Mapa stránek pro turisty napište nám nové fórum Z úřední desky Bazar
nakupte si u nás
Úvodní stránka
Územní plán Klecany

Kontaktní informace
Městský úřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

tel.: 284 890 064
fax: 284 890 000

Fakturační adresa
Město Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany.
IČ: 00240290

Úřední hodiny:
Městský úřad
pondělí, středa
07.00 - 18.00

Stavební úřad
pondělí, středa
08.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

Matriční úřad , Pokladna
pondělí 07.30 - 11.15 a 11.45 - 18.00 středa 07.00 - 11.15 a 11.45 - 18.00

e-mail: webmaster@klecany.cz

Územní plán Klecany

Městský úřad Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany; tel.: 284 890 064, fax.: 284 890 000, e-mail: muklecany@klecany.cz; internet: http://www.klecany.cz
čj. 1469/09

Vyřizuje: Ing. Vich, PRISVICH, s.r.o., tel. 241 444 053, mobil 606 638 956

V Klecanech dne 16. září 2009

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Klecany, jako pořizovatel příslušný k pořizování územního plánu (ÚP) Klecan podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona na základě smlouvy s PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona a § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

oznamuje zahájení řízení o

územním plánu Klecan

Návrh ÚP Klecan zpracovaný v lednu 2009 (zhotovitel Kadlec K. K. Nusle, spol. s r.o., IČ 44847548, projektant Ing. arch. Daniela Binderová, aut. architekt ČKA 03426), podle zadání ÚPM Klecany, schváleného Zastupitelstvem města Klecany dne 30. srpna 2001, a pokynů pro zpracování ÚP vydaných dne 31. července 2008, upravený v září 2009 podle výsledku společného jednání dle § 50 odst. 1 stavebního zákona a posouzený Krajským úřadem Středočeského kraje podle § 51 stavebního zákona, bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 45 dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky na
úřední desce, a to od 22. září 2009 do 5. listopadu 2009
na Městském úřadu Klecany;
internetových stránkách města Klecany http://www.klecany.cz
a výkonného pořizovatele PRISVICH, s.r.o. http://www.prisvich.cz

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

návrhu ÚP Klecan s výkladem hlavní projektantky, Ing. arch. Daniely Binderové, podle § 22 stavebního zákona, nařídil pořizovatel
na čtvrtek dne 5. listopadu 2009 od 14 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Klecany, Do Klecánek 52.

UPOZORNĚNÍ:
1. Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky. Dotčené osoby, tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti, mohou uplatnit námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou (§ 52 odst. 3 stavebního zákona). K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

2. Námitky a připomínky se uplatňují písemně, popř. způsobem podle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, u pořizovatele, Městského úřadu Klecany, a musí obsahovat předepsané náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu, zejména musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje (§ 22 odst. 3 stavebního zákona).

Na úřední desce Městského úřadu
vyvěšeno: 21. září 2009
sejmuto: 6. listopadu 2009

Ivo Kurhajec v.r.
starosta města


Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky o dění ve městě Klecany a okolí, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.