Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Informace z Města a MěÚ ~ Finance EU pro naše město

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Finance EU pro naše město

Získejme co nejvíce „našich“ finančních prostředků z Evropské unie – výzva starosty


Období 2007 až 2013 je největší neopakovatelnou příležitostí. V tomto období obdrží Česká republika z fondů EU více než 124 miliard Kč ročně a celkově bude k dispozici okolo 863 miliard Kč. Pro zajímavost v období 2004 až 2006 jsme obdrželi cca 80 miliard Kč celkem.

Od roku 2007 se omezuje Evropská komise jen k posuzování projektů nad 25 miliónů €, což znamená vyšší úspěšnost vyhovění žádosti města.

Žadatelé jako města a obce mohou získat finanční prostředky z fondů EU až do výše 85% z celkových nákladů projektu.

Hlavní oblasti jsou:

• Životní prostředí
• Výstavba infrastruktur a modernizace majetku města
• Školství – investice do majetku a lidských zdrojů
• Kultura
• Sport


Některé projekty mohou s výhodou patřit i do více hlavních oblastí jako je např. školství a sport – MŠMT.

Napište své nápady pro zlepšení úrovně našeho města z níže uvedených témat, vaše reakce očekáváme na: muklecany@klecany.cz.

Kdyby měl kdokoliv zájem podílet se na práci skupiny pracující na sestavení zadání Integračního plánu města a na zdárném vývoji při zlepšování našeho prostředí a okolí, bude to vítaným krokem. Přihlašte se, prosím, na výše uvedené adrese. Ideálem je existence více zájmových skupin hlídajících si své projekty.
EU nabízí finanční prostředky na zlepšení našeho prostředí do budoucna, po roce 2013 budeme více platit než z EU dostávat!

Čerpání fondů EU pomocí Operačních programů (dále OP)
Vypisovány jsou jednotlivými ministerstvy jakožto řídícími orgány vydávající konkrétní výzvy za účelem vyrovnávání rozdílů mezi regiony a sociálními skupinami – k dispozici je 725 miliard Kč

a) Investice do infrastruktury a modernizace (tzv. tvrdé projekty)

• OP Životní prostředí – 139 miliard Kč, řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí
• OP Doprava – 161 miliard Kč, řídícím orgánem je Ministerstvo dopravy
• Integrovaný OP (cestovní ruch, kultura, zdravotnictví apod.) - 44 miliard Kč, řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj

b) Investice do zaměstnanosti, sociálních věcí a vzdělání (tzv. měkké projekty)

• OP Lidské zdroje a zaměstnanost – 50 miliard Kč, řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí
• OP Vzdělání pro konkurenceschopnost – 50 miliard Kč, řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

c) Další investice

• Program rozvoje venkova ČR – 116 miliard Kč, řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství


Podrobnější soupis OP pro naše město

• Životní prostředí s těmito oblastmi podpory:

a) zlepšování kvality ovzduší
b) udržitelné využívání obnovitelných zdrojů
c) nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
d) snižování rizika povodní a zlepšování stavu přírody a krajiny. Příklady: zateplování budov města (škola, zdravotní středisko, MÚ), recyklace a revitalizace skládek, čistící stroje, zakládání parků a zeleně a cyklostezky, alternativní výroba tepla a paliv

• Doprava s oblastí podpory při zlepšování kvality dopravy a ochrany životního prostředí z hlediska dopravy.

• Integrovaný OP s těmito oblastmi podpory:

a) modernizace veřejné správy (infrastruktura pro zlepšení bezpečnosti obyvatel, datová základna pro řízení apod.)
b) rozvoj informační společnosti
c) rozvoj cestovního ruchu (organizace a řízení cestovního ruchu, rozvoj produktů a destinací cestovního ruchu)
d) rozvoj kultury (obnova a ekonomizace kulturního dědictví)
e) revitalizace panelových sídlišť
f) rozvoj systémů pro zdraví a kvalitu života (infrastruktura zdravotnictví, řízení kvality a nákladovosti zdravotní péče, prevence zdravotních rizik)

• Lidské zdroje a zaměstnanost s těmito oblastmi podpory:

a) rozvoj systémů celoživotního vzdělávání
b) školení a služby pro zaměstnance ke zvýšení adaptability
c) rozšíření produktivnějších způsobů organizace práce
d) školení a podpora v souvislosti s restrukturalizací sektorů a firem
e) implementace reforem systému vzdělávání pro zaměstnance
f) tvorba systémů pro předvídání změn na trhu práce
g) zvyšování zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením
h) prevence dlouhodobé nezaměstnanosti
i) zvyšování kvality veřejné správy a samosprávy

• Vzdělávání pro konkurenceschopnost s těmito oblastmi podpory:

a) modernizace vyššího odborného vzdělávání
b) další vzdělávání pracovníků škol
c) rovné příležitosti žáků
d) zvyšování kvality ve vzdělávání
e) rozšíření výuky cizích jazyků
f) vzdělávání v sektoru veřejných služeb
g) tvorba a zavádění systémů hodnocení kvality
h) tvorba programů reagujících na poptávku na trhu práce
i) další vzdělávání řídících pracovníků
j) programy monitoringu potřeb trhu práce apod.

• Program rozvoje venkova s těmito oblastmi podpory:

a) zalesňování a investice do lesů
b) realizace rámcové směrnice o vodní politice (investice v oblasti vodárenství)
c) pozemkové úpravy
d) podpora cestovního ruchu
e) základní služby pro hospodářství a obyvatelstvo venkova
f) využití biomasy a environmentální hospodářství


Regionální využití OP označených NUTS II, Střední Čechy

Pro reginální potřeby pracuje Rada regionů soudržnosti, která dohlíží nad čerpáním jednotlivých regionů. Disponuje a řídí čerpání celkem 130 miliard Kč, přičemž Střední Čechy by měly v tomto programu dosáhnout na 16 miliard Kč v rámci programů NUTS II, které mají tři prioritní osy:

1) Doprava – koordinaci žádostí zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic v kraji
Regionální dopravní infrastruktura

• Rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy, zkvalitnění silnic souběžných s nadregionální komunikační sítí
• Odstraňování dopravních závad (např. mosty), úprava nebezpečných míst a nevyhovujících křižovatek na silnicích II. a III. třídy
• Úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy v blízkosti sídel s vazbou na snižování nepříznivých dopadů dopravy na obyvatelstvo (např. protihlukové stěny, obchvaty, protiprašná opatření apod.)
• Realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy na ekosystémy
• Zavádění moderních technologií a značení na silnicích II. a III. třídy
• Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací pro zlepšení napojení rozvojových průmyslových areálů na regionální silniční síť
• Rozvoj infrastruktury pro leteckou dopravu (modernizace zázemí regionálních letišť)
Udržitelné formy veřejné dopravy
• Rekonstrukce nevyhovujících a výstavba nových zastávek veřejné dopravy včetně bezbariérové úpravy a souvisejícího vybavení
• Obnova vozového parku se zřetelem na ekologický provoz a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
• Výstavba infrastruktury pro ekologickou dopravu (např. výstavba plniček CNG a LPG)
• Výstavba cyklistických stezek a cyklistických pruhů ve všech oblastech s potenciálem rozvoje pravidelné dopravy
• Realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy
• Realizace opatření pro preferenci cyklistické dopravy na silničních komunikací

2) Cestovní ruch
Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu (dále CR)

• Budování turistických stezek (např. pěší turistické stezky a turistické okruhy, naučné stezky, hippostezky) včetně doprovodné infrastruktury
• Budování cyklostezek a cyklotras s využitím pro cestovní ruch (tzn. nikoli pro každodenní dopravu místních obyvatel) včetně doprovodné infrastruktury
• Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň regionálního významu se záměrem využití pro CR včetně návazné infrastruktury
• Vybudování, obnova nebo rekonstrukce objektů určených pro CR
• Zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního systému (infocenter, navigačního, orientačního systému a elektronického/internetového systému) v turistické destinaci
• Ubytovací zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR (např. vodácká turistika, cykloturistika nebo ekoturistika)
• Výstavba a rekonstrukce přístupových komunikací, cest, parkovacích míst a odpočívadel navazujících na výše uvedené atraktivity nebo infrastrukturu CR
Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje
• Zajištění a propagace pravidelných kulturních a sportovních akcí minimálně regionálního charakteru s významným dopadem na rozvoj CR – může jít o vznik nových akcí, obnovu zaniklých akcí a tradic nebo rozšíření stávajících
• Podpora iniciace a vytváření řídících a koordinačních struktur v turistických destinacích
• Tvorba a distribuce propagačních a informačních materiálů a dalších marketingových nástrojů turistických destinací

3) Integrovaný rozvoj území – VELMI DŮLEŽITÉ!
Rozvoj regionálních center, rozvoj měst a venkova

• Projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž
• Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba infrastruktury a místních účelových obslužných komunikací
• Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží
• Modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů nebo transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které lépe odpovídá poptávce
• Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné zeleně
• Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití
• Budování infrastruktury (nevztahuje se na zdravotnickou infrastrukturu)
• Pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj
• Zavádění moderních technologií a dalších inovací
• Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem)


Tato zpráva byla vytvořena na základě informací a podkladů semináře „Jak úspěšně čerpat prostředky EU“ pořádaného 22.2.2007 - Sekcí pro čerpání fondů EU společnosti Technoexport, a.s. spolupracující s SN Consultancies.

Zpracoval: Honza Tomáš
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.

Odpovědět

Finance EU pro naše město

Vložil: Ivo Kurhajec - 2008-05-21 07:51:00

O lávce přes Vltavu zatím ochabla veškerá jednání,která se projednávala.Roztoky chtěli za pomoci Klecan a čerpání dotace (cena cca 24.mil.Kč),projekt realizovat.Od té doby ticho po pěšině.Proto podporujeme dále náš přívoz.

Odpovědět

Finance EU pro naše město

Vložil: Slánská - neregistrovaný - 2008-04-26 17:42:34

Budují se cyklotrasy, mnozí cyklisté používají
přívoz od Roztok do Klecánek i opačně a za něj musí zaplatit. Mnozí z občanů také musí do Roztok a převáží se jen v omezeném čase.
Pamatuje se na lávku přes Vltavu ? Tady se o lávce nezmiňujete. Můžete podat o tom jakoukoliv informaci ?

Odpovědět

Finance EU pro naše město

Vložil: - neregistrovaný - 2008-03-14 17:33:09

Zdravím, tak si tak pořád přemýšlím, jak by bylo možné zkvalitnit cestu pro cyklisty a případně i bruslaře směrem na Prahu? jak to vidíte s projektem, který by se dal v tomto směru vymyslet?? bylo by to podle vás v kompetenci a iniciativně našeho města nebo by to muselo přijít ze strany Prahy? myslím, že by to velice přispělo v podpoře turismu u nás - hlavně v Klecánkách. Lenka

Odpovědět

Finance EU pro naše město

Vložil: - neregistrovaný - 2007-08-21 15:19:19

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1226

MKČR - Podpora lokálních kulturních tradic

uzávěrka příjmu žádostí 15.11.07 - to není moc času

Odpovědět

re: Finance EU pro naše město

Vložil: Ivo Kurhajec - 2007-10-29 16:39:58

Máme potvrzenou dotaci ve výši 50.000,-Kč.
Vše včas a řádně podáno,projednáváno i vyplněno.Díky všem zainteresovaným.

Odpovědět

re: Finance EU pro naše město

Vložil: Zdeňka Tomášová - neregistrovaný - 2007-10-04 14:41:54

Děkujeme za upozornění. Žádost na MKČR jsme již podali. Slíbili nám max. 25 000 Kč.

Odpovědět

Finance EU pro naše město

Vložil: - neregistrovaný - 2007-06-17 13:24:34

Dětské hřiště plus další možná sportoviště nejen pro děti, souhlasím. A co třeba - je to jen nápad - stálá expozice archeologických nálezů z Klecan? Je dobré znát svou historii. Jinak samozřejmě souhlasím se vším, co pozvedne Klecany v očích nejen všech potencionálních návštěvníků, ale hlavně jejich obyvatel. P.Slavíková

Odpovědět

re: Finance EU pro naše město

Vložil: Honza Tomáš - 2007-07-04 01:31:24

Souhlas,
kdo nezná svoji historii, nemá ani budoucnost.

Iniciativě se meze nekladou pí. Slavíková, jen každý projekt potřebuje svého vedoucího. Záleží na tom, zda se ho někdo ujme.

Odpovědět

Finance EU pro naše město

Vložil: Martin - neregistrovaný - 2007-06-08 13:31:51

A co třeba trochu zútulnit náměstí a udělat hriště i tam?

Odpovědět

Finance EU pro naše město

Vložil: Martin Marek - neregistrovaný - 2007-04-22 21:10:09

namet, chybi mi tu v klacanech poradne detske hriste. Jedno bych rad treba videl v horni casti fotbaloveho hriste. toto je muj namet Martin Marek

Odpovědět

Dětská hřiště - re: Finance EU pro naše město...

Vložil: Honza Tomáš - 2007-04-24 22:22:50

Dětská hřiště jsou v Klecanech v chabém počtu i stavu. V současné chvíli je snad určitá šance za spoluúčasti dětí Program Regionální podpora Nadace ČEZ.
V horní části fotbalového hřiště se vyjasňují vlastnické poměry více parcel, z kterých se v tento prostor skládá.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.