Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Drasta - kalové hospodářství ~ Vyjádření města Klecany k záměru září 2009

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Vyjádření města Klecany k záměru září 2009

Vyjádření a připomínky 

k posudku zpracovanému podle § 9 zák. č.  100/2001 Sb., o posuzování

vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

 

„Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy“

 

Zpracovatel posudku: Ing. Josef Tomášek, CSc.,

červen 2011, Mníšek pod Brdy

 

Dne 29.07.2011 byl zveřejněn posudek k záměru MZP298 „Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy“, který vypracoval Ing. Josef Tomášek, CSc.  Na základě ustanovení § 9 odst. 8 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, podáváme tímto v zákonné lhůtě k posudku výše uvedeného záměru následující

 

nesouhlasné vyjádření

 

a trváme na svém požadavku

 

vydat k záměru nesouhlasné stanovisko.

 

Své nesouhlasné stanovisko odpíráme o níže uvedené  skutečnosti:

Město Klecany oproti posudku namítá, že záměr není v souladu s územním plánem Klecan. Zpracovatel posudku dostatečně nezohlednil skutečnost, že město Klecany má v současné době nový územní plán, který byl schválen zastupitelstvem obce dne 20.4.2010 Upozorňujeme na platnou právní úpravu, která jasně stanoví, že pokud nějaký subjekt chce realizovat záměr, který není v souladu s územním plánem, tak jedinou zákonnou cestou k jeho realizaci je pořízení změny územního plánu nebo zpracování nového územní plánu. Veškeré záměry v územním plánu resp. změně územního plánu podléhají schválení zastupitelstvem příslušné obce v rámci procesu pořízení a vydání územně plánovací dokumentace. Oznamovatel však žádné takové kroky do dnešního dne ani nerealizoval, ani jejich realizaci nezapočal. Zpracovatel posudku se s výše uvedenými skutečnostmi adekvátně nevypořádal, byť na ně město Klecany poukazovalo již ve svém vyjádření k samotné dokumentaci.

Z předložených dokladů je zřejmé, že v dokumentaci byl záměr zařazen jako zařízení k odstraňování ostatních odpadů. Dokumentace ani posudek však neobsahují specifikaci doplňkových odpadů podle číselníků. Město Klecany dále  rozporuje zpracování komunálního odpadu na svém území, o kterém se zmiňuje posudek, neboť tato skutečnost není předpokládána územním plánem a je pro město Klecany nepřijatelná.

Jestliže i sám zpracovatel posudku přiznává, že zařízení se jeví pro současný stav jako předimenzované, pak zřejmě bude mít budoucí provozovatel snahu chovat se ekonomicky a volnou kapacitu využít i pro likvidaci kalů z dalších ČOV. Z tohoto důvodu požadujeme, aby do podmínek souhlasného stanoviska bylo nad pochyby doplněno, že zařízení bude sloužit pouze a výhradně pro zpracování kalů z ÚČOV a dále že odpady, které mohou být zdrojem zápachu (např. obecně odpady živočišného původu, odpady z výroby droždí a kvasničného extraktu, z kvašení melasy apod.) budou zcela vyloučeny.

V textu uvedené „předností navrhovaného řešení je vyšší využití energetického potenciálu zpracovaných kalů“ je nelogické, neboť technologie v Drastech nebude energii nijak využívat, jen spotřebovávat. Pokud by o výsledný produkt nebyl zájem, musel by se uložit na skládku, pak by k žádnému energetickému využívání vůbec nedocházelo, ba naopak skládkovaný objem by vzrostl násobně. Současně je nutné upozornit na skutečnost, že výhřevnost produktu je o třetinu menší než výhřevnost vstupních organických odpadů, takže ani v tomto aspektu, dle našeho názoru, nelze hovořit ani o přípravě energetického využití.

Dále upozorňujeme, že použité reference jsou nedostatečné. V daném případě by se měly porovnávat jen reference obdobných záměrů. Z předložených referencí jednoznačně nevyplývá, jak dlouho už technologie aerobní fermentace fungují, pro jaké množství kalů, jaký je podíl kalů k ostatním substrátům či jaké typy kalu (vyhnilý / nevyhnilý) jsou zpracovávány a jak energeticky využívány (formulace „v rámci řešení KH ČOV Montreal, cca 2,5 mil. obyvatel“ může též znamenat, že je aerobní fermentací řešen jen určitý podíl kalů a nikterak nespecifikuje další parametry). Dále, zpracovatel posudku zaměňuje aktuální  čerpání vyhnilých kalů s navrhovaným čerpáním kalů nevyhnilých a své další úsudky opírá  o dlouhodobé „bezproblémové“ zkušeností s aktuálním transportem. Taková dedukce je však nepřípustná, protože nevyhnilé kaly mají zcela jiný charakter a vlastnosti než vyhnilé (zejména možné započetí anaerobní stabilizace kalů během transportu, na kterou město Klecany upozorňovalo i ve svém vyjádření k dokumentaci). Dále rozporujeme měření pachové zátěže referenčního záměru na území České republiky, ke kterému došlo při -5°C, což pro šíření zápachu z nežádoucího rozkladu organického odpadu zejména při vyšších venkovních teplotách není signifikantní.

Rovněž poukazujeme, že zatímco text posudku odmítá zpracování písku a shrabků na lokalitě Drasty, v důsledku čehož nedoporučuje realizovat RTK v posuzované variantě s důlní železnicí, návrh souhlasného stanoviska udává shrabky a písek jako jeden ze vstupů. Požadujeme celou část provozu na zpracování shrabků a písku důsledně ze souhlasného stanoviska eliminovat.

Město Klecany považuje navržené řešení dopadů dopravní zátěže za nedostatečné a požaduje dopravní obslužnosti areálu dopracovat ve vztahu k aktuálnímu neutišenému stavu dopravní infrastruktury mimo areál - navrhované přebudování křižovatky Sedlec – Klecany (II/608 a III-0853) na kruhový objezd problém adekvátně neřeší, neb ve variantě 3 dochází pouze k dalšímu posílení dominantního směru zátěže (II/608),  intenzifikaci kapacitní propustnosti dálniční sjezdu, které  je  posudkem odmítnuto, pak považujeme za podmínku nutnou. V této souvislosti se neztotožňujeme ani s nálezem posudku, že další investice do dopravní infrastruktury je možné považovat pouze za možné kompenzace. Zároveň požadujeme jasné zakotvení požadavku na termín, do kterého je možné využívat dočasné povolení dopravní obslužnosti areálu ve variantě č. 2, a navrhujeme jej svázat nejpozději s uvedením záměru do plného provozu.

Současně se v textu posudku jeví nejasná formulace, že „vlivy záměru nepřekračují legislativní limity stanovené pro jednotlivě složky životního prostředí, resp. nejsou příčinou jejich překračování“. Pravdou je, že už i v současné době lze hovořit o tom, že v předmětné lokalitě jsou platné hygienické limity hluku, vibrací a znečištění ovzduší v ukazateli nebezpečného polétavého prachu PM10 překračovány a tím zdraví obyvatel poškozováno. Město Klecany proto poukazuje na fakt, že jakékoliv případné zvýšení zátěže pro danou oblast bude z hygienického hlediska naprosto nevyhovující a bude představovat akorát další zdroj znečištění.

Je třeba upozornit, že  předpokládaná nová právní úprava problematiky ochrany ovzduší bude zajišťovat, že v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší nebudou uvedeny do provozu nové zdroje znečišťování, dokud neprokáží nebo nepřijmou opatření, která budou nové znečištění vyvažovat. Mikroregion Klecanska do takové oblasti spadá a realizace záměru bude majoritním primárním a sekundárním zdrojem imisí.

Posuzování záměru zahrnuje i návrh opatření k předcházení nepříznivým vlivům na životní prostředí provedením záměru, k vyloučení, snížení, zmírnění nebo minimalizaci těchto vlivů, popřípadě ke zvýšení příznivých vlivů na životní prostředí provedením záměru, a to včetně vyhodnocení předpokládaných účinků navrhovaných opatření. Pokud tedy dojde k překročení legislativních limitů stanovených pro jednotlivé složky životního prostředí, měl by se daný případ posuzovat také z hlediska integrované prevence a omezování znečištění (IPPC), v České republice uplatňovanou prostřednictvím zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o integrované prevenci), který vychází z principů a cílů směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění, která byla nahrazena směrnicí Evropského Parlamentu a Rady č. 2008/1/ES. Tento proces omezování znečištění slouží jako právní nástroj, který má provozovatele vést k vytvoření si systému plnění požadavků environmentální legislativy. Dle výše uvedené směrnice a zákona by pak měly být splněny následující požadavky na provoz zařízení:

- musí být provedena vhodná preventivní opatření proti znečišťování životního prostředí, především na základě použití nejlepší dostupné techniky,

- nesmí docházet k významnému znečišťování, - musí se předcházet vzniku odpadu (resp. škodlivin), a pokud odpad vznikne, má být především zhodnocován. Není-li zhodnocení možné z technického a ekonomického hlediska,

- musí se odpad odstranit tak, aby byl vyloučen nebo omezen jeho negativní dopad na životní prostředí,

- musí být efektivně využívána energie a další surovinové zdroje (např. voda),

- musí být přijata opatření k zabránění vzniku havárií a k omezení jejich následků a opatření k vyloučení rizika znečištění po definitivním ukončení provozu zařízení a dále k revitalizaci lokality.

Město Klecany zároveň požaduje explicitně zakázat jakékoliv energetické zužitkování produktu v areálu a rozšířit zákaz i na jakékoliv jiné zpracování odpadů v areálu. Tento zákaz u produktu je sice v podmínkách stanoviska obsažen, avšak velmi nejednoznačným způsobem.

V neposlední řadě poukazujeme na rozpor, kdy oznamovatel opakovaně uvádí nesouhlas obyvatel Hlavního města Prahy s ponecháním kalového hospodářství na Císařském ostrově, avšak dokumentace ani posudek k řízení EIA nikde neuvádí, že obyvatelé města Klecany přemístění (pravomocně) odmítli v místním referendu a většina obyvatel okolních obcí v petici. Řízení EIA má přece ze zákona dodržovat nestrannost, což dle našeho názoru nebylo bezezbytku dodrženo. Navíc oznamovatel nebyl schopen prokázat, že jakékoliv kalové hospodářství nemůže být na Císařském ostrově umístěno; argumenty uvedené v doplnění vyžádaném zpracovatelem posudku považujeme za liché, neb

ñkalové hospodářství má být řešeno až po ukončení druhé etapy modernizace (tedy i po dobu druhé etapy bude v areálu ÚČOV přítomno), tedy stávající (od roku 2002 zmodernizované) kalové hospodářství může být zachováno.

ñdopravní obslužnost je v porovnání s Drasty téměř ideální, 250 m od areálu je železnice, součástí areálu ÚČOV je přístaviště lodní dopravy. Návaznost na páteřní silniční sít je vzhledem k realizaci trojského mostu rovněž značně podhodnocena.

ñsice je celý areál v povodňově aktivní zóně (včetně všech ostatních technologií v areálu), avšak protipovodňovou ochranu kalového hospodářství lze řešit obdobným způsobem jako u ostatních technologií – podpovrchovou realizací. Takové řešení by navíc podpořilo i požadavek na celkové hermetické uzavření technologie.

ñRozporujeme i závěry vyžádané studie na mikroklima, že předmětná lokalita nevykazuje vyšší frekvenci mlh a námraz v zimním období. Tento fakt se údajně opírá o veřejně dostupné zdroje včetně dat Českého hydrometerologického ústavu (ČHMÚ). Z analýzy, kterou jsme si zadali, však vyplývá, že ČHMÚ nedisponuje daty, která by popsaný jev podporovala, avšak ani vyvracela; zadaná studie však upozorňuje na dispozici této lokality na kumulaci vlhkého vzduchu z vltavského údolí, který do lokality může proudit místními údolími (Řež a máslovické údolí). Tato hypotéza se plně opírá o naše subjektivní pozorování v této oblasti, které bylo důvodem pro požadavek na zpracování studie na mikroklima. V této souvislosti požadujeme doložení vstupních dat v doplňkové studii na mikroklima použitých, v opačném případě považovat závěry studie za nerelevantní a studii anulovat ve prospěch města Klecany.

Pozitivně lze naopak hodnotit skutečnost, že zpracovatel posudku se přiklání k provedení kolektoru RTK bez kolejové dopravy a bez přemostění. Dalším kladem je zdvojená filtrace vzduchu, hermetické uzavření vnitroareálové dopravy kalů a odpadů, dopravní napojení areálu ve variantě 3 a další plánování provoz bez zpracování shrabků a písku. Město Klecany souhlasí i se zřízením komise, činnost komise zejména spojujeme s kontrolní činností – v této souvislosti požaduje činnost komise zapracovat i do návrhu monitoringu.

Přesto, dle závěru zjišťovacího řízení musí být technologie a RTK posouzeny v jednom řízení. Tento požadavek však bude vydáním souhlasného stanoviska obejit, neb podmínky stanovují přepracovat dokumentaci k RTK a podrobit ji novému posouzení EIA. Dále hned první podmínka souhlasného stanoviska ukládá povinnost oznamovatele provést analýzu alternativní technologie, která principiálně nahrazuje variantní posouzení záměru (opíraje se o fakt, že bez relevantních důvodů oznamovatel od variantního řešení záměru – původně uvedeném ve zjišťovacím řízení - opustil). Zároveň v řízení nebyla zohledněna existence současného provozu na Drastech (což rozporuje i zpracovatel posudku) a nebyly vzaty v potaz parametry současného kalového hospodářství na Císařském ostrově. Zároveň nebyla dostatečně vypořádána přítomnost oblasti NPR Větrušická rokle, zapsané v soustavě NATURA 2000 jako evropsky významná lokalita (EVL).  V této souvislosti upozorňujeme, že uvedený odbor dle našeho názoru zásadně pochybil, když

ñve svém vyjádření č.j. 154538/2009/KÚSK ze dne 14.10.2009, vydaném pro potřeby zjišťovacího řízení, nerespektoval ustanovení § 45b zákona o ochraně přírody a krajiny 114/2001 Sb s tím, že poškozování evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu a sporné lokality je zakázáno. Odbor ochrany přírody Středočeského kraje tak dle našeho názoru měl v rámci zachování předběžné ochrany evropsky významných lokalit přinejmenším alespoň poukázat na skutečnost, že oblast byla zařazena do nového národního seznamu lokalit (nařízení vlády 371/2009 Sb. zařazující nové evropsky významné lokality (EVL) do soustavy NATURA2000, včetně EVL NPR Větrušická rokle zanesené do tohoto systému pod označením CZ0210279), ačkoliv toto rozhodnutí ještě nenabylo právní moci (nabylo právní moci dne 03.11.2009) Upozorňujeme na povinnost posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.   vztahující se na EVL bez ohledu na to, zda již jsou, nebo teprve budou vyhlášeny nařízením vlády

ñve svém vyjádření ve zjišťovacím řízení při formulování stanoviska č.j. 053001/2010/KUSK, kdy uvádí, že „Stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na EVL a PO již bylo k záměru vydáno....pod číslem jednacím 154538/2009/KÚSK a je stále platné.“ Toto pochybení však posudek nezmiňuje.

ñzákladě vyžádaného doplnění vydal stanovisko nové zdůvodňující, že záměr nemá vliv na EVL, neb ohrožené biotopy se vyskytují na straně odvrácené záměru. Toto zdůvodnění považujeme za značně zjednodušené, neb i rozptylová studie modeluje (tedy i připouští) zatížení této lokality nadlimitními imisemi, což je v rozporu se zdůvodněním jmenovaného odboru). Domníváme se, že odbor za této situace  nemůže podat takové kategorické vyjádření, že EVL nebude ovlivněna.

Tím dle našeho názoru došlo k fatálnímu poškození celého řízení EIA, neb dokumentace ani posudek adekvátně nereflektuje přítomnost EVL ani se posudek nevěnuje důvodům, proč bylo opuštěno variantní posouzení včetně umístění záměru v jiných lokalitách (zejména v nulové variantě). Toho důsledkem ani dokumentace ani posudek nevyjmenovávají parametry, ve kterých je posuzovaný záměr lepší nežli stávající řešení, což je od řízení EIA zcela očekávatelný výstup.

Vzhledem k této skutečnosti, stejně jako vzhledem k shora uvedeným nedostatkům posudku, se neztotožňujeme se závěrem posudku a jsme přesvědčeni, že není možné k záměru vydat souhlasné stanovisko.

 

 


starosta města Klecany


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.