Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Školství ~ Školská rada ~ Zápis z jednání Školské 30. května 2012

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Zápis z jednání Školské 30. května 2012

Zápis z jednání Školské rady ze dne 30. května 2012

Základní škola a Mateřská škola Klecany

Přítomni: 

za pedagogický sbor :            Bronislava Bendová, Zuzana Kulštrunková, Eva Staňková,

za zřizovatele:                        Bc. Klára Kumštová, Mgr. Filip Kadlec Dr., Martin Křemen

za rodiče :                   Markéta Kubíčková, Ivana Makovičková, Mgr. Stanislav Skala

host :                           Mgr. Vladimír Lacina, ředitel školy


Schůze Školské rady (dále jen ŠR) byla zahájena v 18:00 hod.

Školská rada se poprvé sešla v novém složení.

1. Jednací řád

Školská rada schválila svůj jednací řád.

( 9 HLASŮ PRO )

 

2. Volba předsedy a místopředsedy

Předsedou školské rady byl zvolen pan Filip Kadlec. Místopředsedou pan Stanislav Skala.

( 9 HLASŮ PRO )

 

3. Seznámení s kompetencemi ŠR

Předseda ŠR seznámil radu s jejími kompetencemi dle právních předpisů.

Na činnost školských rad se vztahují ustanovení § 167 a § 168 školského zákona:

Funkční období členů školské rady je tři roky, ale u jednotlivých členů může skončit i před uplynutím funkčního období, např. vzdáním se funkce, dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníku přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem školy.

Kompetence školské rady (nové od 1. ledna 2012 písm. i) a j)

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní  řád a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a stř. školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení  řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na odvolání ředitele,

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

4. Školní řád

Pan ředitel předložil radě novou verzi školního řádu. Rada projednala připomínky jednotlivých členů k tomuto dokumentu a po diskuzi odsouhlasila závěrečné znění.

            ( 9 HLASŮ PRO )


5. Informace ŠR na internetových stránkách školy

Na internetových stránkách školy chybí informace o činnosti školské rady (jsou na stránkách zřizovatele). Členové rady se shodli, že by bylo vhodné stránky v tomto směru aktualizovat.

Pan ředitel bude kontaktovat správce školních stránek. Bude vytvořena zvláštní sekce pro školskou radu, kde budou zveřejňovány informace o její činnosti. Praktickým řešením by byl přímý přístup pověřeného člena školské rady.

 

6. Bezpečnost v areálu školy

Pan ředitel informoval ŠR o připravovaných organizačních změnách v přístupu do ZUŠ a školního hřiště.  Členové ŠR diskutovali o možnostech zlepšení zabezpečení areálu školy, který je dlouhodobě volně přístupný pro kohokoli.

Pan ředitel konstatoval, že bohužel vzhledem k současnému provoznímu stavu nevidí další možnosti pro opatření. Bez velké investice do ZŠ ( propojení jednotlivých pavilónů, dostavba vchodu, atd.) není uzavření areálu možné.

 

7. Informace o rizicích spojených s připravovanými  stavebními pracemi v areálu školy.

Zástupce rodičů pan Skala informoval ostatní členy školské rady (zejména zástupce zřizovatele) o rizicích spojených s materiály s obsahem azbestových vláken v areálu školy. Jedná se o eternitové střechy nad chodníky spojujícími jednotlivé pavilóny ZŠ a dále o azbestocementové desky ve stěnách budov MŠ (viz stavebně technický průzkum z roku 2010 v příloze tohoto zápisu). V případě jakýchkoli stavebních prací s těmito materiály hrozí riziko uvolňování azbestových vláken do ovzduší. Zřizovatel požádal o dotaci na zateplení školy. Podle dostupných informací se zatím v projektu zateplení školy s těmito riziky nepočítá. Zpracovatel projektu Ing. Pavel Švíbek poskytl pouze informaci, že se projekt týká jen objektů pavilónů školy a nikoli okolních stavebních objektů s odkazem na řešení této problematiky formou smluvních podmínek s dodavatelem stavby a kontrolní činností stavebního dozoru. Dle názoru zástupce rodičů se však se stříškami bude muset manipulovat (viz. foto v příloze zápisu).

Na žádost pana Skaly zaslané dne 25.4.2012 o poskytnutí částí projektu obsahujících konkrétní informace o zásadách organizace výstavby (dle bodu E, přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb), dále o úpravách z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob ( písm. d technické zprávy projektu)  a o stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (písm. h TZ) projektant již nereagoval. Dále bylo požádáno o poskytnutí výkresové části projektu s celkovou situací stavby a zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště. Tento materiál také nebyl poskytnut.

Pan starosta je o všech těchto skutečnostech  informován a hledá řešení.

Vzhledem k závažnosti rizik Školská rada využívá možnosti dané Školským zákonem dle § 168, odst. 1 h) a podává formální podnět zřizovateli školy. Dokument je přílohou tohoto zápisu.

            ( 9 HLASŮ PRO )

8. Obnovení činnosti SRPŠ

Zástupci rodičů byly diskutovány možnosti obnovení činnosti SRPŠ nebo obdobného subjektu, který by spolupracoval se školou při různých příležitostech. Bohužel v současné době nejsou zvoleni  ani důvěrníci ve všech třídách. Pan ředitel poskytne  členům Školské rady kontakty na stávající důvěrníky v jednotlivých třídách.

 

9. Termín dalšího jednání Školské rady

Termín dalšího jednání Školské rady bude cca v půlce října nebo dříve podle potřeby.

            ( 9 HLASŮ PRO )

 

Přílohy:

1. Podnět zřizovateli

2. Stavebně technický průzkum objektů MŠ na výskyt azbestu

3. Fotografie eternitových stříšek dokumentujících současnou erozi materiálu a vzdálenost od fasády objektů

 

V Klecanech dne 30.5.2012.

Zapsal Mgr. Stanislav Skala.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.