Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Klecanský zpravodaj ~ Klecanský zpravodaj 9/2007-pokračování

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Klecanský zpravodaj 9/2007-pokračování

Zušík 9/2007

Nový školní rok v Základní umělecké škole v Klecanech Podobně jako v základní škole také Základní umělecká škola zahajuje svou činnost 3. září 2007. To připomínám pro některé zapomnětlivé žáčky, kteří se každoročně uprostřed září diví, že „Zuška už také funguje“.

Nové prostory

V letošním roce máme poprvé možnost využívat celou budovu, díky Městskému úřadu v Klecanech a vstřícnosti vedení základní školy. A co nového tyto úpravy přinesou? Keramická třída se zvětší o jednu velkou místnost. Paní učitelka Šoltysová, která učí keramiku i kresbu a malbu bude mít třídu společně s panem učitelem Šoltysem jen ke svému užívání a nemusí přecházet na keramiku do suterénu. Třída je nyní dostatečně rozlehlá a je v ní možné učit plošnou i prostorovou tvorbu. Také hudebníci si přijdou na své. Rozlehlé třídy zlepší akustiku, komorní a souborové hry mohou zkoušet ve velkém stylu.

Zápis do ZUŠ

Jelikož zápis do ZUŠ probíhal již v měsíci červnu, kapacita školy je téměř zcela naplněna. Pouze skupinové obory (výtvarný, taneční a dramatický) mohou přijímat další žáky, pokud bude ve skupině místo. Hudební obory jsou zcela obsazeny. Pokud se budete chtít přihlásit a zjistit, jestli je na některý obor místo, osobně navštivte vedení školy od pondělí do pátku nebo volejte na tel.čísla: 603334627, 284892376. Škola bude evidovat případné zájemce o studium, a pokud někteří žáci do výuky nenastoupí, ihned bude na jejich místo přijat evidovaný uchazeč. Volná místa jsou ještě v dramatickém oboru pro dospělé studenty – výuka bude probíhat vždy ve středu od 18,00 hodin (přesná doba bude upřesněna v září). Dramatické umělce povede paní učitelka Zuzana Kollárová Pokorná.

Přihlášení žáci do ZUŠ

Všichni žáci se dostaví kvůli domluvě rozvrhu do ZUŠ nejlépe první týden v září (nejpozději však do 14. září 2007). Po tomto termínu (pokud se alespoň telefonicky neozvou), budou na jejich místa přijímání noví zájemci o studium. Totéž platí i pro žáky, kteří již ZUŠ navštěvovali v minulém roce.

Školné – úplata za vzdělání

Školné zůstává stejné jako v minulém roce (ceny jsou za pololetí): Hudební obor individuální: 1300 Kč, Hudební obor skupinový: 1100 Kč, Výtvarný obor: 1100 Kč, Taneční a Dramatický obor: 1000 Kč, Výuka pro předškoláky: 1100 Kč. Ruší se loňská sleva 200 Kč (pokud žák chodil na více oborů). Rodič žáka může požádat o slevu nebo úplné zproštění školného do 21. září 2007. Žádosti musí být psány čitelně s přílohou dokladu o výši celkového příjmu rodiny potvrzené mzdovou účtárnou nebo jinou institucí. Žádosti adresujte na ředitelku ZUŠ Bc. Danu Snížkovou. Školné musí být zaplaceno do konce září 2007. Školné můžete platit i v hotovosti u ředitelky školy Dany Snížkové nebo u p.uč. Dany Šoltysové. Školné se vrací pouze z důvodů dlouhodobé nemoci trvající vcelku nejméně 3 týdny nebo z důvodu stěhování. Pokud se žák ze studia v průběhu roku odhlásí z důvodu nezájmu, školné se nevrací. V případě, že zákonný zástupce žáka neuhradí školné ve stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelkou na jiném náhradním termínu, žák přestává být žákem školy (Školní řád ZUŠ, Část sedmá odst.2d)

Koncerty

První velké vystoupení čeká žáky ZUŠ v pátek dne 21. září 2007 u příležitosti oslav 500 let založení města Klecany. Koncert proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie od 18, 00 hodin. Na koncertě se představí žáci i učitelé umělecké školy. V sobotu 22. září 2007 bude prezentace pokračovat v rámci oslav Města Klecan na náměstí v Klecanech od 15,00 hodin, kde vystoupí někteří učitelé. Pro výtvarníky připravujeme akci MACEK (Malují celé Klecany), kdy přímo na klecanském náměstí můžete nechat rozkvést svůj talent při malování na stojanech na dané téma (je ještě tajné).

Noví učitelé

Od září v naší škole začínají učit tito noví učitelé: p.uč. Aleš Jan (hudební nauka), p.uč. Kateřina Hájková (taneční obor), p.uč. Petr Michalec (hra na flétnu a klarinet), p.č. Martin Roušar (hra na flétnu, klarinet a saxofon – mimochodem pan učitel je hráčem ze skupiny Tři sestry), p.uč. Filipp Subbotin (hra na klavír). Pan učitel Subbotin je vynikající klavírista. Vystoupí se svým recitálem v sále ZUŠ 4. nebo 11. října 2007 (přesný termín bude upřesněn na webových stránkách a všichni žáci budou o koncertu informování v žákovských sešitech).

Některé z důležitých zásad pro žáky

- Každý žák bude mít pevně stanovený rozvrh. Pokud rodič bude chtít, aby žák odešel dříve z výuky z jakéhokoliv důvodu, musí písemně požádat učitele. Bez písemné žádosti učitel žáka dříve neuvolní.

- Prosíme rodiče, zvláště mladších žáků, aby nahlíželi pravidelně do žákovského sešitu, kam učitelé zapisují všechny důležité informace týkající se hodiny a akcí školy.

- Pokud žák onemocní nebo se nemůže dostavit na výuku, prosíme rodiče, aby telefonicky informovali přímo třídního učitele. Telefonní spojení na každého učitele najde rodič v žákovském sešitě.

- Rodiče žáka jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

- Žáci přichází do školy 10 minut před začátkem vyučování. Přezují se a všechny věci si berou s sebou do třídy. Žáci skupinových oborů si věci odkládají v šatně. Škola neručí za ztrátu věcí, které si žák ponechá na chodbě. Bezprostředně po skončení výuky žáci opouští budovu školy.

- Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy.

- Pokud žák z vážných důvodů nemůže navštěvovat hodinu hudební nauky, rodič napíše žádost o uvolnění z uvedeného předmětu. Učitel hudební nauky stanoví termíny a obsah zkoušek, které žák musí složit v každém čtvrtletí.

- Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

Kontakty do ZUŠ
Adresa ZUŠ: Klecany 375, tel:284892376, mob.: 603334627, e-mail: zus.klecany@atlas.cz, web: zus.klecany.cz
Úřední hodiny ředitelky školy Bc. Dany Snížkové: Úterý, středa a pátek: od 10,00 – 18,00 hodin

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa -DS-

Aktuálně

Z klecanských kasáren si pan Berousek odstěhoval všechny velbloudy a zvířata, protože jim někdo hodil jablko s napíchanými hřebíky a důsledkem toho jedna velbloudice pošla.

Cvičení v tělocvičně zš

Cvičení Sokola v tělocvičně ZŠ Klecany začíná opět od září a to v pondělí, úterý a ve čtvrtek vždy od 20 hodin. Po prázdninách začínáme 4.9.

TJ Sokol Klecany – kopaná.


Přinášíme Vám rozlosování podzimní části sezony 2007/2008. Muži, dorost i žáci startují v Okresním přeboru Prahy- východ.

Podrobnější informace týkající se oddílové činnosti naleznete na internetových stránkách http://sokol.klecany.cz

U příležitosti 500.let výročí města 23.9.2007 sehrají muži „A“ exhibiční utkání proti internacionálům ČR a do Klecan tedy zavítají slavné fotbalové osobnosti let nedávno minulých. Zároveň pro toto utkání hledáme sponzory z řad nejen klecanských firem a živnostníků s možností své prezentace.

Děkujeme za přízeň a podporu.

Rozlosování – muži podzim 2007/08

Veltěž Klecany 18.08. 17:00 SO
Brázdim A Klecany 25.08. 17:00 SO
Klecany Nehvizdy A 01.09. 17:00 SO
Klecany Kostelec n.Č.l A 05.09. 17:00 ST
Měšice A Klecany 08.09. 17:00 SO
Klecany Všestary 15.09. 16:30 SO
Klecany Kamenice A 29.09. 16:30 SO
St.Boleslav B Klecany 07.10. 16:00 NE Houštka
Klecany Líbeznice A 13.10. 16:00 SO
Říčany A Klecany 20.10. 15:30 SO
Klecany V.Popovice 27.10. 14:30 SO
Klecany Mukařov A 10.11. 14:00 SO
Radonice Klecany 18.11. 13:30 NE

Rozlosování - dorost podzim 2007/08

Klecany Úvaly 02.09. 10:15 NE
Sibřina Klecany 08.09. 10:15 SO
Klecany Kojetice 23.09. 10:15 NE
Toušeň Klecany 29.09. 10:15 SO
Klecany Nehvizdy 07.10. 10:15 NE
Radonice Klecany 13.10. 10:15 SO
Klecany Březí 21.10. 10:15 NE
Řež Klecany 28.10. 10:15 NE
Klecany Od.Voda 04.11. 10:15 NE
Škvorec Klecany 11.11. 10:15 NE

Rozlosování – žáci podzim 2007/08

Klecany Dobřejovice A 01.09. 10:15 SO
Louňovice Klecany 08.09. 10:15 SO
Klecany Radošovice 15.09. 10:15 SO
Klecany Kojetice 22.09. 10:15 SO
Mirošovice Klecany 29.09. 10:15 SO
Klecany Kamenice 06.10. 10:15 SO
Kostelec n.Č.l Klecany 13.10. 10:15 SO UMT
Klecany Zeleneč 20.10. 10:15 SO
Skalice Klecany 27.10. 10:15 SO
Klecany Radonice A 03.11. 10:15 SO
Vyžlovka Klecany 10.11. 12:00 SO

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-tb-

Co se děje u sousedů, aneb kam na výlet...

Sobota 8. září POSVÍCENSKÉ VINOBRANÍ v Máslovicích

- posvícenská zábava, koláče, přivítání Bakchuse, ochutnávka vín, divadlo pro děti, běh do vrchu, stloukání másla, večer taneční zábava, začátek programu: 11 hod., konec programu v 18 hod.

Sobota 15. září Středočeské museum v Roztokách u Prahy

HRAČKY - od pravěku do 20. století. Návštěvníci si mohou pod odborným vedením pracovníků muzea vlastnoručně zhotovit hračky, se kterými si hrály děti v minulých dobách a dnes se s nimi již nelze setkat. Od 10.00 do 17.00 hod.

Do 16. září Od úsvitu do soumraku, aneb archeologie v praxi – výstava

prezentující záchranné archeologické výzkumy z let 2004-2006, které nebyly dosud prezentovány.

21. – 23. září 2007 MĚLNICKÉ VINOBRANÍ 2007

Hlavní scéna • náměstí Míru, Folk a Country scéna • Husova ulice, Historická scéna • Palackého náměstí, Staročeský jarmark, Historická a umělecká řemesla • Svatováclavská ulice

VSTUPNÉ: Dospělí vstupné na 3 dny 150,- Kč
Děti do 15 let a důchodci vstupné na 3 dny 40,- Kč
Děti do 6 let, občané nad 70 let a držitelé ZTP zdarma

Sobota 27. října MÁSLOVICKÉ DÝŇOVÁNÍ

zdobení dýní, pochoutky z dýní, Cesta dušičkovým lesem, začátek programu: 14 hod., konec programu cca v 18 hod.

Muzeum v Brandýse nad Labem - expozice o Klecanech.

Archeologický výzkum pohřebiště v Klecanech - výstava

Od 30. srpna 2007 - 30. září 2007, Oblastní muzeum Praha - východ, Masarykovo náměstí 97, Brandýs nad Labem.

Naši zářijoví jubilanti

 

Tvrdá Olga (74), Dus Václav (73), Kleckerová Libuše (80), Žalud Milan (71), Cibulková Helena (83), Kouba Václav (86), Smolíková Marie (71), Španinger Jaroslav (78), Sýkorová Milena (80), Kolářová Ludmila (80), Satran Václav (84), Koutová Ludmila (83), Stanislavová Miloslava (78), Tintěrová Drahoslava (78), Hrabovský Václav (70), Maňáková Irma (82), Petříček Ján (81), Krejzová Věra (71), Mouchová Věra (79), Semíková Marie (70), Lemonová Zdeňka (70), Semík Václav (71), Pintová Jarmila (77)

 Přinášíme našim čtenářů text písně
Svatý Václave z 2. poloviny 12. století,
kterou si s námi můžete při oslavách 500. výročí Klecan můžete zazpívat.
Ušijte si gotický kostým do historického průvodu!


Jeden z hlavních bodů programu 500. výročí prvního povýšení Klecan na město bude historický průvod v gotických nebo renesančních kostýmech.

Máte-li chuť si takový kostým pořídit a nevíte, jak na to, zajděte si na městský úřad k paní Janě Klausové, která Vám poradí, kde je možné nakoupit levné látky a půjčí Vám základní princesový střih ve 4 velikostech. Můžete si také vybrat z několika návrhů kostýmů pro muže i ženy. Pro inspiraci uvádíme několik návrhů oděvů i doplňků.Další informace na jdete na: www.klecany.cz


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.