Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Kácení v háji ~ Nesouhlas města pro LČR

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Nesouhlas města pro LČR

 

 

 

 Město Klecany 

 

Do Klecánek ………., 250 67  Klecany

 

 

 

V Klecanech 9. září 2014

 

 

 

Lesy České republiky s.p.
revír Kralupy
ing. Jiří Vaňha

 

____________________

 

 

Věc : hospodaření v Klecanském háji, město a k.ú. Klecany

 

 

Vážený pane inženýre,

 

 

reagujeme tímto na Váš přípis o způsobu hospodaření v Klecanském háji, kterým sdělujete okolnosti, dané zákonem 289/95 Sb. o lesích. Z textu vyplývá, že háj je běžným hospodářským lesem, který není limitován žádnými okolnostmi ani svou historií natolik, aby v něm nebylo možné takovou činost provádět v plném rozsahu. Dále z něj vyplývá, že v tomto lese probíhá standardní péče o porosty, vč. obnovy a zajištění nových porostů. 

 

My však s takovýmto popisem nesouhlasíme. Klecanský háj byl v uplynulých nejméně stodvaceti letech, a to cca do sedmdesátých let dvacétého století, ošetřován možná nikoliv de iure, ale nepochybně de facto tak, jako kdyby byl v režimu lesů zvláštního určení s funkcí rekreační. Vyznačoval se především přítomností mnohých dominantních listnáčů, poměrně nízkým zakmeněním, hojností původní hájové květeny a mnoha druhy živočichů vč. chráněných. Jsou zde také významné stavební artefakty. Úroveň kvalitní lesnické péče zde však od sedmdesátých let postupně klesala natolik, že došlo k degradaci velkých částí lesa, a to především rozsáhlými těžbami bez následného zalesnění ekologicky vhodnými dřevinami. Šíří se zde semenným způsobem lesnicky méně vhodné až nežádoucí dřeviny, jako je akát aj., a to bez zajištění. Jsou ignorovány mimoprodukční funkce lesa a dochází k potlačování přírodních hodnot, které spočívají především v přítomnosti významných druhů rostln a živočichů vč. zákonem chráněných. Jistě je Vám známo, že od r. 1950 do r. 1989 byl Klecanský háj státní přírodní rezervací, která byla zrušena proto, aby zde mohl být  umístěn výtlačný kalovod z ČOV Troja, směřující na kalová pole Drasty (lokalita Drasty je součástí města Klecany). Kalovod je nicméně již řadu let nefunkční. Město Klecany se zrušením rezervace nikdy nesouhlasilo. 

 

Klecanský háj je v současnosti a dle platného územního plánu města Klecany z větší části součástí nadregionálního biocenra ÚSES, což se však bohužel nijak neobráží ve způsobu lesnického hospodaření. LČR (resp. MZe) navíc trvale odmítá kohokoliv, vč. zastupitelů měst a obcí, seznámit s lesnickými podklady. Nevíme proto například ani to, jakými ekologicky vhodnými dřevinami dle HS hodláte holiny zalesňovat, jaký původ mají sazenice atp.

 

Protože naši občané, které zastupujeme, se živě zajímají o další osudy Klecanského háje, dovolujeme si navrhnout následující postup :

 

 

1) Omezit plánovanou těžbu na cca jednu polovinu, u zbylé poloviny prodloužit obmýtí o pět roků. Při těžbě nepoškodit cestní síť, ostatní porosty a významné živočichy a rostliny.

 

2)  Vzhledem k vysoké svažitosti v těžených porostech zajistit půdu proti erozi, která je zde značná vzhledem ke sprašovému profilu. Upozorňujeme, že před několika lety byla v háji provedena revitalizace vodního toku ve směru od obalovny živičných hmot k Vltavě, proti erozi v době přívalových srážek.

 

3)  Ponechat výstavky v počtu cca 15 ex. v části přilehlé k zástavbě, a dále vybrané v prostoru seče (zejména největší duby), v počtu cca 20 ex..

 

4) Vytěžené plochy zalesnit v následujícím roce vhodnými dřevinami místní (středočeské) provenience, a to ve skladbě cca 80 DBZ, 5 LP, 5 HB, 5 KL, 5 ostatní dřeviny.

 

5)  V případě úspěchu obdobně po pěti letech provádět druhou polovinu plánované seče. V případě neúspěchu toto neprovádět a dále prodloužit obmýtí.

 

6)  Řešit polomy v místech, kde je to akutní, např. u největší horizontální obvodové cesty.

 

7) Ponechávat staré dubové pařezy a padlé souše jako biotop chráněných a ohrožených druhů organismů, jak to ukládají příslušné právní předpisy. Společně zabránit jejich vytěžení a likvidaci chráněných druhů, nevydávat povolení k těžbě souší (vede to k ilegálním těžbám nejen souší, ale i stojících stromů). Podotýkáme, že škodlivé druhy hmyzu se v háji masově nevyskytují.

 

8) Ostraňovat části nitrofilního keřového podrostu (buřeně), obnovovat „parkový“ charakter lesa.

 

9)  Podpořit přirozený vodní režim území a stav přirozených vývěrů vody.

 

10)  Jednoznačně vymezit trasování cest a pěšin.

 

11) Seznamovat orgány města se záměry sečí a jiných opatření, v zájmu účinné a úspěšné kooperace města Klecany  a LČR.

 

12) Zahájit jednání ke změně na les zvláštního určení s funkcí rekreační dle příslušného ustanovení zákona o lesích.

 

 

 

Děkujeme za pochopení v této naší společné věci a jsme s pozdravy

 

 

 


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.