Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

2 . Anketa obyvatel

 

2.1    Úvod

Průzkum názorů obyvatelstva města Klecan proběhl v lednu roku 2008 jako součást zpracování Strategického plánu rozvoje města Klecany. Průzkum navazoval na městem již dříve realizované ankety mezi obyvatelstvem. Obsahově se zaměřil na operativní stránku rozvoje, tj. sledoval, evidoval a třídil náměty obyvatel na jednotlivé předem definované rozvojové záměry. Zadání anketních okruhů tak bylo přímo určeno zadavatelem, tj. Městem Klecany.

Průzkum se zaměřil na široké spektrum obyvatel města, dotazník byl vložen jako příloha do místního periodika a tím byla zajištěna jeho dostupnost prakticky pro každou domácnost v Klecanech.

Názory široké veřejnosti, reprezentované jejím náhodně vybraným vzorkem, jsou informačním zdrojem pro posouzení skutečné situace ve městě a ukazují, v jakém prostředí obyvatelé chtějí žít. Cílem průzkumu, který byl realizován na principu dobrovolnosti a anonymity, bylo zjištění:

•    názorů na konkrétní způsob realizace projektů (bod v anketě č. 1 až 13),
•    názorů na pořadí důležitosti řešení jednotlivých projektů ve městě,
•    sociodemografických charakteristik obyvatel města (bod v anketě č. 15 až 18).

Rovněž byla respondentům dána možnost navrhnout vlastní okruhy, respektive rozvojová témata (bod v anketě č. 14).

Celkem se zpět vrátilo 81 vyplněných dotazníků, z nichž byla malá část odevzdána v elektronické podobě. Respondenti měli možnosti vyjádřit se ke 13 tématům týkajícím se rozvoje města. V rámci své odpovědi měli možnost se vyslovit  k uvedeným možnostem rozvoje (označeným písmennou řadou a, b, c…) a pak dále  v rámci volné odpovědi připsat svůj námět. Anketa v zásadě dle zadání připouštěla i více variant odpovědí, případně i jejich kombinaci.

U každé z odpovědí (bod v anketě 1 až 10, 12 až 13) byla vždy hodnocena četnost u jednotlivých variant řešení a dále je ve výsledcích uveden souhrn z dalších navrhovaných řešení (hesla s odrážkami pod příslušnými tabulkami). V otázce číslo 11 bylo úkolem respondentů seřadit jednotlivé možnosti, které byly nabízeny jako odpověď. Výstupem v tomto případě bylo agregované pořadí jednotlivých námětů účastníků ankety.

Pokud v odpovědích v anketě došlo  k tomu, že více respondentů uvedlo tentýž námět, je uveden číslem v závorce počet takto shodných odpovědí.

2.2    Souhrn z výsledků ankety

V této kapitole jsou uvedena vyjádření a hodnocení respondentů jednotlivých témat ankety. Témata jsou uvedena ve stejném pořadí, v kterém byla uvedena v anketním formuláři.

1. Revitalizace centra města

odpověď
 počet odpovědí
a-revitalizace centra města
 61
b-ponechat stávající stav14
nevyplněno 6

Náměty

a) náměty týkající se revitalizace centra města

•    jen park s kulturními akcemi, dětské hřiště,veřejná zeleň (2)
•    revitalizovat park pod kostelem, u ulice Do Kaštanu (2)
•    revitalizace centra, víceúčelových zařízení pro konání kulturních i sportovních akcí
•    rozšíření kulturních a sportovních míst
•    ne parkoviště (4)
•    parkovací místa u sv.Václava, před domy 61-63
•    především výsadba zeleně,dětské hřiště v Boleslavce
•    především dětská hřiště (2)
•    především výsadba zeleně

b) náměty týkající se ponechání stávajícího stavu a zlepšení údržby

•    více zeleně

c) vlastní nápad

•    v centru rozšíření služeb - kavárna, rychlé občerstvení či restaurace
•    více květin, okrasných keřů
•    víceúčelový objekt (sál min. pro 200 lidí)
•    výsadba stromů v okolí centra města
•    reprezentativní náměstí se zelení, kulturní akce jen pokud to nebude vadit okolním obyvatelům
•    opravení požární nádrže, rozšíření služeb - základní spotřební zboží, kavárna, restaurace
•    celková úprava města, zeleň, parky, lesoparky


2. Využití kasáren v Klecanech

Výsledky

odpověď 
počet odpovědí
a-nechat kasárna zavřená, pronajímat je27
b-areál kasáren zhodnotit a využít pro potřeby města40
c-vlastní nápad1
kombinace bodů ab
1
kombinace bodů abc1
nevyplněno
11

 
Náměty týkající se využití kasáren

a) nechat kasárna uzavřená, pronajímat je

•    průmyslová zóna
•    neuzavírat kasárna veřejnosti (2)

b) areál zhodnotit a využít pro potřeby města

•    sportovní centrum
•    pronajmout podnikům
•    kombinace obou bodů a) i b)
•    část kasáren pronajímat, část využít na sportoviště (2)
•    část kasáren pronajímat, část využít pro město
•    zbourat, ostuda města
•    kulturní centrum, hřiště, koupaliště
•    výstavba bytů pro mladé rodiny
•    část pronajímat a část přestavět na rod. domy
•    kasárna předělat na byty
•    kasárna prodat
•    sportovní areál
•    kasárna předělat na sport. a kult. centrum
•    velký přírodní areál na koupání


3. Rekonstrukce základní a mateřské školy

Výsledky

odpověď 
počet odpovědí
a-stavební rekonstrukce, investice do vybavení60
b-vlastní nápad2
nevyplněno
19

 
Náměty týkající se rekonstrukce základní a mateřské školy

a) stavební rekonstrukce areálu

•    investice do vybavení školy
•    zeleň, park, místo setkání
•    nahradit střechu budovy

b) vlastní nápad

•    z radiolokační věže udělat rozhlednu, školní hřiště zpřístupnit veřejnosti
•    opravit soc. zázemí (sprchy) v tělocvičně
•    volná plocha jih - zbudovat školní hřiště
•    MŠ - zbourat a postavit novou
•    zřídit velké dětské hřiště
•    spíše zkvalitnit výuku, zájmové kroužky, hřiště, bazén
•    důležité vědět další směr vývoje školy
•    rekonstrukce ano, ale z fondů EU
•    úklid a údržba školy
•    proč jezdí děti do jiných škol? Zkvalitnit ZŠ?
•    počítat s budoucím nárůstem počtu dětí (zvýšení kapacity), možnost i rekvalifikace či vzdělávání dospělých


4. Úřadovna městské policie

Výsledky

odpověďpočet odpovědí
a-ne16
b-ano, samostatná pro město Klecany18
c-ano, společná s okolními obcemi
41
nevyplněno6Náměty týkající se úřadovny

c) společná s okolními obcemi

•    sídlo v Klecanech, spolupráce s Větrušicemi a Řeží
•    kontrola rychlosti

další náměty na zlepšení

•    zvýšit počet strážníků, nepřetržitý provoz
•    zvýšit počet strážníků, vyhlášky o venčení psů, potrestání ničení veř. prostranství
•    zvýšit počet strážníků, v případě, že je to výhodnější spojit městskou policii se Zdiby

5. Kulturní dům

Výsledky

odpověď 
počet odpovědí
a-nová budova na náměstí14
b-koupit kinosál Srdíčko29
c-zrekonstruovat vhodnou budovu v kasárnách15
kombinace bodů ab4
kombinace bodů abc1
kombinace bodů ac3
kombinace bodů bc1
nevyplněno14

 
Náměty na kulturní dům

a) nová budova na náměstí

•    nová budova přiměřeně velká
•    v centru
•    odpovědi týkající se kombinace bodů:

abc) záleží na ceně a využitelnosti
ac) obě varianty dobré
ac) výhodnější varianta
c) jako doplňkový objekt

d) vlastní nápad

•    budova ovčína, fara, využití městského pozemku v areálu fotbalového hřiště
•    kino využít jako kulturní středisko, pozor na jeho stav
•    kulturní zařízení je zde nulové
•    filmové promítání
•    nezastavovat náměstí
•    nezastavovat centrum, využít kasárny
•    není třeba
•    není třeba, není zájem se scházet
•    pro děti zájmové kroužky, sportovní vyžití
•    vybudovat nový v areálu kasárny (2)
•    nerekonstruovat
•    sportovní hala, kulturní dům
•    v centru, kombinace bodů a) i b) obě varianty dobré - finančně zvolit výhodnější
•    kinosál Srdíčko či zcela nový objekt, zdají se mi dobré obě varianty


6. Dům s pečovatelskou službou

Výsledky

odpověď 
počet odpovědí
a-stávající vyhovuje10
b-rozšíření kapacity22
c-zajistit péči v domácím prostředí
23
kombinace bodů abc1
kombinace bodů ac3
kombinace bodů bc4
nevyplněno18

Náměty

b) rozšíření kapacity (výstavba nového domu)

•    v areálu nové MŠ
•    v dolních kasárnách
•    výstavba nového domu
•    je-li potřeba dle zájmu

d) vlastní nápad

•    zlepšit stávající personál, zkvalitnit služby, bezbariérový přístup
•    postavit dům seniorů (typu hotel, penzion) využití i pro okolní obce
•    nový dům s respitní péčí a dalšími službami
•    zrušit DPS (zajistit ubytování v jiném DPS a přispívat na něj)
•    společně s okolními obcemi postavit nový DPS
•    více investovat do této problematiky


7. Zdravotnictví

Výsledky

odpověď
počet odpovědí
a-rekonstrukce střediska35
b-rozšíření o další péči24
c-vlastní nápad
1
kombinace bodů ab5
nevyplněno16

 
Náměty

a) rekonstrukce zdravotního střediska

•    stavební rekonstrukce
•    jen podle potřeby
•    výtah do 1. patra

c) vlastní nápad

•    je dostačující
•    rozšíření služeb (2)
•    rozšíření - oční 1x týdně
•    rozšíření - ortopedie
•    rozšíření - fitness centrum, rehabilitační lůžka
•    gynekologie 2x týdně
•    udržovat zdravotní středisko a pronajímat
•    pronajímat prostory dalším


8. Sportoviště víceúčelové

Výsledky

odpověď
počet odpovědí
a-v objektu kasáren17
b-u stávajícího fotbalového hřiště38
c-v areálu školy6
kombinace bodů ab4
kombinace bodů abc4
kombinace bodů bc4
nevyplněno8


Náměty

a) v objektu kasáren

•    soustředit zde sportovní a kulturní život

c) v areálu školy

•    přístupné veřejnosti (školník)

d) vlastní nápad

•    tenisové kurty v objektu kasáren, plavecký bazén
•    v kasárnách krytý bazén, víceúčelová hala (tenis, fitness)
•    víceúčelový sportovní objekt (2)
•    lanové centrum
•    sauna, fitness, plavecký bazén, masáže
•    hřiště či jiné aktivity pro psy
•    sportovní hala
•    zábavný park, skatepark
•    u požární nádrže naprosto nevhodné, přípustné na kraji horního centra náměstí
•    jakékoliv sportovní využití (in-line, florbalové hřiště)


 
9. Dětská hřiště

Výsledky

odpověď 
počet odpovědí
a-vybudovat nová dětská hřiště48
b-vlastní nápad1
kombinace bodů ab1
nevyplněno31

  
Náměty

a) vybudovat nová dětská hřiště

•    především Na Hradišti
•    především mezi náměstím a požární nádrží (2)
•    především Pionýrská (3)
•    především Pionýrská, Na Hradišti (2)
•    ne mezi náměstím a požární nádrží
•    stávající hřiště by mělo být dovybaveno


b) vlastní nápad, týkající se lokalizace

•    na sídlišti (2)
•    v kasárnách hřiště (větší areál), spojit s naučnou stezkou v Háji, lanové centrum
•    kasárna, park pro malé děti, zpřístupnit nádrž pro hasiče
•    především v nové části Klecan - mladé rodiny (2)
•    společně s parkem vybudované lokality RD
•    hřiště Na Boleslavce (2)
•    postavit hřiště i v nových zástavbách
•    pod bustou V.B.Třebízského
•    v areálu fotbalového hřiště pro mládež
•    na fotbalovém hřišti
•    na fotbalovém hřišti společně s víceúčelovým objektem
•    využití měst. pozemků v areálu fotbalového hřiště
•    u fotbalového hřiště, bývalo zde volejbalové hřiště (2)
•    v Háji v rámci naučné stezky
•    vybudovat nové ve stínu
•    hřiště oplotit
•    revitalizovat stávající a udržovat je
•    především upravit stávající, pak na sídlišti
•    vybudovat hřiště, kde to nebude vadit občanům (2)
•    zvážit dle požadavků jednotlivých částí
•    na náměstí - esteticky řešený objekt nerušící okolí
•    v ulicích Pionýrská, Na Hradišti
•    požární nádrž či horní kasárny - nová dětská hřiště


10. Odpadové hospodářství

Výsledky

odpověď
počet odpovědí
a-vybudovat kompostárnu17
b-přemístit a rozšířit sběrný dvůr9
c-rozšířit počet sběrných míst na tříděný odpad18
kombinace bodů ab6
kombinace bodů abc4
kombinace bodů ac7
kombinace bodů bc2
kombinace bodů cb
1
nevyplněno 17

 
Náměty

kombinace bodů abc) - podpořit školu ve sběru papíru a tetrapackových obalů

b) přemístit a rozšířit sběrný dvůr

•    změnit pracovní dobu
•    rozšířit stávající

c) rozšířit počet sběrných míst na tříděný odpad

•    rozšířit o tetrapack

d) vlastní nápad

•    zvýhodnit obyvatele třídící odpad, různé velikostní druhy popelnic
•    odvoz shrabků, přivézt kompost
•    přemístit sběr. dvůr do objektu kasáren
•    zabránit obyvatelům spalování odpadků
•    přijímat odpad ve sběrném dvoře zdarma, zvýšit cenu za odvoz popelnic

11. Dopravní komunikace

Výsledky

bod
pořadí
a-zlepšit asfaltové povrchy a celkovou úpravu ulic2.
b-zlepšit stav ulice Do Klecánek3.
c-zvýšení počtu chodníků1.
d-rozšíření parkovacích míst
4.
e-cyklostezky a cyklotrasy5.

 
V rámci možností nabízených v tomto bodě preferují respondenti na prvním místě zvýšení počtu chodníků. Na druhé místo staví zlepšení asfaltových povrchů a celkovou úpravu ulic. Naopak nejméně prosazované jsou cyklostezky a cyklotrasy.

Připomínky k bodům a)-e)

a-bez kruh.objezdů (6)
a-kruhový objezd přichází v úvahu pouze u hřbitova
a-především zlepšit asfaltové povrchy
c-od křižovatky u hřbitova, komunikace podél Vltavy
c-zbytečně vyhozené peníze
c-chybí chodník na silnici Topolová
d-zákaz parkování ve středu náměstí
d-u zdravotního střediska
e-velmi důležité
e-podílet se na cyklostezce Troja - Řež
upravení stezek - u lékárny, schody, prahy...
stávající cyklostezka komplikuje situaci - usměrnit cyklisty do Šulkovny

f) Vlastní připomínky

•    opravit křižovatku za hřbitovem směr od Aholdu
•    podél Vltavy rozčlenit pruhy pro cyklisty, pěší a auta
•    opravit dopravním značením parkoviště na náměstí
•    rozšířit ulici "Na Vršku" (2)
•    vybudovat sběrná parkoviště v kasárnách, zvýšit počet chodníků
•    prvotně vybudovat retardéry před a pod náměstím
•    jednosměrný provoz v ulici na sídlišti ke škole
•    zlepšit stav chodníků, osvětlení
•    přechod pro chodce od MÚ na náměstí
•    vybudování muzea Klecan - přednášky, besedy, možnost kulturních akcí
•    křižovatka na odbočení do chatové osady, zatáčka u kovárny, kolem mlýna a  v Klecánkách před Matějkou


12. Veřejná doprava

Výsledky

odpověď
počet odpovědí
a-rozšířit autobusové spojení s Prahou34
b-vlastní nápad3
nevyplněno44

 
Náměty

a) rozšířit autobusové spojení

•    spoje vyhovují (8)
•    přidat spoje o víkendech a noční, v pátek a v sobotu
•    přidat večerní a noční spoje (6)
•    přidat spoje o víkendech a svátcích (2)
•    rozšířit spoje ráno a večer
•    v budoucnosti posílit spoje autobusů pro Klecánky
•    kontrola jízdného, neplatiči
•    8-17 hod. více možností pro kočárky – plošina, bezbariérové autobusy
•    nedělat z náměstí točnu autobusů
•    zrušit některé zastávky (na 1,5 km x 4 zast.)
•    nízkopodlažní autobusy (3)
•    sladit velikost autobusu s počtem cestujících
•    napojení na železnici v Roztokách (2)


13. Obnovitelné zdroje energie

Výsledky

odpověď 
počet odpovědí
a-spalování biomasy9
b-větrné elektrárny
8
c-solární energie
17
kombinace bodů ab1
kombinace bodů abc2
kombinace bodů ac2
kombinace bodů bc1
nevyplněno42

 
Náměty

•    podpořit ekologické vytápění (2)
•    využít solární kolektory k ohřevu vody nad krytým koupalištěm v kasárnách
•    stačí současná vodní turbína
•    využití vodní energie
•    turbína, jez
•    využití vodní energie
•    vstoupit majetkově do vodní elektrárny na Vltavě
•    není zásoba biomasy, finanční nákladnost větrné elektrárny, tedy - zateplit budovy a dát moderní okna
•    vzhledem k nákladům zvážit jednotlivé možnosti (3)
•    v tomto směru bych nerozšiřoval aktivity města
•    bude to mít přínos pro obyvatele?
•    jsou důležitější investice pro tuto dobu
•    příliš velké sousto pro Klecany, budoucnost?
•    k názoru mi chybí znalosti


14. Další nápady k realizaci
(tj. mimo náměty pod body č. 1 až 13)

•    cyklostezka i s okolními obcemi, zamezit vjezd aut do klecanského háje
•    zřídit supermarket či větší potraviny (rozšířit sortiment) (3)
•    využití fondů EU, upravit vzhled města, kruhový objezd na hlavní křižovatce, zrealizovat cyklostezky ve spolupráci OÚ Zdiby
•    mateřské centrum, klubovna pro mládež, podporovat sdružování občanů (2)
•    intenzivní jednání o sjednocení pozemků v areálu Sokola
•    dodržovat vyhlášky o čistotě ovzduší a dohled nad výstavbou (2)
•    připojit Klecany k Praze
•    odstranit obrubníky na chodníku mezi novinovým stánkem a samoobsluhou
•    internet pro veřejnost
•    ZŠ - zkrášlit stanice MHD, kavárna, zachování okolní krajiny
•    upravit centrum, oživit centrum - hřiště, komerční prostory pro obchody
•    upravit celkový vzhled, vybudování cyklostezek, sportovní a kulturní centrum
•    využití fondů EU, upravit vzhled města, podporovat nové stavby a investice
•    především úprava centra či vybudování areálu se službami
•    architektonická úprava náměstí
•    opravit náměstí, kašna, výsadba stromů či křovin
•    dbát na čistotu města, upravit město
•    kašna na náměstí
•    zlepšit služby pošty
•    doplnit služby (galanterie, obuv, obchod s oblečením)
•    využít kasárna - park, sportovní či kulturní využití
•    opravit či zkvalitnit městský rozhlas
•    otevírací doba pošty i v sobotu
•    soupis či přehled podnikatelské činností (již existoval v roce 1994)
•    strojní čištění ulic
•    zlepšit přívoz do Roztok, zřídit supermarket firmou Ahold, dům služeb - kosmetika, řemesla, kadeřnictví..)
•    vyřešit parkování aut
•    proti další výstavbě logistických center (AHOLD posl. stavbou), rozšířit zákl. služby (sortiment), výstavba směrem ke kasárnám
•    nemám názor

2.3    Respondenti

Z celkových 81 dotazníků, které se navrátily vyplněné, uvedlo 72 účastníků ankety svůj ekonomický status. Z tohoto počtu bylo nejvíce zaměstnanců  v soukromém sektoru (42%), druhou významnou skupinu tvořili zaměstnanci ve státním sektoru (21% odpovědí). S ohledem na celkový počet navrácených dotazníků k počtu obyvatel, respektive domácností v Klecanech, lze výstupy ankety považovat s ohledem na kvalitativní hodnocení (tj. vyjádření se  k možnostem rozvoje města) za reprezentativní.
 

15. Identifikační údaje respondentů - zaměstnání

identifikace počet odpovědí
Zaměstnanec ve státním sektoru13
Zaměstnanec v soukromém sektoru30
Osoba samostatně výdělečně činná
8
Osoba na mateřské dovolené nebo v domácnosti
9
Nezaměstnaný 
1
Důchodce
11
Nevyplněno916. Dosažené vzdělání

identifikacepočet odpovědí
Základní nebo střední bez maturity10
Střední s maturitou
34
Vyšší odborné nebo vysokoškolské 
28
Nevyplněno9

 
V anketě převládaly odpovědi respondentů se středoškolským vzděláním.

17. Muž/žena

identifikace
počet odpovědí
Muž45
Žena
27
Nevyplněno9

   
Mezi občany, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, významně převládala mužská část populace, která tvořila takřka dvě třetiny respondentů.

18. Věk respondentů

věkový intervalpočet
20 až 3011
31 až 4023
41 až 5012
51 až 6013
61 a více8
nevyplněno
14

  
Věkové složení bylo poměrně rovnoměrné, zastoupení kategorie 31- až 40-letých bylo však proti většině skupin takřka dvojnásobné. Naopak nejméně se ankety zúčastnili občané ve věku 61 a více let.

2.4    Nejdůležitější závěry

Respondenti měli možnost hodnotit pořadí v naléhavosti řešení jednotlivé záměry. V následujícím přehledu jsou témata seřazena podle důležitosti od nejvýznamnějšího po nejméně důležité. Hlavním výstupem ankety jsou tedy preference jednotlivých témat k řešení. Pořadí je uvedeno v následující tabulce.

Obyvatelé města preferují především rekonstrukci základní a mateřské školy. Dalšími významnými akcemi, které je dle jejich názorů třeba realizovat, je oprava komunikací a výstavba kulturního (společenského domu). Naopak nejméně frekventovaná témata dle občanů jsou revitalizace centra, obnovitelné zdroje energie a veřejná doprava.

U rekonstrukce ZŠ a MŠ respondenti preferují svými hlasy v anketě zejména stavební rekonstrukce a investice do vybavení, v menšině jsou vlastní náměty na realizaci.

U dopravních komunikací občané dávají na prvních pořadích přednost zvýšení počtu chodníků před zlepšením asfaltových povrchů a před celkovou úpravou ulic zlepšení stavu ulice Do Klecánek.

V otázce nového kulturního (společenského) domu vyplývá z ankety největší podpora koupi kinosálu Srdíčko před takřka rovnoměrně zastoupenými návrhy na výstavbu nové budovy na náměstí a námětu zrekonstruovat vhodnou budovu v kasárnách.

Důležitost témat

téma pořadí
rekonstrukce základní a mateřské školy1.
dopravní komunikace2.
kulturní dům3.
úřadovna městské policie4.
dům s pečovatelskou službou5.
odpadové hospodářství6.
využití kasáren7.
dětská hřiště8.
zdravotnictví
9.
sportoviště víceúčelové10.
revitalizace centra
11.
obnovitelné zdroje energie12.
veřejná doprava
13.Pořadí uvedené v tabulce výše vychází z dílčích pořadí, jak je uvedli respondenti ankety. Nejvýše (tj. nejnaléhavější k řešení) uvedená témata obdržela v anketě nejnižší součet pořadí. Přepočtené součty pořadí (ne všichni občané v anketě hodnotily všechna témata) jsou uvedeny v následující tabulce. Je tak možné zjistit odstupy v hodnocení jednotlivých témat.

Důležitost témat – vyhodnocení

 


Skupina nejdůležitějších témat, tj.

•    rekonstrukce základní a mateřské školy
•    dopravní komunikace
•    kulturní dům

má oproti nejméně důležitým tématům

•    revitalizace centra
•    obnovitelné zdroje energie
•    veřejná doprava

takřka poloviční bodové ohodnocení (4,5 až 4,89 versus 9,18; 9,27 nebo 9,42).
Průměrná hodnota z bodových součtů je 6,75, nejblíže tomuto údaji je téma dětská hřiště.

Z pohledu rozdělení témat dle bodového hodnocení tak lze vymezit tři skupiny:

1. naléhavá témata (s body 4,50 až 4,89)

•    rekonstrukce základní a mateřské školy
•    dopravní komunikace
•    kulturní dům

2. důležitá témata (bodový součet 5,57 až 7,88)

•    úřadovna městské policie
•    dům s pečovatelskou službou
•    odpadové hospodářství
•    využití kasáren
•    dětská hřiště
•    zdravotnictví
•    sportoviště víceúčelové

3. málo významná témata (9,18 až 9,42)

•    revitalizace centra
•    obnovitelné zdroje energie
•    veřejná doprava


Při hodnocení ankety je nutné zmínit její návratnost, tedy počet zpět odevzdaných dotazníků, kterých bylo 81. Tato návratnost je s ohledem na počet obyvatel města Klecan nízká. Pokud by údaje byly zpracovány pouze z kvantitativního hlediska, nebylo by výsledky takového výzkumu možné prohlásit za reprezentativní. Jelikož však anketa byla postavena dle zadání převážně na kombinaci kvalitativních výpovědí účastníků, je její výsledek využitelný z hlediska hodnocení přání občanů Klecan na další rozvoj.

Anketa převážně hodnotí jednotlivá témata, případně rozvojové záměry. Tady je role hodnocení z pohledu těch, kteří budou (nebo jejich rodinní příslušníci, známí) zařízení využívat, významná.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.