58 let a stojí zato, zamyslit se opět trochu nad tímto datem.

 

- js-
20. 1. 2006

Z Rady

9. ledna 2006

Rada stanovila termín zasedání zastupitelstva města. Zasedání bude ve čtvrtek 2. února v 18.15 hodin. Následně byl schválen i předběžný program jednání.

Rada vzala na vědomí výsledky kontroly hospodaření v ZUŠ Klecany. Vedení města uložilo ředitelce školy zjednat nápravu a zjištěné nedostatky odstranit. V rámci těchto úkolů je nutné provést změnu zřizovací listiny. Změnu vypracuje vedení města a předloží ZMě ke schválení. Termín - do příštího zasedání ZMě.

Rada schválila ceník za likvidaci komunálního odpadu pro podnikatele. Ceny vycházejí ze zvýšení poplatků za odvoz TKO dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2005.

Rada schválila výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Klecany za rok 2004. Stanovila, že dosažený zisk ve výši 89 287,64Kč bude převeden do rezervního fondu.

Rada vyhověla žádosti Smíšené organizace Klecany - Sdružení zdravotně postižených v ČR o zapůjčení malé svatební síně v budově MěÚ pro konání schůzí výboru této organizace. Schůze jsou naplánovány vždy na třetí úterý v měsíci od 17.00 do 19.00 hodin. Ve druhém pololetí bude termín upřesněn podle data konání voleb.

Rada schválila umístnění grafické reklamy (dobových pohlednic) v kalendářích s historickou tematikou na rok 2007. Město zde bude mít dvě strany, které budou tematicky zaměřeny na Klecany a Klecánky. Náš příspěvek na reklamu je 2 975,- Kč vč. DPH. Zhotovitel je Ing. Stanislav Olt, Uhlířské Janovice.

Tříkrálový průvod, pořádaný skautským oddílem Havran Klecany proběhl 5. ledna a vynesl 1 250,- Kč. Výtěžek bude věnován jako příspěvek na vybudování školy v Africe. Informoval radní Ivo Kurhajec.

23. ledna 2006

Rada zaujala stanovisko ke zrušení farního úřadu Klecany ke dni 1. ledna 2006 a jeho sloučení s farním úřadem v Odolena Vodě. Byl odeslán dopis kardinálovi Miloslavu Vlkovi, ve kterém je vyjádřena obava z toho, že církevní majetek by mohl být časem využit komerčně, ev. prodán. Dále je konstatováno, že město má všechny podmínky k tomu, aby zde farní úřad mohl existovat i nadále. Dopis končí žádostí rady města o možnou revokaci rozhodnutí, týkající se zrušení Farního úřadu v Klecanech.

U příležitosti konání výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Klecany ocenila RM práci sboru na poli požární bezpečnosti a vyslovuje jednotce svůj dík. Rozhodla o příspěvku ve výši 10 000Kč na podporu činnosti Sboru.

Na základě žádosti pana Filipa Dvořáka Rada povolila pořádání hudebních produkcí v restauraci Sportklub v I. pololetí 2006. Rozhodnutí zajistí I. Sedláčková.

Co máme vědět

V poslední době dochází opět k porušování obecně závazné vyhlášky o volném pobíhání psů. Že se po městě potulují malí psíci, kteří se pletou lidem pod nohy a jsou jim cizí i pravidla silničního provozu, nad tím už rezignovaně mávneme rukou. Když ale majiteli utečou i velcí psi, bojová plemena, to už je na pováženou. Svou agresivitou ohrožují nejen dospělé, ale nebezpečí hrozí hlavně malým dětem, které tváří v tvář takovému zvířeti jsou zcela bezbranné. Poslední případ, naštěstí bez tragického závěru se stal na sídlišti V Boleslavce v závěru minulého roku. Volně pobíhající rotvajler s milým jménem Zuzanka napadl paní, která venčila svou o hodně subtilnější fenku. Nebýt přítomnosti pana starosty a další zaměstnankyně MěÚ, je otázkou, jak by tento střet skončil. Díky včasnému zásahu výše jmenovaných a duchapřítomnosti napadené paní to odnesl jenom oblek. Škrábnutí pana starosty nepočítám.

Upozorňuji všechny majitele pejsků - a nejedná se jen o bojová plemena, že zodpovědnost za jejich miláčky je zcela na nich. Můžeme být jenom rádi, že se až dosud nic vážnějšího nestalo. Ve světle posledních událostí budeme důsledněji dbát na to, aby všichni dodržovali zmíněnou obecně závaznou vyhlášku. Její porušování bude znamenat finanční postih, který není zrovna příjemný. Nenechávejte své psy pohybovat se bez dozoru a dbejte, aby nemohli utéct a volně se toulat po městě. Zvýší se tak bezpečnost nás všech, hlavně dětí.

Zdenek Šebek

Školská rada

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 11. 1. 2006

1) Školská rada převzala od paní ředitelky Janovské novelizovaný Školní řád, který následně schválila.
2) Paní ředitelka Janovská školskou radu informovala o tom, že rozpočet školy na rok 2006
zatím není vypracován, neboť dosud nebyl stanoven příspěvek (dotace) pro školu od MěÚ ani od Krajského úřadu.
3) ŠR byla informována, že statutární zástupce ředitele školy bude jmenován do konce ledna tohoto roku.
4) ŠR se seznámila s Výroční zprávou za minulý školní rok 2004/2005 a schválila ji.
5) ŠR vzala na vědomí, že zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2005 bude
vypracována a předána školské radě do jednoho měsíce.
6) ŠR děkuje paní ředitelce Janovské a přizvaným poradcům (paní Rajmové a panu Vrlíkovi)
za účast na tomto zasedání a za podání věcných informací.
7) ŠR se usnesla, že požádá paní ředitelku o zveřejnění těchto dokumentů na internetových stránkách školy: - Školní řád
- Výroční zpráva za rok 2004/2005
8) Z důvodu lepší informovanosti veřejnosti a zviditelnění Klecanské školy ŠR také požádá paní ředitelku Janovskou o větší propagaci v Klecanském zpravodaji a na internetových stránkách školy ohledně modernizace a rozvoje školy, vybavení tříd, počítačových učeben, rekonstrukce sociálního zařízení, investice do MŠ a školní jídelny za minulý rok a podobně. Také by bylo velmi žádoucí informovat veřejnost o plánovaných akcích v tomto roce jako např. připojení na internet po celém areálu ZŠ, plán vybudování další nové první třídy aj.
9) ŠR žádá paní ředitelku o předložení plánu rekonstrukce, modernizace a rozvoje školy pro rok 2006.
10) Příští zasedání ŠR se bude konat dne 15. 3. 2006.

Kácení dřevin

Kácení dřevin na pozemcích v majetku fyzických osob.
Na základě neustále se opakujících dotazů a pochybení v záležitostech kácení dřevin na pozemcích, které jsou v majetku fyzických osob (v soukromém majetku), je třeba vědět:

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem (nenacházejí se v údolní nivě potoka) se podle § 8 odst.3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem majitele pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

Žádost musí obsahovat:

a) jméno a adresu žadatele,
b) doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les,
c) specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,
d) dání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
e) zdůvodnění žádosti.

Kácení se zpravidla povoluje v době vegetačního klidu, tj. od 1. 10 do 31.3. V případě, že dřevina dosahuje předepsaného rozměru 80 cm, je tedy nutné formou správního rozhodnutí vydat povolení s kácením. Toto dle § 76 odst.1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., vykonávají obecní úřady. Pokud je pozemek ve vlastnictví právnické osoby, kácení se povoluje pro všechny dřeviny bez ohledu na velikost.
V

šechny žadatele o kácení dřevin upozorňujeme: pokud Vaše žádost nebude mít všechny náležitosti předepsané zákonem, nebude vyřizována.

 

Zdenek Šebek

FÚ - Praha východ

Finanční úřad Praha - východ informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2005 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci finančního úřadu přítomni 15. 3. 2006 od 15.00 do 19.00 hodin na Obecním (Městském) úřadě v Úvalech, Čelákovicích a Odolene Vodě.

Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedených termínech umožní daňovým poplatníkům, aby si v klidu - bez front a v „domácím“ prostředí mohli vyřídit své záležitosti. V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat daňové přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a rovněž mohou obdržet složenku pro případné zaplacení daně.

Pro usnadnění a snazší pochopení problematiky daňového přiznání veřejností jsou rovněž k dispozici na středočeských finančních úřadech a Obecním (Městském) úřadě v Úvalech, Čelákovicích a Odolene Vodě vzory nejtypičtějších příkladů vyplnění daňového přiznání.

Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat na informačních telefonních linkách FÚ Praha - východ - tel. č. 225 332 237 nebo FŘ v Praze - tel. č. 257 004 211.

Informační linky budou v provozu v termínu od 20. 1. 2006 do 31. 3. 2006 (Po, St, 08.00 - 17.00 hod., Út., Čt., 08.00 - 15.30 hod. a Pá 08.00 - 14.30 hodin).

Pracovníci daňové správy budou rádi, když využijete nabízené služby a věří, že se s tím alespoň částečně usnadní plnění Vašich daňových povinností. Předem Vám děkují za spolupráci a těší se na její další pokračování.

Finanční úřad Praha - východ

Středočeské vodárny

Sdělení společnosti Středočeské vodárny, a. s.

Vážená paní, Vážený pane,
rádi bychom Vás informovali, že naše mateřská společnost přijala nové jméno a od roku 2006 působí v České republice pod značou Veolia Voda. Cílem nové identity je zvýšit povědomí o společnosti Veolia Voda jako o světové jedničce v poskytování kvalitních služeb v oblasti vodního hospodářství, posílit společnou kulturu a potvrdit všechny naše závazky související s poskytováním služeb.

Společnost Středočeské vodárny a. s., která je Vaším dodavatelem pitné vody a provozovatelem kanalizace, si ponechává své obchodní jméno a prostřednictvím společného loga bude vyjadřovat svou příslušnost ke skupině Veolia Voda. Uvedené změny nemají žádný dopad na smlouvu ani organizaci a fungování naší společnosti.
Věříme, že i s novou značkou budeme Vaším spolehlivým a profesionálním partnerem.

Se srdečným pozdravem

Ing. Ondřej Beneš, PhD.
generální ředitel

Četník se vrací - po 62 letech

Městský úřad Roztoky vydává svůj měsíčník pod názvem ODRAZ. V jeho prvním čísle v roce 2006 je uveřejněn rozhovor s občanem Roztok, panem Václavem Šarfem, který vzpomíná na svůj půlroční pobyt v Klecanech. Stalo se tak 23. října 2005, kdy spolu s redaktorkou pí. Renátou Kolářovou navštívil naše město, aby přímo zde zavzpomínal na svoji krátkou službu u nás.

Z rozsáhlého článku přinášíme aspoň část, týkající se našeho města.
Bylo to 2. prosince 1942, kdy po přijímacím pohovoru a zkoušce zdatnosti byl přijat k četnictvu, s určením pro četnickou stanici Klecany. Spolu se dvěma dalšími nováčky byli přijati na klecanské četnické stanici vrchním strážmistrem Doudou. Službu na stanici dále vykonávali praporčík Maniák (z Podkarpatské Rusi), štábní strážmistři Gleich a Žalský a strážmistr Richtr.

V rozhovoru pan Šafr vzpomíná na tehdejší službu, zejména na obchůzky obvodu (Větrušice, Řež, Husinec a Klíčany). I nyní vzpomíná některá jména lidí, se kterými se seznámil: s lékařem MUDr. Petákem, lesníkem Dřevíkovským, starostou obce, obecním tajemníkem Gerstbergerem (?) (od finanční stráže), pekařem Soukupem, bývalým velitelem stanice Kopřivou a dalšími.

Při procházce městem poukazoval na změny, které od té doby změnily tvář Klecan, ale bez chyby si připomínal tehdejší zástavbu. Prošel se až k bývalé poště „U Kocourků“ - v prvním patře byla četnická stanice a byt velitele. Vzpomíná na zkratku od přívozu i na svoji cestu po jezu, když přijel pozdě vlakem do Roztok a přívoz už nestihl. Byl rád, když „musel“ dohlížet při divadelních představeních - bylo to pro něj milé zpestření četnické služby.
Zaujal ho i zámek. Vypráví:“ Za I. republiky zde letiště nebylo.(?) Až Němci si jej vybudovali. 700 členná posádka bydlela přímo na letišti v dřevěných barácích. Němci byli dobří organizátoři. Všude měli zásoby střeliva, potravin. Jak ustupovali, všechno měli připravené a využili toho. Vzpomínám též na pana Richtra mladšího. Jeho otec byl strážmistrem, když jsem odcházel z četnické stanice v Klecanech.“

Pan V. Šafr sloužil na četnické stanici do 31. května 1943. Tehdy byl povolán do policejní školy v Mladé Boleslavi. Po jejím ukončení nastoupil službu v Praze. Stal se přímým účastníkem bojů o Rozhlas v květnových dnech roku 1945. Po válce hledal velitele Boudu, ale nenašel ho. Až nyní - po 62 letech 23. října 2005 - se znovu prošel bývalým působištěm.

Tato vzpomínka byla pro ODRAZ připravena paní Renátou Kolářovou, není však poslední. Pokud si vzpomenete na pana Václava Šafra a jeho službu v Klecanech, připomeňte se u paní Jany Klausové na MěÚ. Váš příspěvek k jeho vzpomínkám bude panu V. Šafrovi předán.

- JN -

Rada města

O tom, jak pracuje zastupitelstvo města jste si mohli přečíst minule. Dnes jsou na řadě informace o radě města. Tak tedy:
Tam, kde je Zastupitelstvo města či obce nejméně 15ti členné, volí se Rada města. Rada může mít maximálně 1/3 členů zastupitelstva. V našem případě byli jako radní zvoleni Ing. Jiří Bendl, Ivo Kurhajec, Ing. Petr Šafus Ph.D. Zákon o obcích stanovuje, že členy rady jsou i starosta - ng. Zděnek Malík a místostarosta - Zdenek Šebek. Rada, zvolená na ustavujícím zasedání zastupitelstva před třemi roky, pracuje v tomto složení dosud. Je výkonným orgánem pro samostatnou působnost a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu. Schází se podle potřeby a její zasedání jsou neveřejná. Zasedání se řídí jednacím řádem a je z něho vždy pořizován zápis. Zápis ověřuje starosta spolu s místostarostou. O projednávaných záležitostech se rozhoduje hlasováním. Ke schválení jsou nutné hlasy nadpoloviční většiny všech jejích členů. Rozhodnutí rady je platné okamžikem schválení. Občané jsou na její zasedání zváni v případě potřeby.

Právo odvolat radu má zastupitelstvo. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jeho usnesení. K důležitým kompetencím rady patří zadávání veřejných zakázek, zabezpečování hospodaření města podle schváleného rozpočtu, plnění úkolů zřizovatele vůči organizačním složkám zřízených zastupitelstvem (školy). Do pravomoci rady města patří mj. i stanovení počtu zaměstnaců v úřadu, rozdělení pravomocí a schválení organizačního řádu.

Rada města vyřizuje stížnosti a žádosti občanů, schvaluje úlevy od poplatků, pokud jí to dovolují obecně závazné vyhlášky města. Usnesení rady může pozastavit starosta v případech, kdy není jasné, zda je v souladu se zákonem nebo jiným právním předpisem, nebo kdy má za to, že usnesení je pro město nevhodné nebo nevýhodné. V těchto případech má vždy poslední slovo zastupitelstvo, které rozhodne. Během současného volebního období k tomuto případu zatím nedošlo. Zpráva o činnosti rady je předkládána zastupitelstvu dvakrát do roka.

 

Zdenek Šebek

Kulturní komise

Tradiční klecanský masopust bude v sobotu 11. března. Sraz maškar bude v 13.30 na náměstí
V. Beneše Třebízského. Další informace budou v březnovém čísle a na plakátech.

V předvečer 156. výročí narození Tomáše Garrigue Masaryka, v pondělí 6. března, se koná vzpomínkový lampiónový průvod na Masarykovu (Černou) skálu, kde skauti zapálí slavnostní vatru. Sraz je v 18 hodin před Základní školou.

Správní řád ještě jednou

V prosincovém Zpravodaji bylo několik informací o novém Správním řádu, který začal platit
od 1. ledna. A již se diskutuje, zda to či ono platí, či ne. Zkrátka jsme v Česku, kde máme fůru zákonů, které co odborník, to osobitý výklad. Jedna z polemik se týká úředních hodin
na úřadech. Podle Ministerstva vnitra platí dál, ale někteří právníci tvrdí, že pokud je úřad otevřen, může občan zajít kdykoliv vyřídit si svoji záležitost.
Nevím, která z těchto variant výkladu nakonec bude uznána za jedině správnou, ale za našeho působení na „radnici“ byl a je úřad přístupný po celý pracovní týden každému, kdo potřebuje cokoliv vyřídit. Je pravda, že třeba pro naši matriku to znamená dost velké pracovní zatížení - svou agendu - a není nijak malá, musí vyřizovat za pochodu, ale vše nakonec dokáží zvládnout, i když to jsou „nervy“. A obdobně vstřícní jsou i všichni ostatní. Ať zvítězí ten či onen právnický výklad, my se budeme řídit zdravým rozumem, který velí vycházet Vám, občanům, co nejvíce vstříc. Protože - ač to zní jako fráze - jsme tu pro Vás.
Zdenek Šebek
místostarosta

Co se šustlo v naší škole

Po vánočních prázdninách jsme se všichni opět sešli ve zdraví ve školních třídách a chystali se na nové školní i mimoškolní aktivity v novém roce 2006. A co nás především v lednu čekalo, bylo blížící se uzavírání prvního pololetí školního roku 2005/2006. Přes všechen shon kolem pololetních písemek a zkoušení zbyl přesto vyučujícím i žákům čas na další zábavné i naučné činnosti. V polovině ledna se uskutečnila soutěž v angličtině na druhém stupni, 26. ledna proběhl den otevřených dveří pro rodiče a jejich budoucí prvňáčky a na konci měsíce vyjely
9. třídy na ekologickou farmu do Toulcova dvora na pěkný program o nakupování výrobků.

A na začátek února připravovaly paní učitelky z prvního stupně usilovně všechny náležitosti pro zápis do první třídy. Proto zde přikládáme i pozvánku.
Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
Koncem prvního pololetí, stejně jako v předchozích letech, mají žáci naší základní školy možnost vzájemného porovnání svých dovedností ve školním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce, do níž vstupují dobrovolně, a to ve dvou kategoriích: IA - žáci 6. a 7. ročník a IIA - žáci 8. a 9. ročník.

Letošních devět soutěžících prošlo čtyřmi částmi soutěže. Předmětem jedné z nich byl poslech nahrávky, v níž je rodilým mluvčím sdělena předpověď počasí v Evropě, na jejímž základě bylo třeba vyplnit chybějící informace v tištěném textu.

Těžištěm soutěže však byla středa 18. 1. 2006, kdy žáci samostatně vystupovali před porotu učitelů angličtiny Věry Štembergové a Ivana Rychlého. Nejprve se měli krátce představit. Pak následoval monolog na vylosované téma ze seznamu, který byl zadán k domácí přípravě dostatečně včas a který se týkal školy, rodiny, zájmů, cestování, města, kultury, nákupů a obchodů, jídla a restaurace, počasí, oblékání a módy, denního programu, zdraví a nemoci.

Z těchto témat vycházela i závěrečná část, v níž žáci museli pohotově reagovat a bez přípravy řešit vylosovanou jazykovou situaci jako např. popis cesty z Klecan do Prahy, přivítání hosta, rady zahraničnímu studentovi, nákup v obchodě apod. Na tomto místě chceme poděkovat vysokoškolskému studentovi panu Milanu Štembergovi, který nám věnoval svůj čas a skvělým způsobem se zhostil role partnera soutěžících v této náročné disciplíně.
Svoji životní premiéru v mladší kategorii IA zvládly odvážně a slušně Soňa Herdová (7.A) na 1. místě a Lucie Hyklová (6.A) na 2. místě. Ve starší kategorii IIA stanuly zkušené a pohotové soutěžící Hedvika Gregorová (9.A) na 1. místě, Martina Vovsová (8.A) na 2. místě a Anna Semíková (9.B) na 3. místě. Účast ve vyšším kole konverzační soutěže porota doporučila Soně Herdové, Hedvice Gregorové a Martině Vovsové.

Děkujeme všem soutěžícím za účast ve školním kole a blahopřejeme k dosažené úrovni dovedností při komunikaci v anglickém jazyce. Vážíme si těch z vás, kteří jste věnovali domácí přípravě mnoho volného času, oceňujeme vaši pohotovost a obratnost v jazykových situacích a doufáme, že po nalezené cestičce ke studiu cizího jazyka se budete ubírat stále dál.

Ivan Rychlý

Co je doma, to se počítá
Každý z nás nakupuje v obchodech výrobky ke každodenní spotřebě. Ne vždy si však uvědomujeme, jaké zboží vlastně nakupujeme. V Toulcově dvoře v Hostivaři připravují pro děti a žáky ZŠ velmi pěkné programy zaměřené na uvědomování si a řešení ekologických problémů. Akce „Co je doma, to se počítá“ se orientovala na myšlenku, jak si lidé mohou zvolit, které výrobky budou nakupovat s ohledem na vyčerpání neobnovitelných zdrojů a poškozování životního prostředí. Žáci devátých tříd naší školy si tak mohli vyzkoušet sestavit žebříček výrobků podle jejich životnosti, účelovosti, využitelnosti a likvidace. Naučili se poznávat jednotlivé značky na obalech zboží, které jim mohou napomoci při orientaci v možnosti recyklace těchto výrobků a třídění odpadů. Dopoledne 23. 1. a 24. 1. strávila 9.A a 9.B nejen s výchovným programem ale i s několika zábavnými hrami. Součástí akce byla také prohlídka ekofarmy i s jejími zvířecími obyvateli a nákup v obchodě s biovýrobky. Velmi příjemný byl pozitivní přístup místních zaměstnanců a lektora. Farma je běžně přístupná i pro veřejnost každý den od 8 do 18 hodin a to bezplatně.

Alena Dočkalová

Společenská rubrika

Naši únoroví jubilanti:
Jaroslav Koktan (84), Věra Simulíková (83), Miroslav Stýblo (77), Josef Kodet (76), Marie Smolíková (76), Miroslav Hellige (76), Květoslava Bílá (75), Věra Navrátilová (74), Václav Horák (74), Helena Mocová (73), Helena Siváková (71), Libuše Malečková (70), Anežka Jechová (70), Libuše Vašíčková (70).

Internet v Klecanech

Vysokorychlostní připojení internetu v Klecanech.
V současné době probíhají jednání s firmou OKYA s. r. o. o možnost vysokorychlostního připojení k internetu. Vysilač bude instalován na bývalé vojenské věži a tak každý, kdo má na věž přímou viditelnost a projeví zájem, má možnost požádat o bezdrátové připojení uvedenou firmu.

Instalační a aktivační poplatek pro individuální připojení se liší od délky uzavřené smlouvy
a je 1.000.-Kč (smlouva min. na 24 měsíců), 2.000.-Kč (min. 12 měsíců) a nebo 4.000.-Kč, pokud uzavřete smlouvu minimálně na 6 měsíců.

Součástí instalačního a aktivačního poplatku je :
a) tzv. typová montáž, která obsahuje zprovoznění propůjčeného zařízení, upevnění držáku
na stěnu, okno a pod., dále dodávku a montáž UTP kabelu do délky 20 m, konektory
a uchycení UTP kabelu na příchytky.

b) aktivace služby, konfigurace zařízení, přidělení IP adres a pod.

V ceně služby je propůjčení radiového modulu (cca 20x14x7 cm), napájecího zdroje a držáku pro uchycení zařízení. Pro zprovoznění služby je třeba PC se síťovou kartou. Služba je určena pro maximálně dva současně připojené počítače u jednoho zákazníka.

Rychlý tarif o rychlosti 256 kb/s stojí měsíčně 475.-Kč vč. DPH, tarif megabit o rychlosti 1024 kb/s vyjde na 1189.-Kč vč. DPH za měsíc.

Více informací na www.bezlimitu.cz, objednávky na tel č. 286 588 866

Napsali nám

Vzpomínání na mé kantorské začátky.
V úvodu mého vyprávění se musím našim čtenářům ZPRAVODAJE omluvit za chybičku, která se vloudila do mého lednového článku (možná, že to byla moje chyba, nebo to zavinil tiskařský šotek). Ten kovářský mistr, který kovařil v kovárně na návsi byl pan PAZDERNÍK. Pan PAPÍRNÍK byl také mistr, ale řezník. Chodíval dělat zabijačky a byl to vážený klecanský občan. Jeho syn Toník byl pro nás děti milý Kašpárek, hrával totiž u sokolských ochotníků v pohádkách pro nás, pro děti.

Dnes bych se s Vámi chtěla podělit se vzpomínkami na začátek mé pedagogické dráhy. V mém věku má už člověk jen vzpomínky a dost času na vzpomínání.

Počátek mé učitelské dráhy začal v roce 1945. Letos už to bude 61 let a v mé paměti je to jako by to bylo včera (i když někdy nevím, co bylo včera). V srpnu 1945 jsem od ZEMSKÉ ŠKOLNÍ RADY obdržela umístněnku a dekret na místo učitelky mateřské školy do MINIC. To byla malá vesnice u Kralup nad Vltavou, dnes jsou to Kralupy IV. Na místo určení mě doprovázel tatínek. Pohled na Kralupy byl děsivý. Město se vzpamatovávalo z velikého leteckého náletu, těsně před koncem války. Bylo to a ještě dnes je průmyslové město s továrnami (např. Barvy - laky a pod.). Byl zde železniční uzel, proto bylo tak postiženo.

Z Kralup jsme šli přes kopec do MINIC; táhli jsme těžký kufr s knihami, ve kterých jsem měla své vědomosti. Když jsme přišli do školy (škola jako hrad, byla to dvoutřídka), přivítala mne paní řídící, Ela Dýmová, příjemná dáma. Ukázala mi třídu - nic moc. Velká místnost, naolejovaná podlaha (to bývalo ve školách, nepřezouvalo se), školní tabule, stupínek, kantorský stůl, uprostřed 4 školní lavice pro 4 žáky, v koutě bedna s kostkami, na stole pár knížek, na stěnách obrazy z kabinetu. Ukázala mi též můj pokojík, hned vedle třídy - velká vysoká místnost, úplně prázdná, v koutě byla vysoká zelená kamna a na zemi telefonní přístroj. Paní řídící slíbila, že obstará nejnutnější zařízení (myslím, že to bylo z konfiskátu), podařilo se jí sehnat otoman, skříň, sporák, stůl a dvě židle. Než se to uskutečnilo, musela jsem pár dní bydlet u paní řídící.

Z domova mi poslali postel a peřiny a byla jsem zařízená. Stravu jsem měla zajištěnou v místním hostinci. Tehdy byla strava ještě na lístky (kromě placení). Dnes se tomu nechce ani věřit; žilo se tehdy velmi skomně, proti dnešním nárokům a plýtvání.

Dětí tu bylo málo, myslím, že to byl základní počet, aby mohla mateřská škola fungovat. Správu MŠ měla paní řídící, která mne vedla, radila mi i kontrolovala. Děti chodívaly v poledne domů, přicházely si hrát zase odpoledne. Ráno si nosívaly svačinu, každý něco jiného.

Dvakrát do roka nás přicházel navštívit okresní školní inspektor, který nás hodnotil známkami, dostávali jsme služební lístek s výsledkem. Středa a sobota odpoledne byly volné. To jsem se seznamovala s pěkným okolím (měla jsem tu kolo). Ve volnu jsem si vyráběla pomůcky, které jsem potřebovala k práci s dětmi, šila na panenky, tvořila své první maňásky, abych jim mohla hrát divadlo. Zbýval čas i na studium pedagogické literatury. V první řadě to bylo „Informatorium školy mateřské“, to byl základ naší práce a výchovy. Tatínek mne touto četbou hojně zásoboval a radil mi. Byl po celou dobu, co jsem v mateřských školách působila, můj vzor. V Minicích jsem zažila dokonce inspekci zemské školní inspektorky (dokonce si pamatuji její jméno i dnes - Marie Rýdlová). To byl můj první křest.

Co se týče finančního ohodnocení - tedy nic moc. Dnes by to bylo asi na stávku. Ale bylo po válce, byl mír i když byl stát i národ zdevastován, těšili jsme se na růžovou budoucnost.

Dnes to mají mladé adeptky uč. MŠ o trochu, vlastně o hodně lepší. Mateřské školy krásně zařízené, přála bych jim, aby byly tak šťastné jako my ve svých začátcích, když se teprve mateřské školství budovalo.

I dnes, po tolika létech jsem ráda, že jsem mohla být u toho.

Marie Štěpánová

Máslovický masopust

Zastupitelstvo obce Máslovice a Malé máslovické muzeum másla Vás srdečně zvou na Máslovický masopust se zabijačkou na návsi v sobotu 4. března 2006.

Průvod masek, vesnická zabijačka, prodej zabijačkových dobrot a hudba.

Bližší informace: tel./fax: 220940235, mobilní tel.: 603431148
e-mail: ou@maslovice.cz, www.maslovice.cz

Archeologické výzkumy

KLECANY v poznání archeologických výzkumů.
Bohatá historie Města Klecany se plně odráží i ve světle archeologických výzkumů. Každý z nich přináší nová a nová poznání a posun doby prvního osídlení tohoto regionu. Takřka při každé větší stavbě je odryto menší či větší pohřebiště, které si vynucuje důsledné výzkumy a objevy kosterních pozůstatků i nálezy zachovalých předmětů v hrobech. Víme, že Klecany jsou bohaté na objevy slovanských památek odedávna a byly častým středem zájmů, tedy i názorů na význam obce a především její část Hradiště a zámek. A tak po léta náš katastr zaměstnává české archeology - jejich pečlivé studium i přijímané, tříbí dřívější názory o vzniku Hradiště ve 12. století a naznačují, že bylo založeno nejspíše již na přelomu 9. a 10. století.

Nejvýznamnějšími místy všech nálezů jsou především dvě místa: Na Hradišti a jako druhé místo zámecká zahrada. Nejsou to však místa jediná - výzkumné práce byly prováděny i při zahájení stavby mateřské školky koncem 90 let minulého století. Podrobný výzkum byl uskutečněn v roce 1965 na žádost JZD Klecany, které mělo úmysl zřídit na svahu polohy označené na dnešních mapách názvem „Na Hradisku“ vinici. Protože běželo o místo, na němž byl důvodný památkový zájem, rozhodlo Oblastní muzeum v Roztokách lokalitu prověřit a toto se uskutečnilo za přispění Střediska státní památkové péče a ochrany přírody v říjnu 1965.

Výsledky byly zveřejněny v roce 1970 vedoucím této skupiny Vl. Martincem - z Pražského střediska památkové péče, v časopise Archeologické rozhledy. Přináší nejen výsledky průzkumu, ale i zajímavé odpovědi na řadu otázek k historii Klecan. Právě on zde uvádí rok 1785 jako nejstarší datum uskutečnění archeologického výzkumu tohoto prostoru a to K. J. von Bienenbergem.

Uvádí, že „dosavadní rozpaky, zda v Klecanech slovanské hradiště kdy existovalo, se tradují již od první odborné zprávy. J. L. Píč (1890/1892) v ní popsal polohu Na Valech, ale výslovně zdůraznil, že jinakých stop prehistorických nenalezl. O několik desetiletí později E. Šimek (1929) zaznamenal fortifikaci (opevnění) Na Hradišti, popsal terén, cesty a valy, a zamýšlel se nad funkcí opevnění. Podle keramických zlomků „ze slovanské doby hradištní“ usoudil, že hradiště v Klecanech bylo obýváno v téže době, jako přemyslovský Levý Hradec a vyslovil spekulativní domněnku, že význam obou hradišť začal klesat po roce 995. E. Šimkem uváděné keramické zlomky publikovány nebyly a jsou dnes nezvěstné. Právem proto někteří prehistorikové otázku klecanského hradiště považovali za problematickou, nevčleňujíce je mezi premisy (předpoklady) svých závěrů; jiní však s nimi počítali.“

Uvádí důsledný popis celého území, poukazuje na škody, které byly zaviněny lomem i poškození jižní části za druhé světové války třemi protiletadlovými kryty. Svahem dolů běží po Hradišti starobylá cesta, uváděná k roku 1787, která na dolním konci vyúsťuje „v romantickou stezku mezi dvěma skalními hřbety“; E. Šimek zde nerozeznal, že tato tzv. Čertovka byla větším dílem uměle vylámána do skály. Vlastním Hradištěm vedl 4 sondy jimiž prozkoumal stavbu hradby, použití půlkulatých trámů z nahrubo okleštěných, kůry zbavených jehličnatých kmenů. Domnívá se, že alespoň část trámů byla získána budovateli vyklučením jeho plochy. Domněnka je podporována skutečností, že dodnes jsou pole klecanského Hradiště výjimkou mezi zalesněnými stráněmi pravého vltavského břehu. Sondou č. 3 byly 15 m od vnitřní strany hradby odkryty základy dřevěné stavby. Časově určují Hradiště keramické zlomky. Byly nalézány pouze v kulturní vrstvě za hradbou v sondě č. 1 a v prostoru dřevěného objektu v sondě 3. Jsou tvrdě vypálené, charakteristického drsného povrchu, se zřetelnými stopami práce na hrnčířském kruhu, barvy bělošedé až šedočerné, jen výjimečně hnědé. Typická je výzdoba vodorovných rýh, nasazovaná už těsně pod hrdlem, často kombinovaná s rozevlátou mělkou vlnovkou. Pevně datované analogie k těmto zlomkům pocházejí z Pražského hradu, kde jsou doloženy pro první polovinu 12. století - přesnějšího vročení se za současného stavu V. Martinec neodvažuje. K domněnce přesnějšího data vzniku Hradiště (v době od 9., do počátku 11. stol) a jeho zániku (do konce prvé a začátku druhé čtvrtiny 13.stol.) - pro nedostatek pevnějších důkazů - považuje za labilní.

Vyslovuje se i k otázce názvu Levý Hradec a Pravý Hradec (klecanské Hradiště). Posuzuje celou polemiku kolem tohoto názvu mezi mnohými vědci. Vzpomíná 12. stol. kdy Kosmas zavedl upřesňující přídomek „Levý“, Pekaře - že staré písemné prameny 10. stol. znají tuto lokalitu pouze pod jménem „Hradec“. Celou polemiku končí jednoznačně:

„Protože se však v historických pramenech nikde nevyskytuje komponent k levohradeckému hradišti ani v podobě „Pravého“ ani v podobě „Desného“ Hradce, protože neznáme ani jediný pramen, v němž by bylo jakkoli uváděno klecanské Hradiště na scénu dějin, a protože tedy nehrozí nebezpečí, že by mohlo dojít k chybnému výkladu historické informace, nevidíme, jaký mimořádný prospěch by k rozvíjení diskuse na téma „Pravý Hradec“ mohlo přinést pro řešení problémů dějin 12. století.“

Zajímavý je i jeho úvaha o funkci klecanského Hradiště. Je obecně známo, že v 11. stol. byla často zakládána nová opevnění, natolik malá, že by se dal obvod jejich hradeb hájit stálou, na pevnosti žijící posádkou. Podobná možnost existovala i v případě Levého Hradce. A zde důsledně porovnává přednosti Levého Hradce - strategického bodu postavení nad Vltavou se stavbou nového hradiska v místě ani zdaleka ne tak příhodném a jehož postavení je i nákladné.

Proč kníže káže budovat hradiště právě zde? Oproti Levému Hradci má jedinou přednost: je z něho vidět na Pražský hrad a samozřejmě i na Levý Hradec. Navazuje na závěry E. Šimka, který spojil svá pozorování s existencí brodu v prostoru mezi Klecany a Levým Hradcem a vyvodil z toho závěr o strategickém účelu našeho Hradiště. A zde Vl. Martinec souhlasí se závěry E. Šimka. Ve svém zdůvodnění poukazuje na Čertovku (zde byl lámán kámen na stavbu) a také na skrytý vchod do ní - celý systém jejího budování považuje za vojenský účel. Poukazuje i na rozměry opevněné plochy - 6 ha a 1000 m dlouhé hradby - se vymykají všem tehdejším stavbám a řadí se k nejrozsáhlejším, jaké v tehdejších Čechách stály. A také bylo svého času na severu Praze nejbližší.
V závěru všech těchto úvah uvádí: „Potvrdit všechny nadhozené předpoklady a zvážit funkci Hradiště u Klecan v jejích historických souvislostech by pochopitelně bylo možné jen po široce založeném výzkumu....“
Vl. Martinec často porovnává své poznatky se závěry Emanuela Šimka (1883-1963, čs. archeolog a historik, prof. univerzity J. E. Purkyně v Brně). Ten ve své studii „Levý Hradec - Pravý Hradec“ (1929) upozorňuje na význam toku dolní Vltavy jako rozhraní kmenových držav v dobách před sjednocením země české pod vládou Přemyslovců. Území kmene Čechů bylo na východě ohraničeno Vltavou - byla rozhraním mezi ním a územím zlickým a ti také založili Vyšehrad proti hradišti pražskému. Ke dvojici hradišť Praze - Vyšehradu poukazuje na podobnou dvojici níže po toku Vltavy při jejím ohbu za Roztoky. Povšimněme si proto některých jeho úvah týkajících se klecanského Hradiště. Uvádí je takto:

„Údolí Vltavy tu má podobu kaňonu, zaříznutého do skalního masivu, který na několika místech tvoří stěny, jimiž se tato část vltavského toku řadí k nejmalebnějším partiím povltavským
a k nejkrásnějším říčním partiím v Evropě vůbec. Kaňon, který tu Vltava vytvořila, je názorným dokladem pro mou tézi, že v dobách kmenového zřízení byla Vltava geografickou hranicí takového významu, že se nutně musila státi rozhraním kmenových držav. A právě při něm, u klecanského ohbu vltavského meandru, zachovala se druhá dvojice hradišť: hradiště u Klecan a Levý Hradec... Pozornost odborných kruhů i širší veřejnosti byla dosud věnována téměř výhradně jen Levému Hradci, známému ze zpráv o nejstarších dějinách kmene Čechů, o bojích s Lučany za knížete Neklana, o založení prvého křesťanského kostela v Čechách (přesněji na území kmene Čechů), o volbě sv. Vojtěcha za biskupa. Hradiště klecanské bylo sice také v literatuře registrováno (Píč - 1893), ale jinak si ho dosud nikdo blíže nepovšiml. A přece také tomuto hradišti náleží zajímavý podíl na dávné historii Čech.“


pokračování příště ...

 


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.