Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Ročník 2008 ~ Klecanský zpravodaj 7-8/2008

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecanský zpravodaj 7-8/2008

Ročník XXVII, Červenec/srpen 2008 / Číslo 7/8.

Zpravodaj 7/8/2008 ve formátu 78_08small.pdf pdf (0,9MB)

Je-li odmítavý, ví víc, než je záhodno. Publicius Terentius Afer

 

Vedení města Klecany a redakce Klecanského Zpravodaje
přeje dětem krásné prázdniny,
dospělým klidnou dovolenou
a všem šťastný návrat z prázdninových cest !!!

Cyril a Metoděj a Mistr Jan Hus

Na začátku školních prázdnin máme u nás dvoudenní volno. Nejprve 5. července slavíme svátek svatých Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů. Říká se jim tak proto, že přinesli Slovanům křesťanství, to znamená také kulturu. Na Moravu, kam přišli r. 863, je poslal byzantský císař Michal na přání knížete Rostislava. Na cestu se důkladně připravili. Metoděj měl zkušenosti z diplomatické dráhy, Cyril byl vědec. Původně se jmenoval Konstantin, jméno Cyril přijal až po vstupu do kláštera v Římě. Vytvořil pro společnou řeč tehdejších Slovanů, staroslověnštinu, vlastní písmo, kterému se říká hlaholice. Přeložil do staroslověnštiny část bible - evangelia a další - a napsal předmluvu známou jako Proglas. Aby jim lidé rozuměli, zavedli bratři staroslověnštinu do bohoslužby. Za to byli osočováni a museli se zodpovídat před papežem v Římě. Tehdy byly totiž povoleny pouze třibohoslužebné jazyky: latina, řečtina a hebrejština. Papež potvrdil staroslověnštinu jako jazyk čtvrtý.

Svatý Cyril v Římě zemřel (jeho hrob je známý). Svatého Metoděje, jmenovaného arcibiskupem pro Panonii (území východního Rakouska, západního Maďarska a Moravy) zajal cestou z Říma salcburský arcibiskup. Strávil ve vězení, dnem i nocí pod širým nebem, dva a půl roku, než se jej podařilo papeži osvobodit. Zemřel na Moravě, ale jeho hrob se dodnes nenašel. A 6. července slavíme památku Mistra Jana Husa. Titul Mistr měl proto, že učil na Karlově univerzitě, dokonce byl jeden čas jejím rektorem. Pocházel z Husince u Prachatic, narodil se v době Karla IV. a byl katolický kněz. Mrzelo ho, že mnozí křesťané nekladou ve svém životě na první místo Ježíše Krista a že někteří kněží usilují o to, aby měli co nejvíc peněz a dělají i jiné nekřesťanské věci. Za to je veřejně káral, zejména v Kapli betlémské v Praze, kde získával mnoho radikálních stoupenců. To nemohli snést přední církevní činitelé a obžalovali Husa, že káže věci odporující církevnímu učení. Jako kacíře ho pozvali roku 1415 na církevní sněm do Kostnice a odsoudili ho k smrti. Byl upálen na hranici právě 6. července. Kdybyste hledali město Kostnice, je to Konstanza ve Švýcarsku.

On ani Cyril a Metoděj neměli lehký život. Byli všelijak trápení. Na všechny tři naše významné postavy myslíme dneska s úctou. Nyní by se ale mělo ukázat, jestli jsme sami schopni jednat lépe než jejich odpůrci. Jestli jsme schopni žít s druhými ve vzájemné shodě.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaZdena Lomová

Z Rady

19. května Rada města:

1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady

2. schválila nový domovní řád v DPS s platností od 20. května 2008

3. pověřila vedení města přípravou nového ceníku ve sběrném dvoře, který by vedl k odstranění poplatku pro občany města

4. č.j. 1040/08 vzala na vědomí zápis ze zasedání Školské rady ze dne 24. 4. 2008

5. č.j. 1042/08 vzala na vědomí vyhotovení znaleckého posudku na nakladač BELORUS - 406A-1 pořízeného k prodeji tohoto stroje, záměr předloží Zastupitelstvu města

6. vzala na vědomí informaci místostarosty o vybudování nových zpomalovacích prahů v ul. Čs. Armády - cenová nabídka, jednání s ÚSK Mladá Boleslav

7. schválila rozpočet XII. ročníku Veterán rallye, vybrané peníze za zábor veřejného prostranství při této akci půjdou do Fondu kultury, sportu a volného času a schválila zařazení ohňostroje do večerního programu

8. k tomuto bodu byli přizvání zastupitelé města, dostavil se ing. Vich – pořizovatel ÚP a podal informace k rozpracovanému ÚP, seznámil se s postojem zastupitelů k jednotlivým plochám

26. května - Rada města:

1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady

2. vzala na vědomí stavební povolení na veřejné osvětlení v Mírové ulici

3. schválila dotisk průvodce naučnou stezkou Klecany ve výši 1000 ks

4. č.j. 1122/08 schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s f. Vegacom na uložení telefonního kabelu v ul. V Boleslavce

5. č.j. 1116/08 vzala na vědomí protokol kontrolního výboru ze dne 20. 5. 2008 ohledně evidence smluv na MěÚ

6. schvaluje prodloužení nájemních smluv p. Kozlíkové, p. Kolářovi a p. Šmerdovi na provozování občerstvení u přívozu do konce letošního roku

7. č.j. 1148/08 schválila příspěvek ve výši 500,- Kč pro Fond ohrožených dětí

8. č.j. 1149/08 schválila příspěvek 10.000,- Kč ZUŠ Klecany na den otevřených dveří, který se bude konat 20. června 2008

9. schválila termín zasedání Zastupitelstva 26. června 2008 v 18.15 hodin

10. vzala na vědomí informaci o výsledku jednání s f. Central Group, OÚ Zdiby a Odbor dopravy MěÚ Brandýs n. L. – Stará Boleslav, MěÚ Klecany o projednávané věci - komunikace Vilová čtvrť Zdiby (mokřad). Výsledkem jednání je schválení konečných úprav na základě požadavku města Klecany.

11. projednala žádost manželů Kvítkových o odkoupení pozemku, žádost byla předána Judr.Berkovi

2. června - Rada města:

1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady

2. schválila zakoupení nové kopírky na Stavební úřad

3. schválila částku 5.000,- Kč f. Proxima Bohemia – vydavetelství místopisného tisku na prezentaci města Klecany v knize o Středočeském kraji

4. vzala na vědomí zápis ze setkání starostů obcí spadajících pod pověřený MěÚ Odolena Voda k přípravě komunitního plánu sociálních služeb a předá sociální komisi

5. č.j. 1173/08 projednala aktualizaci podnětu občanů a obce Vodochody a předá zpracovateli ÚP

6. projednala s p. Markem rozpočet na osvětlení v ulici Mírová, vzhledem k navýšení ceny předá Zastupitelstvu města

7. projednala bezpečnostní situaci na křižovatce u obalovny, vzhledem k rostoucímu počtu dopravních nehod, bude iniciovat jednání se Správou silnic a Policií ČR

9. června - Rada města:

1. prověřila plnění úkolů z minulé rady bod č.7 zápisu z 2. 6. 2008 – Policie ČR schválila navrženou úpravu dopravního značení a odbor dopravy MěÚ Brandýs n.L.-St. Boleslav vydává rozhodnutí: na křižovatce budou nainstalovány svislá DZ č. P 6 Stůj dej přednost v jízdě na žlutozelený fluorescenční podklad, vodorovné DZ č. V 6b příčná čára souvislá s nápisem Stop a č.V 18 optická psychologická brzda

2. č.j. 1239/08 schválila pořízení Registru oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

3. schválila program ZMě konaného 26.6.2008

4. č.j. 1195/08 projednala žádost p. Marka o povolení rekonstrukce části Mírové ulice, pověřila vedení města jednáním

5. předala panu Janu Buschovi osvědčení o zvolení členem ZMě, nahradí odstupujícího p. ing. Petra Krse

6. č.j. 1008/08 zamítla žádost o přístavbu dřevěné terasy klubu Tygr č.p. 48 na náměstí V.B.T.

7. schválila připojištění budov v majetku města Klecany

8. seznámila se s rozpracovaným ÚP - k tomuto bodu se sešli i zastupitelé města společně s ing. Vichem pořizovatelem ÚP. Ing. Vich podal vysvětlení k jednotlivým plochám, které jsou zařazeny do ÚP

16. června - Rada města:

1. prověřila plnění úkolů z minulé rady

2. č.j. 1306/08 nedoporučuje prodej akcií České spořitelny firmě Cyrrus a předá Zastupitelstvu města

3. č.j. 1309/08 projednala žádost o odkoupení pozemku p. č. 328/2 a pověřila vedení města místním šetřením

4. č.j. 1333/08 vzala na vědomí rozhodnutí č. 178 MěÚ Brandýs n. L. – Stará Boleslav odbor dopravy o úplné uzavírce části
silnice III/2424 v Klecanech. Uzavírka bude probíhat 18. – 20 6. 2008 z důvodu výměny zpomalovacích prahů, uzavírka se netýká autobusové dopravy PID.

5. č.j. 1330/08 vzala na vědomí informaci o nákupu a rozmístění košů na psí exkrementy

6. č.j. 1329/08 projednala žádost o odkoupení pozemku p.č. 314/56 a pověřila vedení města místním šetřením

7. č.j. 1337/08 schválila provozování 3 ks hracích automatů v restauraci „Sportklub“ na období od 1.7. do 31.12.2008

23. června - Rada města:

1. prověřila plnění úkolů z minulé radyad)bod č.4 - na žádost USK Mladá Boleslav vzala RM na vědomí prodloužení termínu dokončení uzavírky silnice III/2424 v Klecanech. ad)bod č.6 - žádost č.1329/08 o odkup pozemku bude předložena ZMě

2. schválila příspěvek 500,- Kč Sdružení – SOS dětských vesniček

3. č.j. 1340/08 – stížnost pana Malinovského předala JUDr.Berkovi

4. č.j. 1348/08 – vzala na vědomí ohlášení Souhlasu s odstraněním stavby „Objekt šaten a soc. zařízení na poz. p.č.st.867,k.ú. Klecany. Vyhořelá stavba TJ Sokol Klecany

5. č.j. 1391/08 – žádost o přistoupení města do řízení ve věci cesty Do Čertovky manželů Harnachových předala JUDr.Berkovi

6. č.j. 1393 /08 – schválila provedení zadávací dokumentace vč. zaměření na úpravy komunikace U lékárny

7. RM vzala na vědomí zrušení jednání Krajského úřadu , spol. Ropid , Astarapark Klecany, města Klecany a obcí Máslovice, Husinec – Řež, Větrušice , Vodochody, které se mělo konat 24.6.2008 na Mě.ú. v Klecanech . Na programu bylo řešení dopravní obslužnosti regionu. Důvodem zrušení jednání je neúčast zástupců Středočeského kraje.

8. Č.j. 1394/08 - schválila provoz 2 ks hracích automatů v restauraci U Sv. Václava na období od 1.7. do 31.12.2008
občanské sdružení pravý hradec ... pořádá v červenci tyto kurzy

16. 7. Paličkování

18.00-20.00 hodin, opakovací lekce, poplatek 100,- Kč. Přineste si herduli,
paličky, špendlíky a přízi.
Lektorka Eva Krsová

19. 7. Prázdninová dílna

14-18.00 hodin, šablonování triček (cena trička 100,- Kč, nebo tričko vlastní),
patchwork, plotýnkový smalt.
Vstupné 30,- Kč

23. 7. Relaxační techniky a práce s energií

18.00-19.30 hodin
Lektorka: Evženie Štěpánková

26. 7. Pletení košíků z novinového papíru

9.00-18.00 hodin
Trvání kurzu do odpoledních hodin podle potřeby.
Cena 250,- Kč + spotřebovaný materiál (lepidlo a barvy).
Staré noviny a svačinu s sebou.
Lektorka N. Marčanová

Přihlásit se můžete na tel. 284 890 873 po 19. hodině, nebo e-mailem na adrese Info@pravy-hradec.cz. Písemnou přihlášku můžete vhodit do schránky na městském úřadě.

Elektronickou přihlášku najdete na internetových stránkách www.pravy-hradec.cz.

Sportovní dětský den v Klecanech

Město Klecany ve spolupráci s TJ Sokol Klecany uspořádalo v neděli 1. 6. 2008 od 13:30 hodin na fotbalovém hřišti oslavu Mezinárodního dne dětí ve sportovním duchu.

Stejně jako v loňském roce bylo pro příchozí děti připraveno deset sportovních či méně sportovních disciplín – hod kroužků na tyčky, navíjení autíček, běžecká dráha se lžící a míčkem, střílení míčkem do panáka, závody v přechodu po papírových krách, střelba kuší a střelba z vodní pistole, chytání ryb, roztáčení „káči“, skládání puzzle, překážková dráha s míčem se střelbou na bránu. Po zdolání každé ze soutěžních disciplín obdržel soutěžící body nebo razítko do své soutěžní karty. Po splnění všech úkolů si soutěžící v pořadatelském stánku vyměnili své soutěžní karty za drobné ceny, sladkosti, ale také balónky naplněné heliem. Pro děti bylo připraveno představení kouzelníka Michala Nesvedy a ukázka hasičské techniky. Jako překvapení pořadatelů si pak každý závodník mohl nechat namalovat obrázek na své tělo, a tak se to na hřišti hemžilo Spidermany, princeznami, kočičkami, kostlivci a dalšími maskami.

Pořadatelé, i přesto, že je celé odpoledne spalovalo svým žárem sluníčko, trpělivě očekávali na svých disciplínách všechny děti, kterých se sešlo více než 120. Nejmladším účastníkům byly sotva dva roky a těm nejstarším už „táhlo“ na patnáct.

Počet závodníků překvapil i samotné organizátory, samozřejmě v dobrém. Jenom ubývaly ceny a sladkosti a v pořadatelském stánku trnuly holky strachem, aby se odměny dočkaly všechny děti.

Největší fronta se tvořila na disciplíně – střelba z kuše, proto bude tato disciplína určitě připravena pro děti i příští rok a pokusíme se vymyslet „rychlejší odbavení“ pro malé střelce.

Na závěr sportovního dne sehrálo mužstvo klecanské fotbalové přípravky, pod vedením trenéra Vítka Rabiňáka, exhibiční utkání. I přesto, že klukům nepřijeli ohlášení soupeři, odehráli zápas s velkým nasazením a předvedli tak svým rodičům a dalším divákům, co se při svých jarních trénincích naučili.

Stejně jako v loňském roce se děti dobře bavily, počasí nám přálo a bylo to pro všechny velmi příjemně strávené odpoledne.
Oslava dětského dne by se neobešla bez svých příznivců stran sponzorů, dárců a dobrovolníků. Děkujeme Městu Klecany za finanční a technickou pomoc, TJ Sokol Klecany za poskytnutí finančního příspěvku, zázemí, hřiště, ozvučení a dresy pro pořadatele, Mediální skupině Mafra za dárky pro děti, firmě Gastro Stella za sladkosti pro děti, sdružení Pravý Hradec za sladké perníky pro děti, Jednotce dobrovolných hasičů Klecany za předvedení hasičské techniky, Míšovi Nesvedovi za kouzelnická představení a všem pořadatelům na jednotlivých disciplínách. Andrea Košťálová a Stáňa Bažantová celou akci spáchaly a zorganizovaly, těm patří dík největší. Každý kdo by chtěl něčím přispět, či se podílet na dalších „Dětských dnech“, které už by se pomalu mohly stávat tradicí, bude jedině vítán.

Takže milé děti a vážení rodiče, těšíme se na Vás zase za rok !

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-dh-

Klecanský znak a vlajka

Zejména noví obyvatelé Klecan se ptají na třetí vlajku, která visívá na Městském úřadě vedle vlajky české a vlajky Evropské unie. Je to vlajka našeho města. Při vysvětlování její podoby musíme začít od městského znaku. Tam je východisko vzniku městské
vlajky.

Náš erb je mluvící znak. To v heraldice znamená, že jeho figura (klec) se nějak dotýká názvu města. Znak má tvar dvourohého španělského štítu a je rozdělen polcením na červené a zelené pole.

V pravém, červeném poli je zlatá ptačí klec jako symbol toho, že jméno Klecany je podle jednoho názoru odvozeno od výrobců sokolnických klecí. Červená (královská) barva pravého pole připomíná povýšení Klecan na městečko králem Vladislavem II. Jagelonským r. 1507. V horní části levého pole jsou tři zúžená stříbrná břevna, která vznikla stylizací trojzubce ze znaku Zikmunda Hromady z Boršic. Ten zaplatil královské kanceláři za povýšení, a proto si zaslouží, aby byl připomenut. Klecany byly sice v majetku řady významných rodin, jako např. Gallasů a Šternberků, ale jedině Zikmund Hromada zaplatil značnou sumu za povýšení na městečko. Zelená barva levého pole je připomínkou Chráněné krajinné oblasti Dolní Povltaví, do které patříme.
A z tohoto znaku jsou odvozeny barvy městského praporu. Prapor má tři vodorovné pruhy – červený, bílý a zelený - v poměru šířek 1:1:2. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Červený znamená královskou barvu, bílý připomíná Zikmunda Hromadu a zelený Dolní Povltaví.

Vlajka je proto takhle jednoduchá, aby si ji případně mohl každý občan vyrobit sám, přičemž odstíny jednotlivých barev nejsou v heraldice blíže specifikovány.

Městské symboly v této podobě byly schváleny Parlamentem ČR 18.11. 1996.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Pavel Kuneš

Levý Hradec

Pravý Hradec o. s. Klecany pořádalo 21. června vycházku na Levý Hradec. Pro zopakování uvádíme historické údaje spojené s touto památkou. Původní hradiště tvořily dvě nevelké plošiny spojené úzkou šíjí nedaleko Žalova, dnes části Roztok. Roku 1956 bylo hradiště vyhlášeno Státní archeologickou rezervací. Lidé zde sídlili již v mladší době kamenné, později v mladší době bronzové. Asi v 7. a 8. století zde slovanský kmen Čechů založil neopevněné sídlo. V 9. století je kníže Bořivoj přestavěl na opevněné hradiště, které bylo sídlem prvních přemyslovských knížat.

V roce 874 zde založil kostel sv. Klimenta. Původně to byla rotunda. Základy jejího zdiva byly objeveny pod dlažbou dnešního kostela. Koncem 13. století k ní přistavěli gotický presbytář neboli kněžiště. Rotundu roku 1684 zbořili a ke gotickému presbytáři přistavěli obdélníkovou loď. Kostel se opravoval roku 1871 a r. 1940, kdy se odkryly základy rotundy a gotické nástěnné
malby z 80. – 90. let 14. století. V letech 1992 až 1997 restaurovala akad. mal. Zlata Dobošová celý tzv. christologický cyklus, který začíná narozením Krista a končí pašijovými scénami. Cyklus doplňují postavy čtyř církevních otců – svatých Ambrože, Řehoře, Jeronýma a Augustina – čtyř proroků a čtyř evangelistů.

Kostel je dnes jednolodní, obdélníkového tvaru s obdélníkovým, pětiboce ukončeným presbytářem, hranolovou věží po jižní straně a s čtvercovou předsíní na západní straně lodi. Věž má cibulovou báň. Ve zdivu kostela i jinde bylo použito stavebních fragmentů z rotundy. Presbytář je sklenut jedním polem křížové žebrové klenby. Na jeho jižní straně je fragment gotického sedile (sedadla). Tady je vymalována postava světce a paní restaurátorka Dobošová se domnívá, že biskupem s mitrou a šedou tunikou může být svatý Vojtěch, který tu byl zvolen druhým pražským biskupem roku 982.

Pod kruchtou jsou ve zdi figurální náhrobníky ze 16. století, další jsou v předsíni. Tam je také vchod do sklepení, kde jsou zbytky původní rotundy z 9. století n. l.

Chcete klub pro rodiče a děti?

Pomůžeme Vám vybudovat zázemí pro Vás a Vaše děti, kde by mohla být nejen herna se spoustou hraček, ale i prostor pro zpívání, kreslení, cvičení a odpočinek. Pro rodiče chceme připravovat doprovodný program: cvičení, přednášky o tom, co nás zajímá (výchova dětí, zdravý životní styl, ruční práce, kosmetika, psychologie, alternativní směry…) i možnost dalšího vzdělávání.

Zřejmě nebude možné realizovat všechny naše plány a nápady ihned, ale v budoucnu bychom rádi rozdělili program klubu do 4 skupin: Aktivity pro rodiče a děti, Aktivity pro budoucí maminky (rodiče), Aktivity pro ženy a Nepravidelné aktivity. Pokud máte zájem, připojte se k nám svými podpisy, které nám pomohou snadněji jednat s úřady a případnými sponzory. Podpisové archy najdete na matrice, v městské knihovně, na městském úřadu a v lékárně.

Dita Burgetová, tel. 777 178 135, dita.burgetova@tiscali.cz,
Pavla Křemenová, tel. 602 419 230, e-mail pavla.kremenova@post.cz,

info@pravy-hradec.cz, www.pravy-hradec.cz

XII. Veterán rallye očima pořadatele

Podvanácté v řadě se v sobotu 14. 6. 2008 sjely v Klecanech na náměstí V.B. Třebízského posádky historických aut, motorek a bicyklů, aby svedly lítý boj v rallye na trase dlouhé 55 km, vedoucí okolím Klecan a zároveň vyzkoušely své dovednosti v soutěžních disciplínách na jednotlivých kontrolních stanovištích po celé trase.

V den „D“ bylo na náměstí rušno od samého rána. Stavěla se aparatura, stany, nosily se všechny věci potřebné k organizaci celého závodu, připravovaly se stánky a do toho všeho se začali sjíždět závodníci a ostatní hosté, kteří se starali o doprovodný program. A tak se během pár hodin zaplnilo náměstí historickými skvosty automobilového průmyslu, motorkami, koly, historickými kočárky, ale i moderními auty a motorkami, které přijeli předvést sponzoři. Součástí programu byla i každoročně oblíbená sanitka
s diagnostikou našich zdravotních neduhů. Na pódiu začal hudební program, začali se scházet diváci, v pořadatelském stanu probíhal zápis všech startujících závodníků, a když odbíjela dvanáctá, bylo již dávno odstartováno. Pořadatelé, kteří do poslední chvíle pomáhali se startem na náměstí se rychle rozjeli na svá kontrolní stanoviště připravit soutěžní disciplíny.

Naše kontrolní stanoviště bylo v Panenských Břežanech u VUK. Paní vrátná občas vyběhla zkontrolovat, co se jí to na parkovišti před ústavem děje a když se objevil vojenský vůz spojařů obalený větvemi, hrající budovatelskou píseň a v závěsu za ním přistálstarý Moskvič, kterému z okna vlála ruská vlajka, nevím, nevím ...

Ještě jednu zvláštnost mělo naše stanoviště, bylo u polní cesty a u nás se prostě chodilo hromadně na ... na stranu. Pro závodníky bylo připraveno 13 disciplín – zastavit 100 cm před čarou, hod koštětem na čáru, cvrnkání kuliček, zatloukání hřebíků na 3 údery, navlékání hříbečků, vyhledávání zvířat v textu čteném pozpátku, hod šipek na terč, hod kostek, hod kroužků z PET víček, odhad počtu víček v kroužcích, střelba tenisákem k určenému bodu, vyplnění testu. Díky počasí, které nám po dlouhém
propršeném a studeném týdnu připravilo překvapení v podobě nádherně slunečného dne měli všichni organizátoři i závodníci dobrou náladu. Na stanovištích byla spousta legrace a taky dost času na prohlídku všech těch nádherných a zajímavých strojů. Když se účastníci závodu začali v odpoledních hodinách sjíždět zpět na náměstí do Klecan, kde byl doprovodný program v plném proudu, začala znova mravenčí práce všech pořadatelů - sčítání bodů a vyhodnocení pořadí pro řídící středisko, aby mohlo proběhnout vyhlášení vítězů. Mezitím vším si na náměstí v naprostém klidu naskákali parašutisti. V půl osmé to vypuklo, výsledky se tajily do poslední chvíle, takže jistá nervozita byla na závodnících znát, koneckonců šlo o hodnotné ceny, ale hlavně o potlesk kamarádů. Předávání cen nemělo konce, a to nás ještě čekala taneční zábava a taky vrchol večera – OHŇOSTROJ, ten byl nádherný. Děti ani nedýchali a my dospělí jsme “áchali“.Tančilo se a zpívalo až do druhé hodiny ranní.

Jsem ráda, že jsem u toho mohla být, že jsem byla součástí toho veteránského mumraje a určitě půjdu pomoct i příští rok. A protože XIII. Veterán rallye bude pravděpodobně 13. června 2009, tak nás určitě čeká něco nového, magického, kdo ví …..
Velký dík patří Aleně a Láďovi Němečkovým, kteří věnovali přípravě závodu celý rok a vlastně už dnes přemýšlejí o příštím ročníku. Dík patří samozřejmě všem sponzorům, celé partě pořadatelů a pomocníků a v neposlední řadě všem divákům a návštěvníkům, kteří neodmyslitelně patří k této akci.

Zajímavosti ze závodu :
Na startu se sešlo 43 automobilů, 36 motocyklů, 5 bicyklů.
Nejstarším automobilem se stala Škoda Laurin Klement 110 p. MUDr. Veselého.
Nejstaršími motocykly byly BSA 500 p. Bubeníčka a A.J.S. 800 se sidecarem p. Třebovského.
V divácké anketě se umístily na 1. místě sporťák COLANI GT p. Boliny a motocykl Böhmerland 600 p. Novotného.
Pořadatelé zvolili nezajímavějšími vozidly auto p. Pakandla Aero 50 Sodomka, který získal zároveň i pohár za nejlépe umístěný vůz Aero a motocykl Böhmerland 350 p. Novotného.
Závodu se zúčastnilo celkem 6 žen - řidiček (1 na bicyklu, 3 v autě, 2 na motocyklu).
P. Wohlmutová se svým motocyklem M72 se umístila na 1. místě.
Ceny si odnesli úplně všichni
v podobě trička, plakety a bonbónů.

Nashledanou na XIII. ročníku Klecanské veterán rallye !!!


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa -dh-

Svatý Vojtěch

se narodil kolem r. 956 v Libici. Pocházel z rodu slavníkovců, posledních knížat, která nebyla přemyslovská a ovládala oblast východních Čech. Rozhodl se pro duchovní dráhu. Roku 972 odjel na tehdy slavnou školu v Magdeburgu, kde strávil devět let. Pak se vrátil do Čech a působil v pražském kapitulním kléru. V necelých třiceti letech byl 19. ledna 982 na Levém Hradci, kde stál nejstarší křesťanský kostel na přemyslovské půdě, zvolen biskupem jako první Čech. Ve své funkci se snažil o kultivování veřejného i soukromého života tehdejších obyvatel, našich předků. Dostal se však do sporu s knížetem Boleslavem II. Odešel do Říma, požádal papeže o zbavení biskupského úřadu a r. 990 se stal na římském Aventinu benediktinským mnichem. Do Čech se musel vrátit, jak žádal papež a přál si český kníže. V r. 993 založil benediktinský klášter v Břevnově. Po počátečních úspěších se poměry opět zhoršily, Vojtěch znovu odešel a do Čech se už nevrátil. Zahynul jako misionář r. 997 ve východním Prusku,dnešním Polsku. Významný je rovněž tím, že s císařem Otou III., s kterým se spřátelil, rozmlouval o tom, jak na křesťanských základech sjednotit Evropu. Pohřben byl ve Hnězdně v Polsku. Roku 1039 do hnězdenské katedrály vtrhlo české vojsko, rozbilo náhrobek a ostatky světcovy odneslo do Prahy. Jsou uloženy v katedrále sv. Víta.

aaaaaaa(Podle Uměleckých památek Čech a životopisu sv. Vojtěcha.)

Greenway Drážďany – Praha – Vídeň

Týden na kole se zastávkami v městech a obcích našeho regionu

Nadace Partnerství připravila letos již popáté „Týden na kole“, jehož součástí byla cyklojízda Drážďany-Praha-Vídeň se zastávkami v partnerských městech a obcích. Mezinárodní peloton cyklistů vyjel ve středu 28. května 2008 z Drážďan a po dvanácti dnech jízdy po Greenway Drážďany - Praha – Vídeň dojeli cyklisté do Dolního Rakouska a urazili téměř tisíc kilometrů.
V pátek 30. května 2008 projížděl mezinárodní peloton cyklistů naším regionem. Zástupci partnerských měst a obcí připravili pro účastníky cyklojízdy krátká setkání, prezentaci svých obcí, předání upomínkových předmětů a občerstvení. Upomínkové předměty byly předány starostovi Vídně na důkaz společného zájmu všech regionů.

V Klecanech jsme se rozhodli vyjádřit sounáležitost s myšlenkou společného partnerství při rozvoji cykloturistiky vysláním cyklohlídky, která vyrazila mezinárodnímu pelotonu vstříc. Z Klecan vyjela jedenáctičlenná parta nadšenců (7 dospělých
a 4 zástupci nejmladší generace) oděna do trikotů reprezentujících naše město.

Po brzkém příjezdu do Máslovic a nezbytném občerstvení v místní hospůdce jsme se dozvěděli, že hlavní peloton jedoucí z Německa nedorazí do Máslovic v plánovaném čase. Rozhodnutí bylo na místě – jede se dál. Setkání s účastníky „Týdne na kole“ proběhlo, proti plánu, až v Turistickém centru ve Chvatěrubech. Odtud jsme celý peloton čítající cca 50 cyklistů vedli přes obec Máslovice, kde proběhlo setkání s paní starostkou – paní Vladimírou Sýkorovou a návštěva Máslovického muzea. U vstupu do muzea byli všichni pohoštěni chlebem s máslem a pitím. Po této zastávce už jsme s velkým zpožděním namířili do Klecan.
Na náměstí V.B.Třebízského bylo pro cyklisty připraveno občerstvení, rozdávali se upomínkové předměty a jako pomyslná třešnička na dortu čekal na cyklisty místostarosta p. Ladislav Němeček ve svém typickém kostýmu a předvedl ukázkovou jízdu na historickém vysokém kole.

Na náměstí v Klecanech pozdravila cyklisty také starostka Řeže – paní Marie Těthalová. Představila cyklistickou akci Cross Country TOM. Pelotonu přijel naproti i starosta městské části Praha Trója – p. Tomáš Drdácký. Společně s klecanským
místostarostou p. Ladislavem Němečkem podepsali Memorandum o spolupráci při vytvoření evropského multifunkčního koridoru pro bezmotorovou dopravu a rekreaci Greenway Labe na území České republiky a Německé spolkové republiky.
Členové hlavního pelotonu měli před sebou ještě dalších třicet kilometrů přes Klecánky, Tróju a Prahu až do Jinonic, a tak nezbývalo než jim popřát šťastnou cestu, poděkovat za velmi příjemné setkání a doufat, že se bude dařit budovat širší síť cyklostezek a turistických tras s odpovídajícím zázemím. Díky Všem, kdo se podílejí na tomto smysluplném projektu.

Díky patří Martinu Lemonovi, který celou akci dokumentoval svým fotografickým aparátem a fotil naše vedrem zmožené obličeje a samozřejmě děkuji ostatním členům cyklohlídky, jmenovitě – Petru Mervartovi, Zdence Lahodové, Karlu Tintěrovi, Janu Tomášovi, Jiřímu Koktanovi, Kačce Lahodové, Aničce, Jiřímu a Pepovi Koktanovým a taky sobě za reprezentaci Klecan. Fotky z této akce naleznete na webových stránkách města Klecany a podrobnosti o projektu Greenways – www.nadacepartnerství.cz nebo www.greenways.cz

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa -dh-

Co se šustlo v naší škole…

Červen byl pro některé třídy měsícem určeným pro školu v přírodě. Podnikly ji devátá, třetí a čtvrtá třída. Páťáci se vydali na třídenní výlet do Zbraslavic a ostatní třídy uskutečnily denní a půldenní výlety do Prahy a okolí. V posledním týdnu tohoto školního roku žáci šesté a sedmé třídy shlédli film Egypt v 3D provedení v kině IMAX. Devátá třída s 1. B a osmá třída s 1. A prožily společně pěkné středeční dopoledne na pikniku ve Stromovce, kde si neužívaly jen příjemného občerstvení, ale také hudby a her.

Jak prožívala měsíc červen devátá třída

Ve středu a ve čtvrtek prvního červnového týdne si deváťáci vyzkoušeli, jaké to je, prezentovat svou ročníkovou práci před komisí a některými spolužáky. Takzvaná "malá maturita", jak jsme ji pracovně nazvali, probíhala v nové učebně fyziky a chemie za
pomoci interaktivní tabule a map České republiky. Žáci přednesly svou prezentaci kraje, který měli zadaný v hodinách zeměpisu od paní učitelky Pechové. V druhém pololetí tvořili závěrečnou práci, která obsahovala témata ze zeměpisu, dějepisu, českého jazyka, občanské výchovy a angličtiny týkající se příslušného kraje České republiky. Stručnější verzi zpracovali do powerpointové prezentace, kterou pouštěli na interaktivní tabuli. V několika větách museli také shrnout při ústním projevu informace o svém kraji v anglickém jazyce a reagovat na otázky, které pokládala anglicky paní učitelka Štembergová. Přítomní spolužáci pak projev prezentujících hodnotili společně ve skupině. Některým se podařilo obstát v této závěrečné zkoušce výborně, někomu méně úspěšně a někteří své učitele příjemně překvapili jejich snahou a pílí. Každý žák dostal v pátek 27. června osvědčení o závěrečné práci s hodnocením.

Spolu se sedmou a osmou třídou jsme se vypravili 17. června do Malého vinohradského divadla. Na programu bylo představení o pánech Voskovci a Werichovi. Zábavnou, poutavou a interaktivní formou v podobě novinové války či trochy hip hopu provedli herci průřez životem a tvorbou této nerozlučné dvojice V+W.

Dalším literárním zážitkem byla beseda starších žáků s panem Arnoštem Lustigem v informačním centru naší základní školy v pátek 20. června.

Nejvíce legrace a dobrodružství si budoucí absolventi užili na škole v přírodě v Novém Městě pod Smrkem. Byl to týden plný her, výletů a sportovních radovánek. Ti, co se zúčastnili, si přivezli domů zábavné zážitky a pěkné vzpomínky na svou třídu na škole v přírodě. Před tím, než se museli před prázdninami nadobro rozejít, se ještě ve čtvrtek 26. června rozloučili se svou mateřskou základní školou a svými učiteli před rodiči a přáteli v sále základní umělecké školy. Připravili si pro přítomné vystoupení a pak poděkovali za společnou práci pedagogům, kteří je na cestě za poznáním, získáváním vědomostí a rozvíjením dovedností provázeli.

Za sebe jim všem přeji hodně štěstí na středních školách, které si zvolili jako pokračování ve svém vzdělávání a přípravu na budoucí povolání. Byli jsme spolu krátce, ale bylo to s vámi moc fajn. Děkuji za všechno, co jsme spolu prožili. Bude se mi po vás stýskat.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Mgr. Alena Dočkalová
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa třídní učitelka

Výlet do Dinoparku

1.A, 1.B a 2. třída se 4. června vydali na plánovaný výlet do Plzně, kde navštívili Dinopark i Zoologickou zahradu. Paní průvodkyně dětem celý den poskytovala informační servis a i přesto, že v Klecanech celý den pršelo, tak dětem v Plzni svítilo
na cestu sluníčko. Děti cestovaly luxusním autobusem, kde kromě promítání pohádek a hraní her, dostaly ještě i něco sladkého, a tak jim cesta tam i zpět rychle ubíhala. Všechny děti si výlet moc užily.

Klecanská štafeta

Elišku jsem si vybrala, protože díky ní školní jídelna není pouze stravovací místnost, ale přítomnost paní vedoucí mě vždy pozitivně naladí a zlepší náladu. Vážím si ji nejen pro její příjemnou povahu, ale také pro její pracovitost a profesionalitu s jakou odvádí svou práci.

Paní vedoucí, mohla bys prozradit, jak se sestavuje jídelníček na týden, na jaké požadavky musí každá vedoucí brát ohled?

Sestavení jídelního lístku má svá přísná pravidla, která musíme respektovat. Pravidlem číslo 1. je dodržovat energetickou a biologickou hodnotu stravy a spotřební koš potravin. Pravidlem číslo 2. je dodržovat přísné hygienické požadavky při výrobě
a výdeji stravy. Jídelní lístek sestavuji týden dopředu a vždy se snažím zohlednit roční období a využívat nabídky sezónních potravin. Samozřejmě neméně důležitá je cena a to je také alfa a omega celého školního stravování. Nejdražší oběd je za 23,- Kč (a to se pohybuji v průměru doporučení) a za tuto cenu musíme uvařit polévku, hlavní jídlo, nápoj, ušetřit ještě na nějaký moučník a samozřejmě kompot nebo salát. Takže sama uznáš, že to není moc peněz.

Jídla se vaří především pro naše žáky – jaké mají oni nároky, jsou jídla, které milují a nenávidí?

Samozřejmě vedou – rajská omáčka a pečené kuře, ale i různé karbanátky nebo sekaná masa. Myslím, že mnohá maminka by se divila, kdyby viděla, co všechno dovedou děti vyhodit. A není vůbec výjimečné, že do odpadu nesou celá kuřecí stehna, řízky, koblížky... Nenáviděná jídla? Tak to bych si tipovala luštěniny – čočka, hrách. Také nejsou můj favorit, ale nám vydává instrukce ministerstvo školství a metodické pokyny nám přesně udávají, že 2 x za měsíc musíme podat luštěninu jako hlavní jídlo a nejméně 2x v měsíci luštěninovou polévku. Naše paní kuchařky se vždy snaží,aby jídlo bylo chutné a to také chutné je! Já jsem se například naučila jíst hrachovou kaši, a když je ještě párek, tak to je panečku dobrota!!!

V současné době se vedou polemiky o správné výživě dětí, jak se díváš na umístění automatů na sladkosti a na limonády ve školní jídelně?

Současná výživa našich dětí je zoufalá. Na poslední konferenci školního stravování byly oznámeny výsledky mnoha výzkumů a já tě mohu informovat zlomkem informací. Např: Děti ve věku 10 až 13 let by za den měly přijmout 9400 až 11200 kJ. U sedmáků se pohyboval denní příjem mezi 236 kJ až 25182 kJ!!!! Při dlouhotrvajícím energetickém deficitu, který znamená také nedostatek vitaminů a stopových prvků, dochází ke snížení imunity a trpí všechny orgány. Nejčastějším prohřeškem je nepravidelnost, tedy vynechání jednoho nebo více z doporučených pěti denních jídel. Děti často jedí více až večer, takže není divu, že se nesoustředí, bolí je hlava, a to se odráží i na školních výsledcích. Myslím, že dítě se nejsnáze naučí jíst zdravě v rodině. Tady vše začíná, když malé miminko plive mrkvičkové pyré, není to přece důvod, aby mu maminka raději rozmixovala klobásku. Rodiče by trvale měli nabízet zdravá jídla, ovoce a zeleninu. My, ve školní jídelně zdravá a chutná jídla nabízíme, a že tu je automat na nápoje?? Kolové nápoje tady nemáme, v automatu se nabízí jak voda, tak sladké limonády nebo různé čaje. Mám zkušenost, že děti chodí z dvoulitrovou Cocacolou už z obchodu.

Jaké podmínky by musely být splněny, aby jídelna nabízela alespoň dvě jídla na výběr?

Přestavba celé kuchyně, dokoupení výdejních pultů a dalšího kotle, takže maličkost. Myslím, že máme výborné vztahy se zastupitelstvem městského úřadu, a ty nám neustále zvelebují a zdokonalují celou naši školu a ani fondy našich radních nejsou neomezené, takže chápu, že jsou důležitější věci k řešení. Já jsem optimista a věřím, že na nás jistě brzy dojde řada. Tyto prázdniny, se například předělává podlaha v celé školní kuchyni. Provoz mateřské školky a vaření pro důchodce jsme zajistili v jiné školní jídelně a věř, že to nebylo vůbec jednoduché. Tento rok nebylo přijato 20 dětí do mateřské školy, protože je plná kapacita školky, a to je jistě pro naši školu prioritní řešit, to co nás a naše rodiče nejvíce pálí. Všechny tyto aktivity by nebylo možné řešit bez podpory a pochopení zřizovatele a tímto bych jim chtěla všem poděkovat.

Znám tě jako velmi optimistickou a stále skvěle naladěnou osobnost. Máš na to nějaký recept, jak být stále tak pozitivně naladěná?

Moje práce mě baví, moje kolegyně v jídelně i ve škole jsou vlídné a vstřícné a vedení má pochopení pro mé požadavky, co víc bych si mohla přát??? Řadu našich aktivit děláme všichni ve svém volnu a zadarmo a děláme je rádi. S dětmi je velká legrace
a jejich moudra by často měla být zapsána do zlaté knihy.

A nakonec otázka také na recept, ale ten požitkářský-můžeš popsat výrobu nějakého výborného jednoduchého dezertu, který zvládnout i děti (a já)?

Tataráček z čerstvých jahod s mátou a koňakem

• jahod tolik, kolik sníte
• čerstvé lístečky máty
• kapka citrónové šťávy
• moučkový cukr
• kapka koňaku – pro děti nedáme!

Jahody omyjeme a odstopkujeme a překrájíme na menší kousky. Smícháme s moučkovým cukrem, citrónovou štávou, kapkou koňaku a nasekanými mátovými lístky. Tekutiny v jahodách by mělo být jen malounko, protože jahodový tataráček budeme tvarovat do úhledných hromádek. Ani s cukrem není potřeba to nikterak přehánět. Vezměte si k srdci, že všeho má být "přiměřeně". Před vlastním tvarováním necháme jahodovou směs odpočinout v chladničce, protože potřebuje čas, aby se
jahody naparfémovaly mátou, cukrem a koňakem. Kulatým tvořítkem uděláme uprostřed talířů jahodové hromádky. Ozdobíme několika lístečky svěže zelené máty nebo meduňky. Když si k tomu dáte ještě kopeček dobré vanilkové zmrzliny, vykouzlíte si výtečný chlazený dezert pro letní odpoledne. Nebude vůbec vadit, že jste nestihli upéct pro návštěvu jahodový koláč.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaptala se Bc. Dana Snížková

Naši červencoví jubilanti

Sýkora Miloslav (83), Trnka Stanislav (78), Surá Zdeňka (70), Matysová Anna (75), Pazderníková Eliška (72), Hruška Josef (70), Hronková Marie (73), Pínová Hana (75), Peroutka Miroslav (84), Jirkovská Milada (83), Novák Josef (70)


TJ Sokol Klecany - kopaná

Fotbalový ročník 2007/2008 se již zapsal do historie, konečné umístění všech mužstev bude bohužel známo až po uzávěrce tištěné verze klecanského zpavodaje, ovšem již nyní můžeme s určitostí říci, že nikdo nesestoupil, ovšem ani nepostoupil. Jako nejapný žert fotbalového "pána Boha" by se mohlo zdát, že všechna mužstva skončí na druhých místech Okresního přeboru.

Žáci - pod vedením trenéra Vladimíra Apltauera začali přípravu na sezonu soustředěním v Soběšíně u Sázavy, postupně se tabulkou prokousávali až k druhému místu, které by mělo být potvrzeno vítězstvím v posledním utkání 21.6.doma s Vyžlovkou. Zajímavou vsuvku měli hoši 11.5., kdy se utkali v Klecanech proti týmu z Mnichova - SV Planegg Krailing, prohru 2:1 již naši kluci dávno zapoměli, ovšem kouzelná německá slůvka "Maxi spiel", "Hansi schiess" či "Tomi, óóóh scheize arbeit", se jim v budoucnu mohou hodit.

Dorost - Po podzimní části sezony byl z osobních a časových důvodů nucen ukončit své dlouholeté trenérské působení pan Josef Kotrč, pod vedením Jana Černého se nakonec druhé místo podařilo udržet, ovšem je bohužel znát, že zatímco někteří chlapci touží po profesionání kariéře fotbalisty, jiným to žíly nerve a spokojili by se i s tím,si jít do budoucna občas jen tak zakopat a možná ani ne v dresu.

Muži - Po podzimní sezoně se šestibodový náskok před druhými Říčany i přes náročnou zimní přípravu rozplynul zejména v úvodu jara jako pára nad hrncem, Říčany nás poté i ve vzájemném poměření sil se štěstím porazili 2:1 a úplný závěr sezony byl spíše o zklamání a hledání viníků z nepostupu,než ještě o nějakém boji. Navíc trenér Križo vzal zodpovědnost za výsledky na sebe a oznámil ještě před skončením sezony ukončení svého trenérského působení v Klecanech. Žurnalisté se sklony k bulváru by jistě začali poukazovat i na jisté názorové niance ve vztahu trenér - vedení, ovšem Klecanský zpravodaj je seriózní list a zde případné neshody na to či ono nebudeme rozebírat. Jako zajímavou vsuvku u mužů lze jistě označit zájezd k mistrovskému utkání do Velkých Popovic, kdy byla pro fanoušky a příznivce klecanské kopané domluvená exkurze do místního pivovaru. Celkem 23 účastníků prohlídky doslova žaslo nad pivní poezií v novogotické dominantě Ladovsky malebné krajiny a při cinkotu prázdných lahví na moderní stáčecí lince se nejeden z nás zamyslel nad koloběhem života. Účastníci zájezdu pak shlédli vítězství Klecan nad místním Slavojem 4:3 a mohlo se jet z vesela domů. Exkurze byla nakonec zdarma díky sponzoringu pana Križa, doprava-respektive autobus byl sponzorován restaurací Sportklub. Děkujeme.

"B" Muži - zárodek tohoto mužstva jel 12.6. k přátelskému utkání do Dolních Beřkovic na Mělnicku, ve vzorně udržovaném areálu místního Sokola (doporučuji navštívit), jsme oproti původně plánované staré gardě nastoupili proti "A" mužstvu hrající OP a podlehli vysoce 11:2. Zklamáním jistě byla účast pouze 1 dorostence, navíc ještě neklecanského. Přihlášení mužstva a jeho životaschopnost bude skutečně stále se opakujícím dobrodružstvím. Uvažovanými leadry týmu jsou Radim Houška a Dan Dvořák.

Přípravka - mužstvo se přihlašovat do soutěží ČMFS bude, o tom není pochyb, hledá se jen vhodný termín pro zápasy. Trenérem je Vít Rabiňák.

Všem, kdo se podílí na chodu jednotlivých mužstev děkujeme a do příší sezony si pojďme přát a něco pro to udělat, aby alespoň jeden tým zažil postupovou radost.

Podrobnější a aktuálnější informace žádejte na http://sokol.klecany.cz/, nebo ústním podáním.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-tb-


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.