Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Dopis MŽP

Městský úřad Klecany                                   

                                             Do Klecánek 52, 250 67   Klecany

 

 

Ministerstvo životního prostředí
odbor posuzování vlivů na životní prostředí

Vršovická  65
100 00  Praha 10

                                                                                              V Klecanech dne 20.dubna 2010
Zn.  26047/ENV/10
Č.j. :  MS 7/10
Kód akce  :  MŽP
298
Č.j.: 542/2010


Věc: Záměr „Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů -připomínky města  Klecany k posuzovanému záměru zařazeného v kategorii I.


Oznámení záměru podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění dle názoru města je v rozporu s účelem zákona a s veřejným zájmem a bagatelizuje negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví s cílem uvedený záměr zcela prosadit.

Výstavba nového kalového hospodářství v okolí města Klecany bude mít bezpochyby velký vliv na životní prostředí, zdraví obyvatel v dané oblasti a v neposlední řadě také na místní dopravu, přičemž důvodné obavy města Klecany jsou rozepsány níže.

Dokumentace oznámení záměru se vyznačuje řadou předpokladů a hypotéz, se kterými nakládá jako s údaji ověřenými. Mnohé informace jsou neúplné nebo chybí zcela. Dokumentace ve většině prezentuje jednotlivé vlivy jako minimální, nevýznamné, žádné nebo pozitivní.    

Dokumentace ve většině prezentuje jednotlivé vlivy jako minimální, nevýznamné, žádné nebo pozitivní.    

Tato plánovaná  výstavba znamená  zvýšení podílu dopravovaného kalu a tím i navýšení souvisejících rizik pro město Klecany. Všechny druhy kalu dopraveného do areálu Drasty, primární i aktivovaný, bude nutno po zneškodnění a minimalizaci dále přepravit a uložit na jiném místě. Nutno konstatovat, že čistírenské kaly produkované průmyslovým velkoměstem budou pravděpodobně  zařazeny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. Jsou  zařazeny  jako nebezpečný odpad (N), katalogové číslo 19 08 11 - kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky.

Nejpravděpodobnější se jako technologie minimalizace  a zneškodnění kalů jeví spalování. Znamená to v nejbližších letech rozšířit navrženou technologii o nezbytnou spalovnu kalů a do té doby mnohonásobně zvýšit dopravní zatížení. Přiložená dokumentace představuje první fázi výstavby nové technologie, bez spalovny, jakožto budoucího koncového zařízení. Tuto,  pro Klecany stěžejní problematiku významných rizik dokumentace zatím neřeší.

   
Námitky proti záměru


1) Navýšení dopravní zátěže

Výstavba a následný provoz zařízení s sebou přinese zvýšenou dopravní zátěž zejména těžkými nákladními vozy, které po dobu výstavby a provozu zařízení budou zatěžovat a ničit místní komunikace.

Doporučený požadavek města:

-   v rámci dokumentace EIA provést podrobné zhodnocení vlivu provozu zařízení na dopravní zatížení místních komunikací a přístupových cest k jednotlivým nejvíce zatíženým místům
-    v rámci dokumentace EIA zpracovat podrobný projekt organizace výstavby v reálném čase a zhodnotit vlivy výstavby na dopravní obslužnost oblasti po dobu výstavby
-   v rámci dokumentace EIA provést podrobné zhodnocení vlivu výstavby a následného provozu zařízení na stav místních komunikací, které budou při výstavbě a následném provozu zařízení využívány k dopravě materiálu (kalu)


Další nedostatky posouzení:
není důsledně řešeno nakládání s velkými objemy inertního, ostatního (O) odpadu (výkopek: 17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03), dále pak lokalita uložení i trasy odvozů
nedořešena zůstává stálá údržba a provozuschopnost trasy během výstavby i pro ostatní nezbytnou dopravu
nejsou ani náznakem řešeny  pro stavbu možné, nezbytně nové komunikace

2) Ohrožení kvality podzemních a povrchových vod v okolí

Stavba a následný provoz zařízení může mít vliv na množství a kvalitu podzemních a povrchových vod v jeho okolí, což znamená, že může dojít k narušení zdrojů pitných a užitkových vod (prameny, studny) v průběhu výstavby a provozu, a také ke zhoršení kvality podzemních a povrchových vod v důsledku provozu zařízení.

Doporučený požadavek města:
v rámci dokumentace EIA provést podrobné zhodnocení vlivu výstavby a provozu zařízení na množství a kvalitu podzemních a povrchových vodních zdrojů v okolí města Klecany, včetně návrhu opatření ke zmírnění těchto vlivů, případně jejich kompenzaci (náhradní zdroje pitné a užitkové vody)
zjistit a vyhodnotit možné kontaminace půdy, horninového podloží a vod jako důsledku předchozí dlouhodobé činnosti areálu Drasty (kalových polí).
posoudit ochranu vod, a to jak pro případy úniků technologických kapalin nebo smyvy v areálu, tak ve vztahu ke kondenzačním jádrům v atmosféře a jiným klimatickým jevům /viz také bod 1) výše/.

3) Zhodnocení vlivů na obyvatelstvo včetně vlivů na turistický ruch

Výstavba a následný provoz záměru bude mít významný vliv na obyvatelstvo postižené oblasti z hlediska vlivů zdravotních, sociálních a ekonomických. Okolí města Klecany lze charakterizovat jako oblast charakteristickou typickou venkovskou krajinou s minimálními lidskými zásahy a aktivitami poškozujícími krajinu a životní prostředí. Lze očekávat, že rekreační a estetická funkce území bude výstavbou a provozem záměru značně poškozena, a to zejména vzhledem k úmyslu města Klecany vytvořit v blízkém okolí naučnou turistickou stezku.

Dále je nutno rovněž zmínit negativní vlivy na zdraví obyvatel v dotčené oblasti, existují zde důvodné obavy k ovlivňování životního prostředí zápachem, sběr kalu může být zdrojem výskytu hmyzu a hlodavců, což by zcela jistě vedlo k přenosu a šíření infekčních onemocnění.

Doporučený požadavek města:

-    v rámci dokumentace EIA provést podrobnou socio-ekonomickou analýzu vlivu výstavby a následného provozu záměru kalového hospodářství se zapracováním vlivu na rekreační funkci oblasti
-    v rámci dokumentace EIA doplnit oznámení o kapitolu „Charakteristika zdravotních rizik“ a specifikovat jednotlivá opatření k jejich nápravě, současně trvat na dodání znaleckého posudku ke zdravotním rizikům, který by tvořil přílohu oznámení záměru
-    v rámci dokumentace EIA provést podrobné zhodnocení vlivu výstavby a provozu zařízení na emise hluku a dodržování hygienických limitů hluku
-   v rámci dokumentace EIA zpracovat podrobné návrhy jednotlivých protihlukových opatření, zejména v místě okolní obytné zástavby
-     posoudit rizikové faktory, a to formou úplné analýzy všech rizik, uvedených v Oznámení záměru. Analýza nemůže obsahovat  údaje zkreslené či bagatelizující, nebo ústící do bezdůvodně optimistických závěrů.
-   posoudit rizikové faktory v Oznámení neuvedené, např. interakce s hustou leteckou dopravou nad místem záměru, vč. potenciálního vlivu mezinárodního letiště Vodochody.
-    vyhodnotit synergické a kumulativní efekty, a to včetně všech vstupů a zdrojů, které se v vyskytují jak v sousedství lokality do vzdálenosti 3 km, tak v polohách vzdálenějších a vzdálených.
-  posoudit  vliv emise škodlivin, jelikož při výstavbě liniové stavby asi 10 ti km multifunkčního kolektoru pro dopravu kalu z pražské ÚČOV se značně zvýší emise škodlivin, zejména hygienicky závažných prachových částic PM 10
-     posoudit problematiku pachových látek, a to  při  nedodržení technologických postupů a při nakládání nebo úpravě  primárního kalu z ústřední čistírny odpadních vod v Praze. Obtěžující pachové látky jsou laxně řešeny v zákoně č.  86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů. Jsou dlouhodobým  a složitě technicky nedořešeným obtěžujícím faktorem z provozů  řady průmyslových činností . Posoudit obtěžující pachové látky v závislosti na směru větru.


4) Biologické hodnocení

Oznamovatel ve svém oznámení  o záměru připouští, že v nedaleké cca 2 km vzdálené lokalitě Přírodní rezervace Máslovická stráň se vyskytuje sysel obecný a netopýr. Oba tyto druhy savců řadí příloha č. 3 vyhlášky Ministerstva životního prostředí  ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, mezi kriticky ohrožené druhy živočichů. Kromě výše uvedeného oznamovatel dále připouští v cca 1,2 km vzdálené lokalitě Národní přírodní rezervace Větrušická rokle výskyt ještěrky zelené, kterou příloha č. 3 shora citované vyhlášky rovněž považuje za kriticky ohrožený druh živočicha.  Oznamovatel však již ve svém oznámení záměru neuvádí povinnost žádat o výjimku z ochrany kriticky ohrožených druhů živočichů, jejichž výskyt by byl realizací záměru zcela jistě ohrožen.

Doporučené požadavky města:

- v rámci dokumentace EIA provést podrobné biologické hodnocení vlivu záměru

 
5) Zhodnocení vlivu na životní prostředí, na krajinu

Posuzovaná stavba bude mít nepochybně výrazný vliv na životní prostředí i na krajinu i na životní prostředí.

Doporučený požadavek města:

provést analýzu vlivu na horninové prostředí při budování raženého přivaděče, vč. vyhodnocení rizik při realizaci a provozu a rizik vlivů na povrchové objekty v celé délce přivaděče, ve vztahu k bodům 3) a 8), mj. s využitím poznatků z obdobných staveb, např. budování tunelu Blanka v Praze apod.

Hodnocení krajinného rázu, a  to jak pro zařízení v obou provozních variantách v lokalitě Drasty, tak pro ražený trubní přivaděč s přemostěním údolí v intravilánu Klecan. Vzhledem k exponovanosti lokality Drasty je za minimální okruh tohoto hodnocení považován poloměr 3 – 5 km.

Ochranu krajiny, a to jak ve vztahu k bodu 9) výše, tak k systému ÚSES, VKP a přírodním parkům.

Ochranu ekosystémů a druhovou ochranu, a to jak ve vztahu k bodu 10), tak k zastoupení druhů v oploceném prostoru stávajícího zařízení a jeho blízkosti.

V závěru je nutno podotknout, že městu nejsou známy relevantní důvody k zamýšlenému umístění záměru do lokality Drasty nebo Klecany, s poukazem na předpokládanou mimořádnou technickou a finanční náročnost záměru „Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy“. Argumentace vlastnictvím pozemku a snížením nezaměstnanosti nemá žádný vztah  k řešení, šetrnému k životnímu prostředí a k veřejným financím. Dále poukazuje město, že toto užití a dokumentací posuzovaná stavba není  v souladu s připravovaným  územním plánem.
        
Předloženým záměrem též bude bez náhrady zrušena funkce kalových polí, které jsou i v současné době využívány při výpadku technologie na ÚČOV Praha a novou havarijní zálohu záměr neřeší. Hl.m.Praha má možnost alternativního záměru, neboť realizace kalového hospodářství na Císařském ostrově byla posouzena v rámci záměru „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově, Praha 6, Praha 7“ , který obdržel dne 27.10.2005 souhlasné stanovisko Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m.Prahy č.j. MHMP-147831/2005/OOP/VI/EIA/154-8/Žá.

Z důvodu nesouladu záměru se zásadami Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje a s územně plánovací dokumentací Středočeského kraje i připravovanou územně plánovací dokumentací města Klecany a vzhledem k tomu, že  Hl.m.Praha má možnost alternativního řešení kalového hospodářství na svém území, požaduje město Klecany, aby byl předložený záměr již ve fázi oznámení zamítnutý jako nepřijatelný. Předejde se tím tak zbytečné administrativě i vynakládání finančních prostředků na posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., který je v rozporu s jinými právními předpisy znemožňujícími realizaci stavby.

Z důvodů výše uvedených město Klecany nesouhlasí s plánovaným záměrem výstavby přivaděče pro dopravu a uskladnění kalu v katastrálním území Klecany.                            Za  město Klecany                                                          

                            …………………………….
                            Ivo Kurhajec
                            starosta města
K tomuto článku můžete vložit svůj komentář
Přispívat do diskuze může pouze registrovaný uživatel.


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.