Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

3. Návrhová část

 


3.1    Metodika

Základní orientace rozvoje

Strategický plán rozvoje města vymezuje a určuje základní orientaci vývoje města do roku 2020. Zároveň je strategickým dokumentem, jehož prostřednictvím bude možné ve stanoveném časovém horizontu zabezpečovat samosprávou města koordinaci těch strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují (a budou ovlivňovat) život obyvatel města Klecan. Zástupci města deklarovali strategické vize rozvoje města. Také byly identifikovány základní problémové okruhy. V jejich rámci jsou uspořádány rozvojové aktivity,  jejichž prostřednictvím bude strategie realizována. Problémové okruhy tak reflektují hlavní oblasti, které je třeba   s pomocí strategického plánu pozitivně ovlivnit. Tento vliv je zaměřen obecně na:

1.    eliminaci nežádoucích jevů, respektive trendů
2.    posílení pozitivních, respektive žádaných sfér

Předpokládá se, že negativa významným způsobem komplikují život ve městě a představují do budoucna rozhodující omezení rozvoje, případně hrozby pro tento rozvoj. Naopak nastolení a další podpora progresivních oblastí umožní jejich rozvoj, u kterého se předpokládají multiplikační efekty zasahující do dalších oblastí. Jedním z úkolů strategického plánu je definovat a popsat výše zmíněné typy sfér v životě města a hledat nejprve na obecné rovině a poté již konkrétně náměty a řešení směřující k vyváženému a udržitelnému rozvoji města. Tím budou vymezeny preferované sféry rozvoje s tím, že oblasti, které jsou vůči rozvoji města definovány jako neutrální (tj. ani jako hrozba, ani jako možnost dalšího rozvoje), řeší strategický plán pouze okrajově, většinou ve spojení s dalšími, preferovanými oblastmi.

Konkrétně se v městě jedná o:

1.    řešení existujících problematických situací (např. se jedná o špatný stav komunikací v Klecanech nebo o revitalizaci centra obce),
2.    posílení stávajících nedostačujících kapacit, které působí v rámci města problémy (např. zvýšení kapacit školských a sociálních zařízení nebo o výstavbu společenského domu),
3.    podporu pozitivních trendů, například v oblasti volnočasových aktivit a sportu
4.    vytvoření nových příležitostí zvyšujících kvalitu života ve městě (zejména revitalizace veřejných prostor, výsadba a zřizování zeleně)

Jedním ze základních kritérií pro výběr zóny nebo tématu a konkrétních intervencí – projektů je jejich udržitelnost. V rámci strategie je sledován  možný vliv realizace projektů na rozvoj města, kvalitu životních podmínek a sociální soudržnost. Cílem je rozvoj dosahující rovnováhy mezi těmito pilíři udržitelnosti.
Výběr konkrétních projektů či aktivit je následně proveden též na základě jejich efektivity a také reálnosti či realizovatelnosti.

Problémové okruhy

V rámci strategického plánu pro město byly v rámci setkání pracovní skupiny identifikovány na základě podkladů i vlastních zkušeností základní problémové okruhy.

Cíle

Nejvýznamnějším výstupem strategického plánu obecně jsou cíle a konkrétní aktivity s určením zúčastněných subjektů a předpokládaného termínu realizace. Cíle byly definovány zástupci městské samosprávy ve spolupráci se zpracovatelem strategie. V rámci logiky postupu je nezbytné, aby na vypracovaný strategický plán bezprostředně navazovala implementační fáze, aby byly stanoveny kroky vedoucí k postupné realizaci dílčích opatření podle přijatých priorit a časového určení a aby jednotlivé rozvojové aktivity byly v praxi realizovány.

Aktualizace

Strategický plán rozvoje města je pojímán jako časově i místně závislý dokument, který vychází především z reality dalšího vývoje města a jeho okolí. Jeho úspěšnost, reprezentovaná především mírou praktického naplnění navrhovaných opatření, se bude odvíjet od toho, zda zůstane vždy aktuálním dokumentem.

Aby jím zůstal, bude potřebné provádět jeho logickou a věcnou aktualizaci, a to zejména při:

•    setrvalém vývoji města, kraje a ČR v průběhu tří až čtyř let
•    dojde-li k závažným „skokovým“ změnám ve městě nebo jeho systémovém okolí, pak ad hoc
•    bezprostředně po identifikaci změn a poznání vlivů, jaké mohou pro budoucnost města mít

V průběhu zpracování aktualizace by měla být v dosažitelné míře uplatňována snaha o naplnění principu partnerství formou oslovením obyvatel města (zjištění jejich názorů a postojů).

Zapojení veřejnosti

Aplikace strategického plánu bude procesem, který představuje určitou dohodu všech aktérů ve městě. Významně ovlivní život města, neboť umožní realizovat důležité investice či jiné projekty. Proto musí být  partnerem jeho přípravy občané města. Je důležité vtáhnout je do hry již na začátku přípravy.

Princip kontinuity

Podle zjištěných informací město Klecany již podniklo určité kroky k přípravě dílčích záměrů a projektů. V rámci diskusí byly vyhodnoceny stávající podmínky a existující záměry, na které v možné míře bylo navázáno. Strategický plán je zpracován individuálně s ohledem na místní podmínky a zvyklosti v organizaci procesů a na situaci v přípravě podkladů a dokumentů.  

3.2    SWOT analýza rozvoje města

Jedním z podkladů pro další rozhodování v rámci strategie byla SWOT analýza. Analýza SWOT je jednoduchou metodou umožňující utřídit klíčové poznatky a závěry z analytického profilu. Analýza SWOT definuje čtyři skupiny položek:

silné stránky (z angl. strengths = S),
slabé stránky (z angl. weaknesses = W),
příležitosti (z angl. opportunities = O),
hrozby (z angl. threats = T).


Klasifikaci těchto skupin ilustruje následující tabulka.

Klasifikace položek analýzy SWOT

AspektyKladné aspekty
rozvoje
Záporné aspekty
rozvoje
aspekty vycházející
převážně ze současného stavu
a zevnitř území, dobře ovlivnitelné městem
 S W

aspekty vycházející převážně
z budoucího stavu a z vnějších okolností,
špatně ovlivnitelné městem

 O
T

    
Celkový aspekt rozvoje města byl rozčleněn na jednotlivé okruhy z důvodu větší přehlednosti a také proto, aby vyplynuly souvislosti týkající se jednotlivých jevů, případně procesů a jejich provázanosti v rámci jednotlivých sfér.

Finální podoba analýzy SWOT je uvedena v následujícím přehledu.

Silné stránky

•    výhodná poloha Klecan v blízkosti Prahy
•    dobrá dopravní dostupnost
•    dobře fungující veřejná doprava
•    blízkost dálnice D8
•    existence přívozu na Vltavě
•    dobrá vybavenost technickou infrastrukturou
•    přírůstky počtu obyvatel v posledních letech
•    snižující se věkový průměr populace
•    ve městě funguje škola, která slouží i pro okolní obce
•    kulturní tradice Klecan
•    sportovní tradice Klecan
•    místní památky

Slabé stránky

•    špatný stav místních komunikací
•    na řadě míst chybějící chodníky
•    řada nutných rekonstrukcí školy
•    nutno rekonstruovat zdravotnické zařízení
•    centrální prostor nemá podobu náměstí
•    zanedbané parkové plochy a další plochy ve městě
•    problémy s parkováním v některých částech města

Příležitosti

•    Klecany jsou atraktivním místem pro bydlení v zázemí Prahy
•    rozvoj sportovních a rekreačních aktivit v okolí přívozu
•    revitalizace centra města
•    revitalizace areálu bývalých kasáren
•    rozvoj sportu a turistiky (cyklotrasy, pěší trasy)
•    rekonstrukce fary jako komunitního centra
•    výstavba společenského a kulturního centra

Hrozby

•    nedostatečná kapacita MŠ, případná nedostatečná kapacita zařízení s péčí o seniory
•    záplavy na Klecanském potoce, záplavy na Vltavě
•    masivní bytová výstavba na okraji města
•    z hlediska rozvoje a funkcí města nevhodné způsoby revitalizace bývalých kasáren
•    nárůst kapacity komerčních funkcí v okolí dálnice D8
•    nárůst automobilové dopravy, nárůst potřeb parkovacích stání

3.3    Základní vize rozvoje města do roku 2020

Vize rozvoje města

Strategická vize rozvoje města do roku 2020 je základní strategickou orientací aktivit města deklarující:

•    kam chce město realizací rozvojové strategie do roku 2020 dospět
•    jaký globální cíl si pro svůj rozvoj stanovuje
•    co jsou klíčové priority jeho dlouhodobě udržitelného rozvoje (problémové okruhy, tj. kritické oblasti strategie, na které musí být soustředěna hlavní pozornost)

Základní vize je politickým konsenzem (všeobecnou dohodou) a souhrnným strategickým pohledem na další rozvoj města, určujícím základní rámec a cíle jeho rozvoje do roku 2020.

Vedení města, respektive pracovní skupina definovali v rámci expertní diskuse a na základě podkladů, tj. zejména ankety obyvatel, základní vizi rozvoje města do roku 2020 takto:

Rezidenční bydlení s kulturním, sportovním a turistickým potenciálem


Vize v sobě zahrnuje, respektive předpokládá následující fakta nebo procesy:

1.    Město nabízející kvalitu života ve sféře bydlení v zázemí Prahy s dostatečným zastoupením zařízení sociálních služeb, kultury, školství, sportu a dopravy. Bydlení v kvalitním životním prostředí.

2.    Město by mělo podporovat ty podnikatelské aktivity, které nepřispívají ke zvýšení zátěží pro životní prostředí (doprava, emise, hluk), ale které doplňují síť služeb v městě, respektive nabízejí pracovní příležitosti pro místní. Nemělo by docházet k umísťování dalších kapacitních výrobních i skladovacích objektů, které představují významnou překážku z hlediska pohledového, z hlediska průchodnosti krajiny a i v oblasti dopravy vyvolávají další zátěže. Toto je problematika týkající se okolí dálnice D8, případně dalších navazujících komunikací (zejména II/608).

3.    Je žádoucí rozvíjet školství, podpořit rozšíření místní základní i mateřské školy a navazující mimoškolní aktivity. Pro tyto účely bude potřeba vybudovat nové kapacity, respektive rozšířit stávající. Rozšíření je vynuceno zvýšením počtu žáků ve škole; zejména v souvislosti s novou bytovou výstavbou.

4.    Ve sféře bydlení se předpokládá další rozvoj tak, jak jej určuje územní plán. Vzhledem k udržení stávajícího, poměrně vysokého standardu bydlení by neměly být ve městě umísťovány  další vícepodlažní bytové objekty, nová zástavba by neměla působit s ohledem na stávající zastavěnost rušivě.  V rámci nově připravované (i realizované), výstavby by měl být poskytnut prostor pro zeleň a odpočinkové plochy (např. hřiště).

5.    V oblasti sociálních a zdravotních služeb by mělo dojít ke zlepšení standardu poskytovaných služeb, zejména vybudováním nových kapacit, aktuální je potřeba výstavby nového domu s pečovatelskou službou, který by mohl sloužit obyvatelům Klecan i okolních obcí.

6.    Důležitá je pro město oblast dopravy, kde by primárně mělo dojít  k rekonstrukci řady komunikací, které by byly spojeny i s ozeleněním, případně zřízením chodníků. Svůj význam má i cyklistická doprava, především v návaznosti na okolní sídla a na blízkou Prahu.

7.    Sféra životního prostředí předpokládá zkulturnění řady veřejných prostranství ve městě, zejména se jedná o centrální prostor. Tam by měl být vystavěn nový společenský dům, který by vyhovoval potřebám obyvatel Klecan. Také bude zvýšená pozornost věnována revitalizaci stávajících parkových ploch (například prostor pod kostelem) a případnému zřizování nových zelených ploch. Do sféry životního prostředí patří i úpravy na místních vodotečích, které jsou v přípravě nebo v některých případech již v realizaci.

8.    V oblasti sportu by mělo dojít ke zlepšení stávajícího standardu hřišť v obci, v rámci podpory turistických aktivit je ve výhledu i revitalizace okolí přívozu v Klecánkách, s ním spojené infrastruktury a sportovních zařízení (např. pro in-line bruslení).

Globální cíl rozvoje města

Globální cíl by měl naplňovat vizi města a určovat, jakým směrem se bude město rozvíjet, které oblasti budou prioritní. Pokud byla o několik řádek výše definována vize Klecan jako místa rezidenčního bydlení s kulturním, sportovním a turistickým potenciálem, je potřeba od této vize odvodit cíl, ke kterému by měl strategický plán směřovat.

Globálním cílem na rovině, kterou lze strategickým plánem ovlivnit, by tedy mělo být poskytování kvalitních služeb v úrovni, která je odpovídající významu a velikosti Klecan a současně zajištění standardu bydlení a osobní realizace odpovídající těmto možnostem. Pro naplnění strategické vize svého rozvoje do roku 2020 má město  v záměru:

•    vytvořit především z hlediska služeb vybavené město v zázemí Prahy,
•    které bude z pohledu většiny funkcí soběstačné,
•    které bude poskytovat svým obyvatelům kvalitní a příjemné prostředí k životu,
•    a to především díky rozvoji všech složek určujících kvalitu života,
•    tj. v oblasti bydlení, sociálního vybavení, vzdělávání, infrastruktury a životního prostředí.


Pilíře rozvoje

Rozvoj města tak, jak je definován ve strategickém plánu, se opírá o pět základních pilířů rozvoje. Tyto pilíře v zásadě korespondují se základními problémovými okruhy, tj. oblastmi (sférami), které je třeba ve strategickém plánu především řešit.

1.    podpora rezidenčního charakteru města, tj. především nepřipuštění kapacitní bytové ani komerční výstavby, zachování, případně i zvýšení podílu bydlení zejména na úkor výrobních aktivit

2.    rozvoj sociální oblasti, školství, zdravotnictví, kultury i sportu v souladu s potřebami města, respektive jeho spádového území, kde se otevírá možnost spolupráce s okolními obcemi

3.    kvalitní prostředí v centru města spojené s možností kulturního, volnočasového a společenského vyžití v rámci nově navrhovaného společenského domu

4.    funkční dopravní a technickou infrastrukturu, která odpovídá potřebám Klecan, jejich stávajících i nových obyvatel a která nepředstavuje pro občany zátěž

5.    nabídka možnosti krátkodobé rekreace pro občany i návštěvníky, podpora nových turistických aktivit

3.4    Strategický plán rozvoje města

Globální cíl, dílčí cíle

Globální cíl definuje základní směřování rozvoje města. Od něj odvozené dílčí cíle by s ním měly být v souladu, respektive podporovat jeho naplnění a naplňovat jeho realizaci. V rámci strategie rozvoje města Klecany byly  během setkávání  pracovní skupiny stanoveny následující cíle korespondující s problémovými okruhy a směřující do oblastí, kterým je třeba se prioritně věnovat.

Dílčí cíle

1.    Podpora rezidenčního bydlení
2.    Rozvoj sociální oblasti (podpora školství, zdravotnictví, kultury a sportu)
3.    Zlepšení stavu životního prostředí, revitalizace vzhledu obce
4.    Opravy komunikací, odpadové hospodářství
5.    Rekreační rozvoj regionu, turistika

Provázání hlavních problémů města a významných rozvojových předpokladů s dlouhodobými cíli

V této části studie jsou využity výstupy SWOT analýzy. V jejím rámci byly definovány hlavní problémy (slabé stránky, hrozby) a významné rozvojové předpoklady (příležitosti). Jedná se o formu C/I matice přizpůsobenou aktuálním podmínkám a specifikům města Klecan.

Problémy
Naplňují cíle
Špatný stav místních komunikacíOpravy komunikací, odpadové hospodářství
Na řadě míst chybějící chodníkyOpravy komunikací, odpadové hospodářství
Řada nutných rekonstrukcí školyRozvoj sociální oblasti (podpora školství, zdravotnictví, kultury a sportu)
Nutno rekonstruovat zdravotnické zařízeníRozvoj sociální oblasti (podpora školství, zdravotnictví, kultury a sportu)
Centrální prostor nemá podobu náměstí
Zlepšení stavu životního prostředí, revitalizace vzhledu obce
Zanedbané parkové plochy a další plochy ve městěZlepšení stavu životního prostředí, revitalizace vzhledu obce
Problémy s parkováním v některých částech městaOpravy komunikací, odpadové hospodářství
Nedostatečná kapacita MŠ, případná  nedostatečná kapacita zařízení s péčí o seniory Rozvoj sociální oblasti (podpora školství, zdravotnictví, kultury a sportu)
Záplavy na Klecanském potoce, záplavy na VltavěZlepšení stavu životního prostředí, revitalizace vzhledu obce
Masivní bytová výstavba na okraji městaPodpora rezidenčního bydlení
Z hlediska rozvoje a funkcí města nevhodné způsoby revitalizace bývalých kasárenPodpora rezidenčního bydlení
Nárůst kapacity komerčních funkcí v okolí dálnice D8Podpora rezidenčního bydlení
Nárůst automobilové dopravy, nárůst potřeb parkovacích stání
Opravy komunikací, odpadové hospodářství

 
   
 

PříležitostiNaplňují cíle
Klecany jsou atraktivním místem pro bydlení v zázemí PrahyPodpora rezidenčního bydlení
Rozvoj sportovních a rekreačních aktivit v okolí přívozuRozvoj sociální oblasti (podpora školství, zdravotnictví, kultury a sportu)
Revitalizace centra městaZlepšení stavu životního prostředí, revitalizace vzhledu obce
Revitalizace areálu bývalých kasárenZlepšení stavu životního prostředí, revitalizace vzhledu obce
Rozvoj sportu a turistiky (cyklotrasy, pěší trasy)Rozvoj sociální oblasti (podpora školství, zdravotnictví, kultury a sportu) i rekreační rozvoj regionu, turistika
Rekonstrukce fary jako komunitního  centraRozvoj sociální oblasti (podpora školství, zdravotnictví, kultury a sportu)
Výstavba společenského a kulturního centra Rozvoj sociální oblasti (podpora školství, zdravotnictví, kultury a sportu)


 
Priority

Dílčí cíle, jak jsou uvedeny výše, je možné zároveň v prostředí a podmínkách města velikosti Klecan chápat jako priority rozvoje města.

V rámci priorit byly vybrány konkrétní projekty, které svým zaměřením přispějí k naplnění jednotlivých priorit a tím dosažení dílčích cílů.

3.5    Seznam projektů pro strategický plán

Na setkáních pracovní skupiny zástupců zpracovatele a Města Klecan byl sestaven seznam projektů, které byly navrženy k realizaci v strategickém plánu. Projekty byly zařazeny s ohledem na jejich význam, přínos pro město (zohledněny byly především výsledky ankety, která proběhla během sestavování strategie rozvoje) a s respektem na finanční a logickou posloupnost.

Projekty byly v základním členění rozděleny do tří časových horizontů:

•    Krátkodobého (2008 – 2011)
•    Střednědobého (2012 – 2015)
•    Dlouhodobého (2016 – 2020)

V tabulce krátkodobého termínu jsou k projektům přiřazena čísla od 1 do 16. V následujících tabulkách si projekty, které pokračují i v dalších termínech, ponechávají čísla z tabulky krátkodobého termínu. Novým projektům v tabulkách střednědobého a dlouhodobého termínu jsou přiřazena čísla od 17 do 21 a jsou podle důležitosti zařazeny mezi předchozí projekty. Pro přehlednost jsou v tabulkách dílčích projektů zachována čísla 1 až 21.

Číslo projektu uvedené za lomítkem udává, ke kterému cíli se daný projekt vztahuje.

Krátkodobý termín (2008 – 2011)

Číslo/cílProjekt
Náklady (mil. Kč)
1/2Rekonstrukce školy a školky (pokračuje do střednědobého a dlouhodobého termínu)20,75
2/4Rekonstrukce a výstavba komunikací a chodníků (pokračuje do střednědobého a dlouhodobého termínu)9,0
3/2
Sportoviště v obci – rekonstrukce a nová (pokračuje do střednědobého termínu)4,0
4/2Rekonstrukce zdravotnického zařízení (pokračuje do střednědobého a dlouhodobého termínu)10,0
5/1, 2Dětská hřiště v obci4,5
6/3Revitalizace náměstí (pokračuje do střednědobého a dlouhodobého termínu)5,3
7/3, 5Revitalizace okolí přívozu2,5
8/4Odpadové hospodářství, sběrný dvůr (pokračuje do střednědobého termínu) 2,5
9/1Zřízení služebny městské policie (pokračuje do střednědobého termínu)5,0
10/4Rekonstrukce ulic – Do Klecánek, Čs. Armády (pokračuje do střednědobého termínu) 6,0
11/3Pasportizace zeleně, ozelenění komunikací (pokračuje do střednědobého termínu) 0,4
12/2Dům s pečovatelskou službou6,0
13/4Infrastruktura v Klecánkách (pokračuje do střednědobého termínu)6,0
14/3 Revitalizace parků, parkové plochy, využití plochy požární nádrže (pokračuje do střednědobého termínu)4,0
15/3Revitalizace potoka nad ČOV2,0
16/2Rekonstrukce klecanské fary a přestavba na komunitní centrum (pokračuje do střednědobého termínu) 20,0celkem107,95

        
 
Střednědobý termín (2012 – 2015)

Číslo/cílProjekt Náklady (mil. Kč)
1/2Rekonstrukce školy a školky (pokračování, pokračuje dále do dlouhodobého termínu)60,0
2/4Rekonstrukce a výstavba komunikací a chodníků (pokračování, pokračuje dále do dlouhodobého termínu)9,0
17/1, 2Společenský dům20,0
3/2Sportoviště v obci – rekonstrukce a nová (pokračování)4,0
4/2Rekonstrukce zdravotnického zařízení (pokračování, pokračuje dále do dlouhodobého termínu)7,0
6/3Revitalizace náměstí (pokračování, pokračuje dále do dlouhodobého termínu) 5,0
8/4
Odpadové hospodářství, sběrný dvůr  (pokračování)4,5
9/1Zřízení služebny městské policie (pokračování)5,0
10/4Rekonstrukce ulic – Do Klecánek, Čs. Armády  (pokračování) 4,0
11/3Pasportizace zeleně, ozelenění komunikací (pokračování)0,4
13/4 Infrastruktura v Klecánkách (pokračování)
0,5
14/3Revitalizace parků, parkové plochy, využití plochy požární nádrže (pokračování)3,0
16/2Rekonstrukce klecanské fary a přestavba na komunitní centrum (pokračování)5,0
18/2, 5Cyklotrasy, cyklostezka, In-line, pěší
2,07
19/3Obnovitelné zdroje energie (pokračuje do dlouhodobého termínu)35,0
20/3Revitalizace prostoru kasáren (pokračuje do dlouhodobého termínu) 50,0celkem214,47

 
 
Dlouhodobý termín (po roce 2016)

Číslo/cílProjekt
Náklady (mil. Kč)
1/2Rekonstrukce školy a školky (pokračování)40,0
2/4Rekonstrukce a výstavba komunikací a chodníků (pokračování)
15,0
17/1, 2
Společenský dům (pokračování) 5,0
4/2Rekonstrukce zdravotnického zařízení (pokračování)3,0
6/3Revitalizace náměstí (pokračování)
10,0
19/3Obnovitelné zdroje energie (pokračování) 15,0
20/3Revitalizace prostoru kasáren (pokračování)35,0
21/3Revitalizace potoka, retenční nádrže 5,0celkem
128,0

 

 

Název projektu:
 1) Rekonstrukce školy a školky
Nositel projektu (garant)Město Klecany
Předpokládaná realizace
v letech2
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
xxxxxxxxx
Odhad nákladů (Kč)
v jednotlivých letech
750 tis. 5,5 mil.12,5 mil.2,0 mil.30,0 mil.15,0 mil. 10,0 mil. 5,0 mil. 40,0 mil.
Náklady (Kč) celkem120,75 milionů
Zdroje financováníGranty ROP, MŽP, rozpočet města
Popis projektu

1. Rekonstrukce odborné učebny chemie a fyziky – probíhá, bude financováno z rozpočtu města

2. Rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu, kde je učebna chemie a fyziky – probíhá, bude
financováno z rozpočtu města

3. Výstavba víceúčelového školního hřiště – žádost o finance z ROP

4. Vybudování informačních center pro žáky i veřejnost, rozvedení internetu po všech
pavilonech, vybavení moderní didaktickou technikou – žádost o finance z ROP

5. Rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny

6. Kompletní rekonstrukce pavilonů – zateplení, výměna oken a oprava rozvodů tepla,, je nutná
i rekonstrukce elektrických rozvodů, odpadů, podlah, osvětlení

7. Obnova pozemku školy – rekultivace zeleně, oprava plotu, chodníků, jejich zastřešení

8. Dětské hřiště s pískovištěm a prolézačkami v areálu MŠ

9. Úprava pavilonu s Domovem pro seniory pro potřeby MŠ – bude potřeba zvýšit kapacitu MŠ

10. Postupná obnova vybavení – nábytek, pomůcky

11.Nástavby na zbývajících pavilonech – učebny, aula, byty

Cílová skupinaDěti ZŠ a MŠ (3-15 let), veřejnost
Možnosti dotací

ROP NUTS 2 SČ, Prioritní osa 3 – Integrovaný rozvoj území, 5.3 Oblast podpory 3.3 – Rozvoj
venkova. V oblasti vzdělávání budou podporovány investice pouze do následujících typů zařízení
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
- Mateřské školky, - Základní školy

Na zateplení, výměnu oken a opravu rozvodů tepla je možné žádat dotaci od MŽP (Zlepšení tepelné
bilance budov)

 

 Pro pokračování klikněte zde.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.