Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Školství ~ Závěr inspekční zprávy z 3/2005

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Závěr inspekční zprávy z 3/2005

Celou zprávu z inspekce ZŠ a MŠ Klecany, která proběhla ve dnech 16., 17., 18., 21. a 22. březen 2005, si můžete přečíst zde.

Připomínky a vyjádření vedení školy k obsahu inspekční zprávy si pak můžete přečíst zde.

Personální podmínky vzdělávání

Personální podmínky školy jsou negativně poznamenány chybějícími funkčními kontrolními mechanismy a nedostatečnou komunikací mezi jednotlivými součástmi školy i jednotlivými pracovníky. Práce metodických orgánů postrádá kontrolní a metodické aspekty. Ve vzdělávání a metodickém vedení pedagogických pracovníků ZŠ a školní družiny chybí analýza stávající úrovně výchovně-vzdělávacího procesu a z ní pak vyvozené účinné odstraňování nedostatků a naplňování cílů zvoleného vzdělávacího programu. Poznatky získané při DVP se ve sledované výuce projevily pouze minimálně. Zájmové vzdělávání zajišťují pracovnice bez vzdělání pedagogického směru. I přes tento fakt pracují na novém školním vzdělávacím programu, ale bez návaznosti na vzdělávací program školy, neboť jeho konkrétní příprava ještě nezačala. Učitelky MŠ i přes částečnou absenci odborné kvalifikace zajišťují ve spolupráci s provozní zaměstnankyní velmi dobré naplňování vzdělávacích cílů – realizaci Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ. Osobnostní i odborné schopnosti včetně cílené snahy vedoucí učitelky jsou zárukou postupného zvyšování kvality činnosti MŠ. Také další vzdělávání v oblastech nově přijímaných programových materiálů, které bylo v minulých letech opomíjeno, má výrazně pozitivní vliv na účinnost výchovně-vzdělávacího procesu. Organizačně je provoz MŠ dobře zajištěn, zařízení pružně reaguje na změnu právní formy a nové organizační uspořádání. Informační systém vyhovuje aktuálním potřebám a provozu.

Materiální podmínky vzdělávání

Škola poskytuje svým žákům dostatečné prostorové zázemí. K relaxačním aktivitám žáků slouží venkovní prostory se sportovním vybavením. Negativem je značně zanedbaný stav vnitřního vybavení pavilonů (zejména na II. stupni) i nedostatečná inovace materiálního zázemí sledovaných předmětů. Každodenní provoz školy je komplikován chybějícími kvalitně vybavenými odbornými pracovnami a zabezpečenými šatnami, chybějícími prostory pro pedagogy a špatnou dostupností pomůcek i didaktické a výpočetní techniky. Pro zájmové vzdělávání jsou vytvořeny dostatečné prostorové podmínky, ale chybí odpovídající materiální vybavení a finanční zajištění činností. Materiálně-technické zdroje MŠ umožňují plnit stanovené záměry školního vzdělávacího programu. Věcné prostředí poskytuje dobré zázemí pro získávání praktických dovedností a poznatků vlastní zkušeností.
Celkově v této oblasti chybí dlouhodobá konkretizovaná koncepce údržby a rozvoje materiálního zázemí celého subjektu včetně, alespoň rámcové, ekonomické analýzy.

Průběh a výsledky vzdělávání

Od poslední inspekce došlo v této oblasti v ZŠ k mírnému zhoršení. Kvalita výchovně-vzdělávací činnosti v ZŠ je negativně ovlivněna nedostatečně realizovanými kontrolními mechanismy. Není plněn učební plán a osnovy zvoleného vzdělávacího programu. Žáci zařazení ve speciální třídě jsou vzděláváni podle Vzdělávacího programu zvláštní školy, i když ani u jednoho z nich není prokázána mentální retardace. Nevhodná organizace vzdělávací činnosti (8. a 9. ročník – spojování, speciální třída – spojeny 4 ročníky I. a II. stupně v jedné třídě) a selhávající kontrolní mechanismy negativně ovlivňují kvalitu výuky. V hospitovaných hodinách převažovaly frontální postupy, chyběl prožitek, činnostní učení, individuální přístup k žákům integrovaným i rozvíjení schopností žáků nadaných. Žáci nebyli k učení dostatečně motivováni, část hodin byla výrazně poznamenána kázeňskými problémy a špatnou organizací práce. Chyběla podpora výuky didaktickou a výpočetní technikou, odbornými i názornými pomůckami. Systém sebeevaluace školy není vypracován. Zájmové vzdělávání pozitivně ovlivňuje rozvoj osobnosti žáka, jeho komunikační dovednosti, vzájemné respektování, sebeúctu, zdvořilostní a další sociální návyky, poskytuje dostatek prostoru také pro sportovní a relaxační činnosti. Průběh a výsledky vzdělávání ve sledovaných předmětech i v zájmovém vzdělávání byly celkově hodnoceny jako průměrné. Kvalita sledované pedagogické činnosti i její výsledky v MŠ jsou na velmi dobré úrovni. Pozitivně je ovlivňována postupným zaváděním transformačních změn integrovaného činnostního a prožitkového učení včetně citlivého vztahu k individualitě dítěte. Průběhové výsledky výchovně - vzdělávací práce byly zjištěny jako velmi dobré v oblastech postojů k učení, vzájemných vztahů, uznávaných hodnot i konkrétních výkonů dětí. Vnitřní klima celé školy je podnětné, motivuje děti k příznivým společenským vztahům a zájmu o pedagogický program. Kvalita výchovně-vzdělávací práce i průběžných výsledků má od poslední inspekce v roce 1999 rostoucí tendenci. Nejvýraznější kvalitativní vzestup byl zaznamenán v oblasti řízení, v plánování a naplňování výchovně-vzdělávacích programů.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.