Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Spolkový dům ~ Spolkový dům - studie

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Spolkový dům - studie

KLECANSKÝ DŮM PRO SPOLKOVÝ ŽIVOT

Klecany – Studie přestavby budovy č. 968 v Dolních kasárnách

1.1 Název a místo stavby:

Klecanský dům pro spolkový život
Studie přestavby budovy kasáren na parcele č. 968
Katastrální území Klecany 666033
Dolní kasárna

1.2 Objednatel:

Město Klecany, se sídlem: Do Klecánek 52/24, 260 67 Klecany
Zastoupen Ivo Kurhajcem, starostou
IČ 26434997

1.3 Projektant

Atelier Dům a Město - sdružení architektů, Komornická 12, Praha 6 - Dejvice
tel. + fax 233 333 287, 224 314 564, 603 768452, dumam@comp.cz
Autor studie: Ing. arch. Vítězslava Rothbauerová

1.4 Záměr

Předmětem studie je návrh přestavby jednoho ze stávajících objektů bývalých Dolních kasáren v Klecanech na středisko volného času pro spolkovou činnost obyvatel města. Objekt je na parcele č. 968. Součástí návrhu je i řešení venkovních ploch pro sportovní a výchovně vzdělávací aktivity pro mládež a dospělé.

1.5 Rozsah dokumentace

1.6 Popis stávajícího stavu objektu

Objekt na parcele č.968 je v jižní části bývalého areálu Dolních kasáren. Dopravně je napojen na stávající komunikaci, která prochází středem pozemku od východu k západu.

V současné době není objekt využíván. Při provozu kasáren v něm byly jídelna, kuchyně, klubovny, kanceláře a kotelna. Objekt je podélného tvaru, jeho delší strany jsou obráceny k jihu a k severu.

Pozemek je rovinatý, rozdíl výšek rostlého terénu na celém pozemku je cca 50cm. Dům je sestaven ze tří částí, které na sebe lineárně navazují. Prostřední objekt je od krajních pavilonů uskočen o 8m severním směrem. Pracovně jsou jednotlivé části domu označeny:

C1 – západní část, délka cca 40m, šířka 12,7m, výška po hřeben cca 7m
C2 – prostřední část, délka cca 33,5m, šířka 12,7m, výška po hřeben cca 6,5m
C3 – východní část, délka 40m, šířka 12,7m, výška po hřeben cca 6,5m

Střecha všech pavilonů je sedlová. Celý objekt je jednopodlažní, části C2 a C3 jsou nepodsklepené, objekt C1 má suterén, kde byla dříve kotelna a sklady pro kuchyni. Ke štítovým zdem pavilonu C1 a C2 jsou přistavěny malé vstupní objekty. Komínové těleso je u východní strany pavilonu C1.

Obvodové zdivo je tvárnicové, příčky jsou cihelné, okna a dveře dřevěné, střecha je zastropena dřevěnými vazníky, krytina je lepenková. Dům je založen na základových betonových pasech, pod betonovými pilíři v objektu C1 jsou betonové patky. Od zrušení kasáren není dům v provozu. Stavební a technický stav objektu této skutečnosti odpovídá. Na pozemku se nachází stromy a keře, jejich stav, případné jejich zachování potvrdí dendrologický průzkum.

1.7 Návrh

Studie byla vypracovaná dle těchto podkladů:

- Výkresová dokumentace stávajícího objektu - ozalitové kopie půdorysů, řezů a pohledů
- Fotografická dokumentace stávajícího stavu
- Seznam klecanských spolků a ostatních zájemců o prostory pro spolkovou činnost

Dle předaných ozalitových kopií byla vypracována v digitálním provedení dokumentace stávajícího stavu, která byla následně podkladem pro studii. Zaměření skutečného stávajícího stavu domu nebylo v této fázi provedeno. Studie řeší dispoziční a objemové uspořádání v daném objektu a architektonické řešení přestavby.

V návrhu přestavby jsou zachovány všechny hlavní hmoty objektu včetně výšek pavilonů a tvaru domu. Jsou odstraněny malé vstupní objekty a komínové těleso. Bude provedeno celkové zateplení obvodového pláště a střechy (pokud bude shledána staticky a mykologicky vyhovující), bude provedena výměna podlah včetně izolace. Na celém objektu budou vyměněna všechna okna a vstupní dveře. V interiéru budou odstraněny nevyhovující příčky a dle nové dispozice budou navrženy nové včetně dveří. Architektonické řešení je založeno na drobných úpravách stávajících hmot domu, které jsou patrné z fotografie modelu a z dokumentace. Ve studii jsou navrženy nové vstupní objekty, které reagují na navržené dispoziční řešení a zároveň doplňují klasickou a jednoduchou formu stávajícího domu o nový architektonický detail. Tyto drobné hmoty, budou odlišeny od původního objemu jiným použitým materiálem, nebo barevností. Budou orientačními body vstupů do pavilonů.

Pavilon C1

Hlavní náplní pavilonu je víceúčelový sál se samostatným vstupem, vstupní halou, šatnou, sociálním zařízením pro hosty a účinkující a potřebným zázemím pro jeviště (kostýmy a rekvizity) Ze vstupní haly je navrženo i propojení na venkovní scénu s hledištěm. Na západní straně pavilonu je vymezena plocha pro atelier Creative Heroes se samostatným vstupem.

V suterénu pavilonu jsou doplňující prostory pro sál – technické zařízení, sklady a sociální zařízení a dále klub mládeže, zkušebny pro hudební skupiny, sklářská dílny, elektro dílna a sklad pro Creative Heroes. Do suterénu je navržen samostatný vstup ze severního průčelí domu, je využito snížené úrovně, která sloužila dříve pro vstup do kotelny.

Pavilon C2

Ve středním pavilonu je hlavní vstup do celého objektu s recepcí a s kancelářským provozem pro zajištění správy domu. Vstup je zvýrazněn pergolou a schodištěm. Pro zdravotně postižené osoby je u vstupu navržena rampa. K jižní fasádě jsou obráceny klubovny pro divadelní a pěvecké spolky, textilní dílna, dětský koutek a čajovna s kuchyní, která bude sloužit i pro rodinnou výchovu. Podél jižní fasády tohoto pavilonu probíhá terasa se zastíněním a s možností venkovního posezení. Odtud jsou přístupné i ostatní aktivity na zahradě. K severní fasádě je obrácená malířská a keramická dílna. Ke štítové východní zdi přiléhá samostatný vstup do noclehárny pro „kolaře“ a do hvězdárny. Svojí polohou a střešním ukončením bude hvězdárna významným orientačním prvkem Klecanského domu.

V ose tohoto pavilonu je navržena částečná střešní nástavba, kde je umístěn byt správce. Vzhledem k rozsahu činností a aktivit je pro objekt trvalý pobyt správce nezbytný. Vstup do bytu je po schodišti z prostoru vstupní haly. Dům má malý původní suterén, který bude využit pro technické zařízení. Je přístupný po schodišti z kanceláře v přízemí.

Pavilon C3

Ve východním pavilonu jsou soustředěny zejména prostory s komerčním využitím. Je zde navrženo jedno oddělení mateřské školy a klubovny pro spolkovou činnost. Je uvažováno s tím, že prostor pro klubovny může být variantně využit pro další oddělení mateřské školy. Na jižní straně pavilonu je sportovní klubovna pro trampolínu, nebo stolní tenis. Na hernu MŠ navazuje venkovní terasa a hřiště pro děti. Mateřská škola i klubovny mají samostatné vstupy. Před vstupem do MŠ je venkovní altán, který slouží jako kočárkárna.

1.8 Užitkové plochy

Byl proveden výčet celkových užitkových ploch dle navrhovaných uživatelů:


1.9 Dopravní a pěší napojení, venkovní úpravy

Objekt je dopravně napojen na pátěřní komunikaci Dolních kasáren. Podél ní je navrženo před Klecanským domem i několik parkovacích stání. Pro provoz Klecanského domu bude nutné v rámci pozemku kasáren vyčlenit další parkovací stání pro akce, které budou probíhat ve víceúčelovém sále, nebo na letní scéně.

Vzhledem k tomu, že se objekt nachází v jihozápadní části kasáren, v blízkosti zámku a ulice Československé armády, nabízí se realizovat pěší propojení do centra města podél okraje pozemku 455/1, který patří městu Klecany a dále podél okraje pozemku 455/2, jehož vlastníkem je firma Hosanemo. Návrh propojení je přiložen.

Venkovní úpravy a sportovní aktivity jsou navrženy orientačně, budou v dalším stupni dokumentace upřesněny. Kromě pobytové terasy a venkovní scény s hledištěm, je na zahradě ohniště, sportovní plochy (stolní tenis, trampolína, dětská hřiště, výběhy pro chovatelský kroužek(slepice, kachny, kozy), parkové úpravy s posezením, bylinková zahrada apod.

1.10 Popis výkresů

Ve výkresech jsou v plochách navrženy pomocí barevných odstínů správa a způsob využití prostorů:

- béžová - Město Klecany
- béžové pruhy – Pronájem města Klecany místním spolkům
- šedá – Komerční využití

Stávající stav a navrhované úpravy jsou ve výkresech vyjádřeny barevně:

- šedá – stávající stav
- červená – navrhované úpravy


1.11 Závěr

V další etapě studie budou provedeny

- stavebně-technický průzkum dřevěných vazníků a tvárnicového zdiva
- studie statiky
- požárně-bezpečnostního řešení a vzduchotechniky
- napojení na inženýrské sítě a stanovení jejich potřebných kapacit
- odhad finančních nákladů stavby, případně její rozdělení na etapy


Pro nové využití objektu bude následně vypracován projekt pro stavební povolení. Pro projekt bude provedeno zaměření skutečného stavu objektu.

Vypracoval. Ing. arch. Vítězslava Rothbauerová, 28.2.2011

Dokumentace

1 SIRSI VZTAHY 1_10000.pdf  dokument pdf (880kB)

2 SITUACE 1_1000.pdf dokument pdf (127kB)

3 PUDORYS 1.PP.pdf dokument pdf (143kB)

4 PUDORYS 1.NP.pdf dokument pdf (242kB)

5 PUDORYS 2.NP.pdf dokument pdf (106kB)

6 REZY NAVRH.pdf dokument pdf (94kB)

7 POHLEDY.pdf dokument pdf (82kB)

8 STAVAJICI STAV SUTEREN.pdf dokument pdf (102kB)

10 REZY STAVAJICI STAV.pdf dokument pdf (78kB)


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.