Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Studie č. 1

CENA PETRA PARLÉŘE

TEXTOVÁ ZPRÁVA

a. Zásady řešení území v širších souvislostech

Řešení území se nalézá v intravilánu obce a soustředí se tedy výhradně na obec samou. V širších souvislostech řeší dopravní komunikaci mezi Prahou a Klecánky. Navrhuje její vhodné začlenění do kvalitního veřejného prostoru města a soustředí se na prostory, které tuto komunikaci lemují.

b. Stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení, zejména funkční náplně a urbanistických vazeb, vztahu k územnímu plánu, naplnění soutěžních podmínek

Navrhované řešení kultivuje a regeneruje současný stav území, funkce jednotlivých ploch zůstávají zachovány. Navrhované řešení je v souladu s územním plánem, soutěžní podmínky jsou naplněny.

 

c. Zdůvodnění zvoleného architektonicko urbanistického řešení

Veřejné prostory v Klecanech jsou pro nás městským interiérem, který je stejně jako interiér bytu, složený z rozmanitých prostorů s rozdílnou funkcí a charakterem. V řešeném území jsme navrhli systém osmi rozdílných míst metaforicky pojmenovaných jako místnosti v bytě.

„Vstupní hala“ našeho bytu se nachází v severní části řešeného území, na hlavní příjezdové komunikaci od Prahy, na které se nachází i hlavní autobusová zastávka. Jedná se o prostor vymezený zámkem, kostelem Nanebevzetí Panny Marie, budovou fary a zdravotním střediskem. Změnou charakteru tohoto místa z parku na náměstí vytváříme reprezentativní prostor při průjezdné komunikaci. V návrhu respektujeme stávající kompoziční propojení kostela a fary a jeho účinek se snažíme podpořit nově navrženými terénními úpravami. Terén v okolí původní cesty je srovnán do roviny a výškový rozdíl mezi silnicí a cestou je vyrovnán dvěma vyrovnávacími schodišti a zatravněnými terasami se zpevněnými hranami, které mohou sloužit k sezení při čekání na autobus. Dominantou prostoru je socha Ukřižovaného umístěná na novém podstavci.

Za účelem zvýšení nedostatečné kapacity parkovacích míst u zdravotního střediska je navržena „garáž“ s 22 parkovacími místy ve dvou výškových úrovních.

 


Na prostor reprezentativního vstupního náměstí navazují „terasy“. Jedná se o prostor svahu pod kostelem, který je rozčleněn systémem teras a čtveřicí schodišťových ramen.

 

Podél zdi kostela je nově navržena vyhlídková plošina. Na terasy navazuje v zadní části „ložnice“. Je to intimní prostor s dvojicí lip, lavičkou a nově umístěnou sochou Jana Nepomuckého. Park Třebízského „herna“ jsme doplnili o amfiteátr a propojili ho s náměstím. V horní části u silnice je rozšířená plocha chodníku, která může sloužit jako doplňkový prostor k pořádání trhů nebo kulturních akcí. Socha V.B. Třebízského je přemístěna do dominantní polohy na terasu parku pod kostelem.

Severozápadní vstup na náměstí „kuchyň“, v němž se dnes nachází tři pohostinství, jsme doplnili o kašnu s pítkem. Naší snahou je tento prostor zvelebit, zamezit parkování vozidel a vytvořit tím prostor pro venkovní zahrádky.

Hlavní „obytný prostor“ náměstí je jasně půdorysně vymezen dlažbou a patníky. Dominuje mu nový objekt společenského domu při jižní straně náměstí a vodní tok při severní straně náměstí. Společenský dům se skládá ze dvou objektů: větší obsahuje universální sál, který je možné otevřít a propojit tak prostor sálu s náměstím. Vnitřní prostor je převýšený s ochozem a je vhodný k pořádání promítání i sportovních nebo společenských akcí. Druhý objekt je třípodlažní. V přízemí je menší kavárna se sociálním zázemím, které může při akcích na náměstí sloužit pro veřejnost. V patrech se nacházejí učebna a klubovna vhodné pro pořádání kroužků nebo menších. Oba objekty jsou propojeny technickým suterénem. Tato dvojice budov je doplněna třetím objektem, který slouží jako autobusová zastávka s integrovaným  novinovým stánkem. Dále je zde místo pro kontejnery pro tříděný odpad.  „Dětský pokoj“ je v místě původní požární nádrže. Je zde nově navrženo dětské hřiště a malá vodní plocha, která pokračuje vodním tokem na náměstí.

d. Zhodnocení přínosu navrženého řešení

Přínos navrženého řešení spočívá v kultivaci veřejného prostoru, jeho zpřehlednění a zkvalitnění. Cílem je scelit vymezené prostory, které v současnosti působí chaoticky a různorodě. Odstraněním náletové zeleně z prostoru parků navracíme jejich městotvornou funkci. Městského charakteru veřejných prostor rovněž docilujeme použitím kvalitních tradičních materiálů.  

 

pohled severní

 

pohled východní 

 

pohled jižní  

e. Informace o tom jak byly naplněny požadavky zadání

ad. 1. Město Klecany
Návrh nepočítá s nutností zasahovat do vzhledu budov, které přiléhají k náměstí a parkům. Předmětem řešení je výhradně plocha náměstí a parků, které jsou majetkem města.

 


ad. 2. Řešení komunikací a parkování
Návrh jasně vymezuje obslužné motorové komunikace směrem do Klecánek a hlavní komunikaci po Klecanech. Podél těchto silnic jsou nově navrženy chodníky. Prostor náměstí nabízí pochozí plochu s vyloučením průjezdné dopravy. Podél náměstí je navrženo 42 parkovacích míst, předpokládáme, že 14 z nich bude využíváno pouze příležitostně. Stání jsou rozmístěna na hraně pochozí plochy, od které jsou oddělena patníky. Prostor náměstí je možné využívat pro konání společenských akcí, včetně pořádání přehlídek veteránů. V těchto situacích lze uvažovat o nájezdu automobilů na náměstí. Dalších 22 nových parkovacích stání je zbudováno u zdravotního střediska.

Místo pro kontejnery na tříděný odpad je zachováno na náměstí a je integrováno do nově navrženého objektu.

Zastávka autobusu na náměstí je navržena jako průjezdná s se zálivy na obou stranách silnice do Klecánek. Přístřešek ve směru do Klecánek integruje novinový stánek.

Ad. 3. Zeleň
Většina vzrostlých zdravých stromů na náměstí zůstává, zároveň navrhujeme výsadbu nových stromů vymezujících a definujících prostor náměstí.

Pomník padlým obětem I. a II. Světové války se přesune do nové polohy na náměstí, nedaleko svého historického umístění u silnice do Klecánek, na nároží roh k městskému úřadu. Nová dominantní poloha pomníku označuje vstup do náměstí směrem od Prahy.

Ad. 4. Kulturní funkce náměstí
Návrh posiluje charakter náměstí jako důležitý shromažďovací prostor ve městě. Za tímto účelem je jasně vymezena plocha s vyloučením dopravy. Ke kulturní funkci náměstí významně přispívají i nové objekty společenského domu a kulturního sálu. Hmotové řešení umožňuje optickou propojenost mezi náměstím a ulicí Do Klecánek a zároveň rozdělení náměstí na část převážně komunikační – je zde autobusová zastávka a část reprezentativní – hlavní vchod do společenského domu.

Ad. 5. Vybavení náměstí
Náměstí je vybaveno mobiliářem, jsou to lavičky, pouliční osvětlení, patníky, stojany na kola a odpadkové koše. Významným prvkem na náměstí je vodní kanál, který zejména v létě zvyšuje kvalitu pobytu na náměstí. Novinový stánek je umístěný v dolní části náměstí u autobusové zastávky.

Ad. 6. Ozvláštnění náměstí
Náměstí je ozvlástněno vodním kanálem, který zároveň tvaruje stoupající terén směrem k severní frontě náměstí . K ozvláštnění přispívá i netradiční tvarování navrhovaných objektů. Vykácením přerostlých stromů ve svahu pod kostelem se náměstí vytvoří rovněž nová dominanta – působivý pohled na kostel.

Ad. 7. Požární nádrž
Malá část původní požární nádrže je ponechána jako vodní plocha, ze které vede vodní kanál na náměstí. Na zbylé části je navrženo dětské hřiště.

Ad. 8. Parky nad náměstím
Park Třebízského je nově upravený, je v něm vytvořen prostor amfiteátru. Ze severu od silnice je rozšířena plocha, která může příležitostně sloužit k pořádání trhů nebo kulturních akcí. Park a náměstí jsou propojeny novým schodištěm.

Park pod kostelem je doplněn o nová schodiště. Ve střední a horní části svahu jsou umístěny vyhlídky.
Park u fary je celkově rehabilitován, tak že dává vyniknout reprezentativním budovám, které ho vymezují. U zdravotního střediska je nově vybudováno 22 parkovacích stání.
    

 Zpravovali: Ing. arch. Klára Viceníková, Ing. Ladislava Čížková, Ing. arch. Jana Zdráhalová PhD. a Ing. arch. Irena Boumová

 
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.