Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Ročník 2007 ~ Klecanský zpravodaj 3/2007

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecanský zpravodaj 3/2007

Ročník XXVI, Březen 2007 / Číslo 3.

Zpravodaj 3/2007 ve formátu pdf 3_2007.pdf

I když svět jde kupředu, mládí musí stále začínat od začátku...
Goethe Johann Wolfgang vonO dětské důvěřivosti

Víme, že děti jsou dobrý spotřebitel. Alespoň reklamní agentury to vědí, když tvoří své šoty do televizí a na plakáty. Rady pro televizní vysílání kontrolují jejich nezávadnost a etické komise jejich vhodnost. Ale kdo dnes kontroluje mailové zprávy, internetové stránky a dětské mobily?

A přitom právě z nich číhá dnes na děti nejedno nebezpečí. Na internetu se denně pohybují 4/5 dospívajících. Nejčastější jejich aktivitou dnes je surfování a emailování. Jak uvedla ve výsledcích svého velkého průzkumu agentura Gemius, jedná se o téměř 90% dětí mezi 15 a 17 rokem. Teprve pak následuje emailování, internetové hry a chatování, které provádí denně polovina oslovených.

Naprosto zarážející je fakt, že děti, které se s někým na internetu potkaly, ve velmi malém procentu skrývají informace, jež o sobě prozrazují neznámému internetovému uživateli či uživatelům: emailovou adresu (84%), foto (73%) nebo telefonní číslo (60%) a to opakovaně, aniž by si zřejmě uvědomily nebezpečí takového chování. Vědí sice dobře, že setkávání s cizími lidmi může být nebezpečné, ale do této skupiny překvapivě málo zahrnují osoby, se kterými se seznámily právě na netu a už vůbec ne posílání soukromých zpráv o své adrese nebo telefonním číslu. Tato osoba je již považována za známou a blízkou a 2/3 dětí neváhají přijmout její pozvání na schůzku. O těchto schůzkách mnohem raději informují své kamarády než rodiče, protože mají obavu, že by jim setkání zakázali. Děti uvádějí, že většinou je uvedená osoba taková, jak sama sebe popisovala. Přesto existuje pětina případů, kdy je uvedená osoba jiného věku nebo pohlaví než slibovala. Někteří uvedli věkový rozdíl i větší než 20 let. Může se samozřejmě jednat o dětské
žerty a nové zajímavé způsoby seznamování. Přesto existuje riziko, které by rodiče neměli podceňovat, že si s jejich dítětem dá schůzku člověk, který může osobní informace využít jiným způsobem. Velmi rozšířené používání internetu představuje novodobý způsob zábavy, konverzace, seznamování, ale také nechráněný zdroj informací, a to v daleko vyšší míře než třeba televizní reklama.

- dk -
20. 2. 2007

Zpravodaj nově

Vážení čtenáři Klecanského zpravodaje, rádi bychom Vám představili novou podobu našeho měsíčníku.

Nejedná se o žádné zásadní změny, ale o grafické úpravy, novou úvodní stránku, stránkování, převedení některých příspěvků do dvou sloupců, které by měly vést k lepší přehlednosti, zvýraznění některých důležitých informací, lepší čtivosti a formát A5 zůstává nezměněn pro svou praktičnost.

Zájemci o inzerci ve Zpravodaji se mohou obrátit pro informace na MěÚ paní Janu Klausovou tel.: 28489 0064.

Děkujeme tímto také všem přispěvatelům a pokud by měl někdo zájem, chuť a dobrý nápad co ještě ve Zpravodaji chybí nebo téma, o kterém by bylo potřeba napsat - rádi všechny tyto náměty a příspěvky přijmeme a to na mailové adrese: zpravodaj@klecany.cz

Vzhledem k naprostému vyprodání minulého únorového čísla, bude zvýšen náklad na 500ks.
Cena pro předplatile zůstává nezměněna, pouze na stáncích zaplatíte za Zpravodaj nyní 7Kč.

redakce

Územní plán města Klecany

Dne 8. února se konala veřejná schůze zastupitelstva města, na níž jedním z bodů byla prezentace stavu územního plánu. Pan architekt Zeman vysvětlil někeré atributy rozpracování. Dotazů zaznělo jen velmi málo – ostatně málo bylo přítomno i občanů (snad šest či sedm). Zdá se, že klecanští občané oprávněně považují dokončení územního plánu za jakýsi mýtus, jehož pravdivost ještě nikdo nepotvrdil. Musím se přiznat, že sám již nevím, kdy vlastně bylo zpracování zahájeno. Snad v r. 1995 či 1996 ? Za tu dobu by možná již jeden cyklus platnosti územního plánu proběhl. Takže sdělení, proč to trvalo tak dlouho, znělo značně nevěrohodně.

Co se týká prostorového řešení a funkčnosti jednotlivých ploch, v tom se v některých bodech dá s p. architektem souhlasit. I s jeho kritikou některých nevhodně řešených staveb. Takové stavby ovšem vznikají mj. právě absencí územního plánu. Jistěže to není jen tím – podstatnou roli hraje také téměř nulová spolupráce základních složek ve věci výstavby, a to zastupitelů, stavebního úřadu, vyšších orgánů veřejné správy a občanů.

Někteří občané míní, že územní plán k ničemu není, že je to jen takový totalitní výmysl. Někdy koncem r. 1990 se do Německa a Rakouska vydala skupina poslanců a územních odborníků, která tam jela studovat, jak se má dělat územní rozvoj. Mnozí z nich čekali, že uvidí dynamický rozlet bez hloupého plánování. Jaké bylo jejich překvapení, když hned na první radnici v Německu jim s pýchou předvedli krásně vypracovaný územní plán města. A to se opakovalo i na všech dalších radnicích. Takže připravované zrušení veškerého územního plánování, o kterém se v průběhu prvního popřevratového roku mluvilo, se nekonalo.

Namísto toho se po celé republice vynořilo nepřehledné množství zájmových skupin, které se snažily ovlivnit, cože v tom jejich územním plánu vlastně bude. Skupinové nebo firemní zájmy jsou jistě legitimní. Ovšem k jejich vzájemnému souladu a navíc k souladu se zájmy občanů, životního prostředí, obrany a bezpečnosti státu a mnohými dalšími slouží i územní plán. Neštěstím stovek obcí a měst je případ, kdy některý investor začne občanům diktovat, co budou v obci mít, na co se budou příštích osmdesát let dívat a kolik jim zruší parků, sadů a luk. A když jsou občané nepozorní, tak jim přetne obec dálnicí nebo celý katastr zastaví gigantickými halami. Tohle a další věci stále aktuálně hrozí i Klecanům.

Na prezentaci návrhu územního plánu Klecan bohužel nezaznělo prakticky nic koncepčního. Zato se přítomní dozvěděli, jak je dobře, že se nebude hodnotit vliv koncepce územního plánu na životní prostředí. I to, že některé části katastru by se měly zastavět, protože se tam našly injekční stříkačky narkomanů. Taková argumentace je po cca dvanácti letech přípravy velmi povzbuzující.

Územní plán si zaslouží více pozornosti, než krátké předvedení po třech letech od posledního výkladu, a to ještě mezi mnoha dalšími body jednání Zastupitelstva. Možná si zaslouží i širokou diskuzi.

Jaromír Bratka
Metropolitní region, sdružení ochránců přírody

Ze zasedání rady města

22. ledna

• Rada města vzala na vědomí jmenování povodňové komise starostou města.
Povodňová komise ve složení:
předseda: Ivo Kurhajec
členové: Jiří Kukelka, Miroslav Kodet, Ladislav Němeček, Karel Beran

• Rada města schválila podání žádosti v souladu s § 59 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,
o pořízení vymezení zastavěného území města. Dále schválila sestavení pracovní skupiny
k projednávání Ú.P. města a svolala schůzku na 29.1.2007 v 19.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ.

• Rada města projednala ceny za odvoz odpadků a schválila dodatek k Obecně platné vyhlášce 3/2005.

• Rada města souhlasí s příspěvkem 500,- Kč pro Centrum zdravotně postižených Střed. Kraje.

• Rada města souhlasí s prominutím platby za odvoz popelnic v r. 2007 pro p. Jana Novotného, který je dlouhodobě mimo území ČR.

• Rada města souhlasí s příspěvkem 5 000,- Kč pro SDH za jejich zásah z 18.1. na 19.1.2007, který bude zaslán s dalšími vybranými penězi na fond „ HASIČ“.

29. ledna
• Rada města vzala na vědomí pořádání festivalu uměleckých škol Středočeského kraje a přislíbila podporu při pořádání.

• Rada města projednala žádost manželů Moravcových o odkoupení pozemku č. 236/30. Bude řešeno na ZMě dne 8.2.2007 v bodě č. 9.

• Rada města projednala žádost p. M. Kušníra o odstranění dvou smrků na poz. p. Václava Satrana. Žádost musí podat vlastník pozemku, na kterém se stromy nachází. Rada města projednala pojištění odpovědnosti zastupitelů a předloží dokument na zasedání ZMě.

• Rada města se zabývala žádostí p. Lemberka ohledně komunikace U Louže – pověřila vedení města odpovědí.

• Rada města projednala žádost p. Schneidera a souhlasí s prominutím poplatku za odvoz TKO za r. 2007 pro Barboru Aitken a Rozmary Aitken z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí.

• Rada města projednala žádost firmy Stavitelství DE o rozšíření nájemní plochy a zařadí žádost k ostatním zájemcům.

5. února
• Rada města projednala informační materiály s nakládání s vodami a vypouštění vod pro občany a organizace, pověřila vedení města distribucí propagačních letáků.
• Rada města projednala zvýšenou kriminalitu, na kterou poukazuje stále více občanů a rozhodla vyzvání Policie ČR k vyšší spolupráci s městem a tím zajistit vyšší bezpečnost
občanů

• Rada města vzala na vědomí dopis rodičů Denisy Žoltákové. RM byla poinformována o jednání s ředitelkou ZŠ a MŠ.

• Rada města souhlasí s povolením slevy najízdném přívozu v Klecánkách pro paní Zdenu Bezovou, která je vlastníkem nemovitosti v Klecanech.

• Rada města byla seznámena místostarostou stavem opravy místního rozhlasu – bylo vyzváno více firem k vyhotovení nabídek oprav.

12. února
• Rada města vzala na vědomí žádost pí. Slavíkové na zřízení vyrovnávací třídy ZŠ – vedení města je v jednání s ředitelkou ZŠ a MŠ o zřízení vyrovnávací třídy.

• Rada města schválila opravu bodu 4. ze zápisu RM ze dne 22.1.2007. V bodě 4 se nejednalo
o vyhlášku 3/20005, ale jedná se o Přílohu č.3 ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem a jemu podobným.

• Rada města schválila nákup 2 ks razítek v provedení Trodat pro matriku – Správní poplatek a Od správního poplatku osvobozeno.

• Rada města nesouhlasí s finančním příspěvkem na cvičební maraton 3 000,- Kč. Schválen příspěvek ve výši 1 000,- Kč.

• Rada města zhodnotila průběh klecanského masopustu.

19. února
• Rada města projednala žádosti p. Mayera a pí. Kvapilové a nesouhlasí s pokácením smrků navrhovaným způsobem. Tento způsob není v souladu se zákonem 114, § 8. RM předala celou záležitost komisi životního prostředí.

• Rada města zamítá žádost o další slevu na přívoz pí. Bezové s tím, že jednu slevu v plné výši již má.

• Rada města projednala situaci ohledně faktury za vodu na přívoze za rok 2006 a rozhodla rozdělení platby na třetiny – jednu město Klecany, jednu pí. Brzybohatá a jednu p. Šmerda.

Informace k daním z příjmů za rok 2006

Tak už je to zase tady. Ti co rozdělují rok na tři období jako já, tzn. daně, letní dovolená a Vánoce, tak vědí, že jsou tu už zase daně, resp. daně z příjmů za rok 2006. Pro poplatníky daně z příjmů, kteří účtují v běžném kalendářním roce nebo pro poplatníky, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z příjmu za rok 2006 a nezpracovává jim daňová přiznání daňový poradce je poslední možné datum odevzdání všech potřebných formulářů na FÚ den 2. 4. 2007 (pondělí).

Kdo je povinen platit daň
Poplatníky daně z příjmu jsou občané s trvalým bydlištěm na území ČR, popřípadě občané, kteří se v ČR "obvykle" zdržují (alespoň 183 dnů v roce). Ti podléhají dani z příjmů svými celosvětovými příjmy, dále občané, kteří v ČR bydliště nemají, ale zdržují se obvykle v ČR pouze za účelem studia nebo léčení, ti odvádějí daň pouze z příjmů dosažených na území ČR.

Příjmy jsou rozděleny do těchto hlavních skupin :
Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky - převážně mzdy a platy,
Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ,
Příjmy z kapitálového majetku - dividendy, úroky z vkladů na účtech, apod.
Příjmy z pronájmu - pronájem nemovitostí, pravidelný pronájem movitých věcí
Ostatní příjmy - příležitostné příjmy, příjmy z prodeje nemovitostí a movitých věcí, výhry v loteriích, atd.
Z příjmů, které jsou vyňaty z předmětu daně nebo od daně osvobozeny se daň neplatí.

V loňském roce byly kromě nezdanitelných částek zavedeny daňové slevy, je proto potřeba pečlivě prostudovat pokyny k vyplňování, kde je celkem srozumitelně popsáno na koho a jaké lze uplatnit daňové slevy a nezdanitelné částky. Při uplatňování nezdanitelných částek na různé typy
pojištění osob dejte pozor na jasně stanovená pravidla, za kterých je možné uhrazené částky
za pojištění odečíst od základu daně. Nezapomeňte na daňové bonusy, na změny při odpočtu nákladů paušálem (zde se výrazně zvýšila % částka odpočtů podle kategorií příjmů) a v neposlední řadě na společné zdanění manželů. Letošní daňové formuláře jsou koncipovány tak, že vyplníte hlavní formulář a do něj vkládáte přílohy, týkající se příjmů podle jednotlivých kategorií.

Mnoho potřebných informací včetně formulářů ke stažení najdete na internetových stránkách MF ČR www.mfcr.cz, dále je možné všechny druhy formulářů včetně přehledů pro jednotlivé zdravotní pojišťovny a pro správu sociálního zabezpečení stáhnout na int. stránkách www.danovapriznani.cz, a velmi mnoho důležitých informací, včetně návodů k vyplnění formulářů a daňové kalkulačky najdete na int. stránkách www.mesec.cz

Pozor na změnu !!! K 31. 12. 2006 zanikl FÚ Praha-východ. Od 1. 1. 2007 je nám místně příslušný finanční úřad: Finanční úřad v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi, telefon: 326910325, Boleslavská 31, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Zároveň s touto změnou dochází i ke změně čísel účtů pro zasílání jednotlivých druhů daní. Uvádím alespoň účet pro daň z příjmů fyzických osob podávajících DP 721-57624201/0710. Pro úhradu veškerých daní je potřeba od 1. 1. 2007 používat nová čísla účtů. Daňové záležitosti
včetně korespondence se budou i nadále vyřizovat na adrese Thámova 27, Praha 8

Čísla účtů u ČNB Praha - FÚ v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi

Daň z přidané hodnoty 705 - 57624201/0710
Daň z příjmu právnických osob 7704 - 57624201/0710
Daň z příjmu právnických osob 7712 - 57624201/0710
- vybíraných srážkou podle zvl. sazby
Daň z příjmu fyzických osob 721 - 57624201/0710
- podávajících přiznání
Daň z příjmu fyzických osob 7720 - 57624201/0710
- vybíraných srážkou podle zvl. sazby
Daň z příjmu ze závislé činnosti 713 - 57624201/0710
Daň silniční 748 - 57624201/0710
Daň z nemovitosti 7755 - 57624201/0710
Daň dědická 7739 - 57624201/0710
Daň darovací 7747 - 57624201/0710
Daň z převodu nemovitosti 7763 - 57624201/0710


variabilní symbol u fyzické osoby = rodné číslo a u právnické os. = IČO konstantní symbol – převod bankou = 1148 nebo - složenkou = 1149

D. Horová

Potřebujete si vypůjčit anglické učebnice?

Pokud jste se rozhodli pro výuku angličtiny nebo si chcete třeba jen půjčit anglickou knížku pro své děti, zkuste využít služeb nové, moderní knihovny v Ďáblicích. Je součástí automatizované knihovní sítě Městské knihovny v Praze, proto můžete použít stejný průkaz jako například do Ústřední knihovny na Mariánském náměstí.

Knihovna leží hned v blízkosti stanice metra Ládví, v přízemí budovy, kde se nachází i Kulturní dům, a nabízí kromě příjemného posezení, beletrie pro děti i dospělé, odborné literatury, též 9 míst s rychlým internetem. Internet a počítače jsou k použití zdarma po celý den i bez předchozího objednání, pokud jste členem knihovny. Pro návštěvníky knihovny byla vybudována také šatna a čítárna, pro děti je zde místo na hraní, vlídné „Peklo“, je přece v Ďáblicích, hygienické zázemí knihovny zahrnuje i bezbariérové WC.
Největší novinkou knihovny je vytvoření specializovaného „anglického koutku", kam byly z Ústřední knihovny převedeny jazykové kurzy - učebnice, kazety, CD a anglické knihy pro nejmenší, začátečníky i pokročilé, které sem darovala British Council. Koutek je vybaven i 2 poslechovými místy, které čtenářům umožní prezenční studium angličtiny.

Knižní fond tvoří asi 41 tisíc knih, z toho je 16 tisíc naučné literatury, 23 tisíce beletrie a 2 tisíce učebnic, kazet, CD a dalších médií k výuce angličtiny. Knihovna odebírá asi 40 titulů novin a časopisů, které jsou zde čtenářům k dispozici.

Knihovna také nabízí kulturní a vzdělávací akce pro děti a mládež, mj. lekce knihovnicko-biblio-grafické přípravy. V rámci projektu “Pomáháme Vám číst” byla v pobočce Ďáblice umístěna kamerová lupa sloužící lidem, kterým již běžné brýle nestačí. Lupa zvětšuje přes počítač mnohonásobně texty, a tak je zpřístupňuje i občanům starším nebo slabozrakým.

Kromě neděle a pondělí, kdy je knihovna zavřená, je otevřeno denně od 9 do 19 hodin, v pátek do 15 hodin a v sobotu do 12 hodin. Najdete zde vlídný personál a příjemné místo ke studiu v moderním prostředí. Jistě stojí za vaší pozornost.

Dagmar Kapustová

Co se šustlo v naší škole

V únoru se stalo na naší základní škole hned několik důležitých událostí. Největším úspěchem bylo velmi dobré umístění Báry Pleskotové z 8.A v pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek a její postup do národního kola. Na začátku měsíce proběhl pohádkový zápis dětí do první třídy a v tělocvičně odstartoval turnaj v kopané mezi třídami na druhém stupni.

Podrobnosti a další informace o akcích našich žáků se dočtete v následujících příspěvcích.

PŘEDŠKOLÁCI V NAŠÍ ŠKOLE 17.1.2007

Ještě než začal čas zápisu předškoláků do první třídy, byli se žáci z MŠ Klecany a MŠ Máslovice podívat ve škole v Klecanech. Navštívili nynější první třídu paní učitelky Šiklové a druhou třídu paní učitelky Rychlé. Pracovali současně se školáky a na závěr dostali velkou jedničku. Pak šli společně s prvňáčky do tělocvičny.
V tělocvičně pro ně žáci deváté třídy připravili opičí dráhy, strefování plechovek, házení míčem do barevných kruhů a hrátky na žíněnkách. Na závěr osm skupinek malovalo pohádky.
„Malí“ odcházeli spokojeně. „Velkým“ děkujeme za ochotu věnovat se možná budoucím spolužákům.
Alena Bláhová

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/07

Letošní školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce se v zásadě podobalo minulému roku. Na podzim obdrželi zájemci seznam konverzačních témat. Poslech s porozuměním proběhl v kolektivu třídy v rámci běžné výuky v týdnu od 22.1. do 26.1.2007, kdy starší soutěžící a jejich spolužáci vyslechli rozhlasové interview se dvěma mladými lidmi, kteří poprvé navštívili Velkou Británii a Austrálii. Na základě toho měli žáci vybrat správné odpovědi v tištěném testu. Pro mladší žáky byla určena jiná a jednodušší nahrávka, a to rozhovor dvou mladých lidí, kteří si domlouvají schůzku.

Ve čtvrtek 25. ledna 2007 v době 6. a 7. vyučovací hodiny proběhla v učebně angličtiny hlavní část konverzační soutěže za přítomnosti poroty ve složení: Věra Štembergová, Aneta Sabina Šugarová, Milan Štemberg a Ivan Rychlý. Žáci přistupovali před porotu podle vylosovaného pořadí. Nejprve se měli krátce představit. Následoval monologický projev na vylosované téma. Z těchto témat vycházela i závěrečná konverzační disciplína, v níž žáci museli pohotově reagovat a bez přípravy řešit vylosovanou jazykovou situaci - popis cesty z Klecan do Prahy, přivítání hosta, rady zahraničnímu studentovi, nákup v obchodě, rozhovor o počasí, zdravotní problémy nebo objednání noclehu v hotelu. Stejně jako loni i letos jsme poděkovali vysokoškolskému studentovi panu Milanu Štembergovi, který opět skvělým způsobem vystupoval v roli konverzačního partnera a navíc plnil i funkci člena poroty. Výsledky školního kola přináší následující tabulka.

jménotřídakat.pořadí
Kuzma Daniel
7.A
IA
1.
Hyklová Lucie7.AIA
2-3
Jeřábek David6.A IA
2-3
Vovsová Jana6.AIA
4
Korunková Michaela 6.A IA5
Vovsová Martina 9.A IIA1
Herdová Soňa 8.A IIA2
Harnach Viktor 9.A IIA3
Levá Barbora 9.A IIA4
Trojanová Petra 8.A IIA5Děkujeme všem deseti soutěžícím za účast ve školním kole. Vážíme si toho, že věnovali domácí přípravě část svého volného času, a oceňujeme jejich pohotovost a obratnost v jazykových situacích.
Do vyššího kola konverzační soutěže porota doporučila Daniela Kuzmu, Lucii Hyklovou a Davida Jeřábka z kategorie IA, Martinu Vovsovou a Soňu Herdovou z kategorie IIA. Podle pokynů organizátora okresního kola jsme však mohli přihlásit pouze tři účastníky - Daniela Kuzmu, Martinu Vovsovou a Soňu Herdovou. Přejeme jim mnoho úspěchů při jejich soutěžních vystoupeních 22. února na Gymnáziu J.A. Komenského v Čelákovicích, kam je doprovodí paní učitelka Věra Štembergová.

 

Ivan Rychlý

Karlovarský Skřivánek

Dne 15.února 2007 se konalo v Domě dětí a mládeže Mělník krajské kolo soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek. Nutno říci, že soutěžící jsou rozděleni do několika kategorií podle věku a podle toho, zda studují či nestudují sólový zpěv, že zpívají 2-3 písně podle kategorie a že porota nedělá celkové pořadí zpěváků, pouze uděluje postupová místa nebo čestná uznání s postupem i bez postupu.

V této soutěži jsme ve čtvrtek měli dvě želízka v ohni. Katka Vencláková z 9.A předvedla bezchybný výkon, její jemný a čistý hlas vyvolal značný potlesk, ale bohužel v silné konkurenci to k postupu do celostátního kola nestačilo.

Bára Pleskotová z 8.A si svým úžasným „chraplákem“ vysloužila nejen potlesk, ale i ocenění poroty – čestné uznání s postupem do celostátního kola v Karlových Varech. Blahopřejeme a 27. března při klání
v Karlových Varech budeme držet palce. Oběma děvčatům děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Dagmar Rauschová

LEDNOVÉ AKCE ČTVRTÉ A PÁTÉ TŘÍDY

Dne 31.1. oslavily třídy IV.A a V.A konec prvního pololetí návštěvou filmového představení „Noc v muzeu“. Film se všem žákům i oběma paním učitelkám líbil. Všichni se u něj výborně bavili. Pro toho, kdo se chce zasmát, tuto komedii vřele doporučujeme.

12.2. vyjeli čtvrťáci a páťáci do Prahy na prohlídku Národního divadla. Při návštěvě této krásné budovy viděly děti nejen šatny, hlediště a jeviště. Vstoupily také do prostor, kde jsou umístěny základní kameny, které byly na stavbu divadla dovezeny z různých koutů naší republiky. Měly možnost také shlédnout začátek zkoušky jedné divadelní hry. Dojem a zážitky byly tak silné, že se děti spolu s paními učitelkami domluvily na návštěvě některého z divadelních představení, které bude mít Národní divadlo v repertoáru v příštím školním roce.

Alena Vulterinová a Aneta S. Šugarová

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

Od úterý 20. 2. 2007 začal v tělocvičně základní školy turnaj v malé kopané, který se bude konat každé následující úterý vždy po vyučování ve 14 hodin. Mužstva jsou zastoupena žáky z šestého, sedmého, osmého a devátého ročníku a ze speciální třídy.

Pravidla pro účast: člen družstva musí být žákem ZŠ a MŠ Klecany, družstvo tvoří žáci stejného ročníku (lze vytvořit i smíšené družstvo) V čem budeme hrát? Tričko, kraťasy či tepláky a speciální obuv do haly.

Kdo turnaj zahájil?
20. 2. devátá třída proti šesté a sedmá proti osmé.
Výsledky prvních dvou utkání jsou:
9.A x 6.A 13 : 2
8.A x 9.A 8 : 6
Další utkání se budou hrát po jarních prázdninách 6.3. Aktuální výsledky můžete sledovat na webových stránkách školy.

David Janovský (žák 9.A)

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Dne 8.února proběhl na naší škole zápis do první třídy pro školní rok 2007/2008. Zápis se odehrával ve stylu putování „Z pohádky do pohádky“. Při vstupu se k dětem přidaly pohádkové bytosti (královna, princezna, kocour v botách, hloupý Honza a další), které je doprovázely po celu dobu zápisu.
Touto pohádkovou cestou prošlo 38 dětí. U 9 z nich rodiče požádali o odklad školní docházky. Při náhradním termínu dne 15.2. přišli rodiče s dalšími třemi dětmi. Dva z nich také požádali o odklad. Do první třídy v příštím školním roce nastoupí 30 žáčků a paní ředitelka se vzhledem k vysokému počtu dětí rozhodla otevřít dvě první třídy.

Jiří Hadrava

AFRICKÁ SAVANA

Ve středu 14.února se vydali šesťáci a osmáci na putování africkou savanou do ZOO Praha. Z prostředků SRPŠ byla zakoupena permanentka, kterou mohou všechny třídy naší základní školy využít během února a března k návštěvě některého z nabízených výukových programů v ZOO. Šestá a osmá třída absolvovala program Africká savana. Žáci s třídními učitelkami prošli v doprovodu průvodkyně ty části ZOO, kde žijí živočichové z Afriky. Během tohoto putování se dozvěděli mnoho zajímavých informací, plnili úkoly z pracovních listů a hádali odpovědi na různé otázky. Na závěr se šli podívat do výběhu žiraf, kde strávili nejvíce času. Velké pozitivum bylo nádherné slunečné počasí v tuto zimní dobu. Program byl velmi zajímavý, dobře připravený a přínosný.

Další informace a fotografie k uvedeným akcím školy najdete na našich webových stránkách www.zsmsklecany.cz
Alena Dočkalová

 

POZVÁNKA PRO RODIČE S DĚTMI

Pozvánka na den otevřených dveří v MŠ Klecany pro nové zájemce se uskuteční 21. a 22. března od 15.00 hodin.

Přijďte se podívat do naší MŠ, seznámit se s kolektivem učitelek a pohrát si s ostatními dětmi.

 

Tomáš Garrigue Masaryk

7. 3. 2007 – 157. výročí narození prvního prezidenta Československa

Z jeho stále živých myšlenek vybíráme úryvek z interview Karla Čapka s prezidentem Masarykem v Lidových novinách 18. 7. 1926
….

Nezdá se vám, pane prezidente, že náš občanský život je přepolitizován?
Zčásti ano, zčásti ne. Vkládáme do svého denního života a styků poněkud mnoho politického stranictví a zanášíme stranické zájmy i do oblasti, kam se to nepatří: do věcí kulturních a hospodářských, do veřejných funkcí apod. Méně politického stranictví a víc věcnosti, víc respektu k osobním schopnostem, víc zájmu o své vlastní kopyto, to by našemu životu jenom prospělo. Stranickost není politika, jistě ne politika pravá a rozumná. Na druhé straně však ten náš denní občanský život není dosti zpolitizovaný ve smyslu demokracie. Dosud jsme si plně neuvědomili, že naše obcování s lidmi, že vykonávání našeho povolání, vůbec způsob, jak jednáme a žijeme, to vše že je také politickou funkcí každého občana. Demokracie, tudíž demokratická politika se má v tom občanském životě jevit jako slušné obcování, jako snášenlivost, jako schopnost diskutovat a ne se hádat. Rádi naříkáme na poměry a na tu republiku; nezapomínejme, že republika bude prostě taková, jaká bude většina občanů. Politicky myslet znamená myslet rozumně, počítat se skutečnostmi; připouštím, že to není snadné; se skutečnostmi bude správně počítat ten, kdo politický život pozoruje, kdo politické skutečnosti konstatuje, aby do běhu událostí mohl vsahovat. Počítat se skutečnostmi neznamená pohodlně a ledabyle přijímat, co doba a okolí nám podávají, nýbrž skutečnosti rozumně a energicky pozměňovat, kde a kdy toho je potřeba. Demokracie předpokládá obecný smysl pro pořádek. Mluvíme-li vážně o demokracii, nemohu nevzpomnět jednoho vážného faktu: máme dvě veleobce, které překážejí normálnímu vývoji demokracie: Kocourkov a Hulvátov.

I letos Vás zveme na vzpomínkový lampiónový průvod na Černou (Masarykovu) skálu, kterou pan prezident Masaryk navštívil při projížďce na koni pražským okolím. Lampiónový průvod vyjde od školy 6. 3. 2007 v 18 hodin a skončí u vatry, kterou připraví klecanští skauti.

Kulturní komise

Nabídka pro seniory

Je to tak, že i ve vašem případě se historie osobního počítače začala psát mnohem později než jste se narodili? Ano? Tak právě pro vás jsou následující řádky.

Jako příspěvek k Měsíci internetu nabízím všem dříve narozeným, kteří by rádi uměli otevřít a prohlédnout si internetovou stranu, či pracovat s elektronickou poštou, pomoc při práci s internetem. V žádném případě by nešlo o profesionální výuku, ale spíše o přátelské posezení u počítače, kde bychom společně probrali, jak s internetem zacházet.

Pokud vás tyto řádky zaujaly, volejte na telefon 284890829, Knihovna Klecany, Irena Nováková. Těším se na naše setkání.
I. Nováková

 

KLECANY a KLECÁNKY v období 1940-1950

sestavil E. Bassy 2007

OBCHODY smíš.
Březina Jaroslav
Felix s praž. kávy
Hosman Alois
Koktan Jaroslav
Konigsmarková
Krejza Josef
Stanislavová Marie
Strnad Václav
Vacek

OPRAVNA KOL
Knobloch Karel

TRUHLÁŘSTVÍ
Heřmánek Frant.
Mendl František
Stanislav Antonín
Štumpf

KAMENICTVÍ
Kuře František

MANDL
Daňková
Lindová Anna
Strnadová
Wiedemannová

SEDLÁŘSTVÍ
Hladký Bohumil

DROGERIE papír
Mirovský Karel

TRAFIKA
Stanislav Johan
Reichlová Antonie

HAJNÝ
Dřevikovský J.

 

 

ŠVADLENY
Havlíková Miluše
Kleckerová Libuše
Kocourková Anna
Šestáková Anna

ELEKTROinstalace
Tröber Karel

ŘEZNICTVÍ
Pešek Josef
Richtr Jaroslav
Stanislav Karel

MALÍŘ pokojů
Klaus Jaroslav
Snopek Karel

AUTODOPRAVA
Corna František
Fafek Václav
Melichna Zdeněk
Stříbrný Ludvík

MLYNÁŘ
Bassy Antonín

CUKRÁRNA
Peška Jan

POHŘEB. SLUŽBA
Stanislav Antonín
Mendl František

DROB. zemědělci
Hladký Bohumil
Horák Karel
Chalupa Václav
Smolík Josef
Stanislav Karel
Šmejkalová Anna
Veselý Václav

 

HOLIČSTVÍ
Fiala Karel
Neubert Josef
Tůma Karel
Wiedemann Jar.

LÉKAŘI
Tincl Vladimír
Peták

KOVÁŘI
Pazderník Václav
Smolík Josef

KOLÁŘ
Rudolf Josef

SKLENÁŘSTVÍ
Stanislav Antonín

STAVITELÉ
Srba Josef
Žalud Karel

HOSPODY
Ajm Václav Rychta
Bartoň Sokolovna
Fafek Josef
Fafek Václav
Krejza Josef
Kukla František
Richtr Jaroslav
Spilka U Čeřenu
Strnad Srdíčko

KOMINICTVÍ
Kotek František

 

 

 

 

OBUVNÍK
Keller
Kympl Alois
Suk Josef

KLEMPÍŘI
Mašek Josef
Richtr Alois

LAKÝRNICTVÍ
Gersdorf
Knor Josef

KAMPELIČKA
Novák Václav

HODINÁŘ
Havlík

TEXTIL
Šarocha František

DÁMSKÁ KREJČ.
Tichá Božena

KNIHOVNÍK
Novák Vašíček

ZAHRADNICTVÍ
Luka Josef
Luka Antonín
Neuman Vojtěch
Noha Jan
Palatka Michal

OBCHOD S UHLÍM
Velíšek Jaroslav
Šmejkalová Anna

MODELÁŘSTVÍ
Sýkora Miloslav

 

 

KREJČOVSTVÍ
Brkal Antonín.
Doležal
Šikýř Karel
Urban Jindřich

PEKAŘSTVÍ
Dus Josef
Soukup Václav

OBUV
Keller

GALVANISOVNA
Skrbek Karel

AUTOOPRAVNA
Stříbrný Ludvík

AUTOŠKOLA
Pecák František

SEDLÁCI
Beznoska Josef
Fafek Jan
Janda Bohumil
Srb Miroslav
Šafařík Pavel
Tichý Václav
Válek Václav
Veselý Alois

 

 

 

 

 

 

 

 


DALŠÍ VYBAVENOST
Obecní úřad, matrika, starostové M.Srb, K. Snopek, F. Heřmánek, V. Černý.
Škola měšťanská devítitřídní, řed. K. Krofta, mateřská Na Skalkách a později v zámku, řed.M Pecáková
Hasičská zbrojnice s protipožární nádrží
Kostel, farář Herold, farnost s širokou působností, pomníky V.B. Třebízského, obětem války a hřbitov
Zámek nejprve v rukou Němců, později sídlo Aeroklubu, Svazarmu, Junáka, se sálem pro hodiny tance, škola Svazu mládeže
Zámecký park se vzácnými stromy, s bazénem, tenisovým a volejbalovým hřištěm, Klubovna Skauta
Vojenské, později sportovní letiště se školou bezmotorového létání
Pošta s tel. ústřednou, poštmistr p.Borský, poštovní zřízenci p. Melíšek, Merhaut, Růžička, Novák
Obecní vodovod se dvěma vodárnami, správci p. Pecák František, Novák Vašíček
Kino Legie u Richtrů s šatnou, občerstvením a podiem pro kulturní vystoupení, též jako taneční sál
Sportovní hřiště na kopanou, házenou, tenis, Sokol se sokolovnou
Taneční sály: Sokolovna, Rychta, U Kuklů, U Richtrů, U Fafků, v zámku
Místní hudba pana Kotrče k tanci ale i k doprovodu při operetách v ochotnickém divadle u Kuklů
Četnická stanice se 3 členy a obecní strážník p. Knor, ponocný p. Jandovský Karel
Benzinové čerpadlo při obchodu pana Felixe, později na náměstí
Ochotnické divadlo U Kuklů s režiséry J. Novákem, J. Mocem a V. Vysušilem, hrála se činohra i opereta, maskér Wiedeman
Zdymadlo s plavební komorou a vpustí pro plavební vory, jezný p. Konzal
Přístaviště pro výletní lodě
Háj se vzácnými stromy, jezírkem a hájenkou s trvalou lesnickou službou
Přívoz s provozem automobilů, přívozník p. V. Fafek
Sběrna železa, papíru, provozovatel p. Janoušek Klecánky

Plesy a bály - dokončení z minulého čísla

Byl to první krok do kultury obce a vydařil se. Již 27. listopadu 1937 uspořádal první taneční „Mikulášskou zábavu“. Tato i další akce tohoto roku byly uskutečněny s cílem finančně podpořit „naše hraničáře“ a vánoční nadílka byla věnována „klecanským dětem“. Protože se akce dařily, byl ustaven „zábavní výbor“, a ten na svá bedra vzal veškeré „věci, pod toto spadající“. Jeho aktivita neznala mezí a Obec Baráčníků patřila mezi nejaktivnější spolky v Klecanech.

Rok 1938 byl zahájen opravdovým staročeským bálem 19. února a byl „pohříchu málo navštíven, ale jinak byl obrázkem pravého českého ducha a veselí. I zde se zachoval originál pozvánky:

Vlastenecko-dobročinná sdružená Obec Baráčníků
Vácslava Beneše Třebízského v Klecanech
Vás srdečně zve na svůj
I. Staročeský bál
v sobotu 19. února 1938 do sálu rychty „U Havlů“
začátek v 7 hod. večer. Hudba kap. p.V.Kotrče.
Vstupné tanč. Kč 4,80 a z.d. netanč. Kč. 3 a z.d.
Národní kroje jsou vítány.


Podobně byl „II. Staročeským bálem“ zahájen rok 1939 dne 11.února. Kronikář jej hodnotí takto: „byl hezký, snad ještě hezčí a veselejší než ten první. Tety v krojích, sousedé rovněž. Veselí a radosti bylo dost. Slibný začátek. Ale brzy přišlo rozčarování …“ Ano, přišel 15. březen a s ním mnoho bolesti, utrpení a žalu …

Ve válečné době se podařil ještě i „III. Staročeský bál“, 20. ledna 1940 na rychtě U Cornů. Vydařil se a čistý výnos byl 371,40 K. Poslední byl v roce 1941 – konán na rychtě „U Kuklů“ a pro naše sousedy v Přemyšlení u souseda Šalanského. Pak se Obec Baráčníků věnovala založenému divadelnímu souboru a i zde měla velký úspěch v Klecanech i v okolí.

PO KVĚTNU 1945
Skončil půst v konání tanečních zábav a radost z osvobození vrcholila pořádáním nesmírného množství tanečních zábav. Tančilo se všude a veselí nebralo konce. Nebyla snad sobota, která by nebyla protančena.

V zápisech obecního zastupitelstva se dochoval zápis o povolení taneční zábavy: „Na žádost místního Svazu české mládeže usneseno povoliti taneční zábavu na den 23.VI.1945 v sále bia u Richtrů. Čistý výtěžek připadne na výstavbu Lidic.“ Předpokládám, že to byla i první taneční zábava v Klecanech po květnovém osvobození. Svaz mládeže byl v této věci velice aktivní a snažil se dohnat nedostatek taneční výchovy klecanské mládeže. Proto 14.listopadu žádá obecní zastupitele o „povolení zřízení tanečních hodin na zámku pro mládež. Bylo schváleno.“ Jak byly hodiny prováděny a výsledky snahy tanečních mistrů – to zůstává na hodnocení starší generace, která si tuto dobu a tyto taneční hodiny jistě pamatuje.

12. března 1972 byl konán i „První dětský karneval“ na Rychtě, k tanci hrál orchestr p. Miroslava KARLA. Byla tak i pro naše nejmenší založena tradice karnevalů.

Bály, plesy, šibřinky a taneční zábavy vůbec byly organizovány podle přání spolků a různých organizací v průběhu celého roku, zejména pak v době masopustní. Jen vzpomeňte na poslední léta minulého století. Každá společenská organizace v obci nemohla zůstat bez pořádání taneční zábavy. Byla to přímo „povinnost“ spolku či organizace ji pořádat a členů či příznivců se jí zúčastnit. Vzpomínky na hodiny v tanečním rytmu zůstávají ….

-JN-

Jak dopadl masopust?

Poprvé byla domácí zabíjačka přímo na náměstí. Řezník, pan Václav Šťastný prodal asi 750 jitrnic a 300 jelit, které si připravil již den dopředu. Z jednoho vepříka by tolik zájemců, kolik se sešlo na náměstí, neuspokojil. Zaprášilo se i po jiných dobrotách – ovaru, guláši i polévce.

Koblihy byly z pekařství U Hrdinů z Kralup. Byly výborné a prodalo se jich 500. Odpoledne se začaly scházet maškary. Letos jich bylo asi 70, dětí i dospělých. Z mateřské školy přišly skoro všechny děti a jejich masky byly oceněné hned na náměstí. Během průvodu mohl každý dát hlas masce, která se mu nejvíce líbila. Tři nejhezčí masky byly odměněné ve Sportklubu při tancovačce.

Výsledky hlasování
Bylo odevzdáno 241 hlasovacích lístků a toto je pořadí podle počtu hlasů:
č. 14 Beruška, č. 20 Císař pán, č. 7 Medvěd

Na dalších místech jsou masky v tomto pořadí (uvádím jen čísla, masky se mi nepodařilo zapsat, ale je možné je vysledovat z fotek): 50, 2, 55, 16-18, 47, 12, 25, 27, 8, 13, 1, 3, 52, 56.
Se stejným počtem hlasů 24, 9, 10, 30, 34.

Děkujeme všem, kteří přišli v masce a všem, kteří pomáhali s organizací. Příští rok bude
Masopust již 2. února!

Zdeňka Tomášová

Fotogalerii z letošního Masopustu naleznete na internetových stránkách města - www.klecany.cz

Naši březnoví jubilanti:


Novotná Anežka (86), Kodetová Hana (73), Studnička Josef (76), Stýblová Jiřina (74), Nováková Miluše (73), Brávníková Růžena (78), Budín Jiří (70), Hančlová Božena (89), Zelenková Marie (89), Ležáková Jiřina (78) , Srstková Růžena (79), Helligová Jindřiška (74), Mouchová Věra (70), Jandovská Marie (87),
Mlynková Johana (80), Kopřiva Václav (70), Novák Josef (85), Petříčková Oldřiška (79),Neuman Václav (82), Kmínková Růžena (74)


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.