Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Ročník 2008 ~ Klecansky zpravodaj 1/2008

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecansky zpravodaj 1/2008

Ročník XXVII, Leden 2008 / Číslo 1.

Zpravodaj 1/2008 ve formátu pdf

Život se podobá knize.
Blázen v ní letmo listuje, moudrý při čtení přemýšlí,
protože ví, že ji může číst jen jednou. Jan PaulVážení spoluobčané,

na konci roku se začínají hodnotit a rekapitulovat výsledky práce, splněná přání a cíle, které jsme si dali, nebo které před nás byly postaveny. Dovolte mně Vám všem poděkovat za spolupráci a podporu, které se nám v průběhu roku dostávalo. Někdy více, někdy méně, ale každá mince má dvě strany a některé věci se podaří dokonale a u jiných krčíme rameny a hledáme příčiny neúspěchu. Důležité je neztratit optimismus a mít víru v sebe sama.

Dobré zdraví a veselá mysl je ta správná ingredience na překonání denních starostí, trápení a různých neshod. To, co se nepodařilo v letošním roce, již v čase adventním nedohoníme a zbytečně budeme propadat depresi a ztrátě slavnostní nálady.

Děkujeme také zaměstnancům MěÚ Klecany a členům ZMě, RM, výborů a komisí, zkrátka všem, bez nichž by to nešlo. Nový rok a nové příležitosti jsou před námi a tak Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, osobních a pracovních úspěchů, přátel a odhodlání na cestě v Novém roce 2008.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIvo Kurhajec, Ladislav Němeček

Pravý Hradec – mýty a fakta.

Existence Pravého Hradce je stále ještě předmětem vědeckých bádání, nicméně v současné době se již rýsují dosti zřetelné poznatky o jeho skutečné existenci. Pokusím se ve zkratce uvést některé zajímavosti čerpané z dole uvedených písemných pramenů.

Prvních šest století našeho letopočtu ovládají naše území Germáni. Po příchodu slovanského kmene Čechů v šestém století n.l. se podařilo germánské kmeny vytlačit a následuje období výstavby opevněných hradišť (též nazývané dobou hradištní), která měla upevnit pozici slovanských kmenů. V této době dochází k pokřesťanštění obyvatel. Velkou zásluhu na tom má kníže Bořivoj, který v roce 882 až 884 zakládá první křesťanský kostel sv. Klimenta na Levém Hradci, jedná se o období zakládání města Prahy. Vojenské centrum u Levého Hradce tvořilo významnou oporu při vzniku Prahy. Na přelomu 9. a 10. století v místě dodnes nazývaném Hradiště v západní části dnešních Klecan byl zbudován Pravý Hradec. Vzhledem k přímé viditelnosti na pražské hradiště, sídlící v místech dnešního Pražského hradu, bylo umožněno světelnými signály rychlé předávání informací mezi těmito hradišti. Zde též sídlila vojenská posádka a spolu s posádkou u Levého Hradce byla schopna přispěchat na pomoc právě vznikající Praze. Levý a Pravý Hradec představoval tehdy nejvýznamnější přemyslovské centrum. Existence Pravého Hradce je doložena nálezy na pohřebišti u Pravého Hradce. Zde byly nalezeny zlaté a stříbrné šperky, náušnice, ostruhy a drahé kameny, které umožnily poměrně přesné datování tohoto slovanského pohřebiště. Charakter nalezených věcí svědčí o tom, že toto pohřebiště sloužilo k ukládání ostatků příslušníků tehdejších elit.

Můžeme oprávněně očekávat, že podrobnější, vědecky fundované poznatky z tohoto období nalezneme v publikaci, kterou připravuje archeoložka PhDr. Naďa Profantová, pracovnice Archeologického ústavu Praha.

Už teď můžeme ale konstatovat, že všechny uvedené skutečnosti významně zvyšují prestiž města Klecan.

Prameny:

PhDr. Naďa Profantová, CSc. - Proměny elit v době vzniku přemyslovského státu
David Macháček - Byl nalezen Pravý Hradec.
Druidova mysteria - Zámky – Hradiště
www. vyletnik.cz - Turistické oblasti Střední Čechy

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaPřipravil: E. Bassy

Jedná se bohužel o poslední příspěvek autora a tímto se s ním i redakce loučí.
Bude nám velmi chybět.

† E. Bassy 2007

PŘÍRODA KOLEM NÁS - SMRKY

Jehličnany společně s listnatými stromy a různými keři patří mezi nejvýznamnější dřeviny v parcích, zahradách a v krajině vůbec.

Většinou projdeme okolo vzrostlých stromů bez povšimnutí, aniž bychom si uvědomili, že zasluhují náš obdiv, lásku a úctu. Vždyť většina ze vzrostlých stromů je přinejmenším tak stará jako my a některé z nich pak mnohem mnohem starší. Stačí se rozhlédnout kolem sebe a zjistíme do jaké krásy vyrostly třeba stromy na sídlišti, v bývalých kasárnách nebo na průhonu.

Proběhly právě Vánoce a tak mi dovolte, abych se pár řádky zmínila o smrku, který je u nás tradičním vánočním stromkem. Úspěšně odolává i takové konkurenci jako jsou jedle nebo borovice (o těch zase někdy příště).

Cesta smrku do střední Evropy vedla před 12 tisíci lety ze západního Ruska a z východních svahů Alp a Karpat. U nás dnes nejvíce zastoupený smrk ztepilý (Picea abies) je strom značných rozměrů. I vánoční smrček na jehož dozdobení si musíme vzít schůdky je ve srovnání s dospělým jedincem doslova batoletem. Dospělý smrk dorůstá výšky kolem 50 m, průměr jeho kmene je až 1,5 m, objem přes 30 m³ a v optimálních podmínkách se dožívá 350-400 let, někdy i více. Smrky mají povrchovou kořenovou soustavu, proto jsou náročné na půdní vlhkost a také trpí častými vývraty.

Musíme být proto velmi obezřetní, pokud si vysadíme malý smrček před okna, protože je velmi pravděpodobné, že jediné, co na sklonku života uvidíme z okna v 1. patře domu, bude náš milovaný smrk.

Smrk je naší hlavní hospodářskou dřevinou a oporou dřevařského průmyslu. Důvodem jeho obliby je rychlý růst a technické přednosti dřeva. Kromě dřeva stavebního, truhlářského a nástrojářského nám poskytuje i dřevo rezonanční pro výrobu hudebních nástrojů. Méně kvalitní dřevo je pak zpracováno v papírenském průmyslu nebo na palivo.

Mladé letorosty a pupeny jsou bohaté na vitamín C a v lidovém léčitelství byly v minulosti používány jako prostředek proti kurdějím.

Smrků existuje mnoho druhů a v českých parcích, zahradách a arboretech můžeme objevit i vyslovené exoty jakými jsou např. smrk ajanský (Picea jezoensis) nebo smrk indický (P. smithiana). Ve městech je oblíbený smrk pichlavý (P. pungens), který známe spíše pod názvem stříbrný. Jeho obliba spočívá v tom, že oproti smrku ztepilému dobře snáší znečištěné městské prostředí.

Z dalších smrků můžeme připomenout u nás známější, štíhlý smrk Pančičův (P. omorika), smrk černý (P. mariana), smrk sitka (P. sitchensis) a další.

Úplným závěrem si připomeňme jedno staré německé rčení, které volně přeloženo říká: „každý smrk má jinou tvář.“ Zkusme se při podzimních vycházkách rozhlédnout kolem sebe a zamyslet se nad tím, zda se nad naším počínáním v přírodě smrky usmívají nebo mračí.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Jitka Homoláčová

Zápis ze zasedání Rady

26. listopadu - Rada města...

1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady

2. na základě usnesení ZMě Č.j. 2383/07 ze dne 15. 11. 2007 proběhlo jednání se schváleným zpracovatelem územního plánu firmou Kadlec K.K. Nusle zastoupený ing. Daniela Binderová a ing. Milan Řezník, dále byl přítomen schválený zpracovatel z firmy Prisvich s.r.o. zastoupený ing. Ladislavem Vichem, členové komise pro výstavbu a územní plánování ing. arch.Hůrka, ing.arch. Čermák, p. Lemon, ing. Pech. Programem bylo seznámení s postupem činnosti, došlo k projednání smluv o dílo, které budou předány JUDr. Berkovi. Starosta města byl pověřen přípravou podkladů pro zpracování územního plánu

3. č.j. 2479/07 schválila návrh odměny pro ředitele ZŠ a MŠ Mgr. Jiřího Hadravu

4. č.j. 2447/07 schválila částku 500,- Kč Nadačnímu fondu pro opuštěné děti „Rozum a cit“.

5. č.j. 2478/07 vzala na vědomí příspěvek 50.000,- Kč z Krajského úřadu Středočeského kraje. Neinvestiční dotace je určena především pro zabezpečení technických podmínek provozovatelů kontaktních míst veřejné správy Czech POINT, neboť od 1. ledna 2008 nabude účinnosti novela zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Současně nabude účinnosti novela vyhlášky č. 550/206 Sb., ve znění vyhlášky ze dne 5. října 2007 č.260, kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které
vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.

3. prosince - Rada města...

1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady

2. č.j. 2568/ 07 schválila návrh odměny pro ředitelku Umělecké školy Klecany pí. Mgr. Snížkovou Danu

3. vypracovala návrh rozpočtového výhledu na rok 2008 až 2010 a předloží Zastupitelstvu města ke schválení

4. č.j. 2527/07 vzala na vědomí zápis ze 7. schůze kontrolního výboru , konané dne 29. 11. 2007, jehož přílohou je rámcový program kontrol na úseku zprávy Městského úřadu Klecany na rok 2008

5. se seznámila se zápisem sociální komise ze dne 13. 11. 2007 a na doporučení SK schválila příspěvek na topení pro p. Patrika Horvátha ve výši 2000,- Kč. Rada města pověřuje starostu města doplněním provozního řádu v DPS

6. č.j. 2524/07 byla seznámena s dopisem p. Ondřeje Bendy na požadavek vybudování kanalizace, případně čističky u rod. domu č. 466 v ulici U vodárny a pověřila vedení města místním šetřením

7. se zabývala názvy ulic v nově osídlených lokalitách a návrhy předloží Zastupitel-stvu města

8.schválila program jednání Zastupitelstva města, které se bude konat 13. 12. 2007

9. se seznámila s postupem prací na doplnění jmen obětí na pomníku padlých, zbývá kontaktovat Židovské muzeum o seznam všech obětí z Klecan

10. schválila provozování VHP v provozovnách: Zanzibar 6 ks, Tygr 3 ks a restaurace u Rytíře 1 ks.

10. prosince - Rada města...

1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady

2. č.j. 2572 vzala na vědomí oznámení o ceně obědů ve školní jídelně a to: žáci I. stupně 22,- Kč, žáci II. stupně 23,- Kč za oběd, děti v MŠ – ranní svačina 7,- Kč, oběd 14,- Kč a odpolední svačina 7,- Kč, učitelé a zaměstnanci školy 28,- Kč oběd, cizí strávníci 55,- Kč oběd (28,- Kč za suroviny + 27,- Kč režie), tyto ceny budou platit od 1. 1. 2008

3. č.j. 2538 schválila částku 500,- Kč na Fond ohrožených dětí

4. č.j. 2567 vzala na vědomí plán akcí na rok 2008 občanského sdružení Pravý Hradec. Rada města bude s tímto sdružením spolupracovat a podporovat jeho činnost

5. vzala na vědomí zápisy z kontrolního výboru, k odstranění závad budou provozovny vyzvány dopisem z MÚ. Nedostatky vyplývající z kontrol v ZŠ a MŠ a ZUŠ budou řešeny v I. čtvrtletí 2008. Zápisy z kontrol budou předány zastupitelům města dne 13. 12. 2007

6. bere na vědomí zápis z konkursního řízení Konkursní komise na funkci ředitele/ky ze dne 10. 12. 2007

7. v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 písm. b ) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ust.§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a v souladu s doporučením konkursní komise jmenuje p. Mgr. Vladimíra Lacinu ředitelem ZŠ a MŠ Klecany, okres Praha – východ od 1. ledna 2008.

17. prosince - Rada města...

1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady

2. projednala organizační opatření k za-bezpečení usnesení Zastupitelstva města ze dne 13. 12. 2007

3. č.j. 2641 byla seznámena s nabídkou na odkoupení nemovitosti č.p. 32/2, k.ú. Klecany (bývalé kino). Rada pověřila vedení města dalším jednáním

4. č.j. 2642 bere na vědomí organizační změny o vánočních prázdninách tj. od 27. 12. 2007 do 2. 1. 2008 v ZŠ a MŠ Klecany, škola bude opět v provozu 3. 1. 2008

5. schvaluje (podle § 6 odst. 6 písm.b) stavebního zákona) uzavření smlouvy na pořízení územního plánu Klecan s právnickou osobou, PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti podle § 24 odst. 1 stavebního zákona, jako výkonným pořizovatelem ÚP

6. schválila provozování VHP v provozovnách restaurace Sportklub 3 ks, restaurace U sv. Václava 2 ks

7. schválila uzavření MÚ Klecany ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2007

8. přeje Všem členům komisí a výborů města Klecany a všem spoluobčanům, kteří se zapojili do jejich práce vše nejlepší a hodně zdraví do Nového roku 2008.

PF 2008

CO SE ŠUSTLO V NAŠÍ ŠKOLE

… v čase adventním.

Před začátkem vánočních prázdnin ožila naše základní škola i v odpoledních a podvečerních hodinách. Mnoho třídních učitelek si připravilo se svými třídami besídky a vystoupení pro rodiče a příbuzné svých žáků. Škola od začátku adventu provoněla jehličím a skořicí a v některých budovách se linuly vánoční melodie. Prosinec byl ale také měsíc pro některé žáky úspěšný. Zástupci z deváté třídy zvítězili v chemické soutěži, o které se více můžete dočíst v příspěvku pana učitele Rychlého a fotografie prohlédnout na našich webových stránkách. Tradičně, jako každý poslední předvánoční týden, se vypravily všechny třídy druhého stupně do planetária, tentokrát na pořad Astrologie a alchymie na dvoře Rudolfa II. Prvňáčci z áčka i béčka si spolu s deváťáky naložili pod stromeček filmové představení Pan Včelka, na které se 19.12. vypravili do kina Ládví. Svoji spolupráci ukončili v roce 2007 společným posledním dnem ve škole. Osmá třída s 1.A podnikla procházku do nedalekého lesíka, aby nastrojily stromeček pro zdejší zvířátka. Devátá třída s 1.B uspořádaly společnou vánoční besídku, na které si předaly dárky, společně ve dvojicích (vždy jeden prvňáček s jedním deváťákem) pracovali na úkolech s vánočních tématikou a dokonce si i společně zatancovali. Vyšlo očekávané první číslo školního časopisu, zatím v zúžené podobě a bez názvu.

Mnoho štěstí, zdraví a splněných přání v roce 2008
přeje za celý pedagogický tým Alena Dočkalová.

CHEMICKÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY 9.TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/08

Stejně jako v minulých dvou letech ani letos mladí přírodovědci z 9.ročníku naší školy nenechali bez odezvy výzvu Masarykovy střední školy chemické v Praze zúročit svůj zájem o taje látek a jejich přeměny a zúčastnili se chemických soutěžních her v bílých pláštích za laboratorními stoly. Masarykova střední škola chemická již řadu let takto pomáhá základním školám popularizovat obor, který bývá u mnohých žáků i rodičů v nemilosti. Během prvního kola, které probíhá na kmenové základní škole, řeší žáci
dobrovolně a samostatně úkoly zaslané hlavním organizátorem. Tři nejúspěšnější řešitelé pak mají právo stát se členy soutěžního družstva a utkat se s družstvy z dalších devíti základních škol.

Soutěžnímu klání v Křemencově ulici jsme věrni již třetí rok. Předloni chlapecké trio dosáhlo třetího místa a loni byl dívčí trojlístek sedmý. Letos ve středu 5.prosince 2007 se před restaurací U Fleků zjevilo klecanské družstvo smíšené – Barbora Pleskotová, Václav Šik a Jiří Haken se svým větrníkem vybaveným důmyslnými lopatkami ze špejlí a starých mariášových karet. V prvním kole měli totiž žáci za úkol nejen odpovědět na zvídavé otázky a vyřešit křížovky či příklady, ale i doma vyrobit funkční větrník. Jirkův se nám zdál nejlepší. Druhé kolo chemické soutěže probíhalo jako vždy v krásné laboratoři Masarykovy chemické školy s příjemnými pedagogy a studenty. Nejkrásnějším zážitkem bylo odpolední vyhlášení vítězů, kdy zaznělo jméno naší školy a kdy našemu soutěžnímu družstvu byl předán diplom za 1.místo.

„Aniž bychom si to uvědomili,“ vzpomíná Jirka Haken, „každý z nás měl v družstvu svou funkci a každý se zasloužil o vítězství. Po první dávce úkolů přišla dvacetiminutová přestávka. Z laboratoře jsme odcházeli s dobrým pocitem. Po zdařeném vyluštění křížovky jsme byli na prvním místě. Na druhou část jsme se opět přemístili do laboratoře. Na záda nám neustále dýchalo družstvo ze ZŠ Kamenice. Nakonec zaperlil Vašek, který poznal všechno chemické sklo a ještě jsme ho poslali do rozstřelu, aby rozhodl
o vítězství. Po oznámení sečtených bodů jsme hlasitě projevili radost a odebrali se za panem učitelem. Naši výhru nám uvěřil až při předávání diplomů a cen. Šťastní jsme se vraceli domů.“

Závěrem chci poděkovat žákům za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy a přeji, aby chemie byla i nadále jejich milým společníkem při cestě za dalším poznáváním přírody.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Ivan Rychlý

Při vyhlašování vítězů chemické soutěže, která proběhla na Masarykově střední škole chemické v Praze, zaznělo jméno naší školy.

Soutěžní družstvo žáků 9.A ve složení Jiří Haken, Václav Šik, Barbora Pleskotová získalo 1. místo

Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci.


KRÁL LENOCH A PRINCEZNA ČIPERKA

V tomto školním roce jsme si pro rodiče k Vánocům připravili vánoční pohádku KRÁL LENOCH A PRINCEZNA ČIPERKA. Přípravy začaly výrobou kostýmů, kulis a nácvikem scény. Děti si na počítači psaly zhodnocení besídky. Můžete posoudit, jak se jim článek do zpravodaje povedl:

„6.12. se konala besídka 4.A. v Základní škole Klecany. Tato besídka se jmenovala Král Lenoch a princezna Čiperka. Přišlo tolik lidí, že nebylo poznat, kde jsou rodiče malých herců. Po besídce byly hody s pečeným kuřetem a jinými pokrmy. Skoro po čtvrt hodině už z pečeného kuřete nic nezbylo. Při hodech předali mladí herci svým rodičům dárek, ručně vyrobenou svíčku. Mladí herci si hody pěkně užili. Jedli cukroví a také to do zlatova opečené kuře. S plnými bříšky zazpívali herci svým rodičům vánoční koledy. Rodiče nadšením a hlasitým tleskáním málem zbořili třídu.

Po zazpívání koled se herci opět pustili do lívanců a cukroví, protože pečené kuře už nebylo. Potom paní učitelka Knorová přerušila herce a řekla, ať si rozbalí dárek, který se ukrývá pod stromečkem. Herci jej rozbalili a ten dárek byla hra Česko junior.“


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Za 4.A Sylva Procházková

BOJ S VĚTRNÝMI MLÝNY OPĚT PROHRÁN

Zážitky a dojmy z návštěvy některých divadelních představení nebývají vždy kladné. To se ovšem nedá říct o představení Don Quijote v Malém vinohradském divadle, kam zavítali sedmáci, osmáci a deváťáci 10. prosince 2007. Divadelní prostory nebyly sice příliš reprezentativní (jedná se o velmi malé divadlo, které je zatím stále v rekonstrukci), ale výkony herců nás nadchly. Ve hře jsme slyšeli spoustu vtipných replik, které zněly velmi současně, přestože pocházejí z pera renesančního umělce. Ocenili jsme také, že díky malé kapacitě hlediště jsme měli divadlo pro sebe a nebyli jsme rušeni žáky či studenty jiných škol.

Potěšilo nás, že někteří žáci projevili zájem vrátit se do divadla ještě na jiné představení tohoto souboru.Při cestě k autobusu jsme se ještě zastavili na vánočních trzích na náměstí Míru.


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Eva Staňková

O ŠKOLNÍM ČASOPISE

Nápad založit školní noviny se zdál být více než dobrý. Proto se pár žáků rozhodlo dát hlavy dohromady a vytvořit redakci, která bude psát a vydávat školní noviny. Zatím však nemají svůj název. Redakční tým se rozhodl nechat vymýšlení na svých spolužácích.

V jídelně jsme umístili schránku, do které mohou zájemci vhazovat své nápady. Vyzýváme také všechny žáky naší školy ke spolupráci. Pokud budete mít chuť přispět do novin nějakým článkem, budeme rádi.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ŠKOLE

Třída 9.A se zúčastnila 5.12.2007 mikulášské nadílky. Sestava byla kompletní – Mikuláš, čerti a andělé. Tato skupina navštívila mateřskou školu a také třídy 1. stupně. Rozdávali za odměnu sladkosti. Čerti byli hodní, ale někdy dokázali i pořádně vystrašit. Andělíčci zářili krásou a půvabem. Mikuláš byl vysoký a důvěrně promlouval k malým ratolestem. Zlobivé děti slíbily, že se polepší a nebudou zlobit pani učitelky ani rodiče. Den se hezky vydařil a paní učitelky z prvního stupně si nemohly mikulášskou družinu vynachválit.

VÝSTAVA V KOSTELE NA NEBEVZETÍ PANNY MARIE

Třídy z prvního i druhého stupně se zapojily do výroby betlémů, které byly od 17.12. vystaveny v klecanském kostele. Výstava byla zahájena krátkým programem v pondělí 17.12., kdy žáci z páté a deváté třídy zpívali koledy s doprovodem pana učitele Rychlého na kytaru a Pavlínky Suchánkové z 5.A na klávesy. V následujících dnech od úterý do pátku a mezi svátky pak bylo možné si velmi vydařené práce prohlédnout. Betlémy byly vyrobeny nejrůznějšími technikami a z různých materiálů. Součástí výstavy byly také nazdobené vánoční stromečky, na kterých si návštěvníci mohli prohlédnout ozdoby vyráběné žáky z prvního stupně a rodiči.


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Petra Trojanová z 9.A

Více informací a fotografie k uskutečněným akcím naleznete opět na našich internetových stránkách http://zsms.klecany.cz.

Novoroční anketa obyvatel Klecan

Vážení občané,

dostává se Vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit Vaše názory, potřeby a přání v souvislosti s připravovaným Strategickým plánem rozvoje města Klecany.

Cílem strategického plánu je zmapovat současné silné i slabé stránky města, vytýčit vizi, jaké by město mělo do budoucna být, a hledat všechny možnosti, jak tuto představu naplnit. Zlepšení by se mělo týkat všech součástí života ve městě.

Úspěšný budoucí rozvoj města je nemyslitelný bez Vaší účasti a proto Vás prosíme o pravdivé a upřímné zodpovězení následujících otázek. Tak budeme moci při plánování budoucnosti města vždy přihlížet k Vašim přáním a názorům. Tvorba strategického plánu pochopitelně tímto dotazníkovým šetřením zdaleka nekončí. I nadále se na ní budete moci podílet. Bližší informace hledejte ve zpravodaji Klecan nebo na internetových stránkách městského úřadu.

Návod k vyplnění dotazníku:

Dotazník vyplňujte perem nebo propisovací tužkou. Vyplňuje se zaškrtnutím příslušné varianty nebo vypsáním vlastního nápadu. Závěrečná část dotazníku neslouží ke shromažďování osobních údajů, ale k tomu, aby bylo možné při vyhodnocování dotazníků vyjít vstříc přáním jednotlivých skupin obyvatel.

Navrácení dotazníku:

Vyplněný dotazník můžete do konce ledna 2008 odevzdat na podatelně městského úřadu nebo v elektronické verzi zaslat na emailovou adresu: podatelna.mu@klecany.cz.

Formulář dotazníku je možno vyplnit nebo stáhnout i na webových stránkách města www.klecany.cz.

Děkujeme za spolupráci. Ivo Kurhajec, starosta města Klecany
DHV s.r.o.,Táboritská 1000/23 ,Praha 3
www.klecany.cz
www.dhv.cz
www.dhv.com

Dotazník odevzdaný na MěÚ v úřední hodiny bude odměněn upomínkovým předmětem Klecan. Jinak vhazujte prosím dotazník do schránky na budově MěÚ Klecany Očíslujte prosím jednotlivá témata podle vlastních priorit

___Revitalizace centra města – Jaký je Váš názor?

a) revitalizace centra města (park s možností pořádání kulturních akcí, dětská hřiště, parkoviště, veřejná zeleň atd.)
b) ponechat stávající stav a zlepšit údržbu
c) vlastní nápad:

___Využití kasáren v Klecanech

a) nechat kasárna uzavřená, pronajímat je a z prostředků financovat aktivity města
b) areál kasáren zhodnotit a využít pro potřeby města
c) vlastní nápad:

___Rekonstrukce základní a mateřské školy

a) stavební rekonstrukce areálu, investice do vybavení školy a dalšího vzdělávání učitelů
b) vlastní nápad:

___Úřadovna Městské policie

a) ne
b) ano, samostatná pro město Klecany
c) ano, společná s okolními obcemi
d) vlastní nápad (jaké pravomoce a počet strážníků atd):

___Kulturní dům

a) nová budova na náměstí umístěná přibližně v místě bývalé sokolovny
b) koupit kinosál „Srdíčko“
c) zrekostruovat vhodnou budovu v kasárnách
d) vlastní nápad:

___Dům s pečovatelskou službou

a) stávající vyhovuje
b) rozšíření kapacity (výstavba nového domu)
c) zajistit péči o seniory v domácím prostředí
d) vlastní nápad:

___Zdravotnictví

a) rekonstrukce zdravotního střediska
b) rozšíření o další péči (rehabilitační služby, jednodenní chirugie atd.)
c) vlastní nápad (Jakou zdravotní péči rozšířit?):

___Sportoviště víceúčelové

a) v objektu kasáren
b) u stávajícího fotbalového hřiště
c) v areálu školy
d) vlastní nápad (kde a vybavenost; zábavný park, skatepark atd.):


___Dětská hřiště

a) vybudovat nová dětská hřiště ulice Pionýrská, Na Hradišti, mezi náměstím a požární nádrží
b) vlastní nápad, kde:

___Odpadové hospodářství

a) vybudovat kompostárnu pro zpracování odpadu ze zahrádek a veřejného zeleně
b) přemístit a rozšířit sběrný dvůr
c) rozšířit počet sběrných míst na tříděný odpad
d) vlastní nápad:

___Dopravní komunikace (očíslujte podle priority)

a) zlepšit asfaltové povrchy a celkovou úpravu ulic, kruhové objezdy na velkých křižovatkách
b) zlepšení stavu ulice Do Klecánek
c) zvýšení počtu chodníků
d) rozšíření parkovacích míst
e) cyklostezky a cyklotrasy
f) vlastní nápad:

___Veřejná doprava

a) rozšířit autobusové spojení Klecan s Prahou o přímé linky i za vyšší cenu jízdného
b) vlastní nápad:

___Obnovitelné zdroje energie – účast města

a) spalování biomasy
b) větrné elektrárny
c) solární energie
d) vlastní nápad:

___Vaše další nápady


Pokud máte zájem podílet se blíže svými nápady na strategickém plánu rozvoje města Klecan, uveďte na sebe kontakt:


V opačném případě vyplňte prosím statistickou část:

Jaké je Vaše zaměstnání? - zakroužkujte

a) zaměstnanec ve státním sektoru
b) zaměstnanec v soukromém sektoru
c) osoba samostatně výdělečně činná
d) osoba na mateřské dovolené nebo v domácnosti
e) nezaměstnaný
f) důchodce
g) student

Jaké je Vaše dosažené vzdělání? - zakroužkujte

a) základní nebo střední bez maturity
b) střední s maturitou
c) vyšší odborné nebo vysokoškolské

Jste

a) žena
b) muž? - zakroužkujte

Jaký je Váš věk?

Novoroční anketa firem s provozovnou v Klecanech

Jaké jsou negativní faktory ovlivňující podnikání v Klecanech?Jaké jsou kladné faktory ovlivňující podnikání v Klecanech?Proč podnikáte právě v Klecanech?Jakou spolupráci s městem byste přivítali?Jste ochoten(a) se podílet jako firma na zpracování strategického plánu rozvoje města Klecan?

Ano / Ne

Pokud ano, vyplňte prosím dobrovolné údaje:

Název firmy:
Hlavní obor podnikání:
Kontaktní osoba pro komunikaci s městem Klecany:

 

O školním vzdělávacím programu v Základní umělecké škole

Vážení čtenáři,
jak jsme již Vás dříve informovali, naše škola je mezi 40 pilotními školami, které se budou podílet na tvorbě školních vzdělávacích programů. Naše zkušenosti potom budou inspirací a pomocí i pro ostatní „ZUŠKY“ v republice. Společně s učiteli jsme již začali pracovat na podobě programu. Nejdříve, než celý program vznikne, si škola udělá předběžnou vizi, to znamená základní zaměření školy a její osobitý charakter. Podoba zaměření školy se bude ještě definitivně v průběhu tvorby doplňovat, ale se základními tendencemi zaměření školy, vás seznámím již v tomto čísle Zušíku. Základní oblasti členíme do několika okruhů, které se mohou zdát samozřejmostí, ale jejich označení zdůrazní jejich obsah a každý učitel bude vědět na co klást důraz a co zlepšovat při pedagogické činnosti. A co bychom chtěli?:

Chceme být školou různorodou – budeme klást důraz na individuální přístup ke každému žákovi, což umožní, aby všichni žáci se prezentovali na veřejnosti podle svých schopností a možností. Žák si také může vybrat, k jakému učiteli chce chodit na výuku. Učitelé budou klást důraz na individualitu každého žáka a podle jeho schopností mu připraví učební plán.

Chceme být školou úspěšnou – nadále se budeme zúčastňovat mimoškolních soutěží a přehlídek, abychom si srovnávali kvalitu našich výsledků s jinými školami a abychom získali jméno mezi uměleckými školami.

Chceme být školou kreativní – učitelé budou pobízeni k tomu, aby hledali zajímavé metody a formy práce tak, aby přenášeli tento kreativní duch i na své žáky.

Chceme být školou objevování – žáci budou seznamování s rozličnými odvětvími umění, nikoliv jen s oborem, který studuji, ale také s jinými uměleckými oblastmi umění. Na základě tohoto poznání si žák bude postupně vytvářet svůj umělecký názor a vkus.

Chceme být školou jasných pravidel pro žáky i pro učitele – práva a povinnosti pro učitele a žáka budou jasně definována a budeme dbát na jejich důsledném dodržování. Pro žáky hudebního oboru máme již teď vypracováno tzv. Koncertní desatero“ o tom, jak se chovat na koncertě. Žáci ostatních oborů si budou svá pravidla vytvářet společně se svými učiteli podle specifických podmínek v oboru.

Chceme být školou vzájemné úcty, tolerance a odpovědnosti – žáky budeme vést k tomu, aby svým spolužákům pomáhali a radili, neposmívali se druhým při neúspěchu. Budeme je učit tolerantnosti k odlišnostem druhých, vést je odpovědnosti za úspěch celého kolektivu-vysvětlovat mu, že výkon jednotlivce ovlivní výsledek práce celé skupiny a učit jej týmové spolupráci

Chceme být školou dobré nálady a pohody – vynasnažíme se, aby se žáci ve škole cítili příjemně, vzorem pro ně by měly být dobré vztahy mezi učiteli a mezi všemi lidmi ve škole.

Chceme být školou estetickou – budeme usilovat o upravené prostředí školy a jejího okolí.

Chceme být školou radosti a zábavy – budeme dále organizovat Den otevřených dveří aneb Zahradní slavnost, den plný soutěží a setkání pro děti a jejich rodiče.

Hlavním cílem našeho úsilí bude nadále zvyšování kvality úrovně výuky, aby výsledky našich žáků byly srovnatelné s nejlepšími školami v republice nejen prostřednictvím umístění na soutěžích, ale také v tom, že absolventi naší školy budou nejen schopni tvořit, interpretovat a vnímat umělecké dílo, ale prostřednictvím studia si budou pěstovat také potřebné vlastnosti a žádoucí životní postoje. To jsou naše ideály, které nelze splnit do písmene, ale tyto zásady budou ukazateli naší cesty a našeho cíle, ke kterému směřujeme. Pokud bych to měla zjednodušeně formulovat, chci, aby si žáci odnášeli ze školy nejen dovednosti, ale také příjemné zážitky, o které se chtějí rozdělit se svými rodiči nebo kamarády, zážitky, které ovlivní jejich zkušenosti a pracovní návyky. Naší snahou bude také, aby žáci získali ve škole sebevědomí pravidelným vystupováním na veřejnosti a aby se naučili diskutovat o tom, co vytvoří nebo interpretují a obhajovat svoje názory a soudy v oblasti umělecké činnosti.

V další etapě budeme společně s učiteli jednotlivých předmětů vypracovávat učební osnovy a plány, jejichž výstupy jsou dány rámcovými učebními programy a jsou pro každou školou závazné. Celý dokument musíme dokončit do konce června. V celé podobě bude po dokončení uveřejněn na webových stránkách školy (zus.klecany.cz).

O jednotlivých krocích Vás budeme pravidelně informovat v ZUŠÍKU a na webových stránkách.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBc. Dana Snížková – ředitelka ZUŠ

Klenota a její Vánoční hra

Snad někdo napíše něco víc o Vánoční hře, kterou sehráli klecanští herci ze souboru Klenota v sobotu 8. prosince. My jsme byli nadšeni. Obě představení doprovázená zpěvem Lakomých Barek se velmi vydařila. Zvlášť se nám líbili Zachariáš (Hana Janková) a svatá Alžběta (Zdena Lemonová), ale ovšem taky Panna Maria (Pavla Benešová), svatý Josef (Jiří Koktan), anděl Aleny Mouchové a pastýřky.

Skutečně, do Klecan se vrátilo divadlo! Moc děkujeme.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Za spokojené diváky Zdena Lomová

Veřejné zasedání zastupitelstva dne 13. 12. 2007

Předvánoční zasedání Zastupitelstva města Klecany proběhlo za malého zájmu klecanské veřejnosti, i když se projednávaly některé důležité body, např. úprava rozpočtu r. 2007 a rozpočet na r. 2008. Starosta také informoval zastupitele, že jsou nutné stavební práce na podtlakové kanalizaci v Klecánkách, než se předá do správy Středočeských vodáren. Místostarosta předložil ke schválení záměr převedení komunikací, na kterých je provozována veřejná autobusová doprava, do majetku kraje. Schválily se také dvě obecně závazné vyhlášky, jedna, v níž jsou upraveny poplatky za užívání veřejného prostranství, umístění skládek, umístění trvalého parkovacího místa atd., druhá o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, jež je ve vyhlášce určeno. Zastupitelé také hlasovali o názvech ulic v místech nové výstavby. Dále se schválilo to, že město bude i v r. 2008 podávat žádosti o dotace z krajského úřadu, ministerstev a evropských fondů. Již nyní mají Klecany zažádáno o dotaci na zábradlí kolem potoka do Klecánek, vybudování nového sportovního hřiště, obnovu vybavení knihovny, Veterán rallye a pro občanské sdružení Pravý Hradec, které spolu s kulturní komisí pořádá jarmarky, koncerty a divadelní představení v Klecanech.

Další podrobnosti najdete v zápisu vyvěšeném jako obvykle, nebo na www-klecany.cz.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa zpracovala ZL


pro pokračování klikněte zde

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.