Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Informace z Města a MěÚ ~ Strategický plán města ~ 3. Návrhová část - pokračování 2

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

3. Návrhová část - pokračování 2

 

Název projektu:18) Cyklotrasy, cyklostezka, In-line, pěší
Nositel projektu
(garant)35 Město Klecany
Předpokládaná realizace
v letech
20082009
2010
2011
2012
2013
20142015
2016
     x x x  
Odhad nákladů (Kč)
v jednotlivých letech
    70 tis.1,0 mil.1,0 mil.  
Náklady (Kč) celkem2,07 milionů + podle získaných příspěvků
Zdroje financováníRozpočet města, příspěvky z různých fondů, nadací apod.
Popis projektuProjekt tras nemotorové dopravy na k.ú. Klecany
Realizace trasování, značení a úprava povrchů tras, stezek, pěšin
Mobiliář, opravy drobných staveb, případně dětské hřiště
Cílová skupinaObčané i návštěvníci Klecan
Možnosti dotacíVýzva ROP Středočeského kraje, oblast dopravy a cestovní ruch, 1.1 Regionální dopravní
infrastruktura
PoznámkaPodpora infrastruktury (ubytování, pohostinství, občerstvení) a marketingu Klecan

 

Název projektu: 
19) Obnovitelné zdroje energie
Nositel projektu (garant)Město Klecany
Předpokládaná realizace
v letech
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
    x x x  x
Odhad nákladů (Kč)
v jednotlivých letec
    15,0 mil.
10,0 mil.
10,0 mil. 15,0 mil.
Náklady (Kč) celkem 50,0 miliónů
Zdroje financováníRozpočet města, příspěvky z různých fondů, nadací apod.
Popis projektuVyužívání alternativních zdrojů energie – zpracování projektů odbornými společnostmi s cílem
nejvhodnějších snížení energetických náročností budov patřících městu tj. ZŠ a MŠ, Hasičská
zbrojnice, Městský úřad, pošta, bývalá Klecanka a další objekty města i nově vzniklé, aby jejich
provozní náklady byly pokud možno co nejnižší
Cílová skupinaObčané Klecan
Možnosti dotacíOperační program MŽP Životní prostředí, prioritní osa 4
Poznámka  

 

Název projektu:
20) Revitalizace prostoru kasáren
Nositel projektu (garant)Město Klecany
Předpokládaná realizace
v letech
20082009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
     xxx x
    30,0 mil.10,0 mil.10,0 mil. 35,0 mil.
Náklady (Kč) celkem85,0 miliónů
Zdroje financováníVlastní zdroje, dotace, sponzorské dary
Popis projektuPři revitalizaci kasáren zachovat co nejvíce perspektivních dřevin. Dále je potřeba sanovat
bývalé nádrže PHM (3*) a staré stání pro vozovou techniku, zlikvidovat tesko domy, zbudovat
přeložky inženýrských sítí, odpojit Horní kasárna od sítí a celkově revitalizovat prostor bývalých
kasáren
Projekt bude dále rozpracován na základě podrobnější studie, která bude upravovat budoucí
využití lokality
Cílová skupinaObčané i návštěvníci Klecan
Možnosti dotacíNa parkové úpravy-
Operační program MŽP Životní prostředí, Prioritní osa 6, Oblast podpory 6.5 Podpora
regenerace urbanizované krajiny
ROP NUTS 2 SČ, Prioritní osa 3 – Integrovaný rozvoj území, 5.3 Oblast podpory 3.3 – Rozvoj
venkova, revitalizace brownfields
Poznámka 

 

Název projektu:21) Revitalizace potoka, retenční nádrže
Nositel projektu (garant)Město Klecany
Předpokládaná
realizace v letech
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
      x   
Odhad nákladů (Kč)
v jednotlivých letech
     5,0 mil.   
Náklady (Kč) celkem5,0 miliónů + podle získaných příspěvků
Zdroje financováníRozpočet města, příspěvky z různých fondů, nadací apod.
Popis projektuStabilizace koryta potoka nad ČOV a proklestění a údržba přilehlé zeleně
Retenční nádrže: úprava mokřadu, případné vybudování suchého poldru
Cílová skupinaObčané Klecan
Možnosti dotací
Operační program MŽP Životní prostředí, Prioritní osa 6, Oblast podpory 6.4 Optimalizace
vodního režimu krajiny
Poznámka 

 

3.6 Příprava a sestavení akčních plánů

Sestavení akčních plánů

Pro postupnou realizaci strategického plánu budou vypracovávány akční plány. První akční plán je vypracován pro léta 2009 - 2010, další akční plány budou aktualizovány  vždy s jednoletým posunem.

Akční plán je nástroj operativní povahy, sloužící k jednoznačnému vytýčení projektů, které se s vysokou mírou pravděpodobností budou realizovat. Projekty by měly vycházet ze schváleného Strategického plánu rozvoje města Klecany pro období 2008 – 2020 a měly by mít jednoznačně definovaného nositele a další náležitosti nutné pro efektivní řízení města.

Proces přípravy a realizace aktivit Příprava a realizace projektů v rámci Strategického plánu probíhá v následujících fázích:

1. Návrh projektu
2. Posouzení návrhu projektu
3. Výběr projektů do akčního plánu
4. Realizace projektu
5. Monitoring projektu

ad 1. Návrh projektu

Návrhy, případně koncepty projektů, které budou naplňovat cíle Strategického plánu, budou průběžně vznikat zejména v rámci činnosti města (zastupitelstva, rady, komisí, aj.), dále v rámci komunitních aktivit jako reakce na nabízené dotační tituly (kraje, státu, EU) či jinými způsoby. Návrhy projektů bude shromažďovat vybrané městské pracoviště (odbor).

Návrhy projektů budou vypracovány ve struktuře položek akčního plánu, tedy

• Název aktivity (projektu) + stručný popis

Strategický plán rozvoje města Klecany

• Nositel projektu a kontaktní osoba
• Termín realizace
• Finanční náklady (Kč)
• Zdroje financování
• Cílové skupiny

Všechny navržené projekty musí přispívat k stanoveným cílům Strategického plánu, zejména k naplnění globálního cíle a specifického cíle priority a spadat obsahově alespoň do jednoho opatření.

Vedení MěÚ, respektive jím pověřený koordinátor, vyzve partnery v dostatečném předstihu před přípravou rozpočtu města k podávání návrhu projektů do akčního plánu na další rok, popřípadě k aktualizaci již stanovených projektů v zásobníku projektů.

Osloveni budou zejména tito partneři:

• zastupitelé,
• MěÚ,
• komise,
• příspěvkové organizace města,
• neziskové organizace,
• zástupci podnikatelů,
• ostatní zájemci.

Zásobník všech předložených projektů setřídí dle priorit a opatření osoba pověřená jeho vedením.

Nerealizované projekty z minulých let

Do zásobníku projektů jsou vloženy také projekty, které z různých důvodů nebyly realizovány v minulých letech, a také projekty, jejichž realizace je víceletá a pokračuje. I u těchto projektů je potřeba revidovat, jakým způsobem přispívají k plnění cílů strategického plánu. Naopak již zrealizované projekty jsou ze zásobníku projektů vyjmuty.

Strategický plán rozvoje města Klecany

ad 2. Posouzení návrhu projektu

Prvotní formální posouzení návrhů projektů provede pověřená osoba, pro případná doplnění kontaktuje nositele projektu. Vedení města, respektive pověřená osoba, také provede předběžné vyhodnocení vyváženosti souboru projektů v jednotlivých problémových oblastech, prioritách a opatřeních.

Zásobník projektů včetně tzv. shortlistu projektů (v shortlistu jsou obsaženy projekty, které jsou navrženy k realizaci na daný rok) je poté předložen k posouzení Komisi strategického plánu.

Komise strategického plánu projedná jednotlivé projekty. Je-li potřeba, vyžádá si Komise strategického plánu odborné posudky (MěÚ, komisemi města nebo externím konzultantem).

ad 3. Výběr projektů do akčního plánu

Za výběr projektů a sestavení akčního plánu zodpovídá Komise strategického plánu. Klíčovými kritérii při posuzování, zda bude projekt zařazen do akčního plánu a vybrán k realizaci v následujících dvou letech, jsou:

• dostupnost zdrojů financování
• časová priorita
• garant realizace, který

Nejvýznamnějším parametrem zařazení projektu do akčního plánu je dostupnost zdrojů financování, tedy příslib města, že na jeho realizaci uvolní peníze.

Projekty z akčního plánu jsou poté předloženy odpovědným subjektům pro přípravu rozpočtu na další rok, kteří je do návrhu zapracují.

Po schválení rozpočtu města na další rok provede vedení MěÚ finanční revizi zajištění zdrojů financování jednotlivých projektů. O výsledku informuje Komisi strategického plánu. Pokud některý projekt není zařazen do rozpočtu města, je z akčního plánu na příští rok vyškrtnut.

Vyškrtnuté projekty jsou zařazeny do zásobníku. Pokud se v průběhu roku naleznou disponibilní zdroje (úspory, dotační titul kraje, státu, EU) je projekt realizován, pokud tomu tak není, vstupuje projekt do tvorby akčního plánu na další rok.

ad 4. Realizace projektu

Projekt realizuje nositel projektu v souladu se schváleným návrhem. ad 5. Monitoring projektu O realizovaném projektu podává nositel projektu zprávu, která slouží Komisi strategického plánu k monitorování realizace celého strategického plánu.

Zprávy shromažďuje vedení MěÚ, které je souhrnně předkládá Komisi strategického plánu. Monitoring realizace projektů a celého strategického plánu jsou podkladem k hodnotícímu procesu a základním impulsem pro případnou aktualizaci dokumentu.

Financování aktivit

Protože úspěšná realizace velké části rozvojových projektů z akčních plánů bude vyžadovat finanční prostředky, které pro ně musí být získány a alokovány (nejčastěji se jedná o vyčlenění prostředků z rozpočtu města), bude výčet projektů v akčním plánu korespondovat s návrhem rozpočtu města v příslušném roce (a dalších zapojených subjektů, případně spolupracujících organizací).

Vlastní realizace strategického plánu

Vytvoření Komise strategického plánu. Odpovědnost za realizaci jednotlivých aktivit, vyhodnocování jejich realizace a přijímání příslušných opatření má městské zastupitelstvo. K tomu si zastupitelstvo vytvoří Komisi strategického plánu.

Komise se bude scházet alespoň jednou ročně. Jejími hlavními úkoly jsou:

• zpracování akčních plánů realizace strategického plánu,
• navrhování způsobu realizace rozvojových aktivit a stanovení jejich priorit,
• sledování a hodnocení realizace rozvojových aktivit,
• předkládání souhrnné roční zprávy o realizaci strategického plánu zastupitelstvu města.

Podklady pro jednání Komise strategického plánu připravuje vedení MěÚ.

Aktualizace strategického plánu

Strategický plán je živým dokumentem, který bude v tří-až čtyřletých intervalech aktualizován.

Při zásadnějších změnách ve státní hospodářské politice nebo v municipální politice, zásadních změnách v zákonech, změnách v podnikatelské sféře, při příchodu významného investora do města, při významných výstupech a podnětech vzešlých z komunitního plánování apod. bude reagováno na vzniklou situaci mimořádnou aktualizací strategického plánu i mimo stanovené intervaly jeho průběžné aktualizace.

Doporučení pro aktualizaci strategického plánu bude předkládat Komise strategického plánu.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.