Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Ročník 2007 ~ Klecanský zpravodaj 8/2007

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecanský zpravodaj 8/2007

Ročník XXVI, Srpen 2007 / Číslo 8.

Zpravodaj 8/2007 ve formátu pdf 8_2007sm.pdf

Když nejde to, jak chtěl bys, žiješ, jak to jde.
Publius Terentius Afer

Václav Maruška

Zapomínat je lidské. Zapomínáme vše... klíče, doklady... smutné však je, že pomalu zapomínáme i na historické události. A to v některých případech velmi rychle. Opakování je matka moudrosti, jak říkal Komenský. A pravdou je, že v případě historie je nutné říci, že co nevytesáme do kamene, zmizí z paměti jako pára nad hrncem. Nejinak je tomu i s historií našeho města.

Když se řekne Václav Maruška, zareagují jen ti starší a přece tento muž znamenal pro naše město mnohé. Obětoval více než polovinu svého života pro městečko, které leží na "polední straně svahů jedné ze srázných roklí odbočujících od údolí Vltavského, sedíc jako hnízdo ptačí vtěsnané do menšího záhybu..." Jméno Václav Maruška se poprvé objevuje v Klecanech v roce 1886.

Václav Maruška se narodil 8. září 1849 v Malé Skále u Železného Brodu. Svou zahradnickou praxi odstartoval roku 1865, kdy nastoupil na Malé Skále v místní panské zahradě. Po dvou letech roku 1867 nastupuje do služeb rodu Rohanů na Sychrově, kde pracuje pod vedením tehdy velmi známého a uznávaného odborníka V. Maška. Ten zde vedl zahrady, které obsahovaly "věhlasné sbírky tuzemských i cizokrajných rostlin". Pod patronací V. Maška, je Václav Maruška vyslán roku 1871 na praxi do botanické zahrady ve Vídni. Po návratu na Sychrov je vyslán roku 1874 na studijní cestu do Erfurtu a později Quedlindurgu v Německu, aby "důkladně poznal pěstování semen všeho druhu". Po návratu vstupuje již odborník Maruška do služeb firmy Korselt a spol. v Turnově, založené roku 1873 právě V. Maškem, jako specialista semenář. Poté co roku 1877 nepřijal nabídku na místo správce universitní botanické zahrady v Kluži v Sedmihradsku působí na velkostatku Konárovice u Kolína.

A nyní přichází zásadní zlom, který znamená jak pro Klecany, tak pro V. Marušku mnohé... Roku 1896 přichází nabídka od Jindřicha Beniese, aby převzal správu sadů a zahrad Klecanských. Václav Maruška se vrhá do tohoto úkolu s veškerou energií a využívá své bohaté zkušenosti. Veškerou svou činnost upírá na rekonstrukci a zvelebení Klecan a okolí. Zakládá ovocnářské a okrasné školky, zvětšuje, obnovuje a doplňuje zámecký park, zkrášluje zeleň Klecan a hlavně začíná přeměňovat pastviny v okolí na ovocné sady plné třešní a jabloní. Jeho práce nekončí ani po jeho odchodu na zasloužený odpočinek r. 1922. Dále pokračuje v práci, pomáhá a povzbuzuje místní do další náročné práce a zůstává stále poradcem u Klecanského velkostatku.

Za svůj život byl jako odborník mnohokrát oceněn. Již v roce 1871 získává stříbrnou medaili na výstavě ve Vídni, kde o rok později získává velkou stříbrnou medaili zahradnické společnosti za dekorační a vzácné rostliny. Roku 1873 na Světové výstavě opět ve Vídni získává bronzovou medaili. Následuje ocenění stříbrnou medailí na výstavě v Novém Bydžově 1884, stříbrná medaile Vlastenecké hospodářské společnosti v Praze 1886... Po osobní návštěvě ministra zemědělství Dr. Bráfa "v zahradách klecanských" mu byl udělen zlatý záslužný kříž. Roku 1924 je jmenován čestným členem České ovocnářské společnosti. A ve výčtech úspěchů bychom mohli pokračovat výčtem medailí z dalších výstav, které však již dnešnímu čtenáři mnoho neřeknou. Stále také pečuje o svou zahrádku a neúnavně cestuje po výstavách a svou radou přispívá ke zvelebování sadů i zahrádek v Klecanech a Roztokách.

Václav Maruška zůstal Klecanům věrný až do své smrti. Zemřel ve věku nedožitých sta let 8.1. 1948 a je pochován na Klecanském hřbitově.Po šedesáti letech můžeme říci, že jsme se k jeho práci zachovali více než macešsky. Po obrovských sadech zbývá jen torzo. Poslední zbytky Klecanských třešní jsou ještě Na Vlasini (nedaleko od Černé skály) a torzo sadů je na Vinici. Zcela zmizely sady v Mexiku, v sedmdesátých letech minulého století padly obrovské sady za hájem V Gabovině (za hájem směrem k lomu). Ačkoli v historii červené ovoce znamenalo nemalé zisky pro Klecany, dnes z bývalé slávy zbývá málo.

Stromy ustupují výstavbě, ovoce nikdo nečeše, sady umírají a my zapomínáme. Snad tento článek pomůže alespoň k tomu, že pokud se v budoucnu zeptáte v Klecanech na jméno Maruška, mnozí budou vědět.

Pane Maruško - děkujeme.

Další zajímavé články o historii Klecan naleznete na www.klecany.cz

V rámci oslav
“500 let povýšení obce Klecany na město”,


které se konají ve dnech 21. - 23. září 2007,
bude v zasedací místnosti na MěÚ uskutečněna
výstava všech kronik a Pamětních knih města Klecany.
Rádi bychom touto výstavou seznámili klecanské občany
nejen se všemi kronikami města, ale podle možností
i s kronikami (a činností) všech společenských organizací.

Žádáme Vás o připojení se k této výstavě a zapůjčení
Vaší kroniky pracovníkům města na den 21. - 23. září 2007
a její instalování na plánované výstavě.

Kroniku, prosím, předejte v pátek 21. září t.r.
v době od 10 - 12 hodin na MěÚ kronikáři města.
Vrácena bude v pondělí 24. září 2007.

Po dobu výstavy - sobota od 9 hodin - je možná osobní účast
i Vašeho kronikáře s cílem podat návštěvníkům
podrobnějších informací o Vaší činnosti.

 

Knihovna Klecany


Nemáte o prázdninách co číst? Nabízíme Vám zajímavé nové knihy z naší knihovny...

Michal Viewegh
– Andělé všedního dne (novela současného českého spisovatele)
Wilbur Smith - Řeka bohů IV. (autor žije v Africe, odsud jsou i náměty jeho románů)
Brown Dan – Pavučina lží
Brown Dan – Digitální pevnost (jedná se autora známého románu Šifra mistra Leonarda)
Bílek Jiří – Hádanky naší minulosti (v knižním fondu jsou všechny dosud vydané díly)
Weisbergerová Lauren – Ďábel nosí Pradu (zfilmováno)

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa IN

Ze zasedání Rady města

25. června - Rada města:

1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady.

2. Souhlasí s pokácením 1 ks stromu lípa srdčitá Tilia cordata parc.č. 176/2 obvod 213 cm podle ustanovení §8 odst. 1 zák. ČNR č. 114/1992 Sb. v platném znění.

3. Vzala na vědomí informaci o současném stavu zpracování oblastí povodí a možnostech zapojení veřejnosti jejich zpracování.

4. Vzala na vědomí zápis ze sociální komise ze dne 18. června 2007.

5. Vzala na vědomí provoz ZŠ a MŠ v době prázdnin.

6. Schválila provozování hracích automatů v provozovnách: U sv. Václava 2 ks, Bar – herna Zanzibar 2 ks, Sportklub 2 ks, Klub Tygr - restaurace U rytíře 4 ks v období od 1.7. 2007 do 31.12.2007.

7. Odsouhlasila nákup kalendářů na rok 2008 cca 150 ks.

8. Projednala stížnosti na provoz motorových člunů a pověřila vedení města jednáním s říční policií.

9. Schválila podpis smlouvy s firmou Bártek na zhotovení bezdrátového rozhlasu s termínem ukončení a předání díla do

 

31. července 2007.

10. Projednala neutěšený stav nádob pro sběr domovního odpadu a nádob na separovaný sběr a pověřila vedení města k odstranění závad firmou Ipodec.

11. Schválila vybudování 1 ks chybějícího elektropilíře, 2 ks vodoměrné šachty a 2 ks kanalizační šachty na parc.č. 162/44 a 162/45, zaplacené majitelem městu Klecany.

12. Projednala organizační opatření k za-bezpečení usnesení Zastupitelstva města z 21. 6. 2007.

 

2. července - Rada města:

1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady.

2. Byla seznámena starostou o jednáních s p. Paroulkem ze Státní plavební správy. V Klecánkách jsou povoleny dvě dráhy. Jedna nad ostrovem a druhá pod jezem, které mají své provozovatele. V případě přetrvávajících problémů s provozem skútrů a lodí na Vltavě se mají spoluobčané telefonicky obracet na Státní plavební správu tel.: 606690011, Policii ČR tel.: 158 nebo Policie ČR poříční oddíl tel.: 244402185.

3. Byla seznámena s přijetím města Klecany do Svazku obcí Dolní Povltaví dne 28. 6. 2007.

4. Byla seznámena s výsledky jednání mezi místostarostou města a firmou Ipodec a.s. o odstranění přetrvávajících nedostatků -
doplnění chybějících kontejnerů, výměny poškozených a úpravy míst na nové kontej-nery. Firma Ipodec se zavázala odstranit závady do konce července 2007.

5. Povoluje na základě žádosti č.j. 1266/07 hudební produkci a ohňostroj v areálu zámku Klecany dne 7. 7. 2007 z důvodu konání svatby majitele pana Beckhäusera.

6. Projednala stížnost č.j. 1197/07 rodiny Schneiderových a předala k dalšímu řešení JUDr. Berkovi.

7. Děkuje všem účastníkům společné akce Svazku Dolní Povltaví, která se konala 23.6. v Máslovicích a mužstvu malé kopané vedené p. F. Dvořákem za reprezentaci města, které se umístilo na 2. místě v turnaji.

 

16. července - Rada města:

1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady.

2. Dne 10. 7. 2007 proběhlo jednání mezi Radou města, Policií ČR a občany Klecánek, kde byla řešena bezpečnostní situace v oblasti Klecánek. Výsledkem jednání bylo: příslib Policie ČR o zvýšení kontrol problémových míst města (diskotéky, ubytovny, přívoz, herny, zahr. kolonie, kasárna atd.), zvýšení hlídek Policie, zlepšení služeb na lince 158 a zavedení pravidelné komunikace mezi městem a Policií.

3. Č.j. 1311 vzala na vědomí dopis p. Martina Lemona ohledně jednání s investory Astraparku, Stavebního úřadu, starosty města a stavební komise.

4. Projednala odvolání města Klecany proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby – Astrapark Klecany na pozemcích p.č. 463/32, 463/5, 656/2, k.ú. Klecany ze dne 28. 5. 2007 Č.j. 1679/R/St/2006.Rada města se dále odvolávat nebude při splnění podmínek investora.

5. Byla seznámena se zamítavým stanoviskem Nadace partnerství a nepřidělení dotace – Strom života pro přírodu.

6. Č.j. 1254 se seznámila se zamítavým stanoviskem Ministerstva vnitra bezúplatnému převodu horních kasáren na město, dále předá zastupitelstvu.

7. Č. j. 1287 projednala žádost o vybudování chodníku družstva Dua domu č.p. 366 a žádá o doložení nákresu a dokumentace.

8. Č. j. 801 povolila prodloužení termínu průjezdu obcí pro firmu Plynostav do 31.7.2007.

9. Č. j. 1348 se seznámila se zápisem z jednání Kontrolního výboru města Klecany.

10. Č. j. 1370 projednala žádost o povolení automatu v restauraci U rytíře a pověřila vedení města místním šetřením.

11. Č. j. 1381 se seznámila se žádostí o schválení otevírací doby Klub Tygr – restaurace U rytíře a pověřila vedení města jednáním s majitelem.

 

23. července - Rada města:

1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady

2. Č.j. 1370/07 povolila umístění 1 ks výherního automatu Wings 300 do provozovny – restaurace U Rytíře

3. Č.j. 1381/07 schválila provozní dobu klubu Tygr : Ne – Čt 16.00- 02.00, Pá –So 16.00 – 04.00 hod.

4. Č.j. 1416 /07 vzala na vědomí záměr stavby tří ukázkových rod. domů lokalita „Vilová čtvrť Zdiby“ na pozemku parc. č.138/1k.ú.
Přemyšlení.

NA DVOU KOLECH II. část

V první části článku jsem se věnovala povinné výbavě kola. V díle druhém bych vás ráda seznámila s pravidly silničního provozu týkající se cyklistů.

Jízda na jízdním kole §57

§57 (1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.

§57 (2) Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.

§57 (3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.

§57 (4) Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti.

§57 (5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty”, nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce.

§57 (6) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty”, na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.

§57 (7) Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly podle odstavců 3, 5 a 6 a světelnými signály podle

§73.

§57 (8) Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zdali může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.

§58 (1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

§58 (2) Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.

§58 (3) Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let.

§58 (4) Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.

§58 (5) Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

§58 (6) Za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 800 mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem.

Pokud vyrážíte na delší výlety, pak určitě sebou nezapomeňte nářadí, pumpičku a cestovní lékárničku pro případ, že by vám výlet zkomplikovala nějaká méně příjemná událost.

Do tématu o cyklistech se nám krásně hodila předprázdninová dopravní akce, kterou uspořádala základní škola v součinnosti s Policií ČR. O této akci se jistě dočtete na stránkách „Co se šustlo v naší škole“. Tato smysluplná akce měla u dětí velký úspěch a hlavně si každý mohl vyzkoušet, kde má svoje slabiny a že i při jízdě na kole je nutné dodržovat pravidla silničního provozu.
Přeji Vám Všem hezké cyklistické zážitky.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaD.H.

Ještě jednou tříděný odpad

Každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadů v tomto složení: 22 % papír, 13 % plasty, 9 % sklo, 3 % nebezpečný odpad, 18 % bioodpad, 35 % zbytek.

Pokud odpady doma třídíte a dáváte je do barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.

Značky na obalech – naši rádci při třídění odpadů
Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit. Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit. V tabulce jsou nejčastější kódy:

Obaly z plastů:

Obaly z papíru:

Obaly ze skla:

Obaly z nápojových kartonů:


Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad. Pokud je panáček přeškrtnutý, znamená to, že obal do popelnice nepatří, protože obsahuje nějaké nebezpečné látky. Takové odpady se odnáší do sběrny nebezpečných odpadů nebo na sběrné dvory.

Bližší informace se dozvíte na městském úřadu.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaZ materiálů Eko-kom vybrala Z.T.

 

Toulavé kočky v Klecanech

Byla jsem požádána panem starostou o názor na zvyšující se počet toulavých koček na sídlišti. Problém polodivokých toulavých koček byl, je a určitě bude existovat i nadále. Však tato situace už zde byla a není to tak dávno. Někteří se snaží těmto zvířatům pomoci alespoň podáváním krmiva, které pokládají co nejblíže svému domu, vchodu či v zimě do chodby, sklepa. Jakmile je někde zajištěn pravidelný přísun potravy, znamená to samozřejmě nárůst žádajících strávníků. Výsledkem je možnost častějšího i těsnějšího kontaktu různých koček, s čímž souvisí zhoršení zdravotního stavu v takové populaci. Jedná se o veškeré virózy, které jsou vysoce sdělné a zároveň léčebně téměř neovlivnitelné, bakteriální infekce, které vyžadují pečlivou (často mnoho dní trvající) léčbu, vnější a vnitřní parazitózy. Řada z nich patří mezi zoonózy, tedy choroby přenosné ze zvířete na člověka.

Platí nepsané pravidlo, že pokud zvíře pravidelně krmíme (a tím k sobě poutáme), máme povinnost se o ně také postarat, tj. zajistit hygienu, dobrý zdravotní stav - odblešení, odčervení, vakcinaci - a to pravidelně (jinak to nemá smysl). Protože to nejsou chovní jedinci, nechat vykastrovat, byť se to někomu nemusí líbit, ale je to menší zlo.

Nelze-li toto zajistit, určitě lze odvézt jednu kočku do útulku, kde se jí tohoto servisu dostane. Pravděpodobnost umístění potom relativně zdravého zvířete k trvalému majiteli je značná. I to je dost. Další možnost je tyto kočky nekrmit, putují dál a možná najdou nového pána. Základem ovšem je, (a to víme určitě všichni), pořídit si tolik zvířat, na kolik máme čas, finance, fyzické síly. Potom ty toulavé kočky nebudeme potkávat tak často.

V případě přemnožení koček v některé lokalitě se situace musí řešit za pomoci odchytové služby, zablešení chodeb, sklepů či dokonce bytů odbornou desinfekcí. A to vše stojí peníze, které musí vynaložit MÚ.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMVDr. Irena Sedláčková

Naši sprnoví jubilanti:

 

Vajgl František (79), Doskočilová Marie (71), Trnková Vlasta (89), Králová Božena (77), Šebestová Anna (70), Blechová Květoslava (79), Svoboda František (74), Vysušil Jiří (73), Soukupová Jana (77), Žaludová Miroslava (70), Křížová Libuše (77), Nováková Eva (80), Klejzarová Alžběta (79), Hoos Štefan (77), Maleček Jiří (75), Frančíková Jiřina (72), Líkařová Olga (77), Hladký Bohumil (81), Šarochová Věra (76), Smolanová Zdenka (73)

 

Noviny mládeže ročník III. 1906-7

Pořádají Václav Štech a JUDr. R. J. Kronbauer
Nakladatelství Družstvo máje, zapsané společenstvo s ručením omezeným v Praze

Do jaké výše vyletují ptáci? Vzduchoplavectví poskytuje mnohých vysvětlení. Je přirozeno, že vzduchoplavci pozorují, ve které výši setkávají se ještě s tvory živými. Zvláště Hergesell zaměstnával se bedlivěji těmito výzkumy a dospěl k následujícím výsledkům dle Loveckého Obzoru: Orel a kondor veslují až do výše 5000 až 6000 m nad povrch země. Čápy zastal Hergesell ve výši 900 m, skřivany ve výši 1200 m, vrány, krkavce a straky ve výši 1500 m až 1800 m. Menší ptáci zřídka vyletují přes 500 m.
Poštovní holubi, vypuštění z balonu ve výšce 1000 m slétali rychle dolů. Dále bylo zjištěno, že ptáci neradi vyletují nad mraky, protože tyto smáčejí jim peří. Proto vynesše se nad mrak hledí jej obletěti a najíti v něm mezeru, kterou by se dostali zase pod něj. Ve zvláštních případech bývají motýlové bouřemi zahnáni až do výše 2000 m a tu úplně vysíleni sedají na loďku balonu. Celkem jeví se u všech opeřenců nechuť ku vzlétání do značných výšek.

Zemský pojišťovací fond cis. Františka Josefa I. jest ústav
, kde méně zámožní obyvatelé král. Českého mohou býti pojistěni. Od 2 K počínaje může si ukládati kdokoliv do tohoto fondu, aby v roce 55. neb 60. mohl bráti slušnou podporu. Také možno si vymíniti, aby po úmrtí pojištěncově byly vklady vráceny dědicům jeho. Největší výhoda tohoto ústavu ta, že není nikdo vázán k pravidelným splátkám. Každý může si uložiti kdykoliv a kolik mu libo. A přece z celého království našeho pojištěno je u fondu cís. Frant. Josefa I. Toliko 108 duchovních, 186 umělců, literátů a advokátů, 1119 úředníků, 457 učitelů, 1914 řemeslníků, živnostníků a obchodníků, 2381 strážníků, sluhů aj. a 2083 rolníků. I učňové mohou pamatovati na své stáří. Je jich již pojištěno 1562.

Spořitelna městská v Táboře jako minulý rok i letos přihlásila u Zemského pojišťovacího fondu cís. Františka Josefa I. k pojištění 230 dítek 5. tříd jak chlapeckých tak dívčích, věnovavší jim zároveň utčitý peníz jako základ k starobnému pojištění.

Nejhloupější nápoj. Nejhloupější nápoj jest káva – pravil jistý filozof. – Pražíš kávu, aby odvar byl černý a přiléváš mléka, aby byl bílý; přidáváš do něho cikorie, aby byla káva hořká a házíš do něho cukr, aby byla sladká; vaříš ji, aby byla horká a foukáš do ní, aby byla studená.

Zvláštní způsob vyučování zaveden jest v městě New Yorku v Americe. Tam vyučují učitelé předmětům, jež se jim zvláště zamlouvají. Každý zřídil a vyzdobil si zvláštní učebnu s ohledem na předmět, jemuž vyučuje. Žáci přicházejí do těchto tříd na 40 minut a odcházejí opět k jinému učiteli. Způsob tento velice prý se osvědčil a žáci se více naučili. Přestávky desetiminutové, jež určeny jsou k přecházení ze třídy do třídy, měly dobrý vliv na zdraví dítek. Také chování dětí naprosto uspokojovalo. Dosud provádí se tento způsob vyučování ve 130 školách s 35 000 žáky.

Nabídka pro rodiče

Základní škola a Mateřská škola Klecany přijme od září 2007

3 děti z 1. stupně ZŠ do třídy
pro děti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)


děti do 1. třídy ZŠ
(budou otevřeny dvě první třídy)

Bližší informace a dotazy získáte na tel. čísle 284890165 nebo na adrese zsklecany@volny.cz, případně osobně.

BLACK ANGELS FLOORBALL TEAM F L O R B A L

nábor nových hráčů a hráček

• přípravka (2002 – 2000) a elévové (ročník narození 1999 - 1996)
• mladší žáci (ročník narození 1995 a 1994)
• starší žáci (ročník narození 1993 a 1992)
• dorostenci (91, 90), junioři (89,88) a muži (87 a starší)
• žákyně (92 a mladší), juniorky (88 – 91), ženy (87 a starší)
• veteráni (1973 a starší)

Nábor je určen jak pro nové hráče začátečníky, tak i pokročilé hráče a hráčky na doplnění „A“ týmů.

Nábor proběhne v tělocvičně ZŠ Burešova
(stanice metra „C“ Ládví a cca 2 minuty pěšky ke škole, vchod přímo do tělocvičny)

dne 7. a 14. září 2007
15:00 – 16:00 hodin – přípravka, elévové, mladší žáci
16:00 – 17:00 hodin – dívky všech kategorií
17:00 – 19:00 hodin – starší žáci, dorost, junioři
19:00 – 20:00 hodin – muži a veteráni
Chcete informaci o trénincích dříve než začne škola? Nevyhovují Vám náborové termíny?
Kontaktujte nás, rádi Vám zašleme potřebné informace.

K o n t a k t :
email: sekretar.blackangels@seznam.cz
tel.: 723 516 956 Martina, 739 406 686 Petra

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.