Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Ročník 2008 ~ Klecanský zpravodaj 10/2008

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecanský zpravodaj 10/2008

Ročník XXVII, Říjen 2008 / Číslo 10.

Zpravodaj 10/2008 ve formátu pdf.  10_08sm.pdf 1,8MB

Někdo udělá za peníze všechno. I dobrý skutek.
José Eustasio Rivera

 

28. října si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného Československého státu


Předchozí historické události
Po vypuknutí 1. světové války Češi a Slováci nestáli o to válčit na straně Německa a Rakousko-Uherska proti slovanským národům, Srbům a Rusům. Mnoho Čechů a Slováků, jež padlo do zajetí, přešlo na stranu států Dohody a vytvořilo československé legie. Tomáš Garrigue Masaryk odešel na západ, kde popagoval myšlenku rozbití Rakousko-Uherska a vytvoření samostatného československého státu. V roce 1916 Tomáš Garrigue Masaryk společně s Edvardem Benešem a Milanem Štefánikem vytvořili československou národní radu. Masaryk ve Spojených státech, Štefánik ve Francii a Beneš v Británii usilovně pracovali na přesvědčení Dohody o nutnosti rozbít Rakousko-Uhersko a vytvořit samostatný československý stát. Tajná jednání mezi Dohodou a císařem Karlem I. selhala, Spojenci uznali Československou Národní radu za nejvyšší orgán československého národa a jeho budoucí vládu.
 
28. října 1918
27. října Rakousko-Uherská vláda přistoupila na Wilsonových 14 bodů Andrássyho notou. Dne 28. října 1918 ráno se vydali Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního výboru převzít Obilní ústav. Poté se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem. Na večer téhož dne vydal Národní výbor první zákon o zřízení samostatného státu československého.

Slováci se oficiálně připojili k novému státu 30. října v Martině Martinskou deklarací. Národní výbor vydal 13. listopadu Prozatímní ústavu a Tomáš Garrigue Masaryk byl zvolen prvním prezidentem samostatné republiky.

Další důležité události spojené s tímto datem se udály v roce 1988, kdy  byl po mnoha letech památný den Československa slaven jako Státní svátek. Oficiální oslava proběhla již 27. října. Opoziční a protikomunistické síly uspořádaly na Václavském a Staroměstském náměstí svou demonstraci, při níž došlo k zásahu Veřejné bezpečnosti.
V roce 1989 proběhla v Praze na Václavském náměstí mohutná demonstrace k výročí vzniku republiky. Policejní oddíly rozprášily srocení občanů a předvedeno bylo 355 osob. Většina čelných aktivistů byla zadržena již v předvečer demonstrace.

Zdroj: Wikipedia

V Klecanech proběhnou oslavy dne 28. 10. 2008
Vzpomínkou u pomníku V. B. Třebízského
a lampiónovým průvodem.
 viz : Program kulturní komise                          

Poděkování panu Ing. Janu Novotnému

    Když v průběhu roku 1974 pan Václav Zeman, při svém odchodu z veřejného života, zanechal práce kronikáře obce,  byly učiněny pokusy předávat kroniku různým občanům, kteří měli doplňovat údaje a pokračovat tak v díle V. Zemana. Tato praxe, která trvala necelý půl rok, se však neosvědčila a kronika se vracela na tehdejší MNV nedoplněna.

    Rada MNV situaci vyřešila tak, že kronika byla svěřena do péče nově vytvořené kulturní a školské komise s tím, že zápisy do kroniky bude provádět pan Ing. Jan Novotný. Pan Novotný započal v roce 1974 dlouholeté dílo svým prvním zápisem ve třetí knize obecní kroniky na straně 202. Do dnešního dne, kdy existují ještě další dvě knihy kronik, zaplnil téměř 1 000 (!) stran ručně psanými fakty a informacemi ze současného i minulého života obce, později města.

    Od doby, kdy vychází Klecanský zpravodaj, publikoval na třech stech stranách tohoto měsíčníku. Mimo to během své kronikářské činnosti vždy ochotně spolupracoval s různými komisemi i vedením města při kulturních i jiných společenských akcích.
   
    Za dlouhých 34 let náročné a zodpovědné práce patří Ing. Janu Novotnému náš dík i uznání a věříme, že jeho odstoupení z aktivní činnosti není definitivní a že se s ním budeme i nadále potkávat na různých akcích pořádaných městem i při jiných aktivitách. Současně s tímto poděkováním bychom mu rádi popřáli do dalších let hodně zdraví i životního optimismu, který ho provázel po celá léta náročné práce.
 

                                                                   JH

VOLBY   „2008“

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje


Starosta města Klecany podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e


l.  volby do zastupitelstva kraje Středočeského se uskuteční dne 17. října 2008  od 14.00  do  22.00 hodin a dne 18. října 2008 od 8.00 do 14.00 hodin.
                     
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku  č. I
- je volební místnost na Městském úřadu, Do Klecánek 52, v zasedací místnosti v I. patře budovy, pro voliče, kteří jsou trvale hlášení k pobytu v Klecanech,  Klecánkách a Drastech.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. II
- je volební místnost na Městském úřadu, Do Klecánek 52, v obřadní síni, v přízemí budovy pro voliče, kteří jsou trvale hlášeni k pobytu v Klecanech, (část ulice Na Skalkách, sídliště a lokalita Boleslavka).

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4.  Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.


V Klecanech dne 16. září 2008aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ivo Kurhajec                                                          aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaastarosta                                                                                 

Z rady města

1. září - Rada města:

1. prověřila plnění úkolů z minulé rady

2. schvaluje na základě doporučení sociální komise umístění paní Jiřiny Koktanové v DPS od října 2008

3. č.j.1901/08 projednala žádost p. Tomáše Ledviny o prodej části lesního pozemku v k.ú. Přemyšlení a pověřila vedení  města místním šetřením

4. č.j. 1934/08 schvaluje žádost hudební produkce v restauraci U sv. Václava dne 6. září 2008 do 24.00 hodin

5. č.j. 1935/08 schvaluje žádost občanského sdružení Pravý Hradec o finanční příspěvek na klávesový hudební nástroj ve výši 23.450,- Kč

6. schválila termín  zasedání zastupitelstva dne 25. 9. 2008  v 18.15 hodin

7. vzala na vědomí informace ze schůze Sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha – Ruzyně a možnost žádat peníze z programu „Dobré sousedství“

8. byla seznámena s obytným souborem Klecany, V Honech předloženého f. Astrapark

9. schválila navýšení nájmu v bytech v objektu Dolních kasáren

10. schválila finanční příspěvek ZŠ a MŠ ve výši 34.540,- Kč na regály MARK EZ pro školní jídelnu

8. září - Rada města:

1. prověřila plnění úkolů z minulé rady – v bodě č. 3 po místním  šetření nedoporučuje prodej části  pozemku p. T. Ledvinovi v k.ú. Přemyšlení

2. schválila nákup komunálního vysavače Otík pro celoroční úklid obce, na vysávání psích exkrementů, nedopalků, zetleného listí, odhozených papírků apod.

3. č.j. 1881/08 a 1897/08 vzala na vědomí ukončení nákupu a prodeje pozemků mezi městem a KKC Group (u Felixů)
a zápis skutečného stavu na Katastrální úřad

4. č.j. 1933/08 projednala žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s f. Genius Loci Developer a.s. o věcném břemenu na poz. p.č. 457/10 k.ú. Klecany z důvodu vedení vodovodu a na pozemky p.č. 668/1 a 168/23 k.ú. Klecany z důvodu vedení splaškové kanalizace

5. stanovila dle zákona č. 128/2000 Sb., § 108 odst. 2 a § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., má člen RM p. Miroslav Kříž právo užívat závěsný odznak dne 11. 9. 2008 a 13. 9. 2008

6. schválila program zasedání Zastupitelstva na 25. 9. 2008

15. září 2008 - Rada města:

1. prověřila plnění úkolů z minulé rady

2. schvaluje nájemní smlouvu s Farní charitou Neratovice na pronájem prostor v DPS, které budou  sloužit jako zázemí pro pečovatelku

3. schvaluje dohodu o poskytování služeb s  Farní charitou Neratovice

4. vzala na vědomí humanitární sbírku Diakonie Broumov, která se uskuteční 11. října 2008

5. č.j. 1989/08 vzala na vědomí zamítnutí žádosti na poskytnutí dotace na školní víceúčelový areál z programu NUTS 2 Střední Čechy

6.    č.j. 1991/08 vzala na vědomí žádost p. Ledašilové o povolení pokácení  2 ks stromů a předá komisi životního prostředí

7.    č.j. 1992/08 zamítá nabídku odkupu akcí ČS od spol. Finance Zlín z důvodu rozhodnutí Zastupitelstva města ze dne 8. 2, 2007

8.    č.j. 2001/08 vzala na vědomí nabídku f.  Daráš Denis na opravu horní části potoka a předá FV

9.    č.j. 2009/08 vzala na vědomí dodatek č. 3 s f. Ropid k zajištění dopravní obslužnosti na lince č. 371

10.    č.j. 2011/08 projednala protokol o předání a převzetí díla „Strategický plán rozvoje města Klecany“ na doporučení komise pro dotace a  strategický plán bude vedení města požadovat snížení ceny u f. DHV CR, spol. s.r.o.

11.    č.j. 2014/08 projednala žádost p. Martiníka a p. Čecha a schvaluje odvoz zeminy z obecního pozemku na skládku města, na náklady žadatelů

12.    č.j. 2022/08 schválila částku 500,- Kč pro TJ zrakově postižených sportovců Zora Praha

Třídíte odpad ?!

Otázku třídění odpadu jsme ve zpravodaji řešili již několikrát, přesto si však dovolím pár řádky připomenout základní pravidla třídění odpadu.  Pokud budete jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich další zpracování. Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze svozové auto na dotřiďovací linku. Odtud putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky. Každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadů. Pokud však odpady už doma třídíte a dáváte je do barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.

Sběr papíru
Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky).

Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.
 
Sběr skla
Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo.

Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Sběr plastů
Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (sešlápnuté!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.

Prosím, nevhazujte:  novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).

Sběr nápojových kartonů
Nápojové kartony se ukládají do kontejnerů označených oranžovou nálepkou.

Na sběrný dvůr můžete odvážet většinou tyto druhy odpadů:

Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.
Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny, slupky apod.
Prosím, nevhazujte: maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá domácí zvířata.
Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky.
Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky apod.
Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě.
Nebezpečné odpady jsou sbírány na dvorech vybavených speciálními ekosklady. Je to vlastně taková budka s nádobami a dvojitou podlahou - to proto, aby nebezpečné látky nemohly uniknout. Mezi nejčastější druhy nebezpečných odpadů patří: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.

Velkoobjemové kontejnery
Jak již název napovídá slouží k odkládání velkého odpadu, který se nevejde do běžných popelnic či kontejnerů. Nejčastěji je uvidíte na sběrných dvorech, nebo ve vašem okolí v době jarního úklidu, podzimní sklizně na zahrádkách, či rekonstrukci domu. Kontejnery mají objem od 5 až do 30 m3.
O tom, kdy budou kontejnery přistaveny ve vašem okolí se opět dozvíte na vašem obecním či městském úřadě, popř. u firmy, která u vás sváží odpady.

Další informace o odpach a třídění na www.klecany.cz        LN

 

 

 

Aktuality z činnosti základní umělecké školy

Hudební obor - koncerty:
Na první třídní koncert zvou všechny milovníky dřevěných dechových nástrojů žáci dechového oddělení pana učitele Petra Michalce. Koncert proběhne 1. října od 17,00 hodin v sále ZUŠ Klecany. Na koncertě zahrají nejen žáci, ale také pan učitel Michalec, který mistrně ovládá klarinet.

Základní umělecká škola zve všechny občany Klecan na slavnostní koncert věnovaný vzniku samostatného československého státu, který se uskuteční v pátek 24. října 2008 od 17,00 hodin v klecanském kostele.

Výuka:
V hudebním oboru jsou všechna místa obsazena (připomínám, že zápis do umělecké školy probíhá vždy v červnu). Od druhého pololetí přijímáme žáky pouze v případě, že se některý žák ze ZUŠ odhlásí.

Výtvarný obor
Ve výtvarném oboru zbývají tři volná místa: v oddělení plošné tvorby (p. uč. D. Snížková) -jedno místo (skupina prvňáčků v pondělí od 13,30 – 15,45). Dvě volná místa jsou také na keramice u paní učitelky B. Hubáčkové ve čtvrtek od 15,30 – 17,45 hodin (věkově neomezeno).

Výstava:
Velká výstava výtvarného oboru je naplánována na prosinec jako náhradní termín za červen, kdy se nestihl dodělat plánovaný projekt. Můžete se těšit na keramické výrobky a plošné práce na téma Džungle. Žáci p.uč. Snížkové chystají výtvarné zpracování tématu Design.

Dramatický obor
Počty žáků v dramatickém oboru se v letošním roce téměř zdvojnásobily a to především díky výbornému vedení tohoto oboru paní učitelkou Zuzanou Kolárovou Pokornou. Premiéry nových představení se chystají na letošní vánoce.

Taneční obor
Taneční obor se stále nemůže ustálit z důvodů neustálé změny učitelek. Nová paní učitelka, která chtěla začít vyučovat v naší škole irské tance, se náhle rozhodla, že v naší škole učit nebude. Tímto se omlouváme všem natěšeným dětem na tuto irskou koncepci tance, ale rozhodnutí o odchodu bylo učiněno dobrovolně paní učitelkou. Za paní učitelku Klášterkovou nastoupí absolventka taneční konzervatoře Pavlína Rézová.

 

Kulturní přehled

Havelské posvícení v neděli 19. 10.
(info na poslední straně tohoto vydání)

Oslavy 90. výročí vzniku Československa
24. října v 17 hod. - Koncert barokní hudby v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Vystoupí žáci Základní umělecké školy v Klecanech

28. října v 16,30 - Koncert Symfonického orchestru Prahy 8 v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Na programu bude předehra Kouzelná flétna - W.A. Mozart a výběr ze Slovanských tanců - A. Dvořák.
17.45 – Lampiónový průvod od základní školy směrem na náměstí,
18.15 - Setkání občanů u pomníku obětí I. a II. Světové války

Program Pravého Hradce

Kurzy a akce na městském úřadu v říjnu a v listopadu

15. 10. Paličkování
18 – 20 hodin, lektorka Eva Krsová, cena lekce 100,- Kč

8. 10. Korálkování
17 – 20 hodin, Naučíme se něco nového a vytvoříme několik náhrdelníků pro Sue Ryder. Lektorka Drahomíra Fejtková. Cena je 175,.- Kč

9., 16., 23. a 30. 10. Kaligrafie
18 – 20 hodin, lektor Pavel Kuneš

22. 10. Relaxační techniky
18 – 20 hodin, lektorka Evženie Štěpánková

1. 11. Podzimní dílna – příprava na drakiádu
14 – 17 hodin, stavění draků, materiál zajištěn, vstupné 30,- Kč

8. 11. Drakiáda
14 – 17 hodin, sraz na hřišti před dolními kasárnami, draka a špekáček s sebou

8. 11. Dušičková slavnost Lakomých Barek
Zatím je obestřena tajemstvím, sledujte příští číslo Zpravodaje.

Klub pro rodiče a děti

Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 9 do 10,30 hodin v prostorách družiny ZŠ Klecany (budova B)

Program:
Hrátky s miminky, cvičení rodičů s většími dětmi (1,5 až 2 roky), zpívánky a tanečky.
Účastnický poplatek bude vybírán ve výši 40,- Kč za jedno dítě; 50,- Kč za dvě a více dětí.

Maminkám současně nabízíme zvýhodněnou cenu za 10 vstupů  - 350,- Kč za jedno dítě; 450 Kč za dvě a více dětí.
Po dobu programu je vám k dispozici herna. Od října připravujeme cvičení v tělocvičně.

Podařilo se nám pronajmout malou tělocvičnu v ZUŠ Klecany. Cvičení bude rozděleno do dvou skupin. První skupinka od 15.30 hod  - chodící děti cca 15 měsíců - 2,5 let a od 16.15 hod druhá skupinka děti od 2,5 let a starší.

Na cvičení se můžete přihlašovat na pravidelných schůzkách nebo na adrese info@pravy-hradec.cz.

Dne 7. října zahajuje Tělocvičná jednota Sokol Klecany, župa Jungmannova pravidelná cvičení rodičů s dětmi. Cvičit se bude vždy v úterý od 17.30 hodin v malé tělocvičně v Základní umělecké škole. Podmínkou je členství v Sokole. Roční členský poplatek je 70,- Kč pro maminky na mateřské dovolené a pro důchodce, pro ostatní 150,- Kč. Cvičení je určeno pro rodiče s předškolními dětmi od 3 let, případně i s menšími šikovnými dětmi.               

Historický vliv člověka na krajinu Prahy a okolí

Osídlení Prahy a jejího okolí představuje velmi dlouhý časový úsek, které je předmětem několika obsáhlých vědeckých disciplin a množství odborných prací. Proto je následující stať nutno chápat pouze jako letmý průřez dějinami Prahy a jejího okolí, se stručným vyhodnocením vlivu osídlení  na přírodu.

Pražská kotlina a další blízké části krajiny (zejména Povltaví a Polabí) byly pro život člověka vždy velmi příhodné. K tomu přispívala dostupnost vodních cest (plavba po řekách), zdrojů vody (četné prameny), zdrojů potravy (řeka a potoky vč. ryb a jiných živočichů a rostlin, velká lovná zvěř, včely), zemědělské půdy (černozemě na spraších severně od Prahy) a další okolnosti. Přítomnost člověka, resp. jeho vývojových stupňů (Homo erectus), je datována již údobím nejstaršího paleolitu, mezi 2,5 miliony až 700 tisíci let. Dokladují ji např. nálezy kamenných nástrojů v Dolních Chabrech. Bohatší nálezy pocházejí z období starého paleolitu mezi 700 tisíci až 250 tisíci roků. Lidé v té době především lovili, jejich vliv na přírodu tedy zřejmě spočíval v likvidování velkých obratlovců. V této souvislosti se často uvádí, že lov byl vůči přírodě šetrný a lidé si brali jen tolik, kolik potřebovali. Některé poznatky ale ukazují, že se člověk již tehdy choval k přírodě značně kořistnicky. Například vyháněl zvěř zapálením lesů a pak ji dohledával omámenou či popálenou, nebo ji nahnal na okraje srázů, kde se zabila pádem, a to často ve velikém množství (Kokořínsko, Český kras). Vykopávky v pražských cihelnách i jinde dokladují, že mezi lovnou zvěř patřili např. koně, nosorožci, zubři, jeleni, mamuti, losi aj.
Na celkový charakter krajiny však měl lov méně výrazný vliv, nežli budování větších trvalých sídel v pozdějších obdobích. Od konce pozdního paleolitu až mezolitu (cca 8 – 5 000 roků př.n.l.) byl zahájen přechod k zemědělství. Jestli se jednalo o pokrok, tedy o tzv. neolitickou revoluci, nebo to byl prostý důsledek toho, že všechna větší zvěř byla vybita, to nechť každý zváží sám. V každém případě přibližně v období 5 – 3 500 roků př.n.l. bylo odstartováno přetváření doposud značně divoké krajiny na krajinu kulturní. Stavěla se větší sídla, zdokonalovaly se nástroje, vznikala keramika a textil, a zejména byla obdělávána půda systémem úhorů a cyklického stěhování osad. Něco podobného stále ještě funguje v některých zapadlých končinách Asie, Afriky a Jižní Ameriky.

Jednotlivá období se vyznačovala typickou keramikou, podle které se také často nazývají. Nejstarší byla tzv. kultura lineární, později vypichovaná (naleziště Černý Vůl blízko Roztok), kultura nálevkovitých pohárů, kanelované keramiky (Dřevčice u Brandýsa), se šňůrovými otisky (Kralupy n.Vlt.), se zvoncovitými poháry a další. Významná je kultura řivnáčská, podle vrcholu Řivnáč na levém břehu Vltavy u Roztok.

Přibližně od r. 1800 až 800 př.n.l. je datována doba bronzová, z níž nejznámější jsou kultury únětická a knovízská. Ty jsou dokladovány mnoha hroby a jinými nálezy z celé Prahy a na sever od dnešního města především z Únětic (bronzové ozdoby, zbraně a nástroje). To již byla hustota osídlení velmi vysoká, jednotlivé osady disponovaly průměrně pouhými 3,5 km2 půdy. 

Mezi roky 850 až 450 př.n.l. byla v Praze a okolí rozšířena kultura bylanská, což byla součást období halštatu ve starší době železné. Vznikla opevněná hradiště na návrších, např. v Hostivaři a Závisti u Zbraslavi. V mladší době železné, v období laténském, je v Praze a okolí dokladována přítomnost Keltů. Na Závisti Keltové rozšířili starší hradiště (oppidum). V následující době římské (roky 0 až 400 n.l.) se v Praze usídlily germánské kmeny Kvádů a Markomanů, známé především svými žárovými hroby. Z této doby pocházejí nálezy římských mincí, bronzové nádoby apod. Známý je nález římských keramických hracích kostek z Máslovic.

Je zjevné, že při zvyšování počtu obyvatel, vzniku a rozšiřování zemědělské půdy, sídel a posléze velkých aglomerací se v průběhu věků stále stupňoval tlak na volnou přírodu. Původně souvisle zalesněná krajina (s výjimkou skalních útvarů, povodňových bahnisek apod.) se dramaticky měnila. Činnost člověka lze sice nazvat pilnou prací našich předků na zvelebení krajiny, z dnešního pohledu se ovšem  jedná o neřízenou exploataci, v pravěku především za využití ohně. Tehdy se snižovaly stavy velkých obratlovců, přičemž byly redukovány až zcela vymizely také mnohé další druhy živočichů, ale i rostlin. Na jejich místa se šířily druhy předtím potlačené, druhy skal, skalních stepí, lesních světlin, polomů a stezek zvěře. Zvýšenou migrací jednotlivých skupin lidského druhu (např. v období stěhování národů, při válečných taženích, při dálkovém obchodování apod.) byly zavlékány rostliny a živočichové zde neznámí, kteří se následně stali stabilními součástmi ekosystému a někteří dokonce chráněnými druhy novověku. V období subboreálu (1400 – 700 roků před naším letopočtem) byla krajina již značně odlesněná a začalo docházet k jevům, které známe dodnes, tedy k půdní erozi, sesuvům, náhlým záplavám a podobně. Postupně stoupala povrchová těžba hornin a rud, která dosáhla prvního vrcholu v období laténu, tj. mezi roky 370 – 20 př.n.l.

Od těch dob až do současnosti je hlavní město i jeho okolí poznamenáno stovkami drobných těžeben. Vedle podstatných změn druhové skladby, snižování rozlohy lesů a změn vodního režimu docházelo také k cíleným terénním úpravám. Ty byly započaty již při výstavbě hradišť, což zpravidla znamenalo, že si lidé vyhlédli vyvýšený prostor, nejlépe nad řekou nebo údolím, kde obvykle procházely kupecké stezky. Jeho úbočí odlesnili, aby bylo vidět na případného nepřítele a vrcholové partie se snažili zarovnat, aby zde mohli vystavět obydlí. Skálu a zeminu využili k budování valů z té strany hradiště, která byla méně chráněna.  Takto byla upravována nejen známá keltská oppida a slovanská hradiště, ale i pozdější pevnosti na Vyšehradě a v oblasti Pražského hradu.

Málo artefaktů pochází z období stěhování národů (400 až 600 n.l.). Různé konflikty zřejmě počet obyvatel silně zredukovaly. V průběhu šestého století se v pražské kotlině objevili Slované, kteří zde podle mnoha známek žijí dodnes. Osídlení se dělí do starší doby hradištní (600 – 800 n.l.), s nálezy např. z Bohnic, Běchovic, Závisti, Dejvic aj. Střední doba hradištní přinesla další nárůst početnosti obyvatel a rozvoj pražských hradišť (Vyšehrad, opevnění na nynějším Pražském hradě, Zámka u Bohnic, Levý Hradec u Žalova aj.). V období mladohradištním pak dochází k další koncentraci
výstavby, která vyústila do raně středověké sídelní aglomerace. Ta později vrcholila středověkým čtyřměstím, nejnověji pohlceném novověkou výstavbou.      

Pozdější vznik středověkého čtyřměstí (Starší město pražské, Hradčany a Malá Strana, Vyšehrad, Nové město pražské) byl masivním zásahem do morfologie pražské krajiny. Velké množství stavebních výkopů, sutí a samozřejmě i komunálního odpadu bylo po staletí vyváženo ke břehům Vltavy, zejména mezi jejím pravým břehem a staroměst-
skou fortifikací. Vrstvy sutí a odpadů dosáhly až šesti metrů. Po založení Nového města pražského v polovině 14. století i později byl odpad obestavěn a stal se základem slavných pražských nábřeží. Nejen v oblasti Nového města, ale později i na Smíchově, pod Vyšehradem, v Karlíně, Libni, Holešovicích a jinde tak pod sutí a smetím zanikla někdejší pražská nivní a lužní příroda, mokřady, slepá ramena a říční jezera. Na nestabilním podloží původních hlinitopísčitých náplavů a smetí stojí stovky domů, které se mohou při velkých povodních rovněž rychle stát stavební sutí.

Z dávné pražské krajiny se nejlépe zachovaly některé vyvýšeniny, rokle, lesy a úseky vodních toků, avšak jen málo z nich lze označit za skutečně původní. Také naprostá většina chráněných území v Praze a jejím okolí je výsledkem tisíce let trvajícího vlivu člověka, jak to ostatně platí pro větší část tzv. civilizovaného světa. Přesto je nutno i tato postupným vývojem vzniklá území chránit jako banku genetických informací a doklad koexistence přírody a člověka. A to tím více, čím silněji se projevuje vliv technické společnosti, který může vyústit až do úplného zničení všech dochovaných částí krajiny a přírody.

                             JB

Posvícení

Posvícení  se podle legendy slavilo již na počest vysvěcení chrámu krále Šalamouna v Jeruzalémě. Král Šalamoun spojil svěcení chrámu s velkou hostinou a každoročně hostinu uspořádal znovu. Od Židů převzali tradici křesťané. V Čechách pochází první zpráva o posvícení z doby sv. Václava. Výraz posvícení je odvozen z posvěcení (kostela, kaple) je to  výroční slavnost konaná na památku posvěcení kostela. Podzimní posvícení se vžilo jako jedna s  oslav ukončení sklizně. V Čechách se slavnost nazývala posvícení, na Moravě hody. Dříve se slavilo téměř v každé farnosti v jinou dobu. Lidé chodili do okolních obcí, aby navštívili své příbuzné a přátele, zároveň si však mohli přivydělat prodejem různého zboží . Císař František Josef II. vydal r. 1787 nařízení, kterým chtěl oslavy sjednotit a stanovil termín na "neděli po svátku svatého Havla". Třetí neděli v říjnu se tak slavily tzv. "císařské hody" nebo také "havelské posvícení". Každá obec však přesto pořádala ještě svoje posvícení - výroční slavnost v neděli před svátkem světce, jemuž byl zasvěcen místní kostel. Svátky jsou spojeny s hodováním dobrého jídla, pití, zábavou a odpočinkem po tvrdé práci.
   
V Klecanech se bude konat Havelské posvícení dne 19. 10. 2008

Do Klecan dorazily múzy...

Tohoto podivudohdného úkazu jsme byli svědky v sobotní podvečer, dne 27. září. Na romantickém a veřejností téměř zapomenutém místě, v parku našeho slavného spoluobčana pana Třebízského, se tentokrát děly divy... I on zajisté s uspokojením a  s mladistvým šibalským úsměvem ze svého vyvýšeného místa po očku pozoroval nevídané divadelní
představení. Hru O Romeovi a Julii a co si o tom myslí bard Karel Čapek, kterou jako svou premiéru předvedl klecansko-řežský divadelní sbor Lorda Ochota. Vášnivý příběh pana Shakespeara a střízlivý dovětek pana Karla Čapka, nevšedně zpracován Jiřím Koktanem a Evou Stanislavovou, byly skvělým podkladem pro divadelní hru mladých umělců. Pod zkušenou režisérskou taktovkou Evy Stanislavové soubor dokázal strhnout svým zanícením i uměleckými kvalitami, nasazením i technickou dokonalostí. Něžná Julie – Pavla Benešová i dramatický odhodlaný Romeo – Alena Němcová, čerstvá a jiskřící chůva – Zdenka Lemonová,  bojovní Kapuleti, Monteci, hrabě Lorenzo i Paris, Tybald i vévoda Veronský, zanícený Mercucio i Benvolio, ti všichni  rozehráli hru plnou vášnivé lásky i tragického skonu, zápasu dvou milenců ve vleklé a nesmyslné při jejich předků. Promyšlené  výstupy působily lehce a přirozeně, jako by se jednotliví herci pro své role již narodili. A tak publikum místy ani nedýchalo, aby si tu vzácnou chvíli vychutnalo a prožilo znovu příběh věčně pravdivý. Překrásné, bohaté kostýmy i celková výprava nešetřily na vtipu i jemné ironii. Divadelní představení bylo podmanivě doprovázeno  hudební skupinou Klenota, pod vedením paní Blanky Laurychové. Venkovní prostor dokonale ozvučil mistr zvuku Ing. Pavel Hejč. Všem tedy veliké díky!

Po dlouhé, předlouhé době dorazily do Klecan múzy... Tak ještě chvilku v tichu vychutnávejme tu chvíli, než se zase za svitu měsíce a loučí, v doprovodu malých Amorků, vzdálí...
                       
                        Dagmar Kapustová

 

 

Zprávy ze sportu

Fotbalové soustředění
Předposlední prázdninový týden se zúčastnilo fotbalové mužstvo žáků TJ Sokol Klecany pod vedením trenérů Vládi Apltauera , Honzy Černého a Vítka Rabiňáka, soustředění v Soběšíně na břehu řeky Sázavy. Letos si kluci oproti loňskému roku prodloužili soustředění ještě o jeden den. Po menších komplikacích s odjezdem, kdy autobus dorazil na místo srazu o několik desítek minut později, jsme dorazili na nedělní večeři do Masarykova tábora. 

Po večeři proběhlo ubytování ve třech velkých chatkách a následovala rekognoskace terénu ve smyslu přítomných dívek v táboře. Ihned po příjezdu bylo jasné, že kluci budou mít o zábavu postaráno, protože stejný termín a místo si pro svoje soustředění  vybraly i holky ze ZUŠ Český Brod – taneční obor.

Počasí nám přálo, a tak se dalo každý den tvrdě trénovat na fotbalovém hřišti v Soběšíně, které jsme si na celý týden pronajali. Každý den bylo nutné překonat s celým mužstvem cca 3 km vzdálenost mezi táborem a hřištěm, což nám značně ulehčoval Honza Černý se svým autem alias „friťákem“.  Díky Honzovi a jeho schopnostem nacpat do auta rekordní počet fotbalistů, jsme mohli jezdit na hřiště dopoledne i odpoledne. Kluci každý den pilně trénovali, v táboře pak využívali možnosti hrát všemožné hry s míčem na hřišti přímo v blízkosti chatek  a večer zase patřil vycházkám za holkami. Honza s tanečnicemi domluvil hodinu strečinku, a tak se ve čtvrtek před obědem kluci připravovali na odpolední přátelský  zápas pořádným protahovacím cvičením. Holky ještě netušily co je čeká, hlavně když se kluci na jejich cvičícím koberci všichni zuli ze svých tenisek. Pak ale přišla pořádná zabíračka, kluci hekali a holky se dobře bavily. Po obědě jsme v jídelně při poledním klidu společně fandili Báře Špotákové a pak jsme vyrazili na přátelské utkání s fotbalovým oddílem Rataje nad Sázavou. Zápas byl poměrně vyrovnaný a skončil 4:3 ve prospěch našich kluků. Večer jsme ještě všichni absolvovali noční bojovku v režii tanečnic. Našli se i tací, kteří za žádnou cenu do lesa v noci nechtěli vkročit.

Kluci na oplátku připravili pro tanečnice strašidelný návrat z nočního lesa, protože se rozmístili na možná i nemožná místa po táboře a pořádně holky vylekali. V pátek proběhl ještě poslední trénink na hřišti a po obědě jsme vyrazili do Klecan k maminkám.

Paní kuchařky se stejně jako vloni výborně staraly o naše prázdná bříška a vařily samé dobroty. Během týdne se podařilo uspořádat  i táborovou svatbu mezi fotbalistou a tanečnicí, měli jsme táborák a spoustu dalších zážitků. Celý týden byl moc fajn a nezbývá než doufat, že kluci budou úspěšní v mistrovských zápasech v nastávající fotbalové sezóně.

                            dh-

Aktuální informace o dění ve fotbalovém klubu, pozvánky na nejbližší utkání, nejčerstvější výsledky všech utkání naleznete na www.sokol.klecany.cz nebo přímo v informačním centru na fotbalovém hřišti (v přilehlé restauraci).

Výsledky Cyklistického závodu do vrchu 27.9.2008

Kategorie:
Nejmladší – děvčata 
          
1. Kateřina Hlaváčková, 0:33:52   
2. Pavlína Kuchařová, 0:35:82

Nejmladší – chlapci
1. Daniel Kubiš, 0:32:40
2. Adam Košatský, 0:33:93
3. Matouš Fafek, 0:43:57
4. David Sýkora, 0:46:61

Školáci – děvčata
1. Klára Košatská, 0:42:26
2. Kateřina Kubišová, 0:43:70
3. Veronika Šimonová, 0:51:39
4. Andrea Stanislavová, 0:58:10

Školáci – chlapci
1. Jakub Stanislav, 0:38:02

Junioři – chlapci
1. Michal Seemann, 4:55:78
2. Josef Koktan, 5:53:07

Dospělí – muži
1. Přemek Kuchař, 2:26:02
2. Ivo Hlaváček, 3:12:00
3. Václav Šuser, 3:20:65
4. Jaroslav Ernest, 3:28:41
5. David Seemann, 3:31:63
6. Jiří Kodet, 4:29:70

Klecanský běh do schodů

27.9.2008 se konal druhý ročník běhu do schodů, účastnilo se 20 dětí a 14 dospělých.

Uvádíme 6 nejrychlejších časů :

Kubiš Pavel        0:18    
Holub Jan         0:18
Hurský Marek         0:18
Sýkora Tomáš        0:20
Brázda Jiří        0:20
Blail Lukáš        0:20

S časy ostatních se můžete seznámit na internetových stránkách města.

Vítězům gratulujeme, poraženým fandíme a účastněné obdivujeme. Trénujte na příští rok, ať je účast co největší.

Hezký podzim přejí skauti z Klecan

Naši říjnoví jublanti

Knor Jiří(72), Peroutková Marie (82), Drastilová Věra (74), Rudolfová Libuše (76), Kyncl Jiří (71), Čapka Jan (81), Vybulka Miroslav (82), Stanislavová Anna (73), Dočekalová Jarmila (71), Brávník Karel (83), Harant Jindřich(81), Stránský Josef (76), Šimek František (73), Šturma Karel (85), Osadchykh Nina (74), Savková Anna (70), Horáková Jaroslava (83), Hančl Jaroslav (81),

 


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.