Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Ročník 2007 ~ Klecanský zpravodaj 2/2007

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecanský zpravodaj 2/2007Ročník XXVI. Únor 20007 / číslo 2.

2_2007tisk.pdf

Zde si můžete stáhnout zpravodaj ve formátu pdf

 

Nepoznáš, kdo je tvým přítelem, dokud se s tebou neprolomí led.
- eskymácké přísloví -

V Klecanech řádila vichřice

Čtvrteční vichřice se nevyhnula ani našemu městu. Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů Klecany měla napilno již v odpoledních hodinách. Během odpoledne 18. ledna a následující noci vyjížděli klecanští hasiči celkem desetkrát. Nejčastějším důvodem byly padlé stromy a poničené střešní krytiny. Naštěstí nebyl při vichřici nikdo zraněn. Stromy padaly v ulici do Kaštan, Do Klecánek, v ulici Čs. lidové armády, na silnici mezi Klecany a Větrušicemi, ale také na sídlišti.

Kromě utržených cedulí a rozbitých tabulek skla na středisku likvidovali zaměstnanci MěÚ také škody na hřbitově, kde vítr ulomil část stromu, povalil pomník a způsobil změť v rozestavěných svíčkách a květinové výzdobě. Představitelé města prosí občany o pochopení, pokud nebyly věci na hřbitově vráceny na správné místo.

Čtvrteční nápor vichru nevydrželo také několik střech a okapů. Podle informací místostarosty pana Ladislava Němečka, bylo vážně poškozeno několik střech na sídlišti, střecha na ubytovně v kasárnách, další škody hlásili občané na obytných domech Na Vinici. Stržená krytina byla například na domě v ulici Do Čertovky, v areálu základní školy nebo na budově městského úřadu, kde byl mimo to stržen amplión městského rozhlasu. Pád stromu poškodil jeden osobní automobil v ulici Čs. Lidové armády, který byl tou dobou naštěstí prázdný, vichr rozbil garáž na sídlišti a druhou výrazně posunul.

Nepříjemné bylo přerušení vedení elektrického proudu do Klecánek, způsobené strženými dráty, které ještě téže noci opravili zaměstnanci Rozvodných závodů Kralupy nad Vltavou.

Vichřice kladla velké nároky na klecanské dobrovolné hasiče i zaměstnance městského úřadu, kteří si za svou namáhavou a obětavou práci zaslouží naše velké poděkování. Děkujeme především panu Kodetovi, Filingerovi, Smolíkovi, Štouralovi, Davidovi a Pacovskému za jejich pomoc. Příroda nám zase jednou ukázala svou méně přívětivou tvář. Věřme, že to byla na dlouhou dobu poslední přírodní pohroma, která Klecany potkala.

-dk-

 

Rozhovor o rozpočtu

Dnes Vám přinášíme rozhovor s předsedkyní finančního výboru, s kterou jsme se sešli nad rozpočtem města Klecany na rok 2007.

Na prosincovém zasedání zastupitelstva jste schválili rozpočet města. Nedošlo tam oproti návrhu k nějakým změnám?

Rozpočet na rok 2007 jsme odsouhlasili v jeho původní výši 30 877 tisíc. Tento návrh rozpočtu je vlastně finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti města dle zákonu č.250/2000.
Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem a podle zákona se rozpočet sestavuje vždy vyrovnaný. Obsahem rozpočtu jsou příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace včetně tvorby a použití peněžních fondů. Tento rozpočet vychází z výsledků hospodaření 2006. Během roku může dojít k jeho navýšení tak, jako se to stalo v loňském roce, kdy byl rozpočet dvakrát upravován. Například byly loni navýšené náklady na budování kanalizace o 797 tisíc a na ostrahu kasáren.

Pokud se podíváme na plánované příjmy na letošní rok, co tvoří jejich největší část a vidíte už dnes nějakou možnost jejich navýšení?

Nejvyšší položku tvoří daně, odvody, poplatky, dotace a příjem z pronájmu kasáren, celkem 26 miliónů korun. Jinou možnost navýšení zatím nevidím. Pokud se městu podaří získat nějaké další peníze, může teprve více investovat. Jinak musí vystačit s tím, co má. Pokud bude prostor, může město požádat o dotace například formou grantu, zatím o tom ale nevím.

Výdaje jsou tedy limitovány příjmy. Které jsou nejvyšší?

Velké výdaje jsou na místní správu, kasárna, komunální služby, školy a silnice. Město vydá dost prostředků na platy zaměstnanců a povinné odvody. Také chceme, aby si kasárna na sebe vydělala a ještě přinesla městu větší zisk. V místní správě jsme odbourali odměny k životním výročím, které se dosud vyplácely. Také odměny členům jednotlivých komisí nechceme vyplácet automaticky jako dosud, ale až za vykonanou práci.

Jak je to s výdaji na školství?

Jak asi víte, tam si škola hospodaří sama. Plánovaný neinvestiční příspěvek města jako zřizovatele na školy činí 2 787 tisíc a dalších 250 tisíc na kopírku a pečící trouby. Škola z toho platí energie, vodu, plyn, učební pomůcky, drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek a pohonné hmoty Město dále plánuje opravy a udržování budov škol ve výši 400 tisíc.

Jaká další práce nad rozpočtem Vás čeká?

Tento rozpočet jsme zdědili po minulém zastupitelstvu a nadále budeme rozkrývat jednotlivé položky dle rozpočtových pravidel, např. do neinvestičního transferu obyvatelstva je zahrnuto povinné penzijní pojištění, které je součástí sociálního pojištění a takových položek je více.
Do počítačů na městě se plánuje zavádět nový účetní program a doufám, že potom bude vše ještě průhlednější.

Práce nad rozpočtem a jeho schvalování nebyla jistě snadná. Jaká byla spolupráce s ostatními politickými subjekty?

Musím říct, že s námi ve finančním výboru pracuje například pan Bendl z ODS, který je ochoten kdykoli pomoci ve spolupráci. Nebo pan Kuchta z KSČM byl také velmi ochotný a chtěla bych jim za to poděkovat. Konstruktivní pomoc nabídl pan Jiří Zach a Petr Mervart, kteří se stali též členy finančního výboru, a zaslouží si za práci poděkování.

Máte vy sama nějakou oblast v rozpočtu, kam chcete napřít svou pozornost?

Jednotlivou oblast nemám. Já vidím rozpočet jako celek. Myslím, že by se měly příjmy a výdaje v jednotlivých položkách ještě více narovnávat. Rozpočet je dnes schválený a nás čeká další práce.

Rozhovor připravila Dagmar Kapustová

Aktuálně

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANI Z NEMOVITOSTÍ OD 1. 1. 2007
V souvislosti s přijetím nového stavebního zákona se s účinností od 1. 1. 2007 mění některá ustanovení zákona o dani z nemovitosti, která pro účely tohoto zákona nově vymezuje pojmy - stavební pozemek, předmět daně ze staveb

Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí :
nezastavěný pozemek určený k zastavění stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, a která se po dokončení stane předmětem daně ze staveb; rozhodná je výměra pozemku v m2 odpovídající půdorysu nadzemní části stavby. Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se stavba, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo která se provádí na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, stane předmětem daně ze staveb nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení pozbude platnosti.

Předmětem daně ze staveb podle nové právní úpravy jsou :

a) stavby, pro které byl vydán kolaudační souhlas, nebo stavby užívané před vydáním
kolaudačního souhlasu,
b) stavby způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo podléhající
oznámení stavebnímu úřadu a užívané,
c) stavby, pro které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo kolaudačnímu rozhodnutí
podléhající a užívané anebo podle dříve vydaných právních předpisů dokončené,
d) byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru
nemovitostí (dále jen „byty“),
e) nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány
v katastru nemovitostí (dále jen „samostatné nebytové prostory“).


Změny zákona řeší dále např.

- osvobození nových staveb obytných domů a bytů ve vlastnictví fyzických osob v nových
stavbách obytných domů od daně ze staveb
- osvobození staveb ve vlastnictví sociálně potřebných osob od daně ze staveb
- přiznání daně za spoluvlastnické podíly na některých druzích pozemků
- zvláštní termíny pro podání daňového přiznání
- bylo upraveno ustanovení zákona týkající se placení daně


V souvislosti se změnami v zákoně o dani z nemovitosti, dochází od 1. ledna 2007 ke změně tiskopisu Přiznání k dani z nemovitostí včetně všech tiskopisů souvisejících s přiznáním k této dani.

Tento článek slouží pouze jako upozornění na změny zákona o dani z nemovitosti. Zákon obsahuje mnoho dalších změn a jeho celé znění můžete najít např. na internetových stránkách Ministerstva financí www.mfcr.cz

Pokud jste měli povinnost podat daňové přiznání za zdaňovací období 2006, pak jste tak měli učinit do 31. ledna 2007 a pokud nepřesáhla roční daň z nemovitostí částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší částce daně.

ZMĚNY VE ZNĚNÍ STAVEBNÍHO ZÁKONA
Rádi bychom Vás seznámili se změnami ve znění Stavebního zákona, které vešly v platnost od 1. 1. 2007. Už první měsíc platnosti nového Stavebního zákona přinesl spoustu otázek, zejména pro ty, kteří jmenovaný zákon používají v praxi a je zřejmé, že opět v mnoha případech není znění zákona jednoznačné.

Nejdůležitější změnou je, že umožňuje jednodušší způsoby projednávání některých staveb
a záměrů, zejména těch, které jsou uvedeny v § 103 a 104, jsou pečlivě vyprojektovány, jsou
v souladu se stavebními předpisy a jsou i předem oznámeny vlastníkům sousedních pozemků
a staveb na nich. Někteří stavebníci mohou mít tedy stavební řízení na stavebním úřadě jednodušší, ale bude to znamenat náročnější přípravu podkladů a projektové dokumentace.

Nový stavební zákon by měl přispět ke zjednodušení a zrychlení povolování staveb, stavební řízení by mělo být oproštěno od nadbytečných administrativních úkonů, má odstranit nebo snížit formálnost stavebního řízení a důraz by měl být kladen na zintenzivnění kontroly nad prováděním staveb a jejich změn.

Novelizace stavebního přináší nové principy stavebního řízení a provádění staveb :

- rozšíření okruhu staveb, jejich změn, zařízení a udržovacích prací, které nebude třeba
povolovat ani ohlašovat, (okruh těchto staveb je vymezen zejména § 103, a 104 stavebního zákona, jejich výčet je velmi obsáhlý a lze si jej nalézt např. na níže uvedených internetových stránkách; drobnými stavebníky nejočekávanější změnou je zjednodušení stavebního řízení u staveb určených k bydlení a k rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, které mají jedno podzemní podlaží do 3m hloubky, dvě nadzemní podlaží a podkroví)
- přesunutí řady staveb z režimu povolování formou správního rozhodnutí do procesu ohlašování,
- zavedení podmínek pro zkrácené stavební řízení, resp. pro umožnění provést stavbu bez
vedení standardního správního řízení,
- ustavení institutu autorizovaných inspektorů a jejich pověření některými úkony, které se
týkají zejména povolování staveb,
- změny ve sféře státního stavebního dohledu, který bude provádět pravidelné a systematické kontrolní prohlídky staveb s možností přijímat operativní opatření přímo na staveništi, včetně jejich vynutitelnosti,
- výrazné zjednodušení řízení a zkrácení doby pro započetí s užíváním dokončené stavby
uplatněním zásady, že stavebník má právo stavbu užívat, pokud ji provedl v souladu
s vydanými povoleními a ověřenou dokumentací,


Celý text zákona včetně důvodové zprávy k návrhu změn tohoto zákona si můžete nastudovat na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj v sekci územní plánování a stavební řád - www.mmr.cz

D.H.

Z Rady

8. ledna 2007

Rada města vzala na vědomí odstoupení pí. Szöllösové z funkce zastupitele města.

Rada města souhlasí s pozastavením odměn neuvolněným zastupitelům, radním, předsedům výborů a komisí , členům výborů a komisí do doby revokování usnesení zastupitelstva ze dne 14.12.2007 z důvodu nesouladu schváleného usnesení a zápisu ze zastupitelstva. Členové výborů a komisí mají dostávat odměny podle vykonané práce.

Rada města rozhodla poděkovat za práci pracovníkům, kteří na konci loňského roku ukončili pracovní poměr.

Rada města souhlasí s přihlášením 4 hosp. pracovníků na školení uživatelů IS KEO dne 16. 1. 2007 v České Lípě.

Rada města souhlasí s vyplacením odměny ze státního rozpočtu paní ředitelce ZUŠ Daně Snížkové.

Rada města schválila zapůjčení zasedací místnosti v budově MěÚ v Klecanech pí. Sadrholcové ke komerčním účelům. Cena za 3 hodiny je 1 000,- Kč včetně DPH.

Rada města souhlasí, aby audit za rok 2007 provedl Krajský úřad.

Rada města souhlasí s odpuštěním poplatku za odvoz TKO za rok 2007 Ireně Biháriové, která žije dlouhodobě ve Slovenské republice.

Rada města projednala žádost Ireny Sedláčkové o prominutí poplatku za odvoz komunálního odpadu v provozovně kosmetiky. RM pověřila vedení města a další řešení předloží na příští RM.

Rada města vzala na vědomí žádost o odprodej pozemku manželům Schneiderovým a bude provedeno místní šetření.

Rada města souhlasí se změnou užívání prodejny nápojů v Klecanech na náměstí V.B.Třebízského čp. 48.

Rada města byla seznámena s vyúčtováním skutečných nákladů U rampy a souhlasí s navýšením a proplacením částky 4 880,- Kč.

Rada města pověřila vedení města rozšířením autobusových spojů.

Rada města pověřila starostu k řešení situace pozemku 355/4 manželů Satranových.

Rada města pověřuje Ing. Jana Novotného do funkce kronikáře a jmenovala Letopiseckou komisi.

15. ledna 2007

Rada města projednala situaci v DPS a předala předsedovi sociální komise podklady a pověřila ho řešením celé situace.

Rada města byla seznámena s opravou městského rozhlasu. Do 5.2. 2007 předloží RM další informace o průběhu pan místostarosta.

Rada města vzala na vědomí žádost Mgr. Gabriely Janovské, řed. ZŠ a MŠ o zřízení 4. oddělení MŠ a předloží ZMě, které je ustanoveno na 8.2. 2007, ke schválení.

Rada města projednala žádost Marie Fafkové o pronájem nebytových prostor a konstatovala, že v současné době město nemá vhodný objekt.

Rada města souhlasí s povolením pořádání hudební produkce v disco klubu EL PASO.

Rada města vzala na vědomí, že ZUŠ byla vybrána jako pilotní škola pro tvorbu ŠVP ZUV.

Rada města souhlasí s posláním částky 500,- Kč na SOS vesničky.

Rada města vzala na vědomí dotazník tělovýchovy a sportu ve Středočeském kraji.

Rada města projednala přípravy čerpání dotací z EU a seznámila se s databází projektů v období 2007 – 2013, zodpovídá starosta města.

Rada města projednala nabídku České spořitelny na poskytnutí provozního úvěru a předá k vyhodnocení finančnímu výboru.

Zápis Školské rady

Zápis ze zasedání Školské rady dne 10. ledna 2007
Schůzka proběhla za společné účasti členů ŠR a vedení města.

1. Zástupci učitelů v ŠR informovali vedení města o připravovaných dnech otevřených dveří a zápisu do 1. tříd základní školy a mateřské školy.

2. Vedení města informovalo ŠR o chystaných rekonstrukcích v areálu školy. V roce 2007 je plánována mj. rekonstrukce topení, sociálního zařízení v pavilonu D a instalace odlučovače tuků ve školní jídelně.

3. Byla projednávána možnost převodu dosavadní ubytovny na prostory určené pro další třídu mateřské školy. Starosta města záměr považuje za realizovatelný, ŠR doporučuje vedení školy tuto možnost využít.

Leden v MŠ

V tomto měsíci se nejčastěji skloňuje slovo škola. Budoucí školáčky totiž čeká zápis do ZŠ. Ještě předtím si budou moci vyzkoušet roli žáků při návštěvě první a druhé třídy. V souvislosti s přípravou na budoucí školní docházku se hovoří o tzv. školní zralosti. Co tento pojem znamená? Zabýval se jím již J.A. Komenský ve svém díle Velká didaktika.

Školní zralost je charakterizována jako stav dítěte, který zahrnuje jeho zdravotní, psychickou i sociální způsobilost začít školní docházku a zvládnout požadavky školní výuky. Jedná se o výsledek biologického zrání nervového systému a celé dosavadní zkušenosti dítěte. K určení školní zralosti je zapotřebí dosažení určitě úrovně řeči, myšlenkových operací, pozornosti, soustředěnosti i sociálních dovedností. Hlavním kritériem pro vstup do první třídy ZŠ je věk dítěte. Většina dětí, které dovrší šestý rok života před zahájením školní docházky, je schopná bez větších problémů přijmout roli školáka.

V případě, že dítě po dosažení šesti let není fyzicky, psychicky a sociálně přiměřeně zralé a připravené, může být vzdělávací povinnost o jeden rok odložena. O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel ZŠ na základě žádosti rodičů a na podkladě odborného posouzení pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.

Rozhodnutí o zahájení či odkladu školní docházky je velmi závažným krokem v životě dítěte. Snahou některých rodičů je prodloužit dětství odkladem školní docházky, ale tím se může propásnout ten správný okamžik, kdy je dítě „nastartováno“ na vstup do školy. Nebo naopak pro některé rodiče je zařazení dítěte do školy potvrzením jeho normality, a tak se brání případnému psychologickému vyšetření.

Co by tedy měl zvládnout předškolák?

- dokáže se soustředit a umí projevit zájem o konkrétní činnost
- umí se sám obléknout včetně zapínání knoflíků a zavazování tkaniček
- umí udržet rovnováhu a nečiní mu problémy poskakovat střídavě na jedné a druhé noze
- senzomotorické dovednosti má na takové úrovni, že zvládne navlékat korálky i stříhat nůžkami
- zná své úplné jméno a adresu
- rozeznává barvy a umí je pojmenovat
- dobře artikuluje a umí plynule vytvářet věty
- umí plynule několika větami sdělit vlastní zážitek či krátký příběh
- je schopen soustředit se a naslouchat vyprávění
- je schopen vlastními slovy reprodukovat stručný příběh
- rád se zapojuje do společenských her a je schopen respektovat daná pravidla
- zná několik písniček, říkanek a básniček
Čerpáno z Informatoria č.1,2/2004
A nyní z jiného soudku
Provedli jsme anketu mezi 5 a 6 ti letými dětmi a zeptali jsme se:
„Proč myslíte, že paní Zima ještě nepřišla?“
- Paní Zima měla špatný sen, z kterého se nemůže vzpamatovat. Andrejka
- Ztratila se, když hledala zásoby sněhu a už nenašla cestu zpátky. Vojtíšek
- Nenařídila si budík a zaspala. Sárka
- Zadívala se na televizi a zapomněla, že má vládnout. Kryštof
- Někdo, kdo nemá rád zimu, ji zavřel a vzal jí kouzelnou hůlku, aby bylo stále teplo. Lambrinka
- Je nemocná a nemá sílu vládnout. Sofulka
- Odjela vládnout někam jinam. Lucka


Zápis do MŠ proběhne 28.3. 2007 v MŠ, podrobnosti v příštím vydání.

-an-

Pomník VBT a jeho tvůrci

...dokončení z minulého čísla.

Josef Mařatka (1874 – 1937)

Vynikající sochař první třetiny 20.století. Uměleckou dráhu Začal jako žák Uměleckoprůmyslové školy v Praze – od roku 1920 byl profesorem této školy. V letech 1896 – 1899 sudoval na Akademii v Praze u profesora J.V.Myslbeka. V roce 1900 získal roční Hlávkovo stipendium a odchází do Paříže, kde se stal žákem a pomocníkem vynikajícího, světově uznávaného sochaře Augusta Rodina. V jeho atelieru zůstává až do roku 1904. Rodin a jeho dílo mělo na Mařatku velký vliv.

V roce 1902 zorganizoval Mařatka Rodinovu výstavu v Praze – tato pak ovlivnila celou řadu českých umělců. Za pobytu v Paříži vytvořil Mařatka řadu studií a drobné plastiky: Studie ruky, Opuštěná Aridna, Vlna.

Po návratu z Paříže použil získané zkušenosti a pracoval při realizaci Palackého pomníku Stanislava Suchardy. Rovněž monumentální Husův pomník od Ladislava Šalouna na Staroměstském náměstí vznikl za spolupráce Mařatky. Na Hlávkově mostě jsou reilefy vytvořené Mařatkou, další jeho práce jsou na Nové radnici – sousoší Síly, Vytrvalosti, Ušlechtilosti a Skromnosti. Sochu Josefa Hlávky vytvořil pro Obecní dům.
V letech 1907 – 1909 se vrátil do Paříže a po návratu zorganizoval výstavu dalšího vynikajícího sochaře Emile Antoine Bourdella v Praze. Také tato výstava ovlivnila řadu našich umělců.

Mařatka vytvořil celou řadu portrétů. Známé jsou busty Antonína Dvořáka, Hany Kvapilové, Antonína Slavíčka. Socha Polibek je v Petřínských sadech. Vytvořil i několik pomníků padlých v I.světové válce, pomník v Ústí n/O a v Bělé p.B. Dále pak pomník legionářů v Praze pod Emauzy, nazvaný Praha svým vítězným synům. Na něm jsou postavy francouzských, italských a ruských legionářů s postavou ženy, která váže stuhu na vítězný prapor. Tento pomník byl slavnostně odhalen v roce 1932. Němečtí okupanti pomník zničili, bronzové sochy roztavili. Po roce 1945 se započalo s obnovou pomníku, ale po roce 1948 byly práce zastaveny, nebylo žádoucí připomínat zásluhy legionářů. A tak až v roce 1998 byl pomník znovu odhalen. Byl rekonstruován na základě původního sádrového pomníku.

Architekt Jiří Stibral (1859 – 1939)

Studoval u prof. Josefa Zítka a později se stal jeho asistentem. Po studiích cestoval po Evropě, seznamoval se s architektonickými památkami. V roc 1886 byl jmenován profesorem Uměleckoprůmyslové školy v Praze a v roce 1897 se stal jejím ředitelem.

Navrhl stavbu domu čp.781 na Václavském náměstí. Vypracoval projekty několika pavilonů pro Jubilejní výstavu v roce 1891 v Praze. Pro rakouského císaře Franze Josefa navrhl dekorativní úpravy železničních vagonů,které císař používal při cestách po monarchii. Podobnou práci provedl i pro rumunského krále.
Několik staveb provedl v Rusku, mezi nimi palác pro kněžnu Ščerbatovou. V Praze navrhl dva činžovní domy, které se stavěly v asanované části, bývalou Živnostenskou na rohu Masarykova nábřeží a ulici Na struze. Podílel se i na stavbě Obecního domu. Jeho návrhy staveb byly oceněny na Světové výstavě v Paříži v roce 1900 stříbrnou medailii a na výstavě ve St.Louis zlatou medailii.

Nejznámější jsou jeho úpravy zámku v Průhonicích, ve Štiříně, v Lojovicích, v Kamenici. U tohoto zámku postavil hrobku Ringhofferů, kde je stejný Ukřižovaný od J.V.Myslbeka jako v Klecanech na pomníku VBT.
Stibral byl také výborný kreslíř malíř. Jeho ilustrace jsou v knihách Ottových publikací Čechy, Národní divadlo, v časopisech Zlatá Praha, Světozor a dalších.

Klecany 2006. Jiří Böhm
Jedná se o jedno ze zastavení připravované naučné stezky.


A kdo z nás ví, kde stojí druhý pomník, kdo je jeho autorem a kdo a kdy ho dal postavit?
(Odpověď naleznete v příštím vydání Zpravodaje.)

Společenská rubrika

Naši jubilanti
Simulíková Věra (84), Stýblo Miroslav (78), Malečková Libuše (71), Siváková Helena (72), Koktan Jaroslav (85), Bílá Květoslava (76), Jechová Anežka (71), Kušnír Mikuláš (70), Smolíková Marie (77), Vašíčková Libuše (71), Hellige Miroslav (77), Žolták Martin (70), Dohnalová Alena (70), Mocová Helena (74), Horák Václav (75).

Něco o kácení stromů

Zima, období vegetačního klidu, je také období, kdy se pravidelně setkáváme s žádostmi o povolení kácení stromů. Ve stručnosti se seznámíme s náležitostmi této problematiky, které určuje zákon o ochraně přírody č.114/1992 Sb. a vyhláška Ministerstva životního prostředí č.395/1992. Jedná se o kácení stromů mimo les.

Žádost o povolení pokácení stromu může podat pouze vlastník pozemku, na kterém strom roste. Je-li vlastníků daného pozemku více, musí být pod žádostí podepsáni všichni. O kácení může žádat i nájemce pozemku s písemným souhlasem vlastníků. V žádosti se uvádí katastrální číslo pozemku, adresa, druh stromu a zdůvodnění žádosti o jeho pokácení. Kácení lze povolit pouze ze závažných důvodů. Tím může být nevratné poškození stromu, špatný zdravotní stav stromu, narušování statiky okolních staveb v okolí stromu působením jeho kořenů a podobně. Tyto důvody musí být prokazatelné a ne jen potenciální. Mezi závažné důvody nelze samozřejmě řadit okolnosti typu, že nám strom stíní, nebo že z něho každý
podzim padá listí a zanáší to okapy. K žádosti je také třeba připojit aktuální výpis z katastru nemovitostí, můžeme přiložit i fotografii stromu.

Žádost se podává orgánu ochrany přírody, v našem případě je to městský úřad. Pakliže nám městský úřad kácení nepovolí, můžeme se odvolat ke krajskému úřadu, odbor životního prostředí.

Povolení ke kácení stromu na vlastním pozemku není třeba, jestliže strom nedosahuje ve výšce 130cm nad zemí obvodu kmene 80cm (což je průměr kmene zhruba 27cm). To neplatí, jsou-li tyto mladší stromy významným krajinným prvkem (aleje, remízky apod.), nebo chráněným druhem. Přibližuje-li se strom svým rozměrem k hraničním parametrům, kdy ho již nelze bez povolení pokácet, je lepší žádost podat, nebo si alespoň pořídit fotodokumentaci.Dále není třeba povolení ke kácení stromů, je-li jejich náhlým poškozením (třeba po bouři nebo vichřici) a stavem zcela zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li bezprostředně škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek strom na svém pozemku pokácí, oznámí toto kácení městskému úřadu nejpozději do 15 dnů od provedení kácení. I zde je na místě pořídit si podrobnou fotodokumentaci stromu a okolností, jež vedly k jeho odstranění. Povolení není také potřeba ke kácení běžných ovocných druhů stromů na soukromých zahradách. Opět zde platí, že nejsme-li si jisti, raději žádost podáme, čímž předejdeme nepříjemnostem. Tolik výběr toho podstatného z legislativy.
Problematika ochrany a kácení stromů mimo les je poměrně diskutabilní téma a střetává se zde mnoho názorů a zájmů. Některé jsou dosti radikální, a to jak ze strany lidí, kterým stromy vadí (někde ze závažných, ale většinou z malicherných důvodů), tak i od některých odpůrců kácení stromů. Je to dáno také tím, že nemůže existovat jednotný recept na všechny stromy. Roli zde hraje druh stromu, jeho stáří, zdravotní stav, prostředí, ve kterém roste a další faktory. Určitě je ale zcela nesmyslné kácet zdravé stromy z preventivních důvodů, že by mohly spadnout, nebo proto, že musíme hrabat a zametat listí, vyřezávat ze stromu suché větve a čistit okapové žlábky od jehličí.

Samozřejmě nikdo nemůže zaručit, že se i zdravý strom při vichřici nezlomí, nebo nevyvrátí.
Žijeme ale ve světě plném rizik a podstatně větší riziko podstupujeme denně kupříkladu jako účastníci silničního provozu, než že máme u domu zdravý silný strom. O funkci a významu stromů v krajině a v zeleni měst a obcí už bylo napsáno mnoho v různých článcích a publikacích, stránky zpravodaje by na to nemusely stačit. Snad tedy jen připomínku, že rozhodneme-li se zasadit si stromek, měli bychom vědět, jak bude vypadat za tři čtyři desítky let, zda je pro něj na daném místě prostor, zda velký strom na tom místě chceme. Než si ten semenáček v lese vykopeme, je lepší se tam rozhlédnout, co z něho za pár desetiletí vyroste a zda nám nebude na obtíž. Existuje spousty menších a kompaktních forem stromů, téměř každý druh stromu má vyšlechtěné zakrslé, kulovité, převislé nebo sloupovité kultivary, které tolik nevyrostou, nezaberou tolik místa proti semenáčkům přineseným z přírody. Určitě nám v zahrádkách poslouží lépe.

Martin Lemon

Informace pro občany

Placení odvozu odpadu.
Každá osoba, která je přihlášena k trvalému pobytu platí 500,- Kč (včetně dětí, invalidů apod., žádné osvobození nemáme). Poplatek musí být zaplacen do konce března. Je možné platit převodem, ale stejně si musí přijít pro známku na popelnici a hlavně by měl zavolat a dostat od nás variabilní symbol, aby se vědělo kdo zaplatil.

Rejstřík trestů.
Rejstřík trestů může občan vyřídit dvěma způsoby. Buď osobně na oddělení rejstříku trestů v budově soudu na Praze 4, Soudní 1, kde žádost vyřídí na počkání. Bližší informace k vydání získáte na tel. č. 244006111. Druhým způsobem je vyřízení na matrice MěÚ, kde doba vyřízení trvá 10 až 14 dnů. Žádost je možné vypsat na matrice, je třeba mít s sebou OP a 50,-Kč kolek.

Knihovna
Nové knihy v klecanské knihovně, které by Vás mohly zaujmout:

- Fieldingová Joy - Řekni, kde ji najdu
- Francis Dick - Rozkazem
- Graftonová Sue - S...jako smrt
- Hofmannová Corinne - Zpátky z Afriky a Shledání v Barsaloi (jedná se o druhý a
třetí díl zfilmované knihy Bílá Masajka, která je též v knižním fondu knihovny)
- Kraus Ivan - Prosím tě, neblbni
- Šabach Petr - Občanský průkaz

Skauti

V lednu se naše středisko do moc akcí nepouští a přesto jsme zažili spoustu zážitků. Leden pro skauty znamená nejen placení registrace na další rok, ale i začátky něčeho nového. A právě o to se chce pokusit náš roverský kmen, který díky absenci člověka ve vedení byli na hranici existence. Nyní však po iniciativě Mirka Černého – Kida, který svolil, že náš roverský kmen povede a má vůdcovské zkoušky, které jsou pro vůdčího člověka potřeba, se snad zase začne blýskat na lepší časy. Ruku v ruce s Jirkou Bubou Kodetem a Zdendou Krtkem Klausem se pokusí, aby roverský kmen v Klecanech vzkvétal. O tom svědčí již jejich připravenost na první informační a zahajovací schůzce, kde byli všichni členové našeho střediska, kteří jsou v roverském věku. Přišli ale i roveři, kteří v současné době v Klecanském středisku nejsou
zaregistrováni a tak mě velice potěšil jejich zájem o společnou činnost.

Tímto za sebe i další členy střediskové rady přeji celému roverskému kmeni mnoho společných zážitků, mnoho úspěšných akcí a projektů a hlavně toleranci a snahu pomoci tam kde je třeba. Věřím, že roverské heslo “sloužím” bude vždy vodítkem každého rovera nejen na cestě skautské, ale i jeho cestě životní.

Co je vůdcovská zkouška
Vůdcovská zkouška poskytuje kvalifikaci k samostatnému vedení oddílu nebo tábora a je kvalifikačním předpokladem pro výkon některých dalších funkcí v Junáku - v souladu s ustanoveními příslušných řádů.
Cílem vůdcovské zkoušky je kandidátovi předat veškeré dovednosti a znalosti k tomu, aby byl schopen samostatně a úspěšně vést a vychovávat mládež podle skautských zásad. Takový činovník by měl znát cíle a základy skautingu, ovládat obsah a metody skautské výchovy a je důležité, aby byl schopen s nimi pracovat. Musí mít potřebné osobnostní předpoklady, znalosti a dovednosti pedagogické a psychologické, organizační a právní. Měl by být schopen reprezentovat skautské hnutí na veřejnosti a být si vědom odpovědnosti při výchově svěřené mládeže. roverském kmeni… (Lit: Řád pro vzdělávání činovníků a činovnic)

I. dívčí oddíl Ještěrky
V prvním oddíle se mnoho nezměnilo, od začátku školního roku se snažíme rozjet družinový
systém, kdy jsme vytvořili 2 družiny světlušek Myšek a Lišek a věřím, že činnost bude proto úspěšnější. Momentálně se trochu potýkáme s malým počtem členů v oddíle, tak věřím, že se to brzy zlepší a řady našeho oddílu se zase zaplní.
Jinak rádkyně družinek jsou jedenáctileté slečny, které se snaží samy připravovat pro družinku program – pro tento měsíc máme téma „Eskymáci“ a vše s nimi spojené.
V březnu plánujeme oddílovou víkendovou výpravu na lyže k Harrachovu, kde má rodina naší světlušky a rádkyně Aničky Sýkorové chatu. Společně s rodiči bychom si rádi zalyžovali a strávili hezké společné chvíle.

Družinový systém
Pro mladé lidi je přirozené vytvářet skupiny zhruba stejného věku. Družinový systém tohoto přirozeného jevu využívá, aby jim poskytl prostředí, ve kterém se cítí dobře a aby usměrnil velký vliv, který na sebe vrstevníci mají, správným směrem.
Skauting sdružuje děti zhruba stejného věku do družin o šesti až osmi členech. Každá družina pracuje jako tým. V každé družině skauti a skautky rozhodují o tom, co budou dělat, plánují
svoji činnost a uskutečňují svůj program. Každý člen družiny za něco zodpovídá a pomáhá
s nějakou činností nebo funkcí družiny.
V každé družině je jeden člen, kterého ostatní uznávají jako šéfa. Této osobě se říká rádce
(rádkyně). Má na starosti organizaci a koordinaci činnosti družiny. Každému členu družiny
umožňuje podílet se na rozhodování a plně se účastnit života družiny. Všechny družiny tvoří oddíl pod vedením dospělého člověka. (Kupka Ondřej – Dick, Družinový systém)

Tři králové
Dne 6. ledna, jak každý ví, je svátek Tří Králů a my opět uskutečnili sbírku. Celková částka,
která je celých 2 616 Kč poputuje na konto celostátní sbírky Postavme školu v Africe, kterou už třetím rokem pořádá organizace Junák. Děkujeme všem, kdo přispěl. (www.skolavafrice.cz)

POKRAČOVÁNÍ - ZPRAVODAJ 2/2007 - KLIKNI ZDE


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.